Gamma sp. j.


Dziś obszary, które obejmuje polityka szkoleniowa i rozwojowa, są bardzo rozległe. Tworząc zespół trenerski zadbaliśmy o to, aby w jego skład weszli trenerzy specjalizujący się w różnych metodologiach. Zdobywane przez nich licencje i doświadczenia w stosowaniu poniższych metodologii sprawiają, że możemy proponować naszym Klientom kompletne rozwiązania szkoleniowe.

Pracujemy, korzystając m.in. z:


GALLUP ®

Metodologia mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów). Gallup proponuje alternatywę wobec tradycyjnych strategii rozwoju (pracy z deficytami) i koncentruje się na wzmacnianiu talentów – zgodnie z założeniem, że do celu można dotrzeć wieloma drogami.

Lista talentów Gallupa:

Aktywator, Analityk, Bezstronność, Bliskość, Czar, Dowodzenie, Dyscyplina, Elastyczność, Empatia, Indywidualizacja, Integrator, Intelekt, Komunikatywność, Kontekst, Maksymalista, Naprawianie, Odkrywczość, Odpowiedzialność, Optymista, Organizator, Osiąganie, Poważanie, Pryncypialność, Rozwaga, Rozwijanie innych, Rywalizacja, Strateg, Uczenie się, Ukierunkowanie, Wiara w siebie, Wizjoner, Współzależność, Zbieranie, Zgodność.
 
Zastosowanie:

 • executive coaching dla kluczowych specjalistów i menedżerów,
 • podnoszenie efektywności zespołu, otwartości na różnorodność,
 • ełne wykorzystanie zasobów organizacji – poprzez indywidualne sesje rozwojowe, warsztaty i szkolenia.

FRIS ®

Nazwa metody to akronim 4 pespektyw poznawczych – Fakty, Relacje, Idee, Struktury (łącznie FRIS®). Kwestionariusz pozwala rozpoznać styl myślenia i styl działania badanego. FRIS® jest polskim narzędziem diagnostycznym.

Metoda zapewnia dwa rodzaje raportów:

 • raport indywidualny FRIS®,
 • raport zespołowy FRIS®.

FRIS® jest narzędziem, które ułatwia uzyskanie w pracy stanu FLOW (pełnego zaangażowania, efektywności i satysfakcji) poprzez lepsze poznanie i wykorzystanie własnych predyspozycji.
 
Zastosowanie:

 • podnoszenie efektywności indywidualnej – w obszarach zarządzania, sprzedaży oraz osobistym,
 • podnoszenie efektywności zespołu – poprzez kreowanie otwartości na różnorodność i lepsze alokowanie zasobów członków grupy.

Model FRIS opiera się na 4 perspektywach poznawczych: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Wyjaśniają one, jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

MBTI ®

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości. Kwestionariusz korzysta z następujących skal:

 • Ekstrawersja (E) – Introwersja (I),
 • Poznanie (S) – Intuicja (N),
 • Myślenie (T) – Odczuwanie (F),
 • Osądzanie (J) – Obserwacja (P).

Wyniki na poszczególnych wymiarach tworzą 16 typów osobowości.
 
Zastosowanie:

 • podnoszenie efektywności osobistej – w obszarach zawodowym (sprzedaż, zarządzanie, współpraca) i prywatnym,
 • coaching kariery / doradztwo zawodowe,
 • podnoszenie efektywności zespołu.

Twórcy narzędzia podkreślali, że lepsze poznanie siebie jest fundamentem świadomego rozwoju, obniża poziom stresu i podnosi satysfakcję z pracy.

INSIGHTS DISCOVERY ®

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju. Na bazie metody powstało wiele narzędzi rozwojowo-szkoleniowych:

 • Profil Indywidualny Insights Discovery,
 • Profil Efektywności Zespołu Insights NavigatorTM,
 • Program Insights Discovery Efektywność IndywidualnaTM,
 • Program Insights Discovery Efektywna SprzedażTM,
 • Program Insights Discovery Efektywność ZespołuTM,
 • Program Navigator ؘ– Efektywność ZespołuTM.

 
Narzędzie może koncentrować się zarówno na poszczególnych uczestnikach badania, jak i większych organizmach – zespołach bądź całych organizacjach.

Raport indywidualny opisuje badanego poprzez 4 style funkcjonowania – 4 podstawowe energie:

 • niebieski,
 • czerwony,
 • zielony,
 • żółty.

Zgodnie z założeniem metody poznanie dominującej energii pozwoli zrozumieć swoje zachowanie, świadomie zarządzać swoim rozwojem i maksymalizować własną efektywność.

THOMAS ™

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

W portfolio rozwiązań Thomas International znajdują się również:

 • Kwestionariusz TEIQue – narzędzie psychometryczne do oceny kompetencji emocjonalnych, inteligencji emocjonalnej pracownika/kandydata.
 • Bateria testów GIA/TST – określa potencjał rozwojowy pracownika – jak szybko może nauczyć się nowych treści, procedur, umiejętności.
 • Profil stanowiska – Thomas Job – narzędzie do definiowania wymagań dla danego stanowiska pod kątem preferowanego stylu zachowania. Najczęściej wykorzystywane do rekrutacji, rozwoju i restrukturyzacji.
 • TEAMS – audyt zespołu – narzędzie do oceny i budowania efektywności zespołu i zaangażowania jego członków.

