Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych

POIG.08.02.00-14-606/14

Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-606/14-00 z dnia 30.06.2014 zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie efektywności i rozwój współpracy między firmą Gamma a Partnerami Biznesowymi, poprzez stworzenie systemu informatycznego automatyzującego procesy biznesowe między firmą Gamma a Partnerami związane z przygotowaniem i obsługą świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Systemem B2B będzie objęty proces współpracy podczas przygotowywania ofert oraz proces związany z przygotowaniem, realizacja i rozliczeniem usług szkoleniowych. System zostanie opracowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy. Projektem zostanie objętych siedmiu kluczowych Partnerów biznesowych firmy Gamma. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana sposobu organizacji współpracy przy obsłudze wymienionych procesów biznesowych. Współpraca firmy Gamma z Partnerami zostanie oparta o elektroniczna wymianę danych opartą o standard WEB EDI, dzięki któremu wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2014 – 31.12.2015.

Całkowita wartość projektu wynosi 512 069,10 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 289 989,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85%.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 22 266 08 45.

Zapytanie ofertowe 1/2014

Zapytanie ofertowe 2/2014

Zapytanie ofertowe 3/2014

Anna Rosa-Paluch

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 784 030 972
Tel: [+48] 266 08 46
Fax: [+48] 22 266 08 51

anna.rosa@projektgamma.pl
Anna Rosa-Paluch
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji
https://www.projektgamma.pl/uploads//images/unijne//unijne-logo2.jpg