Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi - dariusz rystał

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI

STAN PRAWNY 2016

Odczytywanie i posługiwanie się rejestrami prowadzenia działalności gospodarczej. Zawieranie umów z instytucjami państwowymi. Wzory, regulaminy, warunki umów dla przedsiębiorstw energetycznych. Zapraszamy na szkolenie Zawieranie kontraktów handlowych przez przedsiębiorstwa energetyczne.

IDEA SZKOLENIA

Prawidłowo zawarta umowa jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną uczestnikom prawa i obowiązki jakie nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne najnowsze regulacje prawa energetycznego i cywilnego w zakresie zawierania umów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz RystałSędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Zarządy przedsiębiorstw energetycznych
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów ds. umów, kontraktów
 • Radców prawnych
 • Kontrolerów wewnętrznych
 • Zarządzających ryzykiem
 • Osoby zawierające umowy
 • Działy obsługi Klienta
 • Pracowników działów sprzedaży

Program Szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:
Wiadomości wprowadzające

Różnorodność rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego

Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej
- wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
- analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami

Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa przedsiębiorcy
- zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
- techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych

Problematyka zawierania umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi ( szpitalami, szkołami)
- spółdzielniami
- wspólnotami mieszkaniowymi
- parafiami

Analiza aktualnych zapisów prawa energetycznego pod kątem zawierania i realizowania umów z przedsiębiorcami
- umowa o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych lub energii
- umowa sprzedaży
- umowa kompleksowa
- wzajemny stosunek pomiędzy regulacjami prawa energetycznego, a prawa cywilnego w zakresie umów

Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:
- wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów
- umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów
- znaczenie i obowiązywanie dla stron umowy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
- zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej, kompleksowej, sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą

Zagadnienia związane z ustaniem umowy, umiejętność ich właściwego zastosowania
- omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
- najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo energetyczne błędy w związane z wypowiadaniem umów
- problematyka związana z ustaniem skutków prawnych umów zawartych zarówno przez przedsiębiorstwo obrotu jak i dystrybucji

Przygotowywanie prawnych sposobów zabezpieczenia realizacji warunków umowy przez odbiorcę
( przedsiębiorcę) w sposób maksymalnie gwarantujący skuteczność ewentualnej windykacji należności:
- argumentacja przemawiająca za możliwością ich stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne (ewentualne zarzuty ze strony Prezesa URE oraz UOKiK)

Praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem i stosowaniem procedury zmiany sprzedawcy
- analiza zapisów dyrektyw, ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych
- obowiązki w tym zakresie nałożone na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego
- problematyka właściwych pełnomocnictw udzielanych nowemu sprzedawcy przez odbiorcę
- złożoność relacji zachodzących pomiędzy „starym a nowym” sprzedawcą
- najczęstsze problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy

Istotne znaczenie dla właściwej współpracy przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji stosowania regulacji nielegalnego poboru energii i paliw gazowych
- zasady interpretacji nielegalnego poboru
- analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru
- analiza przypadków mogących rodzić konflikt interesów pomiędzy obrotem a dystrybucją

Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przedsiębiorstwa energetycznego związane z nieuzasadnionym wstrzymaniem przedsiębiorcy dostaw :
- z własnej inicjatywy przedsiębiorstwa dystrybucyjnego
- na zlecenie sprzedawcy
- obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji
- wzajemne relacje pomiędzy obrotem i dystrybucją na tle realizowania polecenia wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii ( jej wznowienia), propozycje ich właściwego ułożenia
- techniki właściwego postępowania przed podjęciem decyzji o wtrzymaniu dostaw w przypadku braku płatności przez odbiorcę zaległych i bieżących należności
- żądania odszkodowawcze przedsiębiorców kierowane do przedsiębiorstwa obrotu związane z nieuzasadnionym wg nich wstrzymaniem dostaw , zasady postepowania przedsiębiorstwa obrotu
- praktyka orzecznicza Prezesa URE i SOKiK odnosząca się do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw

Właściwe prowadzenie i przestrzeganie przez przedsiębiorstwo energetyczne nowych regulacji postępowania reklamacyjnego w zakresie obejmującym:
- reklamację dotyczącą świadczenia usług, dostarczania paliw gazowych lub energii
- reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii,
- problematyka właściwego i prawnie skutecznego doręczania przedsiębiorcy korespondencji ( w tym doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, faksu )

Analiza orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora Dariusza Rystała; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI STAN PRAWNY 2016

Termin szkolenia: 17 październik 2016 r. do 18 październik 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1550 zł do 4 października br. 1850 zł od 5 października br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.