Gamma sp. j.

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy


Zapraszamy do pobrania pigułki wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego i CSR:
Wolontariat pracowniczy i CSR

Korzyści ze szkolenia

Rozwiń

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
 • Dodatkowa platforma popularyzacji misji i wartości firmy
 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych
 • Budowanie wizerunku firmy kompetentnej i prestiżowej
 • Wzmacnianie polityki personalnej
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów
 • Innowacyjna współpraca w firmie i z jej klientami
 • Wypracowanie najlepszych praktyk stanowiących wzór dla innych firm
 • Szersze relacje międzysektorowe (biznes – samorząd i administracja publiczna – NGOs)

Korzyści dla pracownika

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego
 • Zdobywanie nowego doświadczenia z zakresu tworzenia i realizacji programu wolontariatu w firmie
 • Umiejętność tworzenia w firmie dodatkowego narzędzia rozwoju pracowników
 • Umiejętność innowacyjnego i kreatywnego podejścia do rozwoju pracowników w oparciu o wolontariat pracowniczy

Korzyści wspólne

 • Wzbogacenie wiedzy i kompetencji organizacji
 • Wniesienie nowej wartości do strategii HR
 • Budowanie zaangażowanych zespołów w oparciu o wspólne wartości
 • Efektywna współpraca w oparciu o empatię
 • Budowanie efektywnych i długofalowych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Nieograniczone kontakty społeczne, osobiste i biznesowe.

Idea szkolenia

Rozwiń

Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. A wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Stają się bardziej empatyczni, stwarzają przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i wymiany osobistych informacji, dając sobie zrozumienie i wypracowane wspólnie etyczne normy grupowe. Doceniają bardziej siebie i swoje mocne strony. A dzięki temu widzą, ile potrafią.

Jak zorganizować wolontariat pracowniczy, aby był to wspólny projekt ludzi i firmy? Kto powinien włączyć się w jego stworzenie i realizację?

Wszystko przemawia za osadzeniem wolontariatu pracowniczego w strategii polityki personalnej. Wolontariat wspiera zadania HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. Dzięki programom pomocy innym, budujemy w pracownikach większe poczucie odpowiedzialności za cele biznesowe firmy. W ten sposób mamy wpływ na wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów. Dlatego wolontariat kompetencji powinien stać się ważnym elementem strategii HR i CSR firmy.

Co może zrobić dyrektor HR, i dlaczego pracownicy docenią zaangażowanie HR i prezesa w pomaganie innym? Dowiecie się podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów ds. polityki personalnej
 • HR biznes partnerów
 • specjalistów HR ds. rozwoju pracowników

Program szkolenia

Rozwiń

Wprowadzenie

 • Co to jest CSR?
 • CCI - Myśl globalnie, działaj lokalnie
 • Definicja wolontariatu pracowniczego
 • Co jest ważne dla nas w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 • Gdzie warto przynależeć? Organizacje skupiające przedstawicieli biznesu, NGO i sektora publicznego działających na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Jak połączyć siły? Jak przekonać decydentów w firmie? Miejsce programu wolontariatu pracowniczego w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Wolontariat pracowniczy, a inne elementy strategii HR w obszarze CSR
 • Zalety usytuowania wolontariatu pracowniczego w strukturach polityki personalnej firmy
 • Korzyści wolontariatu pracowniczego dla firmy i pracowników
 • Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego
 • Czynniki ryzyka programu

 

Moduł 1

Wolontariat oddolny, czy programy firmy? Jakie formy wolontariatu będą najlepsze w naszej organizacji? Co będzie najskuteczniejsze z perspektywy strategii HR (w oparciu o wybrane przykłady z różnych firm)?

 • wolontariat ogólnospołeczny/ ogólnokrajowy
 • własne programy społeczne firmy
 • wolontariat kompetencji vs wolontariat rozwijający kompetencje
 • program grantowy
 • mentoring
 • tutoring
 • e-wolontariat
 • wolontariat połączony z wyjazdem szkoleniowym
 • wolontariat indywidualny/ grupowy
 • wolontariat akcyjny
 • wolontariat rodzinny
 • wolontariat sąsiedzki
 • wolontariat w ramach wydarzeń sponsorowanych
 • Inne formy zaangażowania pracowników – matching found (aukcja, pay-roll, matching time)

 

Moduł 2

Jak zaangażować pracowników, aby HR i firma zyskała w oczach pracowników?

