Inne strony: GAMMA DISCOVER
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Wolontariat i CSR to narzędzie employer brandingu, podnosi zaangażowanie pracowników, udrażnia komunikację pomiędzy działami - a co najważniejsze zwiększa sumę dobra na świece. Szkolenie CSR i szkolenie z wolontariatu w formacie dwudniowego warsztatu mentoringowego.

IDEA SZKOLENIA

Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. A wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Stają się bardziej empatyczni, stwarzają przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i wymiany osobistych informacji, dając sobie zrozumienie i wypracowane wspólnie etyczne normy grupowe. Doceniają bardziej siebie i swoje mocne strony. A dzięki temu widzą, ile potrafią.

Jak zorganizować wolontariat pracowniczy, aby był to wspólny projekt ludzi i firmy? Kto powinien włączyć się w jego stworzenie i realizację?

Wszystko przemawia za osadzeniem wolontariatu pracowniczego w strategii polityki personalnej. Wolontariat wspiera zadania HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. Dzięki programom pomocy innym, budujemy w pracownikach większe poczucie odpowiedzialności za cele biznesowe firmy. W ten sposób mamy wpływ na wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów. Dlatego wolontariat kompetencji powinien stać się ważnym elementem strategii HR i CSR firmy.

Co może zrobić dyrektor HR, i dlaczego pracownicy docenią zaangażowanie HR i prezesa w pomaganie innym? Dowiecie się podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów ds. polityki personalnej
 • HR biznes partnerów
 • specjalistów HR ds. rozwoju pracowników

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Projekt badawczy THINKTANK FOB®, objął kilkanaście firm prowadzących zaangażowane akcje wolontariackie. Jako znaczącą korzyść firmy został wykazany wzrost zaangażowania pracowników oraz rozwijanie przez wolontariat ich kompetencji menedżerskich i przywódczych.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie

 • Co to jest CSR?
 • CCI - Myśl globalnie, działaj lokalnie
 • Definicja wolontariatu pracowniczego
 • Co jest ważne dla nas w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 • Gdzie warto przynależeć? Organizacje skupiające przedstawicieli biznesu, NGO i sektora publicznego działających na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Jak połączyć siły? Jak przekonać decydentów w firmie? Miejsce programu wolontariatu pracowniczego w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Wolontariat pracowniczy, a inne elementy strategii HR w obszarze CSR
 • Zalety usytuowania wolontariatu pracowniczego w strukturach polityki personalnej firmy
 • Korzyści wolontariatu pracowniczego dla firmy i pracowników
 • Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego
 • Czynniki ryzyka programu

Moduł 1

Wolontariat oddolny, czy programy firmy? Jakie formy wolontariatu będą najlepsze w naszej organizacji? Co będzie najskuteczniejsze z perspektywy strategii HR (w oparciu o wybrane przykłady z różnych firm)?

 • wolontariat ogólnospołeczny/ ogólnokrajowy
 • własne programy społeczne firmy
 • wolontariat kompetencji vs wolontariat rozwijający kompetencje
 • program grantowy
 • mentoring
 • tutoring
 • e-wolontariat
 • wolontariat połączony z wyjazdem szkoleniowym
 • wolontariat indywidualny/ grupowy
 • wolontariat akcyjny
 • wolontariat rodzinny
 • wolontariat sąsiedzki
 • wolontariat w ramach wydarzeń sponsorowanych
 • Inne formy zaangażowania pracowników – matching found (aukcja, pay-roll, matching time)

Moduł 2

Jak zaangażować pracowników, aby HR i firma zyskała w oczach pracowników?

Siła argumentów, czyli warunki do działania - narzędzia wsparcia wolontariatu:

 • Wsparcie merytoryczne, finansowe, organizacyjne, logistyczne firmy
 • Wsparcie koordynatora programu w firmie
 • Logotyp i pełna wizualizacja programu
 • Gadżety i inne ważne elementy promocji
 • Wykorzystanie produktów firmy
 • Regulamin wolontariatu/ kodeks etyczny wolontariusza
 • Procedury i zasady działania
 • Dokumentacja i zasady poszczególnych projektów
 • Przewodnik po wolontariacie pracowniczym
 • Platforma komunikacji w intranecie
 • Social media
 • Filmy/ zdjęcia
 • Raporty CSR
 • Szkolenia
 • Mentoring
 • Coaching  - wsparcie HR dla wyróżniających się pracowników - wolontariuszy
 • Wyrażanie uznania i promocja wolontariuszy przez HR, przełożonych i zarząd
 • Dzień wolny na wolontariat
 • Ubezpieczenie NNW i OC
 • Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania
 • Baza ofert wolontariatu
 • Wyjazdy integracyjne z wolontariatem
 • Ambasadorzy w firmie wspierający koordynatora
 • Organizacja partnerska programu
 • Partnerstwa/koalicje/ seminaria/ konferencje

Moduł 3

Jak wdrożyć w firmie program wolontariatu pracowniczego:

 1. Faza budowania:
 • Analiza sytuacji wyjściowej wewnątrz firmy:
  • Strategia, wartości i misja firmy a wolontariat
  • Specyfika firmy/ strategia CSR/ kultura organizacyjna/ kapituł ludzki
  • Współpraca z działami CSR, PR i marketingiem
  • Jakie zasoby już mamy?
  • Prawnik potrzebny od zaraz
  • Preferencje i potencjał pracowników
  • Co chcemy uzyskać ? - Oczekiwania i potrzeby firmy
 • Analiza otoczenia firmy
  • Co robią inni - benchmarking
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań partnerów społecznych
  • Partner społeczny i partner biznesowy, czy da się to pogodzić?
  • Wybór celu pomocy, beneficjentów i partnerów
  • Jak dotrzeć i zweryfikować organizację pozarządową jako partnera programu?
  • Interesariusze firmy a wolontariat pracowniczy – wybór grup docelowych

Wybór aktywności firmy w ramach:

 • propagowania idei wolontariatu pracowniczego wśród interesariuszy firmy
 • budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu pracowniczego
 • udział w wydarzeniach i konkursach CSR/ HR
 • Określenie celów programowych i priorytetów wolontariatu pracowniczego oraz spodziewanych rezultatów
 • Budowanie struktury programu:
 • Zakres i obszar działania
 • Zasady współpracy
 • Grupy odbiorców bezpośrednich i pośrednich
 • Misja/ wizja/ wartości programu
 • Wybór form wolontariatu pracowniczego
 • Harmonogram budowania i wdrażania programu
 • Budżet programu
 • Wizualizacja programu, hasło przewodnie
 • Dokumentacja pracy wolontariuszy
 • Koordynator projektu
 • Ambasadorzy/ Sponsorzy programu w firmie
Jak pisać i mówić dobrze o wolontariacie w firmie? - Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna:
 • Kanały/ narzędzia komunikacji
 • Plan komunikacji
 • Charakter komunikatów
 • Prawa autorskie i autoryzacja wypowiedzi
 • Obszary odpowiedzialności HR, PR i marketing
 • Media ogólnopolskie, czy lokalne
 • Social media
 • Przygotowanie mechanizmów/ narzędzi wsparcia

Moduł 4

Empatia, współczucie i asertywność a wolontariat pracowniczy. Z jakiego powodu empatyczne organizacje  osiągają lepszy wynik biznesowy?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
 • Dodatkowa platforma popularyzacji misji i wartości firmy
 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych
 • Budowanie wizerunku firmy kompetentnej i prestiżowej
 • Wzmacnianie polityki personalnej
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów
 • Innowacyjna współpraca w firmie i z jej klientami
 • Wypracowanie najlepszych praktyk stanowiących wzór dla innych firm
 • Szersze relacje międzysektorowe (biznes – samorząd i administracja publiczna – NGOs)

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego
 • Zdobywanie nowego doświadczenia z zakresu tworzenia i realizacji programu wolontariatu w firmie
 • Umiejętność tworzenia w firmie dodatkowego narzędzia rozwoju pracowników
 • Umiejętność innowacyjnego i kreatywnego podejścia do rozwoju pracowników w oparciu o wolontariat pracowniczy

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wzbogacenie wiedzy i kompetencji organizacji
 • Wniesienie nowej wartości do strategii HR
 • Budowanie zaangażowanych zespołów w oparciu o wspólne wartości
 • Efektywna współpraca w oparciu o empatię
 • Budowanie efektywnych i długofalowych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Nieograniczone kontakty społeczne, osobiste i biznesowe.

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Termin szkolenia: 30 marzec 2017 r. do 31 marzec 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-09-10
10 wrzesień 2018 -
2018-09-11
11 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
2018-09-17
17 wrzesień 2018 -
2018-09-18
18 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
warszawa
warszawa
Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Skutecznie zarządzaj czasem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak to osiągnąć.
2018-10- 1
1 październik 2018 -
2018-10- 2
2 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
2018-10-18
18 październik 2018 -
2018-10-19
19 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
2018-10-23
23 październik 2018 -
2018-10-24
24 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
2018-11-12
12 listopad 2018 -
2018-11-13
13 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
2018-11-22
22 listopad 2018 -
2018-11-23
23 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie jak dobrze zarządzać czasem. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.