Gamma sp. j.

Obecnie realizowane projekty

...
"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Zapraszamy na kursy komputerowe zakończonym certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r. na terenie województwa pomorskiego.

...
Biznes jest kobietą! – II edycja

Projekt "Biznes jest kobietą! – II edycja" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, na podstawie wniosku nr RPLD.08.03.03-10-0045/16

...
Doradztwo i szkolenia zawodowe realizowane przez firmę Gamma w ramach projektu „DROGA DO PRACY”

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 30 lat i więcej, mającego na celu kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, doświadczenie oraz powrócić na rynek pracy. Projekt trwa od 01.09.2017 do 31.07.2018 na terenie województwa śląskiego.

...
Projekt „OD NOWA”

Projekt realizowany jest przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w partnerstwie z  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt adresowany jest do 50 osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) z województwa mazowieckiego.

...
Po 50 roku życia klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie! Kursy komputerowe wraz z egzaminem ECDL

Zapraszamy na kursy komputerowe z egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w projekcie szkoleniowym. Projekt trwa od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie gmin wiejskich i/lub wiejsko-miejskich - Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim.

...
WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Projekt WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia z tzw. grupy NEET pozostających bez pracy. Projekt obejmuje mieszkańców obszaru Podregionu PILSKIEGO w tym powiaty pilski, złotowski, chodzieski, obornickio, czarnkowsko-trzcianecki i wągrowiecki.

...
Czas na działanie! Czas na własną firmę!

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 Uczestniczek Projektu oraz udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 75 firm założonych przez Uczestniczki Projektu. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Okres realizacji projektu do 01-02-2017r. do 31-08-2018r.

...
Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.

...
Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 90 Uczestniczek z terenu województwa lubelskiego, oraz udzielenie im bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym.

...
Mazowiecka Akademia Wsparcia Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy nr WND-POWR.01.02.01-14-0120/16

Logotypy: Fundusze Europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Unia Europejska - Fundusz Społeczny
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa. Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

...
PRACE BADAWCZE NAD E-USŁUGĄ

Celem projektu jest opracowanie koncepcji udoskonalenia usług szkoleniowych oraz nowej usługi świadczonej w formie elektronicznej B2B poprzez przeprowadzenie badań nad efektywnością procesu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych technik przekazywania wiedzy w formie "pigułek wiedzy" w terminie 01.07.2016-30.4.2017 r.

...
Szczęśliwa trzynastka

Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej firm sektora MSP prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia rolnictwa poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i jej pracownikami.
 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw działających w branży rolniczo-ogrodniczej na terenie całej Polski.

...
Zielona Gamma

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pt. Zielona Gamma. Koncepcja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy ekoświadomości wśród pracowników Gammy i jej współpracowników, której skutkiem będą podjęte działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

...
Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna od kwietnia 2014 r. realizuje projekt „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” (POKL.09.06.02-14-239/14) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych).

...
34 Najlepsze HR-y

Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, w partnerstwie z firmą Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura ASAP24 s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 81  realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-271/12 z dnia 28.06.2013 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”34 Najlepsze HR-y”.

...
Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych

POIG.08.02.00-14-606/14

Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-606/14-00 z dnia 30.06.2014 zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych”.

...
BIZNES JEST KOBIETĄ!

Projekt zakłada wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie udzielane będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

...
RPO WM 2014-2020

3.1 - Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 - Rozwój MŚP

717

KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH

Anna Rosa
Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 784 030 972
Tel: [+48] 266 08 46
Fax: [+48] 22 266 08 51
anna.rosa@projektgamma.pl
Zostaw swój nr. telefonu. Skontaktujemy się szybko.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone