Inne strony: GAMMA DISCOVER

Szkolenie prowadzi - Łukasz Prasołek

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU

AKTUALNE ORZECZNICTWO

IDEA SZKOLENIA

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych. W związku z powyższym proponujemy Państwu program szkoleniowy oparty w pełni o orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki, dzięki czemu będzie to wiedza nie tylko kompletna, ale również najbardziej aktualna i pokazująca bieżące problemy, z jakimi borykają się w tym obszarze inne firmy?


Co ostatnio orzekły sądy w tym obszarze?

 • w przypadku instytucji państwowych przyjęto, że skargi i dokumenty złożone do komisji antymobbingowej są informacją publiczną,
 • przyjęto możliwość pozwania pracodawcy w przypadku naruszenia dóbr osobistych pracownika przez działania komisji antymobbingowej,
 • zezwolono na pozywanie pracodawcy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji przy zwolnieniu pracownika nawet, gdy ten wcześniej nie odwołał się otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyjęto, ż dyskryminacją jest odmowa wypłaty premii pracownikowi, który wykonał zadania premiowe, gdy premie wypłacono innym pracownikom, którzy nie wykonali takich zadań,
 • zwolniono pracodawcę z odpowiedzialności za potencjalne molestowanie pracownicy podczas wycieczki pracowników dofinansowywanej z ZFŚŚ.

Szkolenie skierowane jest do:
Kadra Zarządzająca, Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;


Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Mobbing w zatrudnieniu
 • Jakie cechy musi spełniać zachowanie aby mogło być uznane a mobbing?
 • Jak w orzecznictwie rozumiana jest długotrwałość mobbingu?
 • Czy roszczenia z tytułu mobbingu mogą być wywodzone po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?
 • Czy krytyczna ocena pracy może być przejawem mobbingu?
 • Jak sądy pracy rozumieją nękanie pracownika będące elementem mobbingu?
 • Czy mobbing może być skutkiem działań nieumyślnych, jeśli wywołają one rozstrój zdrowia?
 • Czy stan napięcia psychicznego związany z procedurą zwolnień grupowych może świadczyć o mobbingu?
 • Czy wszczynanie postępowań dyscyplinarnych może świadczyć o stosowaniu mobbingu?
 • Czy izolacja w grupie współpracowników zawsze świadczy o istnieniu mobbingu?
 • Czy niepsrawiedliwa krytyka pracownika może świadczyć o istnieniu mobbingu?
 • Czy działania nieuznane za mobbing mogą naruszać godność lub inne dobra osobiste pracownika?
 • Kiedy wykorzystywanie kompetencji pracownika w czasie wolnym od pracy nie będzie stanowiło mobbingu?
 • Jakie roszczenia z tytułu mobbingu przysługują pracownikowi?
 • W jaki sposób pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?
 • Czy pracodawcy opłaca się posiadać wewnętrzną politykę antymobbingową?
 • Czy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem starannego działania, czy rezultatu?
 • Czy pracodawca, który przegra proces o mobbing ma jakieś roszczenia regresowe do przełożonego, który był mobberem?
 • Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?
 • Czy w procesie o mobbing niezbędne jest poszukiwanie zdarzenia, które zapoczątkowało to zjawisko?
 • Czy w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu niezbędne jest powoływanie biegłych lekarzy w celu oceny stanu zdrowia pracownika?
 • Czy działania mobbera muszą być sprzeczne z prawem?
 • Kiedy rozstrój zdrowia uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie?
 • W jaki sposób sądy pracy ustalają wysokość zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem?
 • Czy nieprzeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera może spowodować zwiększenie kwoty zadośćuczynienia dochodzonego od pracodawcy?
 • Czy wystarczy stwierdzenie, że rozstrój zdrowia ma związek z pracą, aby dochodzić zadośćuczynienia z tytułu mobbingu?
 • Czy nierozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu blokuje pracownikowi dochodzenie roszczeń przed sądem pracy?

Dyskryminacja w zatrudnieniu

 • Jakie są różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem?
 • Na czym polega dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia?
 • Czy molestowanie seksualne to dyskryminacja, czy mobbing?
 • Jakie elementy podlegają ocenie w przypadku oskarżenia o dyskryminację płacową?
 • Czy sądy pracy mogą kształtować wynagrodzenia w firmach w procesach o dyskryminację płacową?
 • Czy porównywalne są stanowiska dyrektora finansowego i administracyjnego?
 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest bezpiecznym kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy?
 • Czy przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikom przechodzącym na emerytury może mieć charakter dyskryminacyjny?
 • Czy odbywanie aplikacji prawniczej może stanowić przyczynę dyskryminacji?
 • Czy podległość dwóm kierownikom może świadczyć o dyskryminacji?
 • Czy staż pracy zawsze będzie bezpiecznym kryterium różnicującym pracowników?
 • Czy można się zrzec roszczeń z tytułu nierównego traktowania?
 • Czy dokonując wyboru pracowników do zwolnienia pracodawca może się oprzeć na Assesment Center, aby uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych?
 • Czy porównywanie wynagrodzeń z punktu widzenia dyskryminacji może następować pomiędzy różnymi spółkami z grupy kapitałowej?
 • Czy drobne różnice w wynagrodzeniu mogą stanowić dyskryminację pracownika?
 • Czy nieprzedłużenie umowy na czas określony może być działaniem dyskryminującym w przypadku zatrudniania na czas nieokreślony osoby o gorszych kwalifikacjach i wynikach pracy?
 • Czy oceniając dyskryminację można porównać pracowników spółki dominującej i spółki zależnej?
 • Jak się ustala odszkodowanie w procesie o dyskryminację pracownika?
 • Czy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest przesłanką niezbędną do dochodzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • W jakim czasie od zwolnienia pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu dyskryminacji?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU AKTUALNE ORZECZNICTWO

Termin szkolenia: 29 wrzesień 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - hr, kadry, płace

zobacz najbliższe szkolenia.
23 sierpień 2018 - 24 sierpień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę w dziale personalnym.
Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
13 wrzesień 2018 Warszawa
Aktualnie trwają zaawansowane prace nad rewolucyjną zmianą ustawy o związkach zawodowych, która może zasadniczo zmienić relacje prawne i organizacyjne między pracodawcą a organizacją związkową. Wiele postulatów strony pracodawców wydaje się że może być spełnionych. Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami zmian w tym zakresie na naszym szkoleniu.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
13 wrzesień 2018 Warszawa
Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS, a także PIP.
20 wrzesień 2018 - 21 wrzesień 2018 Warszawa
Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji? To pytania, na które wszyscy szukamy odpowiedzi. I odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać podczas naszych warsztatów, gdzie analizować będziemy najnowsze trendy w motywacji, jak również sprawdzone rozwiązania.
18 październik 2018 - 19 październik 2018 Warszawa
Pomiar efektywności działań personalnych jest kluczowy w procesie podejmowania strategicznych decyzji w obszarze HR. Ocena efektów projektów i aktywności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na właściwą alokację budżetów. Gwarantuje również, że podejmowane w obszarze HR inicjatywy będą skutecznie wspierać realizację celów organizacyjnych i spotkają się z dobrym przyjęciem wśród pracowników.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
22 październik 2018 - 23 październik 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.