Inne strony: GAMMA DISCOVER

SZKOLENIE PROWADZI JONATAN HASIEWICZ

DECYZJE LOKALIZACYJNE I NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie uwzględnia:

 • zmiany od 1 lipca 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach
 • zmiany od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o drogach publicznych
 • zmiany od 25 marca 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu i obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa i ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze
 • Wykonawcy robót drogowych i pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu. Dużą korzyść odniosą także pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego.
 
 
Program szkolenia: 
 

Cena szkolenia:

1650 zł do 20 września 2018r.
1950 zł od 21 września 2018r.

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

4

październik 2018 do

5

październik 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ
10.00 : 18.00
Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

1. Wprowadzenie do decyzji lokalizacyjnych w pasie dróg publicznej, decyzji na zajęcie pasa drogowego i zarządzania ruchem na drogach (organizacja ruchu drogowego).
2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze".
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4. Zakres decyzji lokalizacyjnych.
5. Dokument niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacyjnych.

 • Dokumenty obligatoryjne,
 • Dokument fakultatywne,
 • Problematyka „Szczególnie uzasadnionego przypadku” w świetle art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
 • Prawomocność a ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

6. Uwarunkowania prawne dotyczące wydawania decyzji lokalizacyjnych.
7. Decyzje lokalizacyjne w świetle uwarunkowań ustawy Prawo Budowlane.
8. Zmiany w zasadach wydawania decyzji lokalizacyjnych od 01 stycznia 2016 roku (w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych).
9. Problematyka decyzji lokalizacyjnych – warunki odmowy, sposób uzasadniania.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
10. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów stałej organizacji ruchu.
  • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
   • Projekt stałej dla nowowybudowanej drogi (nowe drogi ekspresowe, nowe autostrady, nowe drogi gminne),
   • Projekt stałej dla przebudowanego odcinka drogi (generalny remont drogi, zmiana geometrii drogi),
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego pionowego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego poziomego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby lokalizacji zjazdów, chodników, miejsc parkingowych w związku z nowopowstałą inwestycją deweloperską,
   • Projekt stałej dla obiektów, punktów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej,
   • Projekt stałej dla reklamy/billboardy dla którego zarządca drogi publicznej wydał decyzję lokalizacyjną,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego ogródka gastronomicznego,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego stoiska handlowego,
   • Projekt stałej dla całorocznego kiosku handlowego.
  • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku),
  • projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania (problematyka oznakowania „wyznaczonych miejsc postojowych”),
  • projektowanie organizacji ruchu w strefach uspokojonego ruchu,
  • projektowanie organizacji ruchu w rejonie przejść dla pieszych,
  • projektowanie organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wymagania formalne dla projektu stałej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
 • Stosowanie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

11. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
12. Pełnomocnictwo w procedurze zmiany organizacji ruchu.
13. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej).

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
 • Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

14. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
15. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.
16. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.
17. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
18. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).
19.Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi
publicznej-organ zarządzający ruchem.
20. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
21. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).
22. Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

II DZIEŃ
9:00 – 17:00
Projekty czasowej organizacji ruchu i decyzja na zajęcie pasa drogowego – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

23. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

 • Drogi wewnętrzne gminne,
 • Drogi wewnętrzne prywatne,
 • STREFY RUCHU,
 • STREFY ZAMIESZKANIA,
 • TREFY DROGI WEWNĘTRZNYCH.

24. Projekty CZASOWEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B), energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Imprezy w pasie drogi publicznej,
  • Wystawy w pasie drogi publicznej,
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (imprezy, zaplecze budowy, kontenery),
  • Happeningi, eventy i nagrania filmowe,
  • Studia telewizyjne, koncerty.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

25. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.
26. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.
27. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
28. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.
29. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

 • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

30. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
31. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
32. Procedura zajęcia pasa drogowego.
33. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
34. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

 • opinie gwaranta robót drogowych,
 • opinie/decyzje konserwatora zabytków,
 • opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
 • mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • opinie innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (biura i komórki wyspecjalizowane),
 • inne wymagane dokumenty.

35. Jak prawidłowo skompletować wniosek?
36. Treść decyzji o zajęcie pasa drogowego.
37. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Sposoby zmniejszania opłat,
 • Sposoby wyliczania powierzchni,
 • Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

38. Kiedy wymagać zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?
39. Cofnięcie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
40. Odmowa wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Opinie o szkoleniach

Jonatan Hasiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Dodatkowo uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności organizacja ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym.

Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu.

Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

DECYZJE LOKALIZACYJNE I NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

Termin szkolenia: 4 październik 2018 r. do 5 październik 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 20 września 2018r. 1950 zł od 21 września 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja: zobacz najbliższe szkolenia

Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
28 czerwiec 2018 Warszawa
ADR kojarzy się głównie z przewozem towarów niebezpiecznych. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przepisom podlegają także pakujący, rozładowujący bądź dokonujący załadunku pojazdów z takimi towarami. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
16 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 lipiec 2018 - 20 lipiec 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
13 sierpień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.