Ważne, żeby wiedzieć, jeszcze ważniejsze żeby zrozumieć

STREFA WIEDZY

Artykuły Eksperckie

Artykuły eksperckie to zbiór publikacji z obszaru kadr i płacprawa, finansów oraz z dziedzin branżowych – inwestycje, budownictwo, nieruchomości , energetyka oraz logistyka, spedycja i transport.

Publikujemy materiały, które dla uczestników naszych szkoleń mogą być odświeżeniem lub uzupełnieniem wiedzy, oraz inspiracją dla tych osób, które zastanawiają się nad wyborem firmy szkoleniowej oraz samego szkolenia.

Życzymy interesującej lektury!

Specustawa drogowa – ułatwienia w realizacji inwestycji drogowych |
Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w...
Zmiana zasad wypłacania wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia w gotówce |
Zmieniły się zasady wypłaty wynagrodzeń za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. podstawową formą jest wypłata na konto bankowe, choć wypłaty gotówkowe nie zostały całkowicie wyeliminowane. Źródłem zmian jest ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie...
Krótsze okresy przechowywania i inne zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej |
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i...
Co nowego w programie Płatnik? Przechowywanie akt osobowych |
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa.
Wymagania dla transportu odpadów. Zmiana ustawy o odpadach |
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r....
Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o transporcie zbiorowym |
Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  do przepisów rozporządzenia Parlamentu...
Czy skuteczność i sprawność tachografów się poprawi? Czas pracy kierowców |
W dniu 3 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Ustawa jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania przepisów krajowych do unijnych. Ma zwiększyć skuteczność i sprawność systemu tachografów.
Na czym polega służebność gruntowa? Prawo energetyczne |
Do ustanowienia służebności gruntowych dochodzi w stosunkach sąsiedzkich. Stąd dla ich powstania i istnienia nie tylko konieczne jest istnienie dwóch nieruchomości, ale też powinny one być względem siebie blisko położone. Właśnie to bliskie...
Prawo przewozowe. Transport drogowy towarów |
Ustawa Prawo przewozowe reguluje – najogólniej mówiąc – przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych przewoźników. Nie dotyczy jednak transportu morskiego, lotniczego i konnego.
Rodzaje umów o pracę. Umowa o pracę na czas nieokreślony |
Kodeks pracy wymienia trzy rodzaje umów o pracę: umowę na czas nieokreślony, umowę na czas określony, umowę na okres próbny. Wspomnieć też należy, iż występują ponadto spółdzielcza umowa o pracę oraz umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego....
Prawo energetyczne. Na czym polega służebność przesyłu? |
Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, prawem do korzystania z nieruchomości obciążonej, w...
Wielkie zmiany w sprzedaży leków w aptekach |
Od 9 lutego 2019 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży leków, będzie musiał sprawdzić ich autentyczność w ogólnopolskiej bazie. Stworzenie internetowego systemu weryfikacji leków nakazała stworzyć Unia Europejska. Wyjaśniamy jakie obowiązki i na...
Monitorowanie drogowego i kolejowego przewozu towarów |
Doświadczenia kontrolne Służby Celnej i Kontroli Skarbowej zmusiły ustawodawcę do skoncentrowania działań organów na pewnych obszarach ryzyka, takich jak: obrót paliwami płynnymi, alkoholem skażonym oraz suszem tytoniowym.
Obowiązki i odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej  |
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wśród różnych definicji wymienia pojęcie „Dobrej Praktyki Wytwarzania”. Pod tym pojęciem rozumiana jest praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i...
Zmiany w transporcie drogowym. Ustawa o transporcie drogowym |
Wzrost kar nakładanych na przewoźników podczas kontroli drogowych, pojawienie się nowych sankcji i zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem – to najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Znowelizowane przepisy,...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki po nowemu |
Od początku roku (od 1 stycznia 2018 r.) obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Liczne zmiany...
Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych |
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1356) w art. 9 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach...
Co nowego w Prawie wodnym? |
Z dniem 20 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo wodne wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722 z późn. zm.).
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność |
Rozpoczyna się stopniowe wygaszanie prawa użytkowania wieczystego w zakresie oznaczonych nieruchomości. Pierwszym krokiem do tego jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...
Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r. |
Nowelizacja przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami doprecyzowała niektóre regulacje, w szczególności te dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nimi.
Obowiązek serializacji leków |
9 lutego 2019 r. w krajach Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy dotyczące zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych. Mają one ograniczyć wprowadzanie do legalnego obrotu sfałszowanych leków.
Specustawa przesyłowa – najważniejsze założenia |
Głównym celem uchwalonej w 2015 roku specustawy przesyłowej było przyspieszenie procesu budowy sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu. Obowiązujące wówczas regulacje dotyczące ustanowienia służebności przesyłu wymagały zmian tak, aby...
Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowy pomysł na wyższą emeryturę |
Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie...
Branża kosmetyczna pod większa kontrolą |
4 października br. Sejm przyjął projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Nowe przepisy mają za zadanie zwiększenie nadzoru nad działalnością producentów i sprzedawców produktów kosmetycznych. Określają m.in. organy administracji publicznej...
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach: 1 2 3 > >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.