MINDSONAR ®

Narzędzie koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania:

 • napęd fioletowy (bezpieczeństwo),
 • napęd czerwony (siła),
 • napęd niebieski (porządek),
 • napęd pomarańczowy (rywalizacja),
 • napęd zielony (ideały),
 • napęd żółty (uczenie się),
 • napęd turkusowy (holistyczny).

Narzędzie wykorzystuje koncepcję Spiral Dynamics, która sprawdza się w pracy nad różnicami pokoleniowymi, badaniem kultury organizacyjnej firmy oraz rozwojem pracowników.
 
Mindsonar® rozpoznaje również reprezentację metaprogramów u poszczególnych osób badanych:

 • reaktywny vs. proaktywny,
 • na cel vs. od problemu,
 • odniesienie zewnętrzne vs. wewnętrzne,
 • procedury vs. opcje,
 • różnicowanie vs. dopasowanie,
 • zewnętrzne vs. wewnętrzne źródło komfortu,
 • szczegółowy vs. ogólny,
 • zmiana vs. rozwój vs. utrzymanie,
 • informacja vs. działanie vs. ludzie,
 • użycie vs. struktura vs. idea,
 • solo vs. w pobliżu vs. razem,
 • przyszłość vs. teraźniejszość vs. przeszłość,
 • kinestetyk vs. słuchowiec vs. wzrokowiec.

Zastosowanie:

 • wszelkie procesy rozwojowe (szkolenie, coaching, mentoring), zarządcze (na poziomie zespołu i całej organizacji)

EXTENDED DISC ®

Dziś portfolio rozwiązań Extended Disc® to:

 • doskonalenie pracy zespołowej,
 • trafność decyzji rekrutacyjnych,
 • diagnoza talentów i ocena kompetencji,
 • badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Raporty mogą być personalizowane i dopasowane do pełnionej funkcji w firmie, np.:

 • ja jako lider,
 • ja jako coach/mentor,
 • moje talenty w sprzedaży,
 • mój styl uczenia się,
 • mój styl komunikacji.

Raport wieloosobowy wykorzystywany jest do następujących obszarów:

 • budowanie zespołu,
 • rozwój kompetencji menedżerskich i liderskich,
 • rozwiązywanie i moderowanie konfliktami,
 • retencja.

LIFE FULFILMENT MAP ®

Narzędzie służy do rozpoznawania czynników budujących zaangażowanie pracowników. LFM® koncentruje się na tych elementach, na które ma wpływ sam pracownik – a co za tym idzie – może przez odpowiednie działania rozwojowe na nie wpłynąć.
Zastosowanie:

 • efektywne wykorzystanie potencjału pracownika poprzez dopasowanie warunków pracy do czynników wpływających na jego zaangażowanie,
 • rozwój kompetencji wpływających na podniesienie poziomu zaangażowania,
 • podniesienie efektywności poprzez wzrost zaangażowania.

Metodologię stosujemy w perspektywie indywidualnej – dla osób, które chcą być bardziej świadome własnych potrzeb i uwarunkowań, oraz dla menedżerów, osób odpowiedzialnych za rozwój w organizacji – w celu podniesienia satysfakcji, zaangażowania i efektywności pracowników.

HOGAN ASSESSMENT SYSTEM ®

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami,
sukcesami oraz kapitałem ludzkim. Wyróżniamy:

 • HoganSELECT – raport rozpoznający styl pracy na danym stanowisku,
 • HoganDEVELOP – raport dostarcza wiedzę i samoświadomość na temat mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • HoganLEAD – raport daje liderom wiedzę na temat ich samych oraz możliwości tkwiących w zespołach, którymi zarządzają.

Narzędzia, które certyfikuje Hogan®, to:
Kwestionariusz osobowości Hogana (HPI) – koncentruje się na pozytywnych obszarach osobowości i stylu funkcjonowania (predyspozycje, mocne strony). Skale, na których opisuje osobę badaną, to: ambicja, towarzyskość, dociekliwość, otwartość na wiedzę, systematyczność, wrażliwość interpersonalna, stabilność.

Badanie rozwojowe Hogana® (HDS) – koncentruje się na obszarach do rozwoju, deficytach, ryzykach w relacjach międzyludzkich. Rozpoznane w ten sposób bariery utrudniające rozwój zawodowy i efektywność stają się fundamentem pracy rozwojowej (w życiu zawodowym bądź prywatnym) .

Badanie bazuje na następujących skalach:
podejrzliwość, labilność emocjonalna, manipulowanie, zachowawczość, drobiazgowość, oportunizm, fantazjowanie, nieelastyczność, arogancja, teatralność, zamknięcie w sobie.
 
Kwestionariusz motywów, wartości i preferencji (MVPI) – bada cele, motywy, oczekiwania i zainteresowania danej osoby. Kwestionariusz jest wykorzystywany do rekrutacji, onboardingu, zarządzania konfliktem, zmianą. Bardziej koncentruje się u osoby badanej na tym, czego ona chce, niż na tym, co może (to ważne rozróżnienie pod kątem efektywności i motywacji w pracy).

The Kirkpatrick Four Levels Evaluation ®

Narzędzie do mierzenia efektywności szkoleń na 4 poziomach:

 1. poziom (KP) – zadowolenie i satysfakcja pracowników
 2. poziom (KP) – poziom wiedzy
 3. poziom (KP) – poziom zachowania
 4. poziom (KP) – efekty biznesowe

Nowy model Kirkpatricka® rozwija każdy z poziomów efektów szkolenia – w 1. (KP) pojawia się dopasowanie i zaangażowanie, w 2. (KP) pojawia się pewność siebie i motywacja jako fundamenty wdrożenia wiedzy w praktyce. W 3. (KP) pojawia się tzw. critical behavior, natomiast w 4. (KP) tzw. lead indicators pozwalające obserwować zmiany w perspektywie krótkoterminowej.
 
Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

Poprzednia strona
Obecna strona
Licencjonowane narzędzia
...DLACZEGO GAMMA ...STREFA WIEDZY ...MATERIAŁY I INFORMACJE ...JAK NAS OCENIAJĄ KLIENCI

Misja naszej firmy to „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” . Według nas szkolenia handlowe są inwestycją w rozwój firmy, i jak każda inwestycja, powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Projekty, w których określamy, mierzymy i realizujemy cele biznesowe postawione przed projektem szkoleniowym dają nam i Klientom największą satysfakcję. Proponujemy realizację szkoleń poprzez zaspokojenie potrzeb trzech grup odbiorców projektu szkoleniowego: działu HR, uczestników oraz ich przełożonych. Projektując szkolenia ze sprzedaży uwzględniamy perspektywę biznesową.

Metodyki Agile3182
Metodyki Agile ...

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą ...

Tendencje w szkoleniu handlowców3160
Tendencje w szkoleniu handlowc ...

Szanowni Państwo! Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby ocenić potrzeby ...

Motywowanie sprzedawców przez wartość3145
Motywowanie sprzedawców przez ...

Szanowni Państwo! Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby ocenić potrzeby ...

...

Dariusz Wiśniewski

Zastępca dyrektora Centrum rozwoju zawodowego MSZ
...
Projekty szkoleniowe Gammy zawierają moduły mierzące efektywność szkolenia. Pozwalają ocenić firmę szkoleniową oraz rozwój poszczególnych uczestników.
...
...

Katarzyna Krzemińska

HR Manager, Syngenta
...
Wreszcie trenerzy, którzy sami potrafią sprzedawać.
...
...

Bartosz Łuczak

Dział szkoleń, Decathlon
...
Ich siłą są trenerzy – mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności. Widać, że lubią to, co robią i że są w tym bardzo dobrzy.
...
...

Iwona Matysiak

Dyrektor ds. badań i analiz, Radio Eska
...
Ich szkolenia menadżerskie były bodźcem do wprowadzenia nowych narzędzi zarządczych
...
...

Łukasz Kawęcki

Dyrektor biura reklamy, Wydawnictwo Murator
...
Potrafią rozwiązywać problemy na bieżąco. Nie pozostawiają żadnych kwestii niewyjaśnionych.
...
...

Elżbieta Wolniak

Unit Manager, ING Nationale Nederlanden
...
Ich szkolenia są spektakularne – zarówno pod względem proponowanych narzędzi, jak i atmosfery.
...
...

Joanna Dutkowska

Dział personalny, Infosys BPO
...
Gammę cenimy za innowacyjność – ich autorskie ćwiczenia i symulacje potrafią zaangażować nawet bardzo wymagających pracowników.
...
...

Katarzyna Koltarska

Dyrektor personalny Samsung Electronics
...
Gamma to znakomici trenerzy, autorskie know-how oraz duży nacisk na efektywność proponowanych rozwiązań.
...
...

Beata Olszewska

Dział personalny, Polska Grupa Farmaceutyczna
...
Ankiet i testy szkoleniowe mówią jedno – pracownicy nie tylko zyskują wiedzę i nowe techniki, ale także świetnie się bawią – dla nas to cenna wartość.
...
...

Marek Noster

Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju, Alior Bank
...
Mocnym punktem Gammy są na pewno trenerzy – przygotowani, mający świetny kontakt z grupą oraz posiadający bogate doświadczenie biznesowe.
...
...

Łukasz Sowiński

Kierownik Działy Szkoleń, Real
...
Doświadczenie, elastyczność i zrozumienie dla procesów, które przebiegają w naszej organizacji, to powody dla których warto korzystać ze szkoleń Gammy.
...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone