SPOSOBY BUDOWANIA AUTORYTETU BRYGADZISTY W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM NA PRODUKCJI W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ WARSZTATY

Szkolenie zarządzanie zespołem na produkcji w branży farmaceutycznej. Brygadziści w rozmowach z pracownikami przyjmują ich stanowisko, w rozmowach z przełożonymi perspektywę firmową. Nie rozumieją swojej funkcji, często brakuje im narzędzi kierowniczych. Szkolenie dostarcza "poręcznych" technik i pracuje również na przekonaniach.

IDEA SZKOLENIA

Każda grupa szkoleniowa posiada część problemów typowych dla specyfiki swojej pracy oraz problemy unikalne. Doświadczenie naszej firmy wskazuje następujące problemy w firmie produkcyjnej:

 • Brygadziści zwykle otrzymują swoje stanowiska w drodze awansu wewnętrznego – z tego powodu mają większe trudności w budowaniu autorytetu
 • Brygadziści poza pracą spędzają czas ze swoimi pracownikami (czasem jest to ten sam krąg przyjaciół lub nawet rodzina) – to powoduje problemy z codziennym zarządzaniem (starają się zasłużyć na sympatię a nie na szacunek)
 • Brygadziści nie potrafią zdefiniować swojej roli względem zespołu i przełożonych (zdarza im się krytykować decyzje zarządu, a powinni je wspierać i uzasadniać)
 • Brygadziści kierują swoimi pracownikami w sposób intuicyjny (część działań jest skuteczna – część należy wprowadzić na nowo – np. delegowanie, komunikowanie)

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Praca w grupach
 • Mini wykłady
 • Dyskusje
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne

Na warsztaty zapraszamy:

 • Kadrę Zarządzającą
 • Kierowników Produkcji
 • Kadrę Kierowniczą średniego szczebla
 • Pracowników odpowiedzialnych za poszczególne procesy.

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Moduł 1.
  Style menedżerskie – jaki styl zarządzania jest najbardziej efektywny w branży farmaceutycznej / w zarządzaniu na linii produkcyjnej?

  • Siatka stylów i odpowiedzialności menedżerskiej
  • Mocne i słabe strony poszczególnych stylów kierowania.
  • W jaki sposób dobrać styl kierowania i delegowania do konkretnego pracownika?

  Moduł 2.
  Modele kształtowania mentalności w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

  • Lider transakcyjny
  • Władzę odnosi do stanowiska
   • Relację definiuje poprzez transakcję
   • Reaguje reaktywnie – wtedy kiedy jest kłopot
  • Lider transformacyjny
   • Zarządza otoczeniem zespołu tak, aby ten był efektywny
   • Zarządza wywierając wpływ i motywację zespołu
   • Reaguje proaktywnie – przewiduje zagrożenia i reaguje wcześniej
   • Zaangażowany, przyjmuje osobistą odpowiedzialność

  Moduł 3.
  Kompetencje w procedurze delegowania

  • Planowanie
  • Określenie priorytetów
  • Określenie ram czasowych
  • Egzekwowanie
  • Informacja zwrotna pozytywna
  • Informacja zwrotna negatywna
   • Asertywna umiejętności w egzekwowaniu
  • Monitorowanie
   • Tworzenie kamieni milowych
   • Rozmowy podsumowujące
   • Scenariusze na sytuacje problemowe
  • Kontrola rozumienia instrukcji, zadania

  Moduł 4.
  Procedura delegowania zadań : jak wprowadzać procedury w zgodzie z GMP?

  • R1 – zarządzanie przez zadania
   • Zakomunikowanie zadania
   • Sprawdzenie czy jest zrozumiałe
   • Podanie scenariusza na wypadek kłopotów
   • Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
  • R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele
   • Podanie celu
   • Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
   • Akceptacja bądź zmiana
   • Sprawdzenie wyniku
   • Budowanie zaangażowania w oparciu o przekazywanie celu w odpowiedni sposób

  Moduł 5.
  Budowanie autorytetu w zarządzaniu produkcją

  • Uświadomienie sobie swojego potencjału lidera projektu
  • Expose lidera – w jaki sposób budować autorytet wobec innych członków projektu (czasem w strukturze Organizacji na tym samym poziomie lub wyższym)
   • Zdefiniowane zasad kluczowych
   • Określenie wartości
   • Przekaz niewerbalny – w jaki sposób budować wizerunek osoby zdecydowanej
  • Uświadomienie przełożonym podstaw relacji przełożony – pracownik
   • Sympatia vs. szacunek
   • Przedstawiciel firmy vs. reprezentant swoich pracowników
  • Sposób przekazu niekorzystnych informacji
   • Osobista odpowiedzialność i akceptacja trudnych decyzji firmowych
   • Przyjmowanie optyki makro i wyjaśnianie pracownikom kontekstu zmian
  • Egzekwowanie standardów firmowych
   • Konsekwencja w zwracaniu uwagi
   • Stosowanie standardów wobec siebie
    

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Romanowska

  Business Development Manager
  fax.: +48 (22) 266 08 51
  tel. kom. +48 696 047 561

  m.romanowska@projektgamma.pl
  Monika Romanowska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.romanowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM NA PRODUKCJI W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ WARSZTATY

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1.300 zł do 6 listopada 1.500 zł po 6 listopada
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia farmaceutyczne

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-08-27
  27 sierpień 2019
  2019-08-27
  Warszawa Warszawa
  Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w świetle projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Zasady rejestracji zakładu w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o kosmetykach w praktyce. Wymogi gmp.
  2019-09-12
  12 wrzesień 2019 -13 wrzesień 2019
  2019-09-13
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie analiza ryzyka pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie ryzykiem w firmach z branży farmaceutycznej. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję praktycznego przećwiczenia wybranych narzędzi statystycznych stosowanych w analizie ryzyka.
  2019-09-17
  17 wrzesień 2019 -18 wrzesień 2019
  2019-09-18
  Warszawa Warszawa
  Wymagania prawne dotyczące branży kosmetycznej. Kontrola kosmetyków. Raport bezpieczeństwa produktu jako element PIF. Wyliczenia SED dla marginesu bezpieczeństwa (MoS). Zapraszamy na szkolenie Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w teorii i praktyce.
  2019-09-19
  19 wrzesień 2019 -20 wrzesień 2019
  2019-09-20
  Warszawa Warszawa
  Wspieranie procesów farmaceutycznych od strony IT. W ramach warsztatów omówione będą wymagania prawne oraz aktualne podejście do walidacji systemów komputerowych. Zapraszamy na szkolenie walidacja systemów komputerowych w farmacji.
  2019-09-26
  26 wrzesień 2019
  2019-09-26
  Warszawa Warszawa
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych.
  2019-09-27
  27 wrzesień 2019
  2019-09-27
  Warszawa Warszawa
  Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.
  2019-09-30
  30 wrzesień 2019
  2019-09-30
  Warszawa Warszawa
  Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wpływa na mniejsza liczbę reklamacji i wyrobów niezgodnych - wpływa więc na finanse. Zapraszamy na szkolenie Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium.
  2019-10- 4
  4 październik 2019
  2019-10- 4
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.
  2019-10-11
  11 październik 2019
  2019-10-11
  Warszawa Warszawa
  Spektroskopia bliskiej podczerwieni - na poziomie teoretycznym (sposoby pomiaru) i praktycznym (praca z urządzeniem), badania spektroskopowe. Zapraszamy na szkolenie: Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym.
  2019-11- 7
  7 listopad 2019
  2019-11- 7
  Warszawa Warszawa
  Postępowanie wyjaśniająceg w przypadku wystąpienia OOS i OOT. Jak należy postępować gdy wystąpią nieplanowane odchylenia wytwarzania lekarstw w świetle Aneksu 16 GMP? Zapraszamy na szkolenie odchylenia wytwarzania lekarstw!
  2019-12- 2
  2 grudzień 2019
  2019-12- 2
  Warszawa Warszawa
  Przegląd Jakości Produktu to regularne, okresowe lub stałe, przeglądy jakościowe wszystkich produktów leczniczych objętych zezwoleniem na wytwarzanie (w tym importowanych produktów leczniczych), łącznie z produktami przeznaczonymi wyłącznie na eksport (każdy kierunek eksportu). Zapraszamy na szkolenie przegląd jakości produktu!
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.