Gamma sp. j.

Techniki prezentacji powered by chunking

Warszawa

Idea szkolenia

Rozwiń
Szkolenie „Techniki efektywnych prezentacji powered by chunking” powstało na bazie badania „efektywność prezentacji” zrealizowanego przez Gammę. W badaniu wzięło udział ponad 400 uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych z obszaru prezentacji. Uczestnikami szkoleń byli menedżerowie, specjaliści oraz pracownicy sił sprzedaży. Badania przyjmowały postać ankiet, wywiadów FBEI, spotkań focusowych oraz testów efektywności.

Wnioski z badania:
 • Większość odbiorców prezentacji pamięta tylko niewielką część treści przekazywanych przez prezentację.
 • Prezentujący zwracają większą uwagę na formę wypowiedzi (komunikacja niewerbalna) niż na efektywność przekazu.
 • Osoby o dużym doświadczeniu w prezentacjach mają wysoką efektywność na poziomie emocjonalnym (budowanie wizerunku, pierwszego wrażenia, budowanie dobrej relacji pomiędzy osobą prezentującą a odbiorcami).
 • Niezależnie od doświadczenia osób prezentujących efektywność poznawcza prezentacji prawie zawsze jest niska (odbiorcy zapamiętują nie wiele informacji).
 • Pozytywny feedback po prezentacji (poziom emocjonalny) często nie przekłada się na realne rezultaty (pozytywne emocjonalne nastawienie szybko się obniża).
 • Wielu przypadkach odbiorcy prezentacji nie są jedynymi decydentami, ich zadaniem jest również przekazać informacje z prezentacji kolejnym osobom (współdecydentom, szefom itp.)

Odpowiedzią na po rozpoznane przez badanie problemy jest szkolenie „Techniki prezentacji powerded by chunking”


Fundamenty szkolenia
 • Trzy poziomy efektywności – skuteczna prezentacja powinna być efektywna na poziomie emocjonalnym (wywierane wrażenie), poznawczym (zapamiętywanie informacji przez odbiorcę) oraz motywacyjnym (zaaktywizowanie odbiorców prezentacji w pożądany sposób).
 • Chunking – techniki prezentacyjne podnoszące efektywność na poziomie poznawczym, wywodzą się z psychologii poznawczej i bazują na wykorzystywaniu ludzkich strategii i mechanizmów zapamiętywania.
 • Kreowanie ambasadorów – prowadzenie prezentacji w taki sposób, aby odbiorcy stali się naszymi ambasadorami – aby potrafili przekonywać innych do naszego produktu lub idei. Warunki wykreowania skutecznego ambasadora to pozytywna motywacja i właściwa informacja.
 • Naturalne tło – zgodnie z założeniami cyklu Kolba ludzie dorośli uczą się najlepiej jeśli mają motywację do dokonania zmiany. Naturalne tło to metoda za pomocą, której uczestnicy mogą sprawdzić efektywność swoich prezentacji na osobach spoza sali szkoleniowej i otrzymać inf. zwrotną – co zrobić, aby efektywność ich prezentacji była wysoka na każdym z trzech poziomów.

Idea
 • Poziom emocjonalny – efektywność na tym poziomie uzyskuje się poprzez zarządzanie komunikacją niewerbalną, głosem, budowanie wizerunku, tworzenie efektu pierwszego wrażenia. P. emocjonalny to bardzo ważny czynnik sukcesu prezentacji. Jako, że grupa uczestników posiada doświadczenie w tym obszarze szkolenie będzie podsumowywało i przypominało ten element koncentrując się głównie na pozostałych poziomach efektywności prezentacyjnej.
 • Poziom poznawczy - efektywność na tym poziomie mierzona jest poprzez jednostki zapamiętywania – chunk’sy informacji. Każdy człowiek posiada pewne możliwości zapamiętywania informacji. Skuteczna prezentacja to taka, która potrafi wykorzystywać mechanizmy zapamiętywania ludzkiego umysłu. Skuteczność na tym poziomie nie ma charakteru impulsowego jak w przypadku poziomu emocjonalnego, trwa dłużej. Efektywność na poziomie informacyjnym jest szczególnie pożądana w prezentacjach wewnątrzfirmowych, gdzie proces decyzyjny bardziej złożony, a często osoba uczestnicząca w jednym spotkaniu będzie następnie relacjonować co zapamiętała innym zainteresowanym. Skuteczność na tym poziomie to z jednej strony ilość zapamiętanych informacji (chunk’ów) przez audytorium, po drugie kontrola nad tym, aby audytorium zapamiętała najważniejsze informacje i potrafiła w sposób niezmieniony przekazać je dalej.
 • Poziom motywacyjny – jeszcze wyższym w zaawansowaniu jest poziom efektywności motywacyjnej. Poszczególni uczestnicy prezentacji powinni mieć przekonanie do prezentera (poziom emocjonalny), powinni zapamiętać kluczowe dla prezentacji informacje (poziom informacyjny) oraz powinni uzyskać pozytywną motywację do działania. Tylko niewielki procent prezentacji przyjmuje za cel jedynie informowanie audytorium. Większość z nich za cel ma przekonanie i zaktywizowanie uczestników do działania w określonym kierunku (np. podjęcie decyzji, zobowiązań, aktywności)

Rezultaty
Szkolenie „techniki prezentacji powered by chunking” prowadzi do realnej, pozytywnej zmiany sposobu prezentowania. Nowy sposób prowadzenia prezentacji przełoży się na efektywność tej formy przekazu. Zgodnie z naszą misją „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” możemy zdefiniować rezultaty tego szkolenia w następujący sposób:
 • Krótszy czas prezentacji
 • Wyższa zapamiętywalność przekazywanych informacji
 • Dłuży czas trwania pozytywnego nastawienia do produktu / idei
 • Wyższa efektywność prezentacji w sytuacji wielu odbiorców

Spraw, aby  odbiorca prezentacji stał się Twoim ambasadorem. Ambasador  to osoba, która pamięta Twoje argumenty i aktywnie przekonuje innych do proponowanego prez Ciebie produktu / usługi. Tradycyjna prezentacja oddziaływuje głównie na poziomie emocjonalnym, a więc szybko traci moc przekonywania. Prezentacja oddziaływująca na poziomie emocjonalnym, poznawczym i motywacyjnym oddziaływuje dużo dłużej, co przekłada się wyższą skuteczność sprzedażową.

Program szkolenia

Rozwiń
1. Przygotowanie samej prezentacji
 • Rezultaty prezentacji
  • Co Klient ma wiedzieć ?
  • Co Klient ma czuć ?
  • Co Klient ma robić ?
 • Siatka celów
  • Cele krótkoterminowe vs. długoterminowe
  • Cele zadaniowe vs. główne
  • Cele merytoryczne vs. osobiste

2. Struktura prezentacji
 • Rozpoczęcie prezentacji
  • Co powinien zawierać wstęp?
  • Sposoby rozpoczęcia prezentacji
  • Jakich błędów w początkowej fazie należy unikać
 • Faza środkowa
  • Wybór energiser’ów prezentacyjnych
  • Wybranie momentów interakcji z odbiorcami prezentacji
  • Podział prezentacji na chunk’sy informacyjne
 • Zakończenie
  • Stworzenie motywacyjnego action planu
  • Ominięcie / rozwinięcie czasu pytań od Odbiorców
  • Zasady dobrego podsumowania
  • Jak nie należy kończyć prezentacji

3. Budowanie efektywności prezentacji
 • Poziom emocjonalny
 • Poziom informacyjny
 • Poziom motywacyjny

4. Efektywność prezentacji na poziome emocjonalnym –(dla grup zaawansowanych – tylko przypomnienie)
 • Efekt pierwszego wrażenia
  • Scenariusz pozytywny – efekt anielski
  • Scenariusz negatywny – efekt diabelski
  • Mechanizm atrybucji w efekcie I wrażenia
 • Analiza nawyków prezentacyjnych i autoprezentacyjnych
  • Poziom werbalny
  • Poziom niewerbalny
 • Zarządzanie wizerunkiem – poziom niewerbalny
  • Zarządzanie przestrzenią – dystans psychologiczny
  • Zarządzanie organizacją przestrzeni – układ pomieszczenie/audytorium
  • Mimika
  • Gestykulacja
  • Kontakt wzrokowy
  • Ruch ciała
  • Postawa ciała
  • Ubiór i atrybuty wyglądu zewnętrznego
 • Budowanie wizerunku os. kompetentnej podczas prezentacji
  • Deklaracja kompetencji
  • Inscenizacja kompetencji
  • Rekwizyty kompetencji

5. Efektywność na poziomie poznawczym
 • Pojemność pętli fonologicznej – ograniczenia mentalne odbiorców prezentacji
 • Definiowanie chunk’a informacji
 • Projektowanie prezentacji pod kątem ilości chunk’ów informacji
 • Efekty mnemotechniczne
  • Efekt interferencji
  • Efekt synergii
  • Efekt partycypacji
  • Krzywa zapamiętywania
 • Efekty komunikacyjne
  • Struktura psychologiczna przekazu
  • Proces efektywnej komunikacji
 • Wykorzystanie efektu naturalnego tła

6. Efektywność na poziomie motywacyjnym
 • Definiowanie potrzeb audytorium
  • Cele osobiste długookresowe – potrzeby psychologiczne
  • Cele osobiste „tu i teraz”
  • Cele organizacyjne
 • Perswazja w prezentacji
  • Dopasowanie modelu perswazji do prezentacji
  • Perswazja emocjonalna
  • Perswazja racjonalna
  • Budowanie wiarygodności podczas formułowania komunikatów perswazyjnych
 • Kreowanie ambasadorów
  • Idea marketingu szeptanego
  • Odbiorca prezentacji ambasador produktu / idei
 • Warunki kreowania ambasadorów
  • Właściwa informacja
  • Pozytywna motywacja

7. Podsumowanie szkolenia
 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia


WAŻNA INFORMACJA:
Szkolenie zawiera moduł mierzenia efektywności bazujący na autorskim narzędziu naturalne tło®. Jednym z rezultatów szkolenia może być raport wskazujący jaki postęp uzyskał każdy z uczestników zarówno na poziomie ilościowym, jak i jakościowym. Raport jest przygotowywany w taki sposób, aby inwestycja jaką jest zakup szkolenia mogła być monitorowana i pozytywnie oceniona. Raport może dostarczyć tzw. „twarde” dowody skuteczności szkolenia.

 

Trenerzy

Rozwiń

Anetta Wróblewska

Swoje doświadczenie budowała w branży nieruchomości, telekomunikacyjnej i w mediach. Tworzyła struktury sprzedażowe, odpowiadała za rekrutację i rozwój pracowników. Posiada certyfikację Hogan Assessment System, Mindsonar, Harrison Assessments, ICC, jest certyfikowanym coachem zespołowym. Łączy wiedzę i doświadczenie psychologa, menedżera i osoby odpowiedzialnej za budowanie relacji z klientami (B2B, B2C). W wielu organizacjach zajmowała się doradztwem na poziomie tworzenia struktur i procesów. Wspiera kadrę menedżerską, oferując analizę, ocenę i konstruktywny feedback oraz programy wdrożeniowe i naprawcze. Ma doświadczenia szkoleniowe w pracy zarówno z zarządami, jak i niższą kadrą kierowniczą.

