Inne strony: GAMMA DISCOVER
Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki

Budowanie zaangażowania

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu.

IDEA SZKOLENIA

Zaangażowanie pracowników jest pochodną kilku czynników. Dwa z nich bezpośrednio zależą od kadry kierowniczej:

Postawa menedżerska – postrzeganie swojej roli jako kierownika względem pracowników, zespołu i firmy.

Umiejętności menedżerskie – codzienne sytuacje w relacji kierownik – pracownik wymagają umiejętnego postępowania – stosowania technik ułatwiających uzyskanie określonych rezultatów, celów kierowniczych.

Postawa menedżerska
Tu praca szkoleniowa powinna odbywać się na poziomie postaw. Rola menedżera w budowaniu zaangażowania pracowników jest kluczowa. Można ją uzyskać na dwa sposoby:

 • metoda transakcyjna – kierownik traktuje pracowników jak najemników kontraktowych. Za dobrą pracę wynagradza, a za złą karze. Pracownicy wykonują swoją pracę, bo chcą uzyskiwać nagrodę bądź uniknąć kary. Kierują się głównie motywacją zewnętrzną. Pracownicy wykonują swoje obowiązki tak długo, jak im się to opłaca. Konsekwencja: tam, gdzie nie sięga kontrola, standardy pracy nie są przestrzegane
 • metoda transformacyjna – kierownik w tym modelu „nie kontraktuje” pracowników. Zamiast tego wpływa na nich tak, aby mieli motywację wewnętrzną do pracy według wysokich standardów

Przekształcenie lidera transakcyjnego w transformacyjnego wymaga zmiany postawy. Zmiana postrzegania swojej roli w procesie bycia menedżerem – z osoby wymagającej, kontraktującej na osobę wspierającą, pomagającą jest kluczowe dla realizacji celu biznesowego.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, osób zarządzających projektami w organizacjach, pracowników działów HR.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI / KOMPETENCJE:

 • Umiejętność przeprowadzania rozmów z podwładnymi – oceniających i rozwojowych.
 • Jak prowadzić rozmowy oceniające uwzględniające twarde i miękkie aspekty
 • Schematy rozmów: np. Jak chwalić? Jak udzielać negatywnej informacji zwrotnej? Jak reagować na pytanie o podwyżkę?
 • Umiejętność stosowania pytań angażujących pracowników w rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy, pytań poszukujących udoskonaleń. Takie prowadzenie rozmowy, żeby pracownik sam znajdywał rozwiązania
 • Sztuka chwalenia pracowników – kiedy, jak, do czego odnosić pochwałę
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu, autentyczności
 • Umiejętność rozwijania pracownika na stanowisku pracy
 • Stwarzanie możliwości nauki i rozwoju pracownikom
 • Stawianie celów, zlecanie zadań

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badanie Gallupa w USA wykazało, że mniej niż jedna trzecia osób była zaangażowana w swoją pracę, 51% stwierdziło, że "nie jest zaangażowanych", a 17,5% mówi, że są "aktywnie niezaangażowani". Dane z badań globalnych są dość podobne.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA


1. Model transakcyjny vs. transformacyjny

 • Lider transakcyjny
  • Władzę odnosi do stanowiska
  • Relację definiuje poprzez transakcję
  • Reaguje reaktywnie – wtedy kiedy jest kłopot
 • Lider transformacyjny
  • Zarządza otoczeniem zespołu tak, aby ten był efektywny\
  • Zarządza wywierając wpływ
  • Reaguje proaktywnie - przewiduje zagrożenia i reaguje wcześniej
  • jest autentyczny
  • jest zaangażowany, przyjmuje osobistą odpowiedzialność


2. Rozpoznawanie poziomu dojrzałości pracownika

 • Poziom dojrzałości pracownika wg Blancharda
  • R1 - niskie kompetencje, wysoka motywacja (entuzjastyczny debiutant)
  • R2 - niskie, bądź średnie kompetencje, średnia bądź wysoka motywacja (rozczarowany adept)
  • R3 - wysokie kompetencje, średnia bądź niska motywacja (ostrożny praktyk)
  • R4 - wysokie kompetencje, wysoka motywacja (samodzielny ekspert)
 • Ćwiczenie praktyczne
  • stworzenie matrycy dojrzałości dla poszczególnych pracowników w kluczowych kompetencjach


3. Procedura delegowania zadań

 • R1 - zarządzanie przez zadania
  • zakomunikowanie zadania
  • sprawdzenie czy jest ono zrozumiałe
  • podanie scenariusza na wypadek kłopotów
  • ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
 • R2, R3 - ZPC- zarządzanie przez cele
  • podanie celu
  • pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
  • akceptacja bądź zmiana
  • sprawdzenie wyniku
  • budowanie zaangażowania w oparciu o przekazywanie celu w odpowiedni sposób


4. Udzielanie informacji zwrotnej

 • funkcje informacji zwrotnej: informacyjna, ewaluacyjna, rozwojowa
 • właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy
 • właściwa reakcja na informację zwrotną
 • radzenie sobie z oporem na informację zwrotną
 • Model kanapki:
  • Trójwarstwowa kanapka
  • Dwuwarstwowa kanapka
 • Model Z
  • Pozytywna informacja ogólna
  • Pozytywna informacja szczegółowa
  • Negatywna informacja szczegółowa
  • Negatywne konsekwencje danego zachowania, decyzji
 • Model kwadrat w kwadracie
  • co pracownik powinien utrzymać
  • czego powinno być więcej
  • czego powinno być mniej
  • co powinien zacząć robić
  • jakie zachowania powinien porzucić


5. Schemat rozmowy budującej zaangażowanie pracownika i motywację do pracy

 • Etap 1 - cel spotkania
 • Etap 2 - właściwy feedback
 • Etap 3 - poznanie perspektywy pracownika
 • Etap 4 - program naprawczy
 • Etap 5 - termin realizacji
 • Etap 6 - kontrakt psychologiczny


6. Trudne rozmowy z
 pracownikami

 • Pracownik, który ma gorsze wyniki
 • Pracownik, który domaga się podwyżki
 • Pracownik demotywujący grupę
 • Złe relacje z innymi członkami zespołu
 • Problemy osobiste wpływające na efektywność pracy
 • Brak systematyczności i niewyrabianie się z zadaniami
 • Rywalizacja z przełożonym
 • Pracownik nadmiernie dyskutujący i niezgadzający się z przełożonym


7. Standardy oceny okresowej

 • Etapy ewaluacji
  • Samoocena pracownika
  • Ocena przełożonego
  • Spotkanie ewaluacyjne
 • Cechy dobrze przeprowadzonej oceny ewaluacyjnej
 • Czym są kompetencje
  • Definicja kompetencji
  • Organizacyjny model kompetencyjny
 • Sposób ewaluacji pracowników
  • Skala ocen
  • Zasady dokonywania oceny
 • Prowadzenie rozmów oceniających
  • Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej


8. Rozwojowa funkcja ewaluacji

 • Tworzenie planów rozwojowych
  • Partycypacyjna metoda ustalania celu
  • Definiowanie kryterium sukcesu
  • Przypisywanie wag w przypadku kilku zadań
  • Ocena
 • Model klepsydry
  • Szeroka podstawa - wiedza i umiejętności ogólne
  • Wąskie gardło - wiedza i umiejętności specjalistyczne
 • Szerokie zwieńczenie - wiedza i umiejętności menedżerskie


9. Rozmowa coachingowa

 • Etap 0 - upewnienie się, że pracownik ma odpowiednią dojrzałość do rozmowy coachingowej
 • Etap 1 - ustalenie celu, myśli, refleksji, na którą ma wpaść pracownik
 • Etap 2 - zaplanowanie sekwencji pytań
 • Etap 3 - umiejscowienie rozmowy w modelu GROW
 • Etap 4 - plan działania


10. Uznanie dla pracownika (employee recognition) jako silne narzędzie przywództwa

 • Test Timpsona
 • Czym jest uznanie dla pracownika?
  • Definicja
  • Charakterystyka
  • Badania
  • Zasada 50/30/20
 • Dlaczego jest tak cenne dla naszego miejsca pracy i co możemy osiągnąć dzięki docenianiu pracowników? - korzyści z przywództwa opartego na recognition


11. Expose szefa - spotkanie prezentujące menedżera w nowej roli (moduł dla nowych menedżerów)

 • Expose lidera - przygotowanie spotkania pokazującego nową rolę z udziałem pracowników
 • Poziom merytoryczny expose
  • zdefiniowanie zasad kluczowych
  • określenie wartości
  • określenie granic
 • Poziom techniczny
  • Przekaz niewerbalny - w jaki sposób budować wizerunek osoby zdecydowanej
  • Czas trwania
  • Podział expose na etapy
  • Dobór odpowiednich słów - messaging
 • Uświadomienie przełożonym podstaw relacji przełożony - pracownik
  • Sympatia vs. szacunek
  • Reprezentant firmy vs. reprezentant swoich pracowników


12. Podsumowanie szkolenia

 • Formuła SSK
  • Start (jakie techniki trenerskie zacznę stosować)
  • Stop (jakie zachowania przestanę stosować)
  • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował)

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • wsparcie zarządzania przez cele i zadania na każdym poziomie struktury organizacji – wymierne rezultaty
 • wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe
 • kształtowanie kultury organizacyjnej – szczególnie w aspekcie brania większej odpowiedzialności pracowników za podejmowane zadania
 • wzrost zadowolenia klientów
 • realne przestrzeganie wartości firmowych
 • lepsze pozyskiwanie talentów i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników
 • zmniejszenie kosztów działalności biznesowej
 • wzrost kreatywności pracowników i zespołów
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej
 • budowanie kultury organizacji uczącej się
 • zmniejszenie absencji pracowniczych

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • wzrost umiejętności przeprowadzania rozmów z podwładnymi – oceniających i rozwojowych.
 • wzrost umiejętności skutecznego stosowania schematów:
  • chwalenia,
  • udzielania negatywnej
 • informacji zwrotnej,
  • reagowania na pytania o podwyżkę
 • nabycie umiejętności stosowania pytań angażujących pracowników w rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy, pytań poszukujących udoskonaleń (takiego prowadzenia rozmowy, żeby pracownik sam znajdywał rozwiązania)
 • wzrost umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu, autentyczności
 • wyższa umiejętność rozwijania pracownika na stanowisku pracy
 • stwarzanie możliwości nauki i rozwoju pracownikom
 • budowanie i utrzymywanie własnego autorytetu jako menedżera wspierającego i wymagającego

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • umiejętność stosowania sposobu delegowania wzbudzającego większą odpowiedzialność podwładnych za realizowane przez nich zadania
 • korzystniejsza atmosfera pracy (lepsze relacje z podwładnymi w oparciu o współodpowiedzialność za zadania zespołowe)
 • skuteczniejsze stawianie celów, zlecanie zadań

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Budowanie zaangażowania

Termin szkolenia: 2 czerwiec 2015 r. do 3 czerwiec 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1400 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-09-10
10 wrzesień 2018 -
2018-09-11
11 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
2018-09-17
17 wrzesień 2018 -
2018-09-18
18 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
warszawa
warszawa
Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Skutecznie zarządzaj czasem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak to osiągnąć.
2018-10- 1
1 październik 2018 -
2018-10- 2
2 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
2018-10-18
18 październik 2018 -
2018-10-19
19 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
2018-10-23
23 październik 2018 -
2018-10-24
24 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
2018-11-12
12 listopad 2018 -
2018-11-13
13 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
2018-11-22
22 listopad 2018 -
2018-11-23
23 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie jak dobrze zarządzać czasem. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.