Badania i Consulting HR

Działamy kompleksowo,  pracując w oparciu o nowoczesne  i sprawdzone narzędzia HR. Zarządzanie talentami, AC/DC, Ocena 360 stopni, ścieżki kariery, oceny okresowe, testy kompetencyjne, badanie postaw i zaangażowania pracowników. Zapraszamy.
Jesteśmy zespołem ekspertów, których łączy pasja i zaangażowanie do tworzenia autorskich rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki temu z sukcesem wspieramy organizacje z różnych branż w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz realizacji ambitnych celów biznesowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze oraz biznesowe zdobywane również w działach HR polskich firm i międzynarodowych korporacji. Dzięki temu patrzymy na potrzeby każdej Organizacji z wielu perspektyw,  co sprawia, że skutecznie wpływamy na ich rozwój i zwiększamy ich konkurencyjność na zmieniającym się rynku.

Działamy kompleksowo,  pracując w oparciu o nowoczesne  i sprawdzone narzędzia HR.

Klienci szczególnie cenią we współpracy z nami umiejętność zrozumienia ich oczekiwań i potrzeb, elastyczne podejście oraz wysokie standardy pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą filozofią działania.

WYWIAD KOMPETENCYJNY
WYWIAD KOMPETENCYJNY
Wywiad kompetencyjny jest narzędziem pomocnym przy ocenie poziomu kompetencji , pozwalającym przewidywać, jak pracownik będzie zachowywał się w określonych sytuacjach. Na podstawie opisywanych przez respondenta reakcji oraz zachowań w konkretnych sytuacjach z jego przeszłości i refleksji ich dotyczących, możemy wyciągnąć wnioski prognozujące pewne jego zachowania w przyszłości.
OCENA 360º / 180 º
OCENA 360º / 180 º
Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia. W praktyce to osoby z różnych szczebli organizacji (współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni).
ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI
ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI
Zarządzanie przez wartości  (Management By Values) to filozofia i praktyka zarządzania skoncentrowana na systemie wartości organizacji. Może być fundamentem przywództwa, definiowania tożsamości organizacji oraz kreowania marki pracodawcy.
ŚCIEŻKI KARIERY
ŚCIEŻKI KARIERY
Pracownicy najczęściej odchodzą z firmy nie przez pieniądze, a ze względu na brak możliwości zawodowego rozwoju. Szukanie na ich miejsce nowych osób jest kosztowne i czasochłonne. Odpowiedzią na te problemy mogą być ścieżki karier lub  ścieżki rozwoju, dzięki którym firma zyskuje świetnie wyszkolone i zaangażowane w pracę kadry.
ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE
ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE
Kompetencje to wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji. Zarządzanie kompetencjami - zapraszamy.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Zarządzanie przez cele (ZPC), z ang. Management By Objectives (MBO) autorstwa Petera F. Druckera. ZPC stanowi sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na realizacji jej strategicznych i operacyjnych celów. Model buduje się poprzez stawianie celów strategicznych i ich delegowanie (kaskadowanie), monitorowanie, ocenę stopnia ich realizacji oraz odpowiednie nagradzanie rezultatów.
Development Centre
Development Centre
Development Centre jest jednym z najbardziej zaawansowanych i elastycznych narzędzi diagnozy kompetencji i potencjału pracowników. Jako wielowymiarowy proces, metoda ta pozwala w jakościowy sposób zweryfikować mocne strony oraz obszary rozwojowe uczestników pod względem kompetencji kluczowych z punktu widzenia organizacji.
Planowanie Rozwoju
Planowanie Rozwoju
Rozwój zawodowy to rozwój pracownika w obrębie organizacji zgodnie z potrzebami tej organizacji i wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników. Takie rozumienie tego pojęcia kładzie duży nacisk na spojrzenie na rozwój zawodowy z dwóch perspektyw – organizacji (pracodawcy) i pracownika.
OCENY OKRESOWE
OCENY OKRESOWE
Ocena pracownicza jest procesem, dostarczającym organizacji kluczowych informacji na temat pracowników. Podstawowe funkcje procesu oceny okresowej to: poprawianie efektywności pracy ocenianych pracowników, podejmowanie racjonalnych decyzji kadrowych, planowanie rozwoju zawodowego pracowników i motywowanie.
PLANY SUKCESJI
PLANY SUKCESJI
Każda organizacja chcąc budować swoją przewagę konkurencyjną powinna budować swoją kadrę rezerwową, a zatem zadbać o identyfikację kluczowych stanowisk menedżerskich, obejmujących swoim zakresem poziom od kierownika średniego szczebla do najwyższych stanowisk dyrektorskich w firmie.
ASSESSMENT CENTRE
ASSESSMENT CENTRE
AC/DC to trafna metoda oceny kandydatów do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników. Wiele organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Szkolenie AC/DC dla HR pozwala projektować, planować i realizować sesje oceny.
TESTY KOMPETENCYJNE
TESTY KOMPETENCYJNE
Testy kompetencyjne są narzędziem diagnozy poziomu kompetencji  pozwalającym przewidywać, jak pracownik będzie się zachowywał w określonych sytuacjach.
TESTY PSYCHOMETRYCZNE
TESTY PSYCHOMETRYCZNE
Kwestionariusz pozwalający na określenie potencjału osobowości. Na jego podstawie wyodrębnić możemy 16 typów osobowości, zróżnicowanych na podstawie: komunikacji, podejmowania decyzji, stylów życia/ stylów pracy, przetwarzania informacji, myślenia o ludziach i celach, budowania relacji, rozumienia potrzeb i strategii innych.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
80% zmian kończy się niepowodzeniem - opór jest zbyt silny. Można nim jednak zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Projekt zarządzanie zmianą dostarcza nowoczesnych rozwiązań zarządzania zmianą i oporem - uwzględniających zmiany pokoleniowe i aktualne modele leadershipu.
TALENT MANAGEMENT
TALENT MANAGEMENT
Zarządzanie talentami jest dziedziną, która podlega ciągłemu rozwojowi i aktualizacji. Nasi konsultanci korzystają więc z powstających na całym świecie rozwiązań, a także tworzą własne narzędzia dopasowane do potrzeb polskiego rynku.
MAPA SUKCESU
MAPA SUKCESU
Narzędzie pozwala na zdefiniowanie czynników wpływających na powstawanie barier organizacyjnych oraz działań, które muszą zostać podjęte w organizacji, aby umożliwić jej pracownikom odniesienie sukcesu w obszarze, którego dotyczą warsztaty.
BADANIE POSTAW I OPINII (SATYSFAKCJI)
BADANIE POSTAW I OPINII (SATYSFAKCJI)
Badanie postaw i opinii pracowników umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej na temat zjawisk i procesów przebiegających na różnych szczeblach organizacyjnych. Zaliczyć do nich możemy np. poziom motywacji pracowników, ich poczucie identyfikacji z organizacją czy poczucie satysfakcji.
ARKUSZE ANALIZY KOMPETENCJI
ARKUSZE ANALIZY KOMPETENCJI
Arkusze Analizy Kompetencji (AAK) są narzędziem służącym zarejestrowaniu w formie pisemnej najważniejszych elementów ćwiczonych przez uczestników podczas szkoleń.
AUDYT FUNKCJI PERSONALNEJ
AUDYT FUNKCJI PERSONALNEJ
Konsultanci firmy Gamma w ramach audytu funkcji personalnej weryfikują wskazane przez Klientów projekty lub procesy HR, a następnie wskazują ich mocne stron, zagrożenia oraz proponują działania zwiększające ich efektywność.
EMPLOYER BRANDING
EMPLOYER BRANDING
Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Projekt wdrożeniowy employer branding - zapraszamy.
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi jest zasadniczym komponentem strategii działania całej organizacji i oparta jest na założeniu, że ma ona bezpośredni wpływ na strategię organizacji, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana.
WDROŻENIE FUNKCJI HR BUSINESS PARTNER
WDROŻENIE FUNKCJI HR BUSINESS PARTNER
HR Business Partner to funkcja HR powołana do szybkiego i efektywnego wsparcia tzw. biznesu czyli menedżerów z różnych obszarów organizacji, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
OPISY I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
OPISY I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
Metodologia budowania opisów stanowisk pracy wraz z ich wartościowaniem to podstawa tworzenia pozostałych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi takimi jak: system wynagrodzeń, planowanie rozwoju oraz ścieżki karier, ocena okresowa pracowników oraz rekrutacja i selekcja.
PLANY SUKCESJI
PLANY SUKCESJI
Każda organizacja chcąc budować swoją przewagę konkurencyjną powinna budować swoją kadrę rezerwową, a zatem zadbać o identyfikację kluczowych stanowisk menedżerskich, obejmujących swoim zakresem poziom od kierownika średniego szczebla do najwyższych stanowisk dyrektorskich w firmie.

Zobacz w dziale:

Webinary, Interaktywne Szkolenia Online

Rozwijaj się tam gdzie chcesz!

Co to jest Webinar? I kiedy warto z niego skorzystać?
Wellbeing Indicator©

Procesy firmowe i dobrostan pracowników
Badanie ogólnopolskie

Wellbeing ma szansę stać się najbardziej wartościowym i dającym wymierne korzyści elementem zarządzania współczesnymi organizacjami. Aby stać się organizacją wellbeing'ową warto zrozumieć jego istotę, zbadać i zrozumieć każdy z wymiarów wellbeing'u. Założenia te stały się podstawą dla Wellbeing Indicator© Procesy firmowe i dobrostan pracowników - badanie ogólnopolskie A.D. 2018 .
Treningi mentalne
Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów
Jeśli posiadasz umiejętności, a nie wykorzystujesz ich bariery mają charakter mentalny. Trening mentalny pozwala je zniwelować i w pełni używać własne zasoby, talenty i umiejętności. Poznaj treningi mentalne Flow, Back on Track, Współodpowiedzialność.
Krótkie formy szkoleniowe
Espresso rozwojowe w atrakcyjnej formie
Krótka forma szkoleniowa jest odpowiedzią na rzeczywistość VUCA. Pracownicy często nie mogą sobie pozwolić, żeby poświęcić dwa dni pracy na tradycyjne szkolenie. Krótka forma szkoleniowa zapewnia esencję, jest możliwa do przeprowadzenia dla większych grup. Zwykle wspierana działaniami follow up. Zapraszamy do poznania naszych propozycji!
Licencjonowane narzędzia, Testy

Żeby docenić różnorodność, warto ją zrozumieć

Dziś obszary, które obejmuje polityka szkoleniowa i rozwojowa, są bardzo rozległe. Tworząc zespół trenerski zadbaliśmy o to, aby w jego skład weszli trenerzy specjalizujący się w różnych metodologiach. Zdobywane przez nich licencje i doświadczenia w stosowaniu poniższych metodologii sprawiają, że możemy proponować naszym Klientom kompletne rozwiązania szkoleniowe. Pracujemy, korzystając...
Badania i Consulting HR
Działamy kompleksowo,  pracując w oparciu o nowoczesne  i sprawdzone narzędzia HR. Zarządzanie talentami, AC/DC, Ocena 360 stopni, ścieżki kariery, oceny okresowe, testy kompetencyjne, badanie postaw i zaangażowania pracowników. Zapraszamy.
Coaching
Jeśli znasz samego siebie przetrwasz setki bitew
Coaching może być niezależnym procesem rozwojowym bądź wsparciem dla innych rozwiązań - dla szkoleń, mentoringu, sesji peer-2-peer. Doświadczeni biznesowo i życiowo coachowie z dużym doświadczeniem w prowadzeniu sesji.
Metodologia Transfer From Highfliers
Jeśli nie podoba Ci się układ kart na stole... wywróć stół
Wybieramy najskuteczniejszych pracowników, rozpoznajemy ich źródła sukcesu, nadajemy strukturę szkoleniową. Powstałe w ten sposób szkolenie realizujemy na pozostałych pracowników firmy. Metodyka Transfer From Highfliers.
MasterMind

Samemu idzie się szybciej, razem dociera się dalej

MasterMind to proces rozwojowy podzielony na serię spotkań bezpośrednich bądź zdalnych. Na skuteczność tego formatu składa się zarówno praca podczas spotkań jak również pomiędzy nimi (obserwacja własnych zachowań, ich skuteczności i konsekwencji).

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

Mieliśmy przyjemność

PRACOWAĆ ONLINE DLA:

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma />
<h5><a href=WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.