Gamma sp. j.

Lista realizowanych projektów

Dział projektów unijnych powstał wraz z rozpoczęciem perspektywy unijnej 2007-2014.  Dziś jest to dziesięcioosobowy zespół zajmujący się pozyskiwaniem finansowania na projekty szkoleniowe, zarządzaniem projektami oraz doradztwem w obszarze środków unijnych. Orientacja na Klienta, wysoka efektywność i profesjonalizm zaowocowały kilkudziesięcioma projektami na łączną kwotę ponad 34 mln zł.

U fundamentów działu leży realizacja zadań odpowiadających na potrzeby Klienta:
 • bezpieczeństwo – dbamy, aby procedury unijne nie utrudniały realizacji celu biznesowego Klienta,
 • komfort – dokładamy wszelkich starań, aby Klient otrzymał standard usługi na poziomie komercyjnym przy jednoczesnym finansowaniu unijnym,
 • efekt – maksymalizujemy prawdopodobieństwo pozyskania finansowania – zajęcia wysokiego miejsca w konkursach unijnych.

W ramach współpracy w obszarze projektów unijnych Gamma proponuje kilkuetapowy model współpracy:

ETAP 0: Analiza potrzeb i profilu przedsiębiorstwa pod kątem możliwości skorzystania z funduszy unijnych
 
ETAP 1: Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • wariant I – korzystając z naszych doświadczeń, proponujemy szkolenia dla poszczególnych grup pracowników
 • wariant II – przeprowadzamy kompleksową diagnozę potrzeb, korzystając z takich narzędzi jak DC, ocena 360 stopni, trójpoziomowa analiza potrzeb, FBEI
ETAP 2: Budżet projektu
Planujemy budżet projektu w sposób minimalizujący wkład własny. Uwzględniamy pozaszkoleniowe potrzeby Organizacji (korzystanie z trenerów wewnętrznych, consulting, cross financing, czyli zakup sprzętu i innych środków trwałych).
 
ETAP 3: Przygotowanie projektu
Wniosek o dofinansowanie przygotowujemy tak, aby – w oparciu o wymagania konkursowe – uzyskiwać największe premie punktowe (autorskie  rozwiązania, odpowiednie proporcje wydatków, trafne uzasadnienia).
 
ETAP 4: Złożenie wniosku o dofinansowanie
Minimalizujemy zaangażowanie Organizacji (przygotowujemy wniosek wraz z załącznikami, drukujemy, nagrywamy na nośnik oraz dostarczamy do odpowiedniej instytucji).
 
ETAP 5: Realizacja
Zapewniamy wsparcie na poziomie realizacji:
Sukcesy w liczbach:
 • ponad 50 projektów współfinansowanych ze środków unijnych (PO KL, PO IG, PO IŚ)
 • zarządzanie projektami o łącznej wartości ponad 17,9 mln zł
 • ponad 25,7 mln pozyskanego dofinansowania
 • ponad 15 000 osób podniosło swoją wiedzę i umiejętności dzięki realizowanym przez Gammę projektom
 • ponad 4000 godzin doradztwa
 • ponad 5000 dni szkoleniowych

Typy szkoleń podlegających dofinansowaniu:

Poniżej znajduję się lista obecnie realizowanych projektów.

717

KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH

Anna Rosa
Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 784 030 972
Tel: [+48] 266 08 46
Fax: [+48] 22 266 08 51
anna.rosa@projektgamma.pl
Zostaw swój nr. telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Obecnie realizowane projekty

...
"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Zapraszamy na kursy komputerowe zakończonym certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r. na terenie województwa pomorskiego.

...
Biznes jest kobietą! – II edycja

Projekt "Biznes jest kobietą! – II edycja" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, na podstawie wniosku nr RPLD.08.03.03-10-0045/16

...
Projekt „OD NOWA”

Projekt „OD NOWA” realizowany jest przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w partnerstwie z  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna.

Projekt adresowany jest do 50 osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) z województwa mazowieckiego.

...
Po 50 roku życia klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie! Kursy komputerowe wraz z egzaminem ECDL

Zapraszamy na kursy komputerowe z egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w projekcie szkoleniowym. Projekt trwa od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie gmin wiejskich i/lub wiejsko-miejskich - Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim.

...
WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Projekt WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia z tzw. grupy NEET pozostających bez pracy. Projekt obejmuje mieszkańców obszaru Podregionu PILSKIEGO w tym powiaty pilski, złotowski, chodzieski, obornickio, czarnkowsko-trzcianecki i wągrowiecki.

...
Czas na działanie! Czas na własną firmę!

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 Uczestniczek Projektu oraz udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 75 firm założonych przez Uczestniczki Projektu. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Okres realizacji projektu do 01-02-2017r. do 31-08-2018r.

...
Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.

...
Mazowiecka Akademia Wsparcia Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy nr WND-POWR.01.02.01-14-0120/16

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa. Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

...
PRACE BADAWCZE NAD E-USŁUGĄ

Celem projektu jest opracowanie koncepcji udoskonalenia usług szkoleniowych oraz nowej usługi świadczonej w formie elektronicznej B2B poprzez przeprowadzenie badań nad efektywnością procesu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych technik przekazywania wiedzy w formie "pigułek wiedzy" w terminie 01.07.2016-30.4.2017 r.

...
Szczęśliwa trzynastka

Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej firm sektora MSP prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia rolnictwa poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i jej pracownikami.
 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw działających w branży rolniczo-ogrodniczej na terenie całej Polski.

...
Zielona Gamma

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pt. Zielona Gamma. Koncepcja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy ekoświadomości wśród pracowników Gammy i jej współpracowników, której skutkiem będą podjęte działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

...
Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna od kwietnia 2014 r. realizuje projekt „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” (POKL.09.06.02-14-239/14) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych).

...
34 Najlepsze HR-y

Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, w partnerstwie z firmą Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura ASAP24 s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 81  realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-271/12 z dnia 28.06.2013 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”34 Najlepsze HR-y”.

...
Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych

POIG.08.02.00-14-606/14

Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-606/14-00 z dnia 30.06.2014 zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych”.

...
BIZNES JEST KOBIETĄ!

Projekt zakłada wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie udzielane będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

...
FIRMA NA 5(0) Z PLUSEM – SAMOZATRUDNIENIE JAKO FORMA POWROTU NA RYNEK PRACY KOBIET POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZARY WIEJSKIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO O NAJWYŻSZEJ STOPIE BEZROBOCIA

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej nr 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie  dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

...
RPO WM 2014-2020

3.1 - Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 - Rozwój MŚP

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone