Inne strony: GAMMA DISCOVER

DECYZJE LOKALIZACYJNE I NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej. Szkolenie prowadzi ekspert - autor opinii prawnych dla zarządców dróg, projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie uwzględnia:

 • zmiany od 1 lipca 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach
 • zmiany od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o drogach publicznych
 • zmiany od 25 marca 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu i obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa i ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze
 • Wykonawcy robót drogowych i pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu. Dużą korzyść odniosą także pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  I DZIEŃ
  10.00 : 18.00
  Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

  1. Wprowadzenie do decyzji lokalizacyjnych w pasie dróg publicznej, decyzji na zajęcie pasa drogowego i zarządzania ruchem na drogach (organizacja ruchu drogowego).

  2. Granice zarządzania ruchem na drogach.

  3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze".

  Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

  4. Zakres decyzji lokalizacyjnych.

  5. Dokument niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacyjnych.

  • Dokumenty obligatoryjne,
  • Dokument fakultatywne,
  • Problematyka „Szczególnie uzasadnionego przypadku” w świetle art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
  • Prawomocność a ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

  6. Uwarunkowania prawne dotyczące wydawania decyzji lokalizacyjnych.

  7. Decyzje lokalizacyjne w świetle uwarunkowań ustawy Prawo Budowlane.

  8. Zmiany w zasadach wydawania decyzji lokalizacyjnych od 01 stycznia 2016 roku (w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych).

  9. Problematyka decyzji lokalizacyjnych – warunki odmowy, sposób uzasadniania.
  Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

  10. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

  • Charakterystyka projektów stałej organizacji ruchu.
   • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
    • Projekt stałej dla nowowybudowanej drogi (nowe drogi ekspresowe, nowe autostrady, nowe drogi gminne),
    • Projekt stałej dla przebudowanego odcinka drogi (generalny remont drogi, zmiana geometrii drogi),
    • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego pionowego znaku drogowego,
    • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego poziomego znaku drogowego,
    • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    • Projekt stałej na potrzeby lokalizacji zjazdów, chodników, miejsc parkingowych w związku z nowopowstałą inwestycją deweloperską,
    • Projekt stałej dla obiektów, punktów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej,
    • Projekt stałej dla reklamy/billboardy dla którego zarządca drogi publicznej wydał decyzję lokalizacyjną,
    • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego ogródka gastronomicznego,
    • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego stoiska handlowego,
    • Projekt stałej dla całorocznego kiosku handlowego.
     • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku),
     • projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania (problematyka oznakowania „wyznaczonych miejsc postojowych”),
     • projektowanie organizacji ruchu w strefach uspokojonego ruchu,
     • projektowanie organizacji ruchu w rejonie przejść dla pieszych,
     • projektowanie organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Wymagania formalne dla projektu stałej organizacji ruchu
  • Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
  • Stosowanie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu.
  • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

  11. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

  12. Pełnomocnictwo w procedurze zmiany organizacji ruchu.

  13. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej).

  • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
   • Opinie zarządcy drogi publicznej,
   • Opinie Policji,
   • Inne opinie,
   • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
   • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
   • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
  • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
  • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
  • Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
  • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
  • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
  • Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

  14. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
  Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

  15. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

  16. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.

  17. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.

  18. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

  19.Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi

  publicznej-organ zarządzający ruchem.
  20. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

  21. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

  22. Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu.

  II DZIEŃ
  9:00 – 17:00
  Projekty czasowej organizacji ruchu i decyzja na zajęcie pasa drogowego – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

  23. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

  • Drogi wewnętrzne gminne,
  • Drogi wewnętrzne prywatne,
  • STREFY RUCHU,
  • STREFY ZAMIESZKANIA,
  • TREFY DROGI WEWNĘTRZNYCH.

  24. Projekty CZASOWEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

  • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
   • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
   • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
   • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
   • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
   • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B), energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
   • Imprezy w pasie drogi publicznej,
   • Wystawy w pasie drogi publicznej,
   • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (imprezy, zaplecze budowy, kontenery),
   • Happeningi, eventy i nagrania filmowe,
   • Studia telewizyjne, koncerty.
  • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
  • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
  • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

  25. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

  26. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

  27. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

  28. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

  29. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

  • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenia robót budowlanych,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  30. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

  31. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.

  32. Procedura zajęcia pasa drogowego.

  33. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.

  34. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

  • opinie gwaranta robót drogowych,
  • opinie/decyzje konserwatora zabytków,
  • opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
  • mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • opinie innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (biura i komórki wyspecjalizowane),
  • inne wymagane dokumenty.

  35. Jak prawidłowo skompletować wniosek?

  36. Treść decyzji o zajęcie pasa drogowego.

  37. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

  • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • Sposoby zmniejszania opłat,
  • Sposoby wyliczania powierzchni,
  • Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

  38. Kiedy wymagać zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?

  39. Cofnięcie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

  40. Odmowa wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  DECYZJE LOKALIZACYJNE I NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

  Termin szkolenia: 4 październik 2018 r. do 5 październik 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 20 września 2018r. 1950 zł od 21 września 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11-23
  23 listopad 2018
  2018-11-23
  Warszawa
  Warszawa
  Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.
  PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  2018-11-28
  Warszawa
  Warszawa
  W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
  WARSZTATY KOMPUTEROWE
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Nasze szkolenie uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia z excela dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.
  Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
  2018-12-13
  13 grudzień 2018 -
  2018-12-14
  14 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczna wiedza ma temat mechanizmów funkcjonowania systemu magazynowego, integracji procesów z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, poznać mierniki funkcjonowania magazynów i efektywności procesów magazynowych. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie magazynem - gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu.
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków
  2019-01-18
  18 styczeń 2019
  2019-01-18
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków porządkujące wiedzę na temat prawnych aspektów ich pracy. Zapraszamy na szkolenie CMR i prawo przewozowe.
  Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy
  2019-01-29
  29 styczeń 2019
  2019-01-29
  Warszawa
  Warszawa
  Zmiany w podatku akcyzowym wprowadzone w 2018 r. oraz planowane na 2019 r.  Obowiązki i formalności rejestracyjne.  Zasady rozliczania i ewidencjonowania podatku akcyzowego.  Znakowanie i barwienie wyrobów akcyzowych.
  2019-02-18
  18 luty 2019
  2019-02-18
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujących wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski, konosament.
  Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
  2019-03-11
  11 marzec 2019
  2019-03-11
  Warszawa
  Warszawa
  Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.