Rozwijanie mocnych stron pracowników zwiększa sprzedaż, zyski i zaangażowanie

Czy firmy powinny przede wszystkim skoncentrować się na mocnych stronach swoich pracowników, czy pomagać im poprawić ich słabe strony? To pytanie jest dziś szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niskie zaangażowanie w pracę i wysokie oczekiwania pracowników dotyczące tego, co powinna łączyć w sobie świetna posada.

4 września 2018
zdjęcie - Rozwijanie mocnych stron pracowników zwiększa sprzedaż, zyski i zaangażowanie


Rozwijanie mocnych stron pracowników zwiększa sprzedaż, zyski i zaangażowanie


Wstęp

Czy firmy powinny przede wszystkim skoncentrować się na mocnych stronach swoich pracowników, czy pomagać im poprawić ich słabe strony? To pytanie jest dziś szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niskie zaangażowanie w pracę i wysokie oczekiwania pracowników dotyczące tego, co powinna łączyć w sobie świetna posada.

Gallup przez ponad pięćdziesiąt lat badał tysiące zespołów pracowniczych oraz miliony liderów, menedżerów i pracowników. Odkrył, że istnieje duży potencjał w rozwijaniu naturalnych predyspozycji ludzi, w przeciwieństwie do próbowania naprawienia tego, co jest z nimi nie tak.

Wiadomo na przykład, że jeśli ludzie wierzą, że używają swoich mocnych stron przez jakiś czas w ciągu dnia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że stwierdzą, że mają dużo energii, czują się wypoczęci, są szczęśliwi, uśmiechają się, śmieją, uczą się czegoś ciekawego i są traktowani z szacunkiem. Ponadto, istnieje trzy razy większe prawdopodobieństwo, że ludzie, którzy codziennie używają swoich mocnych stron, zadeklarują, że mają doskonałą jakość życia i sześciokrotnie częściej angażują się w pracę.

Skupianie się na mocnych stronach pracowników to więcej niż angażowanie ich i wzbogacanie ich życia; ma to również sens z biznesowego punktu widzenia. Gallup niedawno ukończył obszerne badanie firm, które wdrożyły praktyki zarządzania oparte na mocnych stronach. Badane przez niego firmy rozwijają to, co jest najbardziej naturalne dla ludzi - na przykład, skłaniając pracowników do wypełnienia oceny CliftonStrengths, włączając oparty na mocnych stronach coaching rozwojowy, popychając pracowników każdego dnia do wykonywania zadań, w których są najlepsi, i tym podobne.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze szkolenia.

Dowiesz się m.in. jak budować zespół, jak wzmocnić motywację w sobie i organizacji, jak utrzymać najlepszych pracowników w firmie, jak skutecznie zarządzać projektami wg PMI.

W badaniu przeanalizowano wpływ tych interwencji na wyniki grupy roboczej. Obejmowało ono 49 495 jednostek biznesowych, skupiających 1,2 miliona pracowników w 22 organizacjach w siedmiu branżach i 45 krajach. Gallup skupił się na sześciu wynikach: sprzedaży, zyskach, zaangażowaniu klientów, obrotach, zaangażowaniu pracowników i bezpieczeństwie.

Średnio, grupy robocze, w których przeprowadzono silną interwencję, dotyczącą mocnych stron, znacznie poprawiły swój wynik we wszystkich tych kategoriach w porównaniu z grupami kontrolnymi, w których interwencja była dużo mniejsza lub nie było jej wcale. 90% grup roboczych, które wdrożyły metodę pracy opartą o mocne strony, zwiększyło swoją wydajność lub otrzymało wynik większy od podanych poniżej.

  • 10% -19% wzrost sprzedaży
  • 14% -29% wzrost zysku
  • 3% -7% wzrost zaangażowania klientów
  • 9% -15% wzrost zaangażowania  pracowników
  • 6-16-punktowy spadek start (w organizacjach o niskich stratach)
  • 26-72-punktowy spadek strat (w organizacjach o dużych stratach)
  • Spadek liczby wypadków związanych z bezpieczeństwem o 22% -59%

Jak zatem twoja organizacja może podchodzić do tych imponujących liczb? Te badania, w połączeniu z pracą z setkami organizacji, określiły również siedem najlepszych praktyk w zakresie optymalizacji inicjatyw dotyczących mocnych stron. Firmy, które praktykowały wiele z nich, zaobserwowały wzrost wyników w pokazanych powyżej kategoriach.

Zacznij od przywództwa. Czasami kilka oddzielnych departamentów samodzielnie realizuje interwencje dotyczące mocnych stron, jednak mają one ograniczony wpływ. Kiedy to liderzy ustalą, że te interwencje są fundamentalnym priorytetem strategicznym organizacji, wtedy naprawdę zajdzie zmiana. Weźmy na przykład pod uwagę rentowność: stwierdziliśmy, że potencjał do zwiększenia zysków wzrasta, gdy liderzy wyższego szczebla podkreślają istotę mocnych stron całej firmy.

Po czwartej z kolei fuzji starsi liderzy z północnoamerykańskiej firmy wdrożyli program „Należy przewodzić swoimi mocnymi stronami”, aby pomóc pracownikom na wszystkich poziomach zrozumieć, jak wykorzystać swoje mocne strony do radzenia sobie ze zmianami oraz aby stworzyć zjednoczoną kulturę, wspólną strategię działania i wspólne cele. Tylko w pierwszym roku poziom zaangażowania pracowników firmy poprawił się o 26 punktów procentowych w ogólnej bazie danych organizacji Gallupa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.


Zobacz nasze szkolenia HR.

Zdobądź wsparcie menedżerów. Najlepszym sposobem na zwiększenie i rozwój mocnych stron pracowników są menedżerowie. Prawie siedmiu na dziesięciu pracowników, którzy zdecydowanie przyznają, że ich menedżer koncentruje się na ich mocnych i pozytywnych cechach, okazuje zaangażowanie. Kiedy pracownicy zdecydowanie nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, odsetek zaangażowanych pracowników spada do 1%. Rola menedżerów w inicjatywie mocnych stron jest kluczowa, ponieważ menedżerowie są ostatecznie odpowiedzialni za rozwój pracowników w oparciu o ich mocne strony. Ta praktyka ma ogromny wpływ na wydajność.

Zwiększ świadomość i entuzjazm w całej firmie. Kiedy pojęcie mocnej strony jest konsekwentnie przekazywane i popularyzowane, pracownicy częściej wykorzystują swoje mocne strony. Średniej wielkości firma świadcząca usługi finansowe wyraźnie wyróżniła pięć najważniejszych mocnych stron w swoim biurze - pomagając wszystkim pracownikom skupić się na ich naturalnych talentach. Liderzy powinni również zakomunikować swoją strategię biznesową pod kątem mocnych stron swojej organizacji. Ponadto muszą oni wyrażać pochwały dla tej strategii w całej organizacji w sposób, który przedstawia, jak jednostki i zespoły polegały na swoich mocnych stronach, aby osiągnąć sukces. Takie informacje zachęcają wszystkich do okazania poparcia dla ich metody.

Należy pamiętać o mocnych stronach, tworząc zespoły projektowe. Liderzy muszą nie tylko stwarzać sposoby na zwiększenie samoświadomości wszystkich pracowników, ale także upewniać się, że zespoły są tworzone z myślą o wrodzonych talentach poszczególnych osób. Obowiązki muszą być przypisane w oparciu o to, co jest najbardziej naturalne dla każdego członka zespołu. Na przykład, strategiczne partnerstwo dwóch osób - dzięki któremu obie mogą zająć się obszarem pracy, który jest ich najmocniejszą stroną - może mieć wpływ na to, czy zespoły osiągną ogólne cele firmowe, lub nawet te mniejsze.

Skup się na ocenach wydajności, dotyczących rozpoznawania i rozwoju mocnych stron pracowników. Nawet liderzy i menedżerowie, którzy są zmotywowani do wykorzystywania mocnych stron swoich pracowników, będą mieli trudności, jeżeli filozofia zarządzania wydajnością firmy będzie skupiona na przezwyciężaniu słabości pracowników. Podejście do zarządzania wydajnością, oparte na mocnych stronach jest proste, atrakcyjne i decydujące.

Menedżerowie powinni przeprowadzać przeglądy wyników, które zachęcą i wykorzystają talenty pracowników oraz zapewnią uznanie i rozwój zgodny z ich mocnymi stronami. Menedżerowie powinni również zapewniać jasne oczekiwania dotyczące wyników i pomagać pracownikom w ustalaniu wymagających, lecz osiągalnych celów. Jednym z efektów zarządzania wydajnością jest poczucie pracowników, że ich menedżer zna ich i szanuje, co z kolei poprawia ich wydajność.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:Stwórz sieć ekspertów i obrońców mocnych stron. Wewnętrzne atuty firmy są jej mocnymi stronami, a jej mistrzowie to kadry, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu wszystkich pracowników w wykorzystywaniu tego, w czym są dobrzy, w najlepszy możliwy sposób. Ci mistrzowie pomagają napędzać ruch mocnych stron na każdym etapie, od początkowych starań uruchomienia go, aż do utrzymania impetu wzdłuż drogi. W końcu ich konsekwentne zachęcanie może napędzić firmę do światowej klasy wydajności.

Pewna firma, zarządzająca inwestycjami w Wielkiej Brytanii, rozwijała się szybko dzięki sieci wewnętrznych ekspertów, którzy pomogli pracownikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogą efektywniej wykorzystać swoje mocne strony. Wynik? Pomimo konkurencyjnych i zmieniających się warunków rynkowych, osoby te były w stanie dostosować się do stale zmieniającego się otoczenia i rozwijać swoje umiejętności w tym samym czasie.

Stwórz zależność pomiędzy opartą na mocnych stronach kulturą organizacji, a jej większą marką. Marka odzwierciedlająca silną kulturę organizacji może przynieść firmie sukces. Oparta na mocnych stronach marka przyciąga odpowiednich ludzi, poszukujących pracy - tych, którzy są zachęcani do stosowania i rozwijania swoich mocnych stron i będą dobrze pasować do kultury organizacji. Marka skoncentrowana na silnych stronach jest również atrakcyjna dla klientów, co może odróżnić firmę od konkurencji.

Próbując wypełnić obietnice, dotyczące własnej marki czy obiecując wyjątkową obsługę klienta, duża firma handlu detalicznego przeszkoliła swoich pracowników, aby oferowali nabywcom spersonalizowaną wiedzę i porady dotyczące zakupów, instalacji i napraw. Gdy pracownicy zostali również zachęceni do zrozumienia i wykorzystania swoich mocnych stron, zrobili jeszcze większy postęp, polegający na łączeniu się z klientami i zapewnieniu zindywidualizowanej obsługi. Sklepy, które wdrożyły nową strategię klienta i koncentrowały się na mocnych stronach, urosły o 66% szybciej niż sklepy, które nie wykorzystały mocnych stron w swojej strategii.

Bądźmy szczerzy: pracownicy nie mogą całkowicie uniknąć swoich słabości. To nie jest możliwe w realnym świecie. Jednak, zamiast tracić czasu na próbę polepszenia się w obszarach, w których im się to nie uda, menedżerowie mogą tworzyć strategiczne partnerstwa i przemyślane procesy, które pomogą im poradzić sobie z własnymi słabościami. Dane sugerują, że skupianie energii na usprawnianiu w dziedzinach, które są najbardziej naturalne dla ludzi, przynosi wysokie zyski, ponieważ pracownicy i organizacje, które wykorzystują mocne strony jako strategię, zazwyczaj osiągają pozytywne wyniki biznesowe.

Kultury oparte na mocnych stronach są niezbędne dla przyszłości pracy

Najnowszy raport Gallupa o stanie Globalnego Miejsca Pracy analizuje, w jaki sposób firmy na całym świecie ewoluują, aby lepiej wykorzystać dostępny kapitał ludzki.
Ewolucja jest odpowiedzią na to, w jaki sposób ludzie pracują najlepiej. Wiele organizacji odchodzi od hierarchicznych, opartych na funkcjach struktur na rzecz rozwiązań zespołowych, które są bardziej elastyczne i ukierunkowane na cele.

Firmy reorganizują się ze względu na szybkość i zręczność, aby zachować konkurencyjność, a autorytety stają się mniej scentralizowane niż w przeszłości. Zespoły stale tworzą się, rozwiązują i reformują zgodnie z potrzebami konkretnych projektów i klientów.

Technologie informacyjne i komunikacyjne pomogły w koordynowaniu organizacji, ponieważ ludzie stali się bardziej mobilni, a ich praca nabrała mniej stałego charakteru.

Ale te zmiany stawiają również inne wymagania wobec pracowników. Pracodawcy potrzebują, aby pracownicy byli bardziej elastyczni i samodzielni oraz potrafili lepiej rozpoznawać zespoły i projekty, które pozwolą im osiągnąć sukces i zmaksymalizować ich wartość dla firmy.

Z kolei pracownicy potrzebują wyższego poziomu samoświadomości, aby kierować swoją karierą w środowisku organizacyjnym, które jest bardziej płynne niż kiedykolwiek wcześniej.

Badania Gallupa dowodzą, że jeśli istnieje jeden obszar skupienia, mogący potencjalnie przekształcić całe kultury organizacyjne, aby pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb - i przynieść również lepsze wyniki biznesowe - jest to oparte na mocnych stronach podejście do zarządzania.

Rozwój CliftonStrengths pomaga osobom i zespołom w obliczu szybkich zmian

Jeden z prezesów Gallupa, Don Clifton, był pionierem w badaniu mocnych stron w miejscu pracy, potwierdzając przez dziesięciolecia badań, że pracownicy, którzy wykorzystują swoje mocne strony w pracy, są bardziej wewnętrznie zmotywowani przez swoją pracę niż inni, zwyczajnie dlatego, że nie traktują jej jako „pracy”.

Wśród wielu korzyści, jakich ludzie doświadczają, kiedy umieją rozpoznać i wykorzystać swoje CliftonStrengths, pracownicy, którzy twierdzą, że wykorzystują swoje mocne strony każdego dnia, są o 8% bardziej wydajni i o 15% rzadziej rezygnują z pracy niż ci, którzy tego nie robią. Bardziej prawdopodobne jest również, że zdecydowanie przyznają, że lubią to, co robią każdego dnia.

Co ważne, Clifton zdefiniował talent jako naturalnie powtarzające się wzorce myślenia, odczuwania lub zachowania, które można produktywnie wykorzystywać. Naturalne talenty, które wszyscy posiadamy, mogą przekształcić się w mocne strony poprzez inwestowanie w ich rozwój - czas spędzony na ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności.

Skupianie się na wrodzonym talencie jako fundamencie staje się coraz ważniejsze wraz ze wzrostem tempa zmian technologicznych, ponieważ w wielu branżach szczególne umiejętności i wiedza mają krótszy okres życia niż kiedyś.


Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli. Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.