Kompleksowe i praktyczne kompendium z zakresu prawa pracy

PRAWO PRACY W 2019/2020 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia

Czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie umów- kompendium wiedzy dla praktyków

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.

IDEA SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.

Pracodawca od 1 stycznia tego roku ma również obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację związaną z czasem pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy zyskali możliwość prowadzenia akt osobowych w formie albo papierowej albo elektronicznej – według uznania pracodawcy. Dotyczy to zarówno dokumentacji kadrowej, jak i płacowej. Ważne jest jednak, iż podejmując decyzję o określonym sposobie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracodawca będzie musiał być konsekwentny.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, w trakcie którego przedstawimy wszystkie zmiany w prawie pracy.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;

Fakty szkoleniowe
1
Tysiące specjalistów i menedżerów brało udział w naszych szkoleniach prawnych.
2
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,68 na skali pięciostopniowej.
3
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

1

Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

2

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

3

Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

4

Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

PROGRAM SZKOLENIA

1 dzień szkolenia

Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw:

 • Jakie skutki powoduje otwarcie katalogu zakazu dyskryminacji i jej przyczyn ?
 • Na czym polega szczególna ochrona, którą uzyskali członkowie tzw. najbliższej rodziny po nowelizacji kodeksu pracy?
 • W jaki sposób rozszerzono prawa pracowników dochodzenia od pracodawcy praw z tytułu mobbingu, w trakcie trwania umowy o pracę?
 • Zmiany dotyczące procedury wydawania świadectwa pracy, w tym doprecyzowanie terminu jego wydania, ustalenie nowego terminu składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz terminu wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
 • Nowe prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
 • Nowa sankcja karna za niewydanie świadectwa pracy w terminie.
 • Na czym polegają zmiany w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?

Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) obowiązujące od 4 maja 2019 r. i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:

 • Nowy katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Według jakich zasad powinno się prowadzić rozmowę kwalifikacyjną aby nie naruszać przepisów Kodeksu pracy oraz RODO?
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych ( oraz jej forma w świetle przepisów RODO), brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • W jaki sposób pracodawca informuje kandydatów do zatrudnienia i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych wrażliwych w świetle RODO oraz biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
 • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
 • Omówienie zmian ustawy o ZFŚS w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy w odniesieniu do listy obecności.
 • Monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących w świetle stanowiska organów kontroli.
 • Zasady udostępnianiania danych pracownika przez pracodawcę podmiotom zewnę̨trznym,

Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.

 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej dla osób zatrudnionych od 01.01.2019r.
 • Przechowywanie dokumentacji dla pracowników w zakresie czasu pracy, dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzenia za pracę, dokumentacji dotyczącej urlopów wypoczynkowych oraz dokumentacji bhp a także akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019r.
 • Kontrowersje w zakresie okresu przechowywania list obecności oraz harmonogramów dotyczących czasu pracy.
 • Możliwość skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej dla osób zatrudnionych w okresie od 01.01.1999 do 31.12.2018r.
 • Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS, aby w przypadku osób zatrudnionych w okresie od 01.01.1999 do 31.12.2018r. skrócić okres przechowywania dokumentacji.
 • Przechowywanie dokumentacji dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Zasady przekazywanie pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych informacji o okresie przechowania dokumentacji.
 • Omówienie stanowisk Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Omówienie przepisów „przejściowych” w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019r.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownik zatrudnionych przed 01.01.2019r.
 • Kiedy można kontynuować prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019r. i zatrudnionych ponownie z tą datą i później.
 • Jak w praktyce prowadzić akta osobowe pracowników, które podlegają różnym okresom ich przechowywania.
 • Jakie warunki techniczne ( zabezpieczenia) należy zapewnić prowadzonej i przechowywanej dokumentacji pracowniczej.
 • Omówienie przepisów przejściowych w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników i dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
 • Szczegółowe omówienie prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów wypoczynkowych.
 • Jak prowadzić dokumentację dotyczącą wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej bhp.
 • Zasady przejścia z prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i na odwrót.
 • Kiedy możliwe jest prowadzeni części dokumentacji pracowniczej w formie papierowej a innej części w formie elektronicznej.
 • Zasady prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.
 • Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej a RODO.
 • Omówienie stanowisk Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

 • Ograniczenie pod pewnymi warunkami obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe przepisy.

Pracownicze plany kapitałowe– podstawowe informacje.

 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Omówienie zasady dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK.
 • Stopniowe wprowadzanie PPK. w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Jakie są zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK?.
 • Zakres kontroli funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez PIP

Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
 • Nowe zasady potącenia z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.
 • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy i w jakich sytuacjach dopusza się taką możliwość.

2 dzień szkolenia

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy.

 • Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy.
 • Doba pracownicza a tydzień pracowniczy.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Rozkład czasu pracy.
 • Okresy rozliczeniowe.
 • Normy czasu pracy.

Systemy i rozkłady czasu pracy

 • Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy.
 • „Ruchomy” rozkład czasu pracy.
 • Podstawowy system czasu pracy,
 • Równoważny system czasu pracy,
 • Przerywany system czasu pracy,
 • Zadaniowy system czasu pracy,
 • Indywidualny rozkład czasu pracy,
 • System skróconego tygodnia pracy,
 • System pracy weekendowej.

Okresy odpoczynku

 • Prawo pracownika do odpoczynku.
 • Odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy.
 • “Dyżur” a prawo do odpoczynku.
 • Prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”.

Praca w godzinach nadliczbowych

 • Kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Roczny limit godzin nadliczbowych.
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin.

Praca w niedziele i święta

 • Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
 • Ustalenie godzin pracy w niedziele.
 • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
 • Ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN).

Ewidencja czasu pracy

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.
 • Obowiązek prowadzenia list obecności.
 • Listy obecności a RODO.
 • Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych.

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • Kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy, ćwiczenia w zakresie praktycznego tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 • Jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram.
 • Jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy.

Czas pracy a:

 • Wyjścia prywatne.
 • Szkolenia BHP.
 • Szkolenia-podnoszenie kwalifikacji.
 • Podróż służbowa.

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 • Wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca.
 • Kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

 • Normy czasu pracy w przypadku pracowników niepełnosprawnych.
 • Zasady czasu pracy w przypadku zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 • Zasady nawiązywania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Kiedy umowa cywilnoprawna wykazuje znamiona umowy o pracę i jakie są tego konsekwencje.
 • Kiedy dochodzi do skutecznego wręczenia pracownikowi wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę ?.
 • Czy ustne rozwiązanie umowy o pracę jest prawnie skuteczne ?.
 • Jak zgodnie z przepisami prawa, przeprowadzić procedurę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę ?.
 • Zasady uzyskania stanowiska organizacji związkowej przy wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.
 • Omówienie przyczyn wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w świetle orzecznictwa sądów.
 • Jak skutecznie dokonać rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, aby nie naruszyć przepisy RODO?.
 • W jaki sposób w świetle orzecznictwa sądowego doprowadzić do zwolnienia pracownika pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Czy można zwolnić pracownika, który znajduje się na zwolnieniu lekarskim lub gdy po wręczeniu pisma o wypowiedzeniu, albo rozwiązaniu umowy przedstawi zwolnienie stwierdzające niezdolność do wykonywanej pracy.
 • W jaki sposób skutecznie doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron?.
 • Jak i kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na podstawie art. 53 Kodeksu pracy?.
 • Informacje dotyczące zjawiska mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Praktyczne omówienie zjawiska mobbingu., dyskryminacji w zatrudnieniu oraz naruszenia dóbr osobistych pracownika.
 • Tworzenie wewnątrzzakładowych procedur umożliwiających: identyfikację, likwidacje lub ograniczenie zjawiska mobbingu na terenie zakładu pracy.

Urlopy wypoczynkowe i sposoby jego udzielania.

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, prawo do urlopu proporcjonalnego oraz uzupełniającego.
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy a także świadczących prace w równoważnych systemach czasu pracy.
 • Tematyka urlopów na żądanie w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób posiadających stopień niepełnosprawności i sposoby jego udzielania.
 • Zasady sporządzania planów urlopów wypoczynkowych i konsekwencje ich tworzenia.

 

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PRAWO PRACY W 2019/2020 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia Czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie umów- kompendium wiedzy dla praktyków

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1350zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia - prawo

zobacz najbliższe szkolenia.
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
2020-03- 2
2 marca 2020
2020-03- 2
Warszawa Warszawa
6 kwietnia 2020
Warszawa
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
Procesowe prawo pracy
Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC
2020-03-20
20 marca 2020
2020-03-20
Warszawa Warszawa
Procesowe prawo pracy
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.
Rozwiązywanie umów o pracę oraz zmiany dotyczące świadectw pracy i przywracania pracowników do pracy. Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie SN. Sytuacje problematyczne
2020-03-27
27 marca 2020
2020-03-27
Warszawa Warszawa
Rozwiązywanie umów o pracę oraz zmiany dotyczące świadectw pracy i przywracania pracowników do pracy. Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie SN. Sytuacje problematyczne
Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie zapoznani Państwo z orzecznictwem SN z kilku ostatnich lat, poznacie najnowsze ciekawe przypadki, gdy sąd zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy lub też gdy pracodawca przegrywa proces. Pozwoli to na opracowanie katalogu bezpiecznych przyczyn wypowiedzenia i zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.
Prawo pracy w 2020 r.
Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka,, potrącenia z wynagrodzenia, najnowsze interpretacje urzędowe dotyczące dokumentacji pracowniczej ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA i stanowisk MPIPS - kompendium wiedzy dla praktyków
2020-04-20
20 kwietnia 2020 -21 kwietnia 2020
2020-04-21
Warszawa Warszawa
Prawo pracy w 2020 r.
Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego w 2020 r.
2020-04-23
23 kwietnia 2020
2020-04-23
Warszawa Warszawa
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego w 2020 r.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
Pracownicze plany kapitałowe
Emerytalna rewolucja, procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy
2020-04-27
27 kwietnia 2020
2020-04-27
Warszawa Warszawa
Pracownicze plany kapitałowe
Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
Wycena Nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy
2020-04-28
28 kwietnia 2020 -29 kwietnia 2020
2020-04-29
Warszawa Warszawa
Wycena Nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy
Szkolenie wycena nieruchomości - weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w dziale HR
Praktyka, orzecznictwo, sankcje (przebieg postępowania, rozstrzygnięcia pokontrolne, uprawnienia osoby kontrolującej)
2020-05-18
18 maja 2020
2020-05-18
Warszawa Warszawa
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w dziale HR
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
FBLn
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.