Tomasz Piotr Sidewicz

Trener biznesu, coach, autor licznych artykułów w pismach branżowych. Uznawany za jednego z najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Specjalizuje się w treningach skuteczności biznesowej. Wspiera organizacje rządowe, polskie i zagraniczne firmy, menedżerów wysokiego szczebla w negocjowaniu milionowych kontaktów. 21 lat życia zawodowego wykształciło w nim postawę biznesową opartą na zasadzie: w biznesie mam tylko to, co sam wynegocjuję. Prowadząc przez 12 lat firmę obsługującą handel zagraniczny, poznał specyfikę prawie wszystkich krajów europejskich, Azji, Afryki Północnej oraz USA i Kanady. Praca oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami  dały szansę na osiągnięcie wysokiej kultury biznesowej, która jest niezbędna w handlu zagranicznym.

Edyta Adamczyk

Trener biznesu z doświadczeniem w obszarze sprzedaży, obsługi klienta oraz rozwoju kompetencyjnego pracowników i menedżerów. Ceniony praktyk procesu rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników oraz w procesie współpracy z klientami. Posiada wieloletnią praktykę w biznesie pozwalającą właściwie dostosować działania szkoleniowe do celów organizacji. Zajmuje się koordynowaniem projektów wdrażania metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w branży finansowej, m.in. jako dyrektor banku zarządzała zespołami, realizowała cele finansowe i sprzedażowe swojej jednostki, rekrutowała pracowników i dbała o ich rozwój, negocjowała warunki współpracy z klientami. Powodzenie w pracy trenerskiej jest wynikiem łatwości, z jaką przenosi doświadczenia zawodowe na salę szkoleniową.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_samsung_pandora_stomilex_brvz_msd_new-yorker.jpg|O_tvn_rossman_edc_windcor-nixdorf_pandora_tom-tom.jpg|S_bayer_pse_sanitec-kolo_radio-seska_konica-minolta_peek&clopenburg.jpg|S_pap_wamtechnik_czerwona-torebka_oki_siodemka_seat.jpg
66|665|207
1374chunking.jpg
Fakt
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
Fakt
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
Fakt
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
Badania
Korzyść mechanizmu chunkingu polega na tym, że zarządza ilością wiedzy, którą odbiorca może przyswoić (badania Millera, U.S.A.).
1700 zł/os
Formaty szkoleniowe:

Konsultacje szkoleniowe: 1-3 os.

Trening kompetencji: 4–12 os.

Format wykładowo-szkoleniowy: 8-25 os.

Essence learning: 12–60 os.

Szkolenie otwarte: od 1 os.
Nie ma terminu szkolenia ? Zapisz się - pierwsza osoba może wybrać termin szkolenia.

KONSULTANT SZKOLENIA

Justyna Mejłun
Project Manager
tel. kom:. +48 783 682 017
j.mejlun@projektgamma.pl
Zostaw swój nr. telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Poprzednie szkolenie
Obecne szkolenie
Techniki prezentacji powered by chunking

Szkolenia otwarte: Sprzedażowe

...
Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań

Nadchodzi nowa era - era 100% skuteczności. Nie możliwe?! Staje się możliwe. Prowadź rozmowę z Klientem w taki sposób, żebyś to Ty decydował co dalej się wydarzy. Doprowadź do pożądanego rozwiązania. Dzięki szkoleniu Uczestnicy nauczą się w jaki sposób budować argumentację przekonująca do spotkania.

...
EXCELLENT CUSTOMER - skuteczne techniki sprzedaży

Nowy wymiar sprzedaży! Poznaj najskuteczniejsze modele rozmów sprzedażowych, bądź profesjonalistą! Skuteczny handlowiec to taki, który nie tylko sprzedaje, ale jest również doradcą, który razem z Klientem buduje wspólne, spójne skuteczne rozwiązanie. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć swoją efektywność.

...
Negocjacje w biznesie

Negocjacje kluczem do biznesu! Wzmocnij wiarę we własne możliwości. Uzyskaj najlepszy możliwy wynik negocjacji dbając o relacje z Klientem. Nasze szkolenie bazuje na Harvardzkim modelu negocjacyjnym. Uczestnicy na szkoleniu otrzymują techniki negocjacyjne pozwalające wpływać na proces negocjacji i uzyskać sukces zarówno na poziomie finansowym jak i relacyjnym.

...
Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem

Obsługuj Klienta profesjonalnie, tak jak by sobie tego życzył. Przewiduj trudne sytuacje, aktywnie przeciwdziałaj nim i odpowiednio reaguj jak już się pojawią. W szkoleniu łączymy techniki psychologiczne, nowoczesne standardy obsługi i narzędzia marketingu szeptanego. Ich wykorzystanie daje komfort pracy z Klientem i poprawę wizerunku firmy.

...
Sprzedaż narracyjna

Sprzedaż narracyjna uczy jaki sprawić, aby Klient nam zaufał. Zaufanie Klienta sprawia, że tradycyjne techniki szkoleniowe zaczynają działać. Właściwie zastosowana narracja znacznie podnosi skuteczność sprzedaży. Dzięki nam dowiesz się jak działać w sposób taki, by konsumenci i klienci utożsamili się z produktem i poczuli, że są częścią danej organizacji.

...
Sprzedaż w oparciu o metodologię MBTI®

Dobierz odpowiednią technikę sprzedaży - dzięki metodologii MBTI dowiesz się jaka technika będzie skuteczna, do różnych typów osobowości. MBTI® jest narzędziem, które bardzo pomaga w zrozumieniu stylu funkcjonowania każdego człowieka. Pokazuje nasze preferowane strategie budowania relacji z innymi, podejmowania decyzji, wyjaśnia i pomaga zaakceptować różnice pomiędzy ludźmi.

...
Zaawansowane techniki sprzedaży B2B

Rozszerz działania sprzedażowe poza spotkanie z Klientem! Metoda trzech graczy, na której bazuje szkolenie pozwala zwiększyć liczbę procesów sprzedaży kończących się sukcesem i sprzedawać skuteczniej. Podział współdecydentów u potencjalnego Klienta na decision owner’a, implementor’a i evaluator’a oraz zastosowanie dla każdego z nich jednej z trzech strategii sprzedażowych pozwala odróżnić sprzedaż tradycyjną od sprzedaży B2B.

...
Finalizacja sprzedaży

Czas na finalizację! Dzięki nam rozwiniesz umiejętność rozpoznania osobistych barier utrudniających finalizację, poradzisz sobie z obiekcjami, zastosujesz strategie ustępstw, rozpoznasz i wykorzystasz własne strategie finalizacyjne! Szkolenie daje pewność siebie jak zachować się w ostatniej fazie sprzedaży – żeby nie wywrzeć za dużej presji, a jednocześnie nie zakończyć rozmowy bez deklaracji Klienta.

...
Podstawowe Techniki Sprzedaży

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz kluczowe techniki dla każdego etapu procesu sprzedaży! Dowiesz się jak nawiązywać i budować relację z Klientem biznesowym, jak rozpoznawać i analizować potrzeby, jak przygotować ofertę w pełni spełniającą oczekiwania Klienta. Podczas szkolenia poznasz zasady prowadzenia rozmowy handlowej oraz metody docierania do osób decyzyjnych w firmach.

...
Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach

Manipulacja jest wszędzie wokół nas. Jeśli chcesz się przed nią obronić musisz…..najpierw jej się nauczyć. Badania nam makiawelizmem wskazują, że najbardziej odporni na manipulację są Ci, którzy potrafią stosować te techniki. My Cię ich nauczymy. Co z nimi zrobisz – zależy od Ciebie.

...
Windykacja należności

Klient, który nie płaci zwykle ma wiele długów. Od doboru właściwych technik zależy komu zapłaci najpierw. Nauczymy Cię technik z najwyższej półki perswazyjnej – od relacyjnych po mocno egzekwujące.  Skuteczność technik zwielokrotnimy poprzez dopasowanie strategii działania do typologii dłużników.

...
ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE W BIZNESIE - gra negocjacyjna

 Złam eksperta w pierwszych negocjacjach - a nie zapłacisz za szkolenie.

Chcesz poczuć smak prawdziwych negocjacji? Jesteś nastawiony na samodoskonalenie, proaktywność? Posiadasz silną motywację wewnętrzną do poznania swoich obszarów rozwoju w zakresie komunikacji, perswazji, wywierania wpływu oraz zaawansowanych negocjacji? To szkolenie jest dla Ciebie.

...
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

Sprzedaż bez porażek jest iluzją. Mimo to większość tradycyjnych szkoleń dla handlowców wyposaża ich w kolejne techniki, jak osiągnąć więcej, nikt nie mówi im co zrobić z przegraną. Jak szybko wyjść z mentalnego zniechęcenia i skutecznie budować napęd sprzedażowy?  Dzięki naszemu treningowi mentalnemu dowiesz się, jak to zrobić.

...
NEGOCJACJE - taktyki mistrzów

Chcesz poprawić swoje umiejętności negocjacyjne, poznać nowe techniki i osiągnąć lepsze wyniki? A może chcesz nauczyć się zarządzać ryzykiem negocjacyjnym i stać się skutecznym negocjatorem? Poznaj trening negocjacyjny Jacka Rozenka i Tomasza Piotra Sidewicza.

...
Ludzki skaner

Poznaj metodę, dzięki której już na pierwszym spotkaniu zorientujesz się kim jest Twój rozmówca, czego pragnie, czego się obawia oraz jakie stosuje strategie, abyś tego nie dostrzegł.

...
Techniki prezentacji powered by chunking

Dzięki szkoleniu zwiększy się umiejętność poprowadzenia rozmowy dokładnie w taki sposób w jaki chcemy bazując na narzędziach wpływu. Szkolenie dla sprzedawców doprowadzi do poprawy parametrów sprzedażowych.

...
Ospały zespół sprzedażowy – jak obudzić zespół i zamienić farmerów w hunterów

Szkolenie prowadzi Dawid Didiuk, współwłaściciel firmy szkoleniowej GAMMA odpowiedzialny za obszar sprzedaży GAMMA (wg. rankingu Gazety Finansowej 1. miejsce  w kategorii obrót za 2016 rok wśród firm szkoleniowych w Polsce). Współtwórca firmy produkującej naturalne kosmetyki Mokosh, zajmującej czołowe miejsce na polskim i europejskim rynku kosmetycznym.

...
Seek&Sale Training – jak zostać hunterem®

Każdego roku liczba leadów rośnie. Byłoby to pozytywne zjawisko gdyby nie to, że w dużej mierze odpowiada za to większa liczba zapytań od tych samych klientów. Część klientów przygotowując się do zakupu nie prosi o ofertę jedną firmę tylko dwie, trzy, cztery – z każdym rokiem staje się co raz bardziej dociekliwa i skłonna do porównywania ofert.

...
CHALLENGER SALE - Sprzedaż prowokatywna

„The Challanger Sale” nazywany jest czwartą rewolucją w sprzedaży. Jest to model sprzedaży oparty na dowodach  (badania na grupie 24 tys. handlowców w 95 krajach). System jest odpowiedzią współczesne oczekiwania klientów, którzy:

 • traktują poświęcony czas dla handlowca jako inwestycję
 • oczekują doradztwa i partnerstwa
 • nie cenią budowania relacji jako fundamentu transakcji sprzedaż/ kupno

...
Sales Drive Management – jak podnosić sprzedaż w zespole sprzedaży

Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedaży wymaga działań w dwóch perspektywach:

 • tu i teraz” – „dowozimy” sprzedaż na koniec miesiąca, kwartału, roku
 • przyszły plan sprzedaży” – jak przygotować zespół, żeby zrealizować oczekiwany wzrost w kolejnym roku/ latach.

Dlaczego Gamma

Misja naszej firmy to „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” . Według nas szkolenia handlowe są inwestycją w rozwój firmy, i jak każda inwestycja, powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Projekty, w których określamy, mierzymy i realizujemy cele biznesowe postawione przed projektem szkoleniowym dają nam i Klientom największą satysfakcję. Proponujemy realizację szkoleń poprzez zaspokojenie potrzeb trzech grup odbiorców projektu szkoleniowego: działu HR, uczestników oraz ich przełożonych. Projektując szkolenia ze sprzedaży uwzględniamy perspektywę biznesową.

Raport HR 2018 Zarządzanie multigeneracyjne „Millenialsi kontra organizacje”3525
Raport HR 2018 Zarządzanie mu ...

Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare ...

Edutainment rozwoju kompetencji i integracji3541
Edutainment rozwoju kompetencj ...

Usiądźmy wygodnie w fotelu, popatrzmy w niebo za oknem i zobaczmy dział HR za ...

Profil motywacyjny Reissa3569
Profil motywacyjny Reissa ...

Profil motywacyjny RMP opracowany został w 1998 roku przez Stevena Reissa i jego ...

...

Dariusz Wiśniewski

Zastępca dyrektora Centrum rozwoju zawodowego MSZ
...
Projekty szkoleniowe Gammy zawierają moduły mierzące efektywność szkolenia. Pozwalają ocenić firmę szkoleniową oraz rozwój poszczególnych uczestników.
...
...

Katarzyna Krzemińska

HR Manager, Syngenta
...
Wreszcie trenerzy, którzy sami potrafią sprzedawać.
...
...

Bartosz Łuczak

Dział szkoleń, Decathlon
...
Ich siłą są trenerzy – mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności. Widać, że lubią to, co robią i że są w tym bardzo dobrzy.
...
...

Iwona Matysiak

Dyrektor ds. badań i analiz, Radio Eska
...
Ich szkolenia menadżerskie były bodźcem do wprowadzenia nowych narzędzi zarządczych
...
...

Łukasz Kawęcki

Dyrektor biura reklamy, Wydawnictwo Murator
...
Potrafią rozwiązywać problemy na bieżąco. Nie pozostawiają żadnych kwestii niewyjaśnionych.
...
...

Elżbieta Wolniak

Unit Manager, ING Nationale Nederlanden
...
Ich szkolenia są spektakularne – zarówno pod względem proponowanych narzędzi, jak i atmosfery.
...
...

Joanna Dutkowska

Dział personalny, Infosys BPO
...
Gammę cenimy za innowacyjność – ich autorskie ćwiczenia i symulacje potrafią zaangażować nawet bardzo wymagających pracowników.
...
...

Katarzyna Koltarska

Dyrektor personalny Samsung Electronics
...
Gamma to znakomici trenerzy, autorskie know-how oraz duży nacisk na efektywność proponowanych rozwiązań.
...
...

Beata Olszewska

Dział personalny, Polska Grupa Farmaceutyczna
...
Ankiet i testy szkoleniowe mówią jedno – pracownicy nie tylko zyskują wiedzę i nowe techniki, ale także świetnie się bawią – dla nas to cenna wartość.
...
...

Marek Noster

Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju, Alior Bank
...
Mocnym punktem Gammy są na pewno trenerzy – przygotowani, mający świetny kontakt z grupą oraz posiadający bogate doświadczenie biznesowe.
...
...

Łukasz Sowiński

Kierownik Działy Szkoleń, Real
...
Doświadczenie, elastyczność i zrozumienie dla procesów, które przebiegają w naszej organizacji, to powody dla których warto korzystać ze szkoleń Gammy.
...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone