Program TES

Na program Akademii Trainer's Essential Skills składa się trening interpersonalny oraz sześć zjazdów, podczas, których uczestnicy rozwiną w sobie umiejętności związane z: dydaktyką i projektowaniem szkoleń, umiejętnościami prezentacyjnymi, pracą z oporem, sztuką samplingów szkoleniowych oraz adaptacją i projektowaniem gier szkoleniowych. Akademia rozwija umiejętności które pozwalają na skuteczną pracę w zawodzie trenera oraz świadome zarządzanie procesem szkoleniowym.

 

Trening interpersonalny
(4 dni szkoleniowe)
Trening interpersonalny to intensywne doświadczenie grupowe służące poszerzeniu wiedzy o tym jak budujemy i rozwijamy nasze relacje z innymi. Pozwala „przejrzeć się w oczach innych ludzi” po to by dowiedzieć się między innymi - jakie robimy pierwsze wrażenie w kontakcie, jak komunikujemy się z innymi, jak radzimy sobie z naszymi emocjami.

Dla trenera wiedza o tym jak jest odbierany przez innych, jakie są jego mocne strony i ograniczenia w kontakcie ma fundamentalne znaczenie, ponieważ trener wchodzi w bezpośredni kontakt z uczestnikami swoich zajęć. Ponadto możliwość obserwowania środowiska w którym grupa się zawiązuje i rozwija oraz tego co dzieje się z innymi uczestnikami grupy jest źródłem wielu przydatnych w pracy trenerskiej informacji.

Trening jest unikalną okazją do refleksji nad własnym stylem funkcjonowania w grupie. Umożliwia przyglądanie się sobie i innym uczestnikom w różnorodnych sytuacjach relacyjnych. Pozwala też przyglądać się i zrozumieć toczące się w grupie procesy, które później są przedmiotem analizy podczas zajęć Akademii. Dla wielu uczestników jest to także obok korzyści zawodowych bardzo wzbogacające osobiście doświadczenie.

MODUŁ I
Dydaktyka szkoleń:
Specyfika uczenia się osób dorosłych
(1 dzień szkoleniowy)
1. Dydaktyka szkoleń
 • ­modele uczenia się osób dorosłych
 • ­różnice w uczeniu dzieci i dorosłych
 • ­szkolenia vs wykłady vs prezentacje
Uczestnicy wezmą udział w krótkim eksperymencie, którego celem jest pokazanie istotnych elementów procesu uczenia się. Już na samym początku Uczestnicy doświadczą w praktyce najważniejszych etapów uczenia osób dorosłych oraz poznają podstawowe metody dydaktyczne, niezbędne w projektowaniu modułów szkoleniowych.
2. Rozumienie i kontrola procesu grupowego
 • ­etapy tworzenia i kształtowania się grupy szkoleniowej
 • ­proces grupowy - etapy i odpowiedzialność trenera
 • ­wiodące role trenerskie
Celem modułu jest zapoznanie uczestników z procesem grupowym: jego istotą, dynamiką. Uczestnicy zostaną zaangażowani w działania, które pokażą przez jakie etapy przechodzi grupa szkoleniowa podczas sesji warsztatowej. Dostrzegą też wiodące różnice w samodzielnym uczeniu się oraz uczeniu się wspólnym, zespołowym. Cenne wskazówki wypracowane podczas modułu podpowiedzą Uczestnikom jak stworzyć korzystne warunki do przyswajania umiejętności przez poszczególne osoby w szkolonej grupie.
3. Proces uczenia się osób dorosłych wg D. Kolba - co powinno znaleźć się na poszczególnych etapach procesu grupowego:
 • ­doświadczenie
 • ­refleksja
 • ­wiedza
 • ­zastosowanie
Uczestnicy, poprzez udział w symulacjach, doświadczą przez jakie etapy przechodzi grupa szkoleniowa podczas modułu szkoleniowego. Dodatkowo, istotnym elementem zadań będzie diagnoza stylów uczenia się oraz praktyczny warsztat poświęcony dostosowaniu modułów szkoleniowych do preferowanych stylów uczenia się.
4. Naturalne tło - chunking w projektowaniu modułów szkoleniowych
 • ­pętla fonologiczna i jej pojemność
 • ­efekty pamięciowe
 • ­zarządzanie energią grupy szkoleniowej
 • ­budowanie efektywności przekazu
Moduł poświęcony jest trzem poziomom efektywności szkoleń w oparciu o autorski mechanizm tzw. naturalnego tła.
Skuteczne szkolenie powinno być efektywne na poziomie emocjonalnym (wywierane wrażenie), poznawczym (zapamiętywanie informacji przez Uczestników) oraz motywacyjnym (zaaktywizowanie odbiorców). Uczestnicy podczas modułu będą mieli za zadanie przeprowadzić mikro szkolenia, w rolę uczestników wcielą pozostałe osoby z sali. Uczestnicy będą mogli zaobserwować jak sterując efektami pamięciowymi mogą wpływać na skuteczność i efektywność treści warsztatowych.

MODUŁ II
Projektowanie szkoleń – mapa sukcesu
(1 dzień szkoleniowy)
1. Potrzeby rozwojowe vs. potrzeby szkoleniowe – identyfikacja i diagnoza
 • ­Potrzeby uczestników
 • ­Potrzeby przełożonych
 • ­Potrzeby organizacji
Właściwie przeprowadzona analiza potrzeb decyduje o powodzeniu szkolenia. Adekwatny dobór formy działania zależy od oczekiwanego oddziaływania projektu na uczestników – na poziomie postaw, umiejętności, wiedzy oraz dobieramy metodę i narzędzia badania potrzeb rozwojowych/szkoleniowych.
2. Mind-mapping
 • ­Idea narzędzia wg. Tony’ego Buzan’a
 • ­Zasady tworzenia mapy myśli
 • ­Mapa myśli jako narzędzie szkoleniowe i metoda diagnozy potrzeb „nie wprost”
 • ­Mapa myśli, jako techniczne wprowadzenie do narzędzia „Mapa Sukcesu” – warsztat pracy z narzędziem
Bracia Tony i Barry Buzan stworzyli metodę „mapowania myśli” jako alternatywę dla tradycyjnych sposobów notowania. Obecnie narzędzie mindmappingu z powodzeniem wykorzystywane jest przy wielu innych okazjach. Doskonale sprawdza się jako technika warsztatowej pracy grupowej, ale również jako sposób niczym nie skrępowanego poszukiwania kreatywnych rozwiązań różnorakich problemów. Jako wizualizacja strumienia świadomości doskonale sprawdza się także jako sposób identyfikacji prawdziwych potrzeb rozwojowych i szkoleniowych. Moduł ten jest też sposobem „technicznego” wprowadzenia do warsztatu Mapy Sukcesu.
3. Techniki diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • ­Identyfikacja najważniejszych metod diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • ­Dobór metody diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • ­Projektowanie etapu diagnozy
 • ­Warsztat prowadzenia rozmów diagnostycznych zróżnicowanymi technikami zadawania pytań
 • ­Sesja wywiadów behawioralnych prowadzonych metodą STAR – badanie poziomu kompetencji Uczestników szkoleń
Uczestnicy poznają najważniejsze techniki i metody diagnozy potrzeb szkoleniowych, takich jak wywiad zogniskowany, kwestionariusz, ankiety, wywiad behawioralny, czy obserwacja uczestnicząca.
4. Warsztat „Mapa Sukcesu”:
 • ­Wprowadzenie do zasad warsztatu – prezentacja narzędzia
 • ­Identyfikacja celów zastosowania narzędzia w projekcie szkoleniowym
 • ­Sesja warsztatowa Mapy Sukcesu
Warsztat „Mapa Sukcesu” to autorskie narzędzie diagnostyczne Gammy służące do analizy potrzeb i ustalenia deficytów w różnych obszarach funkcjonowania zespołu, a następnie wypracowanie metod stanowiących adekwatne rozwiązania w zdefiniowanych obszarach. Mapa sukcesu to połączenie formuły panelu fokusowego z zajęciami warsztatowymi.
MODUŁ III
Umiejętności prezentacyjne - komunikacja w pracy trenera
(1 dzień szkoleniowy)
1. Charakterystyka prezentacji
 • ­Co to znaczy „zła prezentacja” (po czym poznać „złą prezentację”)
 • ­Jakie są przyczyny „złej prezentacji”
 • ­Co jest „przeciwwagą” – po czym poznać „dobrą” prezentację?
Drogą moderowanej dyskusji oraz krótkim ćwiczeniem trener doprowadzi Uczestników do wniosków czym się charakteryzują i skąd się biorą „złe prezentacje”. Ważne tu będzie uświadomienie, które czynniki mają wpływ na efekt „złej prezentacji”. Ostatecznie grupa pozna pełną charakterystykę skutecznej prezentacji – jej kluczowych elementów, jako „przeciwwagi” skutecznych zachowań, które będą od tej chwili rozwijane podczas trwania całych warsztatów jak
i po ich zakończeniu.
2. Przygotowanie do prezentacji
 • ­Jaka jest właściwa kolejność planowanych etapów?
 • ­Model „7 kroków” – co należy wiedzieć wcześniej
 • ­Model TDP a skuteczna struktura prezentacji
 • ­Kluczowe czynniki bezpośrednio wpływające na efektywność prezentacji
Ta część zajęć pozwoli na uwrażliwienie Uczestników na wagę etapu przygotowania mającego bezpośredni wpływ na efekt końcowy.
Poprzez szereg ćwiczeń z kluczowymi etapami przygotowania skutecznej prezentacji Uczestnicy poznają wzorcową kolejność etapów działań pozwalających na stworzenie struktury osiągnięcie zamierzonego celu.
3. Wizualna strona prezentacji
 • ­Co to znaczy skuteczna wizualizacja?
 • ­Co psuje wizualny przekaz?
Uczestnicy zapoznają się z listą najważniejszych zasad dotyczących sposobów wizualnej prezentacji (praca ze slajdami, z flipchartem, kierowanie uwagą audytorium). Poprzez wymianę własnych doświadczeń oraz ćwiczenia, każdy Uczestnik zaplanuje swoje własne, zachowania pozwalające efektywnie przekazywać informacje.
4. Werbalne i niewerbalne czynniki wpływające na skuteczną prezentację
Trener przeprowadzi dużo urozmaiconych ćwiczeń, które pozwolą na osiągnięcie takich celów, jak: Poprawienie wymowy i emisji głosu (sprawdzone metody mówców i aktorów), Rozwój umiejętności stosowania technik zarządzania uwagą odbiorców, Wzmocnienie umiejętności elastycznego stosowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako narzędzi skutecznego przekazu (dobór poznanych narzędzi oraz już znanych)
5. Trudne sytuacje podczas prezentacji
 • ­Co to jest „trudna sytuacja”?
 • ­Co jest źródłem sytuacji trudnych?
 • ­Jak zapobiegać sytuacjom trudnym?
 • ­Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?
 • ­Jak radzić sobie z emocjami
 • ­Najczęściej spotykane trudne sytuacje – identyfikacja I skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi.
Uczestnicy poznają ćwiczenia na łatwiejsze radzenie sobie ze stresem.
Następnie zastosowana zostanie gra „Szkoła przetrwania”, która pozwoli na przygotowanie uczestników do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie ze słuchaczami prezentacji.

MODUŁ IV
Poligon trudnych sytuacji szkoleniowych - praca z oporem
(1 dzień szkoleniowy)
1. Trudne sytuacje w pracy trenera
 • ­Skorowidz trudnych sytuacji
 • ­Trzy poziomy analizy trudnych sytuacji
 • ­Trudne sytuacje jako wynik oporu w grupie
 • ­Psychologiczne źródła oporu
 • ­Wyznaczniki i formy oporu
 • ­Reakcje trenera na opór w grupie
 • ­Techniki i narzędzia radzenia sobie z oporem
W trakcie modułu Uczestnicy przyjrzą się psychologicznym źródłom oporu na trzech poziomach: psychologicznym, merytorycznym i organizacyjnym, oraz zastanowią się wspólnie, w jaki sposób sobie z nim poradzić – w oparciu o dotychczas pozyskaną wiedzę i dostępne narzędzia. Rozłożenie na czynniki pierwsze Trudnych sytuacji i świadomość ich źródeł stanowią kluczowy element pracy trenera, bowiem tylko działając świadomie i planowo będzie miał możliwość zapanowania nad grupą oraz własnym stresem.
2. Cykl zmiany – cykl żalu
 • ­Fazy i czas trwania poszczególnych elementów cyklu
 • ­Emocje uczestnika w trakcie cyklu zmiany
 • ­Co trener może a czego nie powinien robić
 • ­Jak przetrać Cykl zmiany w grupie
Cykl zmiany jest narzędziem, pozwalającym zrozumieć złożoność zachowań ludzi w obliczu narzuconej lub samodzielnie wprowadzonej modyfikacji rzeczywistości – zarówno pozytywnej jak i negatywnej. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są jej poszczególne fazy, jak wpływają na postrzeganie otoczenia, przyszłości itd., jakie wyzwalają emocje. Ponieważ jedną z faz cyklu jest Opór – dowiemy się, jak postępować z osobami lub grupą będącą w tej fazie, co możemy zrobić jako trenerzy, oraz na co nie mamy wpływu.
3. Role grupowe – trudni uczestnicy
 • ­Role przyjmowane przez uczestników
 • ­Co każda z ról wnosi do grupy
 • ­Sposoby radzenia sobie z poszczególnymi typami
W trakcie ćwiczenia uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość sami opisać znane im typy tzw. Trudnych uczestników. Opiszą ich cechy charakterystyczne i zachowania. Następnie zastanowimy się wspólnie, jakie korzyści płyną z posiadania takich osób w grupie i co one wnoszą w pracę zespołu. Spiszemy też techniki i narzędzia radzenia sobie z osobami, które w jakiś sposób zaburzają pracę grupy i realizację celów grupowych.
4. Trudne sytuacje – udzielanie informacji zwrotnej
 • ­Techniki i narzędzia udzielania feedbacku
 • ­Trudne reakcje na informacje zwrotne
 • ­Obiekcje i niezgoda
W obliczu trudnych sytuacji trenerskich bardzo ważna jest umiejętność zadbania o ciągłość szkolenia oraz komfort osób uczestniczących w warsztacie. Aby móc reagować adekwatnie do sytuacji i bez poczucia stresu uczestnicy poznają techniki udzielania informacji zwrotnej.

MODUŁ V
Sztuka samplingów szkoleniowych – praca z kamerą
(1 dzień szkoleniowy)
Podczas modułu każdy z Uczestników Akademii prezentuje wybrany przez siebie fragment szkolenia (może być to szkolenie z dowolnej tematyki, twarde, miękkie etc.). Każde wystąpienie rejestrowane jest przez kamerę video. Po wystąpieniu następuje rozbudowane omówienie trenerskie, zawierające m.in. diagnozę potencjału trenerskiego, wskazanie obszarów do rozwoju etc. Istotnym elementem modułu jest to, że sampling oceniony jest nie tylko pod kątem trenerskim ale i biznesowym, tj. w jaki sposób „obiorą” trenera potencjalni klienci.

MODUŁ VI
Adaptacja i projektowanie gier symulacyjnych w szkoleniach - edutainment
(1 dzień szkoleniowy)
Edutainment łączy atrakcyjną formę wydarzenia, która dostarcza uczestnikom wielu pozytywnych emocji z edukacją, poprzez którą realizujemy konkretne cele szkoleniowe. Taka forma wydarzeń jest odpowiedzią na oczekiwania pokolenia Y i Z, aby otaczający świat był bardziej zgrywalizowany, dynamiczny, pozwalający na aktywne uczestnictwo.
Gry symulacyjne stanowią nieodłączny element szkolenia, udział w nich dostarcza uczestnikom autentycznych i atrakcyjnych doświadczeń, aby w efekcie powiązać je z realizacją celów rozwojowych – na poziomie wzmacniania kompetencji, zmiany przekonań oraz dostarczania nowej wiedzy.
Dzięki udziałowi w grach symulacyjnych Uczestnicy Akademii na podstawie własnego doświadczenia poznają zasady projektowania i adaptacji gier szkoleniowych,  przeanalizują zachodzący w ich trakcie proces grupowy oraz dowiedzą się jak omawiać zachodzące w jego trakcie zdarzenia i powiązać je z celem rozwojowym szkolenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.