Espresso rozwojowe w atrakcyjnej formie

Essence learning

Warsztaty essence learningowe są zwięzłe, skuteczne i przyjazne w organizacji. To krótkie formy szkoleniowe zapewniające natychmiastowy efekt dzięki skupieniu się na jednym wąskim zagadnieniu. To rozwiązanie docenią wszyscy zajęci pracownicy i menedżerowie, dla których przeznaczenie jednego lub dwóch dni na szkolenie jest zbyt uciążliwe. 

Forma warsztatów essence learningowych idealnie pasuje do pracowników, którzy są gotowi do przyjmowania szybkich i małych porcji wiedzy. Warsztaty tego typu poświęcone są małemu „kęsowi” wiedzy i trwają nie dłużej niż 2-4 godziny.

Struktura zajęć składa się z trzech faz:

  • Inspiracja
    Wprowadzenie w tematykę poprzez mowę inspirującą, dzięki której w krótkiej i ciekawej formie zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca problematyki warsztatów. W tej fazie przedstawione są wnioski z badań, modele i teorie stanowiące podstawę merytoryczną dalszej części warsztatów. Przekazywanie wiedzy w formie storytellingu zapewni zdobycie uwagi i zainteresowania uczestników.

  • Praktyka
    Druga część warsztatów poświęcona jest na praktyczne ćwiczenia umożliwiające udoskonalenie określonych umiejętności z obszaru poruszanej tematyki. Charakter ćwiczeń jest zbieżny z formułą warsztatów. Ćwiczenia są krótkie i intensywne, koncentrujące się na jednej konkretnej umiejętności lub wąskim zestawie umiejętności. Zastosowane jest tutaj podejście mastery learning. Ta forma ćwiczenia polega na doskonaleniu konkretnego zestawu umiejętności potrzebnych do wykonania jakiegoś konkretnego zadania. Aby osiągnąć zakładany wynik tego zadania, niezbędne jest opanowanie zestawu wszystkich umiejętności potrzebnych do jego realizacji. Miernikiem jest tutaj efekt, a sposobem jego osiągnięcia jest udoskonalenie niezbędnych umiejętności do poziomu „mistrzowskiego”.

  • Przejście do rzeczywistościOstatnia faza warsztatów ułatwia przeniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności na realia zawodowe. Uczestnicy tworzą listę działań, które mogą podjąć w swojej pracy, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Lista dotyczy przede wszystkim działań o szybkich efektach, czyli takich, które mogą zostać podjęte w ciągu najbliższych trzech dni. Podejście nastawione na szybki rezultat ma na celu zmobilizowanie uczestników do aktywności bezpośrednio po warsztatach, kiedy silnie działa efekt świeżości.    
 
szkolenia esscence learning
Wiele firm i zatrudnionych w nich pracowników doświadcza zniechęcenia, rutyny czy braku motywacji. Panuje poczucie, że dotychczasowy model pracy i przywództwa wyczerpał swoje możliwości w kreowaniu środowiska odpowiadającego na potrzeby większej efektywności oraz zaangażowania pracowników. Coraz bardziej widoczne jest to, że zamiast duchowej i emocjonalnej pustki, skrywanej pod wzniosłymi deklaracjami, wzrasta potrzeba koncentracji na takich aspektach pracy, jak: spełnienie, autentyczność, pasja czy równowaga. Odpowiedzią na to jest pojawienie się firmy pracującej w inny sposób, w nowym paradygmacie, nazwanym przez Frederica Laloux „turkusową organizacją”.
szkolenia esscence learning
„Gwiezdne wojny” są niezwykłą filmową sagą, która od 40 lat podbija serca publiczności na całym świecie, bez względu na język, kulturę czy wiek. W „Gwiezdnych wojnach” – jak w każdej dobrej opowieści – przebrzmiewają pewne uniwersalne prawdy, które dotyczą każdego z nas (tego, jak żyjemy, jak pracujemy, jak działamy w relacjach z innymi ludźmi).
szkolenia esscence learning
Dlaczego wiele ludzi bardziej lubi  gry komputerowe niż swoją pracę? Dlaczego ogrodnicy są bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż prezesi banków?  Dlaczego jedni ludzie są fanami swojej pracy, a dla innych ich praca jest źródłem frustracji  lub nudy? Odpowiedź: gracze komputerowi, ogrodnicy i fani swojej pracy dużo częściej doświadczają stanu flow. 
szkolenia esscence learning
Uczestnicy warsztatów poznają również techniki tzw. zdrowego myślenia, pozytywnej semantyki, budujące otwartość na zmiany i wspierające proaktywną postawę, sprzyjającą szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, ale też wyciąganiu wartościowych wniosków z niepowodzeń, przy jednoczesnym budowaniu i wzmacnianiu zdrowego poczucia własnej wartości i zawodowej pewności siebie.  Warsztaty obejmują pracę z metaforą (opowieść, film, obraz, symbole), pracę z wartościami i mocnymi stronami. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane narzędzia coachingowe i mentoringowe.
szkolenia esscence learning
Badania obserwacyjne on the job, lean managementowe wskazują, że zwykle tylko 10-15% działań możemy obiektywnie uznać za pełen sukces. To oznacza, że pozostałe 85-90% można uznać za niepowodzenie. Dlatego tak ważne jest, aby energia, która wyzwala się podczas porażki (w postaci emocji, strumienia myśli, stresu), została spożytkowana w sposób efektywny.
szkolenia esscence learning
W trakcie warsztatów, wykorzystując ogólnie fabułę filmową, prześledzimy trajektorię zmian, charakterystyczną dla ludzkiego życia i naszej pracy. To będzie coś innego niż tradycyjne „zarządzanie zmianą”  każdy lider będzie mógł dostrzec, jaką faktyczną zmianę do świata wnoszą jego działania i z czym to się wiąże dla niego i innych. Dzięki takiemu podejściu menedżerowie z większą świadomością mogą planować i skutecznie wdrażać swoje zamierzenia w życie, lepiej wykorzystywać własny potencjał i potencjał innych (zarówno sojuszników, jak i przeciwników projektów), łatwiej przewidywać i lepiej radzić sobie z przeciwnościami i trudnościami, sprawniej znajdować dla siebie wsparcie i efektywnie domykać projekty; ucząc się również, że naturalne i pożądane jest nagradzanie za osiągane wyniki i świętowanie sukcesu.
szkolenia esscence learning
Głównym celem warsztatów jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami u siebie i innych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat emocji, uczuć i nastrojów, poznają koncepcję Paula Ekmana i jego metody badania i rozpoznawania emocji u ludzi, dowiedzą się, dlaczego błędny jest podział na emocje pozytywne i negatywne, poznają skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, rozwiną umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz poznają odpowiedź na pytanie: dlaczego wiedza o inteligencji emocjonalnej zdobyła tak dużą popularność w praktyce zarządzania?
szkolenia esscence learning
Nasze warsztaty stworzą uczestnikom przestrzeń, dzięki której w kontekście swojego biznesu, swojej pracy i swojej firmy będą mogli sięgnąć do swojej indywidualnej mądrości życiowej, wyobraźni, intuicji, tzw. pierwszych skojarzeń – i skonfrontować je z dotychczasowymi metodami, aby wzbogacić swój warsztat menedżerski i zwiększyć liczbę stosowanych przez siebie narzędzi.  W trakcie tych nietypowych, atrakcyjnych w formie i treści warsztatów uczestnicy dostaną konkretne techniki, będą pracować z wykorzystaniem nietuzinkowych metod, rekwizytów i oryginalnych gadżetów coachingowych.
szkolenia esscence learning
Uczestnikom proponujemy warsztaty w oparciu o koncepcję „Pstryk” Ch&D.Heath i możliwości jej zastosowania w biznesowej rzeczywistości klienta. W trakcie warsztatów wykorzystamy autorski model do zarządzania zmianą na różnych poziomach (od indywidualnego do organizacyjnego), elementy storytellingu i pracy z przestrzenią.
szkolenia esscence learning
Cykl czterech krótkich warsztatów. Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości. W tym cyklu czterech warsztatów celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów w drodze do stawania się liderem dla innych. Lekcje służą samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa.
szkolenia esscence learning
Żyjemy i pracujemy w drugiej dekadzie XXI wieku i firmy potrzebują liderów, którzy potrafią sprostać   zmieniającym się warunkom biznesu: skracający się cykl życia produktu i coraz częściej usług, zmiany technologiczne, wpływ gospodarki globalnej na działania lokalne. Stare szkoły przywództwa utożsamiające liderów z osobowością samców alfa wypierane są przez nowe paradygmaty przywództwa służebnego, partnerskiego, współpracującego. Hierarchiczność, podległość i podporządkowanie są  zastępowane przez struktury poziome, liniowość i współodpowiedzialność. Siła przywództwa oparta na formalnej władzy przypisanej do stanowiska jest zastępowana przez moc autorytetu i zaufania do osoby lidera.
szkolenia esscence learning
Udział w warsztatach pozwoli każdemu odnaleźć sposoby mobilizowania poprzez odnalezienie najskuteczniejszych dla siebie motywatorów. Uczestnicy zdobędą umiejętność lepszego radzenia sobie z własnymi nawykami, które stanowią barierę w skutecznym wyzwalaniu swojej motywacji. Uzyskanie zdolności do motywowania samego siebie pozwoli stać się bardziej niezależnym od zewnętrznych źródeł motywacji, takich jak pochwały przełożonych czy nagrody finansowe.
szkolenia esscence learning
Znane powiedzenie mówi: „ciągnie swój do swego”. Wynika z tego, że w naturalny sposób lepiej współpracuje się ludziom, którzy są do siebie podobni pod jakimś względem: wieku, wyznawanych wartości, zainteresowań czy kultury. Z kolei zespół złożony z ludzi o odmiennych osobowościach, charakterach, temperamentach i doświadczeniach stawia przed menedżerem wiele wyzwań wynikających właśnie ze zróżnicowania: konflikty, wzajemne uprzedzenia, stereotypy, podział na „my” i „oni” itd. Warsztaty wspierają menedżerów w zdobyciu wiedzy i umiejętności pozwalających na docenienie różnorodności i umiejętne jej wykorzystanie dla lepszych efektów pracy zespołu.   
szkolenia esscence learning
Krótkie spotkanie na temat szczęścia i optymizmu o przyjemnej, rozwojowej tematyce jest prowadzone w oparciu o solidną i bardzo ciekawą merytorykę: poruszamy się wokół trzech najbardziej popularnych koncepcji psychologii pozytywnej (związanej z dobrostanem: poczuciem zadowolenia, satysfakcji, budowaniem optymizmu i dbaniem o dobry nastrój, zarówno w pracy, jak i poza nią) po to, aby dowiedzieć się, jak odnajdować w sobie pozytywy i jak je dla siebie wykorzystywać – zwłaszcza w pracy i biznesie.
szkolenia esscence learning
Współcześni pracownicy stale rozwijają swoje kompetencje – podnoszą kwalifikacje, zdobywają nową wiedzę, szlifują umiejętności. Bywa jednak, że coraz częściej, aby efektywniej pracować, potrzebują raczej motywacji i wiary w powodzenie własnych działań niż kolejnych narzędzi, sposobów czy technik działania. Liderzy pytają o budowanie autorytetu, menedżerowie o wzmocnienie pewności siebie, sprzedawcy o automotywację… Dlatego docieramy do źródła! Możemy zadbać o budowanie pewności i świadomości biznesowej. Ważne jest, aby ludzie mogli świadomie korzystać z własnego potencjału – dzięki temu lepiej rozumieją, jak podnosić swoje wyniki, co ich nakręca do pracy i jak to wykorzystać (z przyjemnością i satysfakcją!).
szkolenia esscence learning
Współczesne nauki społeczne wiedzą bardzo dużo o motywacji człowieka, a jednak jest to nadal obszar problematyczny dla biznesu. Jak angażować ludzi do pracy, zachęcać ich do proaktywności i większej samodzielności, jak motywować pracowników? – to najczęstsze potrzeby szkoleniowe, zgłaszane przez najróżniejsze organizacje. W trakcie szkoleń proponuje się przegląd teorii, różne ujęcia motywacji, rozumienie różnic związanych z motywacją… Tym razem na naszych warsztatach skupimy się wyłącznie na nowoczesnej psychologii biznesu i wdrożeniu jej założeń do biznesowej codzienności.
szkolenia esscence learning
Na naszych warsztatach przyjrzymy się, skąd i w jaki sposób każdy czerpie swoją energię i sam kreuje swój dobry nastrój, w jaki sposób można z nimi świadomie pracować i zadbać, aby były to źródła energii… odnawialnej Skorzystamy z doniesień współczesnej psychologii, narzędzi coachingowych oraz najlepszych porad i praktyk najbardziej aktywnych i zadowolonych ludzi biznesu.
szkolenia esscence learning
Świadoma praca z profesjonalnym wizerunkiem pozwala uczestnikom dowiedzieć się, jak zadbać o siebie, aby pokazać się z jak najlepszej strony, ujawnić światu swoją indywidualność, wyróżnić się i pracować na swoją pozycję. Większa świadomość siebie i rozumienie wagi wizerunku pozwalają nie tylko lepiej zarządzać swoją karierą, lecz także ułatwiają codzienne funkcjonowanie i wspierają w różnych nietypowych i wymagających sytuacjach.
szkolenia esscence learning
Kreatywność zapobiega poddaniu się automatyzmom i rutynie oraz pozwala czuć się bardziej użytecznym – kreatywne pomysły, które da się zastosować w praktyce, przyniosą pożytek firmie, klientom i samym pracownikom. Uczestnicy warsztatów poznają techniki pobudzające kreatywność, przeanalizują przykłady kreatywnych działań i wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach, pomagających w rozwinięciu kreatywności.
szkolenia esscence learning
W perspektywie typowej dla współczesnej psychologii biznesu i zarządzania przedstawimy kontekst, w którym emocje są niczym innym jak dodatkowym źródłem informacji, sprzyjającym pracy menedżerów i ich zespołów. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z doniesieniami na temat natury emocji, a następnie przećwiczyć parę technik związanych z rozwojem inteligencji emocjonalnej – w taki sposób, aby sprawniej móc korzystać z niej u siebie na co dzień.

Zobacz w dziale:

Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów
Nic nie pomoże człowiekowi o złym mentalnym nastawieniu. To, jakie osiągamy rezultaty, zależy od tego, w jaki sposób działamy. To, w jaki sposób działamy, zależy od tego, w jaki sposób myślimy. Wiele firm jest gotowych na inwestowanie w rozwój umiejętności swoich pracowników (np. techniki sprzedaży i negocjacji dla handlowców, techniki zarządzania dla menedżerów itp.). Lecz jak wynika z...
Espresso rozwojowe w atrakcyjnej formie
Warsztaty essence learningowe są zwięzłe, skuteczne i przyjazne w organizacji. To krótkie formy szkoleniowe zapewniające natychmiastowy efekt dzięki skupieniu się na jednym wąskim zagadnieniu. To rozwiązanie docenią wszyscy zajęci pracownicy i menedżerowie, dla których przeznaczenie jednego lub dwóch dni na szkolenie jest zbyt uciążliwe.  Forma warsztatów essence learningowych idealnie...
Diagnozę, rekomendacje, rozwój wspieramy licencjonowani narzędziami
Warunkiem koniecznym skutecznego rozwoju jest silna motywacja uczestników. W wielu sytuacjach można ją uzyskać poprzez narzędzia diagnostyczne, takie jak: Fris®, Gallup®, Insight®, MBTI®, DISC®, Mindsonar®, Thomas ™ . Są to rozwiązania przeznaczone zarówno dla menedżerów, jak i sił sprzedaży i HR.
Jesteśmy zespołem ekspertów, których łączy pasja i zaangażowanie do tworzenia autorskich rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki temu z sukcesem wspieramy organizacje z różnych branż w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz realizacji ambitnych celów biznesowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze oraz biznesowe zdobywane również w działach HR polskich firm i międzynarodowych korporacji.
Jeśli znasz samego siebie przetrwasz setki bitew
COACH pomaga w głębszym zrozumieniu sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji; a dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia z Klienta potrzebnych rozwiązań i strategii, ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości.
Jeśli nie podoba Ci się układ kart na stole... wywróć stół
Transfer From Highfliers – metoda pozwala na stworzenie skutecznego modelu sprzedaży na bazie zachowań najskuteczniejszych pracowników sprzedaży. Model jest dopasowany do działu sprzedaży, sprzedawanych produktów i specyfiki rynku.

Materiały i informacje

Harmonogram szkoleń
Pobierz listę najnowszych szkoleń otwartych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Wyzwania
Case studies – najczęstsze problemy i nasze rozwiązania
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.