Siła argumentów, czyli warunki do działania - narzędzia wsparcia wolontariatu:

 • Wsparcie merytoryczne, finansowe, organizacyjne, logistyczne firmy
 • Wsparcie koordynatora programu w firmie
 • Logotyp i pełna wizualizacja programu
 • Gadżety i inne ważne elementy promocji
 • Wykorzystanie produktów firmy
 • Regulamin wolontariatu/ kodeks etyczny wolontariusza
 • Procedury i zasady działania
 • Dokumentacja i zasady poszczególnych projektów
 • Przewodnik po wolontariacie pracowniczym
 • Platforma komunikacji w intranecie
 • Social media
 • Filmy/ zdjęcia
 • Raporty CSR
 • Szkolenia
 • Mentoring
 • Coaching  - wsparcie HR dla wyróżniających się pracowników - wolontariuszy
 • Wyrażanie uznania i promocja wolontariuszy przez HR, przełożonych i zarząd
 • Dzień wolny na wolontariat
 • Ubezpieczenie NNW i OC
 • Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania
 • Baza ofert wolontariatu
 • Wyjazdy integracyjne z wolontariatem
 • Ambasadorzy w firmie wspierający koordynatora
 • Organizacja partnerska programu
 • Partnerstwa/koalicje/ seminaria/ konferencje

Moduł 3

Jak wdrożyć w firmie program wolontariatu pracowniczego:

 1. Faza budowania:
 • Analiza sytuacji wyjściowej wewnątrz firmy:

-        Strategia, wartości i misja firmy a wolontariat

-        Specyfika firmy/ strategia CSR/ kultura organizacyjna/ kapituł ludzki

-        Współpraca z działami CSR, PR i marketingiem

-        Jakie zasoby już mamy?

-        Prawnik potrzebny od zaraz

-        Preferencje i potencjał pracowników

-        Co chcemy uzyskać ? - Oczekiwania i potrzeby firmy

 • Analiza otoczenia firmy

-        Co robią inni - benchmarking

-        Diagnoza potrzeb i oczekiwań partnerów społecznych

-        Partner społeczny i partner biznesowy, czy da się to pogodzić?

-        Wybór celu pomocy, beneficjentów i partnerów

-        Jak dotrzeć i zweryfikować organizację pozarządową jako partnera programu?

-        Interesariusze firmy a wolontariat pracowniczy – wybór grup docelowych

-        Wybór aktywności firmy w ramach:

 • propagowania idei wolontariatu pracowniczego wśród interesariuszy firmy
 • budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu pracowniczego
 • udział w wydarzeniach i konkursach CSR/ HR

 

 • Określenie celów programowych i priorytetów wolontariatu pracowniczego oraz spodziewanych rezultatów

 

 • Budowanie struktury programu:

-        Zakres i obszar działania

-        Zasady współpracy

-        Grupy odbiorców bezpośrednich i pośrednich

-        Misja/ wizja/ wartości programu

-        Wybór form wolontariatu pracowniczego

-        Harmonogram budowania i wdrażania programu

-        Budżet programu

-        Wizualizacja programu, hasło przewodnie

-        Dokumentacja pracy wolontariuszy

-        Koordynator projektu

-        Ambasadorzy/ Sponsorzy programu w firmie

-        Jak pisać i mówić dobrze o wolontariacie w firmie? - Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna:

 • Kanały/ narzędzia komunikacji
 • Plan komunikacji
 • Charakter komunikatów
 • Prawa autorskie i autoryzacja wypowiedzi
 • Obszary odpowiedzialności HR, PR i marketing
 • Media ogólnopolskie, czy lokalne
 • Social media
 • Przygotowanie mechanizmów/ narzędzi wsparcia
Moduł 4

Empatia, współczucie i asertywność a wolontariat pracowniczy. Z jakiego powodu empatyczne organizacje  osiągają lepszy wynik biznesowy?

Trenerzy

Rozwiń

Emilia Wiśniewska

Doświadczenie zawodowe pozyskiwała podczas współpracy z ogólnopolskimi mediami. Szlify redakcyjne zdobywała w Telewizji Polskiej w zespole redakcyjnym „Panoramy”. Doświadczenia zdobyte na tym stanowisku pozwoliły na stworzenie autorskich programów szkoleń z zakresu retoryki stosowanej, emisji głosu w pracy z grupą oraz narzędzi erystycznych. Prowadzi szkolenia dla średniej i niższej kadry menedżerskiej. W Gammie przez wiele lat zajmowała się business developmentem – nowe obszary powstałe pod jej przywództwem są dziś fundamentem powodzenia firmy.
Zdobyła bogate doświadczenia, realizując akademie menedżerskie dla najbardziej znanych firm w kraju. Wspiera działy personalne w projektach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak model kompetencyjny, programy talentowe czy oceny okresowe.

Danuta Wójcik

Przez 17 lat pracowała w międzynarodowej korporacji na różnych stanowiskach w obszarze CSR, PR i HR. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu programami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i społecznego zaangażowania biznesu (CCI). Jest ekspertem w tej dziedzinie i twórczynią wielu projektów społecznych. Zbudowała podwaliny wolontariatu pracowniczego w międzynarodowej korporacji. Współpracowała z uznanymi organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, samorządem i lokalnymi społecznościami. Z sukcesem skupiała ludzi wokół wspólnych wartości, inspirowała i angażowała pracowników w realizację ważnych celów społecznych. Wykorzystując swoją wiedzę i praktyczne umiejętności, szkoli w Gammie z obszaru CSR-u i wolontariatu pracowniczego.

Case studies

Rozwiń
 
 
Szkolenie „Ocena okresowa w służbie cywilnej” było częścią dużego cyklu szkoleniowego z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi. Jak każde ze szkoleń również te odbywało się  dla trzech grup szkoleniowych równocześnie. Zamawiający zwracał dużą uwagę na identyczność szkoleń oraz zgodność z ustawą o służbie cywilnej oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposoby przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione ponieważ łączyły wymaganą wiedzę z aspektami miękkimi – umiejętnościami - 83% ankiet uzyskało maksymalną punktację .Uczestnicy w opisowej części ankiet ewaluacyjnych zwracali szczególną uwagę na dopasowanie szkolenia do potrzeb urzędu, przygotowanie trenerów oraz dobór metod szkoleniowych.
 
Lotnisko Modlin
 
Nad zarządzaniem projektami pracowaliśmy z klientem w trakcie czterech dwudniowych sesji. W trakcie już pierwszej z nich okazało się, iż również w tej firmie (jak w wielu innych) nie przykłada się zbyt dużej wagi do pierwszej fazy zarządzania projektami, jaką jest faza definiowania projektu. A jest to moment, który może zadecydować o sukcesie lub porażce projektów małych jak i tych rozbudowanych. W trakcie analizowania projektów w które  zaangażowani byli uczestnicy, niepokojące dla trenera były określane przez nich cele poszczególnych. A mianowicie były to między innymi:
 • wdrożenie nowego programu do obsługi
 • stworzenie nowego produktu dla określonej grupy klientów
Trener postanowił więc zapoznać grupę z matrycą celu . Składa się ona z czterech pól, które , wzajemnie wpływając na siebie, pozwalają  dobrze zdefiniować projekt. Te pola to:
 • cel
 • wynik końcowy
 • interesariusze oraz
 • kryteria sukcesu.

Cel projektu bowiem to nie SMARTny cel jaki znamy ale odpowiedź na pytanie: po co to robimy? Co chcemy osiągnąć? Dopiero wynik końcowy to rezultat namacalny, jak na przykład nowy program. 

Dlaczego jest to istotne? - dopytywali się uczestnicy. To nie jest istotne, to jest kluczowe. Cel, a nie rezultat, powinien być podstawą każdej decyzji w projekcie, nadawać kierunek. Zwykle dzieje się inaczej. Zwykle orientujemy się na rezultat, co skutkuje tym, iż teoretycznie projekt zakończył się sukcesem ( mamy nowy program) ale cel nie został osiągnięty (nie przyspiesza obsługi lub wcale jej nie ułatwia, bo ktoś po drodze zapomniał, po co nad tym programem pracujemy).

Aby móc dobrze określić na nowo cel analizowanych wcześniej przez uczestników projektów, należało zidentyfikować wszystkich interesaruszy czyli osoby mające wpływ na projekt, ich potrzeby związane z projektem, ich obawy czy ograniczenia. Należy to czynić w fazie definiowania. Okazało się iż do grup interesariuszy docierano dopiero na późniejszych etapach „dopiero gdy etap ich dotyczył”. Takie podejście powoduje, iż włączeniu za późno w proces nie mieli wpływu na błędy popełnione wcześniej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, wydłużeniem prac a nawet zamknięciem projektu, czyli nie spełnieniem kryteriów sukcesu projektu.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_deloitte_tvn_wolters-kulwer_konica-minolta_ceramika-paradyz_intercars.jpg|M_forte__media-saturn_ministerstwo_infrastruktury_i_rozwoju_makro_link4_syngenta.jpg|M_ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_kancelaria_prezesa_rady_ministrow_decathlon_stomilex_coca-cola_nordea.jpg|M_salamander_axa_ministerstwo-spraw-zagranicznych_ministerstwo-sprawiedliwosci_generalna-dyrekcja-drog-krajowych-i-autostrad_ministerstwo-skarbu-panstwa.jpg
205|765
662csr.jpg
Fakt
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
Fakt
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
Fakt
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
Badania
Projekt badawczy THINKTANK FOB®, wskazuje, że  korzyści z wolontariatu w organizacji to wzrost zaangażowania pracowników oraz rozwijanie ich kompetencji menedżerskich i przywódczych.
1500 zł/os
Formaty szkoleniowe:

Konsultacje szkoleniowe: 1-3 os.

Trening kompetencji: 4–12 os.

Format wykładowo-szkoleniowy: 8-25 os.

Essence learning: 12–60 os.

Szkolenie otwarte: od 1 os.
Nie ma terminu szkolenia ? Zapisz się - pierwsza osoba może wybrać termin szkolenia.

KONSULTANT SZKOLENIA

Agnieszka Kazubska-Galińska
Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Zostaw swój nr. telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Obecne szkolenie
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Szkolenia HR

...
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?

Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.

...
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?

AC/DC to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników już zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę.

...
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych - co zrobić żeby szkolenia działały

Organizacje intensywnie inwestują w rozwój pracowników, niestety bolączką wielu organizacji jest to, że nawet najlepsze szkolenie nie gwarantuje, że uczestnicy po jego zakończeniu trwale i z przekonaniem zastosują poznane podczas szkoleń rozwiązania. Co więc zrobić, aby szkolenie spełniło pokładane w nim nadzieje?

...
Zarządzanie pokoleniami

Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.

...
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?

Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.

...
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Wolontariat w powszechnej opinii kojarzy się wyłącznie z altruistycznym pomaganiem i dawaniem. Ale, czy na pewno? Wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca?

...
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR

Większość współczesnych firm różni się między sobą wszystkim: wielkością, zasięgiem działania, branżą –łączy je jednak jeden wspólny mianownik: identyczny zestaw problemów, z jakimi się borykają. Większość ekspertów i praktyków coraz częściej odnosi wrażenie, że obecne modele funkcjonowania firm zbliżają się do wyczerpania. Turkusowy model pracy wychodzi poza schemat mainstreamu.

...
Metodologia Design Thinking dla HR

Metodologia Design Thinking pozwala na tworzenie produktów i usług w oparciu o głębokie potrzeby użytkownika, dzięki czemu powstają kreatywne i twórcze rozwiązania. Dla pracowników działów personalnych to szansa na wprowadzanie w organizacji innowacyjnych narzędzi HR, odpowiadających autentycznym potrzebom pracowników.

...
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera

Autorytet buduje się w codziennych kontaktach. Na to, czy specjalista HR będzie cenionym przez pozostałych partnerów graczem ma wpływ nie tylko jego wiedza dotycząca biznesu czy narzędzi HR, ale także umiejętność budowania swojej pozycji i autorytetu.

...
Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika?

Onboarding, czyli przygotowanie pracownika do objęcia stanowiska pracy oraz zintegrowanie go z jej celami jest niezwykle istotnym procesem w każdej Organizacji. Wyniki  badań  nie  pozostawiają złudzeń - w ciągu pierwszych 45 dni od zatrudnienia z pracy rezygnuje  ponad 20 proc. pracowników. Jak zatrzymać dobrego pracownika i tym samym nie powielać kosztownych procesów rekrutacyjnych?

...
Performance Management – nowa formuła systemu ocen i rozwoju efektywności

Jednym z podstawowych oczekiwań kierowanych ku przedstawicielom HR jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Istotą Performance Management jest odejście od tradycyjnych ocen pracowniczych.

...
Mentoring w praktyce – jak skutecznie wdrożyć go w organizacji?

Wiele działów HR podejmuje wysiłki, które mają na celu lepsze zarządzanie wiedzą w organizacji. Jednym z najefektywniejszych sposobów zagospodarowania kapitału intelektualnego firmy jest wprowadzenie programu mentoringu. Warsztat pomoże uczestnikom w przygotowaniu i skutecznym wdrożeniu mentoringu z pożytkiem dla mentorów, mentee oraz całej organizacji.

...
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR

Aby specjaliści HR mogli aktywnie wpływać na kształtowanie firmy, powinni działać  zgodnie z zasadami biznesu, które wymagają  ciągłej elastyczności i dopasowywania się do zmian następujących na rynku. W prawdzie metodyki zwinne wywodzą się z dziedzin programistycznych jednak obecnie zostały zaadoptowane w praktycznie wszystkich obszarach biznesowych.

Dlaczego Gamma

Misja naszej firmy to „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” . Według nas szkolenia handlowe są inwestycją w rozwój firmy, i jak każda inwestycja, powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Projekty, w których określamy, mierzymy i realizujemy cele biznesowe postawione przed projektem szkoleniowym dają nam i Klientom największą satysfakcję. Proponujemy realizację szkoleń poprzez zaspokojenie potrzeb trzech grup odbiorców projektu szkoleniowego: działu HR, uczestników oraz ich przełożonych. Projektując szkolenia ze sprzedaży uwzględniamy perspektywę biznesową.

Metodyki Agile3336
Metodyki Agile ...

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą ...

Tendencje w szkoleniu handlowców3263
Tendencje w szkoleniu handlowc ...

Szanowni Państwo! Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby ocenić potrzeby ...

Motywowanie sprzedawców przez wartość3285
Motywowanie sprzedawców przez ...

Szanowni Państwo! Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby ocenić potrzeby ...

...

Dariusz Wiśniewski

Zastępca dyrektora Centrum rozwoju zawodowego MSZ
...
Projekty szkoleniowe Gammy zawierają moduły mierzące efektywność szkolenia. Pozwalają ocenić firmę szkoleniową oraz rozwój poszczególnych uczestników.
...
...

Katarzyna Krzemińska

HR Manager, Syngenta
...
Wreszcie trenerzy, którzy sami potrafią sprzedawać.
...
...

Bartosz Łuczak

Dział szkoleń, Decathlon
...
Ich siłą są trenerzy – mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności. Widać, że lubią to, co robią i że są w tym bardzo dobrzy.
...
...

Iwona Matysiak

Dyrektor ds. badań i analiz, Radio Eska
...
Ich szkolenia menadżerskie były bodźcem do wprowadzenia nowych narzędzi zarządczych
...
...

Łukasz Kawęcki

Dyrektor biura reklamy, Wydawnictwo Murator
...
Potrafią rozwiązywać problemy na bieżąco. Nie pozostawiają żadnych kwestii niewyjaśnionych.
...
...

Elżbieta Wolniak

Unit Manager, ING Nationale Nederlanden
...
Ich szkolenia są spektakularne – zarówno pod względem proponowanych narzędzi, jak i atmosfery.
...
...

Joanna Dutkowska

Dział personalny, Infosys BPO
...
Gammę cenimy za innowacyjność – ich autorskie ćwiczenia i symulacje potrafią zaangażować nawet bardzo wymagających pracowników.
...
...

Katarzyna Koltarska

Dyrektor personalny Samsung Electronics
...
Gamma to znakomici trenerzy, autorskie know-how oraz duży nacisk na efektywność proponowanych rozwiązań.
...
...

Beata Olszewska

Dział personalny, Polska Grupa Farmaceutyczna
...
Ankiet i testy szkoleniowe mówią jedno – pracownicy nie tylko zyskują wiedzę i nowe techniki, ale także świetnie się bawią – dla nas to cenna wartość.
...
...

Marek Noster

Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju, Alior Bank
...
Mocnym punktem Gammy są na pewno trenerzy – przygotowani, mający świetny kontakt z grupą oraz posiadający bogate doświadczenie biznesowe.
...
...

Łukasz Sowiński

Kierownik Działy Szkoleń, Real
...
Doświadczenie, elastyczność i zrozumienie dla procesów, które przebiegają w naszej organizacji, to powody dla których warto korzystać ze szkoleń Gammy.
...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone