Kompleksowe i praktyczne kompendium z zakresu prawa pracy

PRAWO PRACY W 2019/2020 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia

Czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie umów- kompendium wiedzy dla praktyków

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.

IDEA SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.

Pracodawca od 1 stycznia tego roku ma również obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację związaną z czasem pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy zyskali możliwość prowadzenia akt osobowych w formie albo papierowej albo elektronicznej – według uznania pracodawcy. Dotyczy to zarówno dokumentacji kadrowej, jak i płacowej. Ważne jest jednak, iż podejmując decyzję o określonym sposobie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracodawca będzie musiał być konsekwentny.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, w trakcie którego przedstawimy wszystkie zmiany w prawie pracy.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;

Cena szkolenia:

1350zł/os.

formularz zgłoszenia
18.11.2019 - 19.11.2019
Wrocław
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: PRAWO PRACY W 2019/2020 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia
  18 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1 dzień szkolenia

  Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw:

  • Jakie skutki powoduje otwarcie katalogu zakazu dyskryminacji i jej przyczyn ?
  • Na czym polega szczególna ochrona, którą uzyskali członkowie tzw. najbliższej rodziny po nowelizacji kodeksu pracy?
  • W jaki sposób rozszerzono prawa pracowników dochodzenia od pracodawcy praw z tytułu mobbingu, w trakcie trwania umowy o pracę?
  • Zmiany dotyczące procedury wydawania świadectwa pracy, w tym doprecyzowanie terminu jego wydania, ustalenie nowego terminu składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz terminu wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
  • Nowe prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
  • Nowa sankcja karna za niewydanie świadectwa pracy w terminie.
  • Na czym polegają zmiany w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?

  Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) obowiązujące od 4 maja 2019 r. i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:

  • Nowy katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
  • Według jakich zasad powinno się prowadzić rozmowę kwalifikacyjną aby nie naruszać przepisów Kodeksu pracy oraz RODO?
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych ( oraz jej forma w świetle przepisów RODO), brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • W jaki sposób pracodawca informuje kandydatów do zatrudnienia i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
  • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych wrażliwych w świetle RODO oraz biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
  • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
  • Omówienie zmian ustawy o ZFŚS w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
  • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy w odniesieniu do listy obecności.
  • Monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących w świetle stanowiska organów kontroli.
  • Zasady udostępnianiania danych pracownika przez pracodawcę podmiotom zewnę̨trznym,

  Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.

  • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej dla osób zatrudnionych od 01.01.2019r.
  • Przechowywanie dokumentacji dla pracowników w zakresie czasu pracy, dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzenia za pracę, dokumentacji dotyczącej urlopów wypoczynkowych oraz dokumentacji bhp a także akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019r.
  • Kontrowersje w zakresie okresu przechowywania list obecności oraz harmonogramów dotyczących czasu pracy.
  • Możliwość skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej dla osób zatrudnionych w okresie od 01.01.1999 do 31.12.2018r.
  • Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS, aby w przypadku osób zatrudnionych w okresie od 01.01.1999 do 31.12.2018r. skrócić okres przechowywania dokumentacji.
  • Przechowywanie dokumentacji dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  • Zasady przekazywanie pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych informacji o okresie przechowania dokumentacji.
  • Omówienie stanowisk Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • Omówienie przepisów „przejściowych” w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019r.
  • Prowadzenie akt osobowych pracownik zatrudnionych przed 01.01.2019r.
  • Kiedy można kontynuować prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019r. i zatrudnionych ponownie z tą datą i później.
  • Jak w praktyce prowadzić akta osobowe pracowników, które podlegają różnym okresom ich przechowywania.
  • Jakie warunki techniczne ( zabezpieczenia) należy zapewnić prowadzonej i przechowywanej dokumentacji pracowniczej.
  • Omówienie przepisów przejściowych w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników i dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
  • Szczegółowe omówienie prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów wypoczynkowych.
  • Jak prowadzić dokumentację dotyczącą wypłaty wynagrodzenia za pracę.
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej bhp.
  • Zasady przejścia z prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i na odwrót.
  • Kiedy możliwe jest prowadzeni części dokumentacji pracowniczej w formie papierowej a innej części w formie elektronicznej.
  • Zasady prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.
  • Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej a RODO.
  • Omówienie stanowisk Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

  Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

  • Ograniczenie pod pewnymi warunkami obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
  • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.
  • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe przepisy.

  Pracownicze plany kapitałowe– podstawowe informacje.

  • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
  • Omówienie zasady dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
  • Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK.
  • Stopniowe wprowadzanie PPK. w zależności od liczby osób zatrudnionych.
  • Jakie są zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK?.
  • Zakres kontroli funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez PIP

  Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

  • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
  • Nowe zasady potącenia z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.
  • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy i w jakich sytuacjach dopusza się taką możliwość.

  2 dzień szkolenia

  Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy.

  • Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy.
  • Doba pracownicza a tydzień pracowniczy.
  • Wymiar czasu pracy.
  • Praca zmianowa.
  • Rozkład czasu pracy.
  • Okresy rozliczeniowe.
  • Normy czasu pracy.

  Systemy i rozkłady czasu pracy

  • Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy.
  • „Ruchomy” rozkład czasu pracy.
  • Podstawowy system czasu pracy,
  • Równoważny system czasu pracy,
  • Przerywany system czasu pracy,
  • Zadaniowy system czasu pracy,
  • Indywidualny rozkład czasu pracy,
  • System skróconego tygodnia pracy,
  • System pracy weekendowej.

  Okresy odpoczynku

  • Prawo pracownika do odpoczynku.
  • Odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy.
  • “Dyżur” a prawo do odpoczynku.
  • Prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”.

  Praca w godzinach nadliczbowych

  • Kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.
  • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Roczny limit godzin nadliczbowych.
  • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin.

  Praca w niedziele i święta

  • Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
  • Ustalenie godzin pracy w niedziele.
  • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
  • Ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN).

  Ewidencja czasu pracy

  • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.
  • Obowiązek prowadzenia list obecności.
  • Listy obecności a RODO.
  • Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych.

  Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

  • Kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy, ćwiczenia w zakresie praktycznego tworzenia harmonogramów czasu pracy.
  • Jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram.
  • Jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy.

  Czas pracy a:

  • Wyjścia prywatne.
  • Szkolenia BHP.
  • Szkolenia-podnoszenie kwalifikacji.
  • Podróż służbowa.

  Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

  • Wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca.
  • Kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny.

  Czas pracy osoby niepełnosprawnej

  • Normy czasu pracy w przypadku pracowników niepełnosprawnych.
  • Zasady czasu pracy w przypadku zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,

  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

  • Zasady nawiązywania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.
  • Rodzaje umów o pracę.
  • Kiedy umowa cywilnoprawna wykazuje znamiona umowy o pracę i jakie są tego konsekwencje.
  • Kiedy dochodzi do skutecznego wręczenia pracownikowi wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę ?.
  • Czy ustne rozwiązanie umowy o pracę jest prawnie skuteczne ?.
  • Jak zgodnie z przepisami prawa, przeprowadzić procedurę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę ?.
  • Zasady uzyskania stanowiska organizacji związkowej przy wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.
  • Omówienie przyczyn wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w świetle orzecznictwa sądów.
  • Jak skutecznie dokonać rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, aby nie naruszyć przepisy RODO?.
  • W jaki sposób w świetle orzecznictwa sądowego doprowadzić do zwolnienia pracownika pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  • Czy można zwolnić pracownika, który znajduje się na zwolnieniu lekarskim lub gdy po wręczeniu pisma o wypowiedzeniu, albo rozwiązaniu umowy przedstawi zwolnienie stwierdzające niezdolność do wykonywanej pracy.
  • W jaki sposób skutecznie doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron?.
  • Jak i kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na podstawie art. 53 Kodeksu pracy?.
  • Informacje dotyczące zjawiska mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.
  • Praktyczne omówienie zjawiska mobbingu., dyskryminacji w zatrudnieniu oraz naruszenia dóbr osobistych pracownika.
  • Tworzenie wewnątrzzakładowych procedur umożliwiających: identyfikację, likwidacje lub ograniczenie zjawiska mobbingu na terenie zakładu pracy.

  Urlopy wypoczynkowe i sposoby jego udzielania.

  • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, prawo do urlopu proporcjonalnego oraz uzupełniającego.
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy a także świadczących prace w równoważnych systemach czasu pracy.
  • Tematyka urlopów na żądanie w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za poprzedni rok kalendarzowy.
  • Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób posiadających stopień niepełnosprawności i sposoby jego udzielania.
  • Zasady sporządzania planów urlopów wypoczynkowych i konsekwencje ich tworzenia.

   

  Cena szkolenia

  1350zł/os.

  18 listopada 2019 -19 listopada 2019 Wrocław
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  PRAWO PRACY W 2019/2020 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia Czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie umów- kompendium wiedzy dla praktyków

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1350zł/os.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - prawo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-10-21
  21 października 2019
  2019-10-21
  Warszawa Warszawa
  Celem szkolenia prawo wodne jest przedstawienie słuchaczom przepisów nowego Prawa wodnego oraz najnowszych zmian, a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
  2019-11-18
  18 listopada 2019 -19 listopada 2019
  2019-11-19
  Warszawa Warszawa
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
  2019-11-18
  18 listopada 2019 -19 listopada 2019
  2019-11-19
  Wrocław Wrocław
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
  2019-11-21
  21 listopada 2019
  2019-11-21
  Warszawa Warszawa
  Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
  2019-11-22
  22 listopada 2019
  2019-11-22
  Warszawa Warszawa
  Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.
  2019-11-25
  25 listopada 2019
  2019-11-25
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  2019-11-28
  28 listopada 2019 -29 listopada 2019
  2019-11-29
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie wycena nieruchomości - weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
  2019-12- 6
  6 grudnia 2019
  2019-12- 6
  Wrocław Wrocław
  Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.