Inne strony: GAMMA DISCOVER
Diagnozę, rekomendacje, rozwój wspieramy licencjonowani narzędziami

Licencjonowane narzędzia

Warunkiem koniecznym skutecznego rozwoju jest silna motywacja uczestników. W wielu sytuacjach można ją uzyskać poprzez narzędzia diagnostyczne, takie jak: Fris®, Gallup®, Insight®, MBTI®, DISC®, Mindsonar®, Thomas. Są to rozwiązania przeznaczone zarówno dla menedżerów, jak i sił sprzedaży i HR.


Dziś obszary, które obejmuje polityka szkoleniowa i rozwojowa, są bardzo rozległe. Tworząc zespół trenerski zadbaliśmy o to, aby w jego skład weszli trenerzy specjalizujący się w różnych metodologiach. Zdobywane przez nich licencje i doświadczenia w stosowaniu poniższych metodologii sprawiają, że możemy proponować naszym Klientom kompletne rozwiązania szkoleniowe.

Pracujemy, korzystając m.in. z:


GALLUP ®

Metodologia mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów). Gallup proponuje alternatywę wobec tradycyjnych strategii rozwoju (pracy z deficytami) i koncentruje się na wzmacnianiu talentów – zgodnie z założeniem, że do celu można dotrzeć wieloma drogami.

Lista talentów Gallupa:

Aktywator, Analityk, Bezstronność, Bliskość, Czar, Dowodzenie, Dyscyplina, Elastyczność, Empatia, Indywidualizacja, Integrator, Intelekt, Komunikatywność, Kontekst, Maksymalista, Naprawianie, Odkrywczość, Odpowiedzialność, Optymista, Organizator, Osiąganie, Poważanie, Pryncypialność, Rozwaga, Rozwijanie innych, Rywalizacja, Strateg, Uczenie się, Ukierunkowanie, Wiara w siebie, Wizjoner, Współzależność, Zbieranie, Zgodność.
 
Zastosowanie:

 • executive coaching dla kluczowych specjalistów i menedżerów,
 • podnoszenie efektywności zespołu, otwartości na różnorodność,
 • ełne wykorzystanie zasobów organizacji – poprzez indywidualne sesje rozwojowe, warsztaty i szkolenia.

FRIS ®

Nazwa metody to akronim 4 pespektyw poznawczych – Fakty, Relacje, Idee, Struktury (łącznie FRIS®). Kwestionariusz pozwala rozpoznać styl myślenia i styl działania badanego. FRIS® jest polskim narzędziem diagnostycznym.

Metoda zapewnia dwa rodzaje raportów:

 • raport indywidualny FRIS®,
 • raport zespołowy FRIS®.

FRIS® jest narzędziem, które ułatwia uzyskanie w pracy stanu FLOW (pełnego zaangażowania, efektywności i satysfakcji) poprzez lepsze poznanie i wykorzystanie własnych predyspozycji.
 
Zastosowanie:

 • podnoszenie efektywności indywidualnej – w obszarach zarządzania, sprzedaży oraz osobistym,
 • podnoszenie efektywności zespołu – poprzez kreowanie otwartości na różnorodność i lepsze alokowanie zasobów członków grupy.

Model FRIS opiera się na 4 perspektywach poznawczych: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Wyjaśniają one, jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

MBTI ®

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości. Kwestionariusz korzysta z następujących skal:

 • Ekstrawersja (E) – Introwersja (I),
 • Poznanie (S) – Intuicja (N),
 • Myślenie (T) – Odczuwanie (F),
 • Osądzanie (J) – Obserwacja (P).

Wyniki na poszczególnych wymiarach tworzą 16 typów osobowości.
 
Zastosowanie:

 • podnoszenie efektywności osobistej – w obszarach zawodowym (sprzedaż, zarządzanie, współpraca) i prywatnym,
 • coaching kariery / doradztwo zawodowe,
 • podnoszenie efektywności zespołu.

Twórcy narzędzia podkreślali, że lepsze poznanie siebie jest fundamentem świadomego rozwoju, obniża poziom stresu i podnosi satysfakcję z pracy.

INSIGHTS DISCOVERY ®

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju. Na bazie metody powstało wiele narzędzi rozwojowo-szkoleniowych:

 • Profil Indywidualny Insights Discovery,
 • Profil Efektywności Zespołu Insights NavigatorTM,
 • Program Insights Discovery Efektywność IndywidualnaTM,
 • Program Insights Discovery Efektywna SprzedażTM,
 • Program Insights Discovery Efektywność ZespołuTM,
 • Program Navigator ؘ– Efektywność ZespołuTM.

 
Narzędzie może koncentrować się zarówno na poszczególnych uczestnikach badania, jak i większych organizmach – zespołach bądź całych organizacjach.

Raport indywidualny opisuje badanego poprzez 4 style funkcjonowania – 4 podstawowe energie:

 • niebieski,
 • czerwony,
 • zielony,
 • żółty.

Zgodnie z założeniem metody poznanie dominującej energii pozwoli zrozumieć swoje zachowanie, świadomie zarządzać swoim rozwojem i maksymalizować własną efektywność.

THOMAS ™

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

W portfolio rozwiązań Thomas International znajdują się również:

 • Kwestionariusz TEIQue – narzędzie psychometryczne do oceny kompetencji emocjonalnych, inteligencji emocjonalnej pracownika/kandydata.
 • Bateria testów GIA/TST – określa potencjał rozwojowy pracownika – jak szybko może nauczyć się nowych treści, procedur, umiejętności.
 • Profil stanowiska – Thomas Job – narzędzie do definiowania wymagań dla danego stanowiska pod kątem preferowanego stylu zachowania. Najczęściej wykorzystywane do rekrutacji, rozwoju i restrukturyzacji.
 • TEAMS – audyt zespołu – narzędzie do oceny i budowania efektywności zespołu i zaangażowania jego członków.

MINDSONAR ®

Narzędzie koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania:

 • napęd fioletowy (bezpieczeństwo),
 • napęd czerwony (siła),
 • napęd niebieski (porządek),
 • napęd pomarańczowy (rywalizacja),
 • napęd zielony (ideały),
 • napęd żółty (uczenie się),
 • napęd turkusowy (holistyczny).

Narzędzie wykorzystuje koncepcję Spiral Dynamics, która sprawdza się w pracy nad różnicami pokoleniowymi, badaniem kultury organizacyjnej firmy oraz rozwojem pracowników.
 
Mindsonar® rozpoznaje również reprezentację metaprogramów u poszczególnych osób badanych:

 • reaktywny vs. proaktywny,
 • na cel vs. od problemu,
 • odniesienie zewnętrzne vs. wewnętrzne,
 • procedury vs. opcje,
 • różnicowanie vs. dopasowanie,
 • zewnętrzne vs. wewnętrzne źródło komfortu,
 • szczegółowy vs. ogólny,
 • zmiana vs. rozwój vs. utrzymanie,
 • informacja vs. działanie vs. ludzie,
 • użycie vs. struktura vs. idea,
 • solo vs. w pobliżu vs. razem,
 • przyszłość vs. teraźniejszość vs. przeszłość,
 • kinestetyk vs. słuchowiec vs. wzrokowiec.

Zastosowanie:

 • wszelkie procesy rozwojowe (szkolenie, coaching, mentoring), zarządcze (na poziomie zespołu i całej organizacji)

EXTENDED DISC ®

Dziś portfolio rozwiązań Extended Disc® to:

 • doskonalenie pracy zespołowej,
 • trafność decyzji rekrutacyjnych,
 • diagnoza talentów i ocena kompetencji,
 • badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Raporty mogą być personalizowane i dopasowane do pełnionej funkcji w firmie, np.:

 • ja jako lider,
 • ja jako coach/mentor,
 • moje talenty w sprzedaży,
 • mój styl uczenia się,
 • mój styl komunikacji.

Raport wieloosobowy wykorzystywany jest do następujących obszarów:

 • budowanie zespołu,
 • rozwój kompetencji menedżerskich i liderskich,
 • rozwiązywanie i moderowanie konfliktami,
 • retencja.

LIFE FULFILMENT MAP ®

Narzędzie służy do rozpoznawania czynników budujących zaangażowanie pracowników. LFM® koncentruje się na tych elementach, na które ma wpływ sam pracownik – a co za tym idzie – może przez odpowiednie działania rozwojowe na nie wpłynąć.
Zastosowanie:

 • efektywne wykorzystanie potencjału pracownika poprzez dopasowanie warunków pracy do czynników wpływających na jego zaangażowanie,
 • rozwój kompetencji wpływających na podniesienie poziomu zaangażowania,
 • podniesienie efektywności poprzez wzrost zaangażowania.

Metodologię stosujemy w perspektywie indywidualnej – dla osób, które chcą być bardziej świadome własnych potrzeb i uwarunkowań, oraz dla menedżerów, osób odpowiedzialnych za rozwój w organizacji – w celu podniesienia satysfakcji, zaangażowania i efektywności pracowników.

HOGAN ASSESSMENT SYSTEM ®

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami,
sukcesami oraz kapitałem ludzkim. Wyróżniamy:

 • HoganSELECT – raport rozpoznający styl pracy na danym stanowisku,
 • HoganDEVELOP – raport dostarcza wiedzę i samoświadomość na temat mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • HoganLEAD – raport daje liderom wiedzę na temat ich samych oraz możliwości tkwiących w zespołach, którymi zarządzają.

Narzędzia, które certyfikuje Hogan®, to:
Kwestionariusz osobowości Hogana (HPI) – koncentruje się na pozytywnych obszarach osobowości i stylu funkcjonowania (predyspozycje, mocne strony). Skale, na których opisuje osobę badaną, to: ambicja, towarzyskość, dociekliwość, otwartość na wiedzę, systematyczność, wrażliwość interpersonalna, stabilność.

Badanie rozwojowe Hogana® (HDS) – koncentruje się na obszarach do rozwoju, deficytach, ryzykach w relacjach międzyludzkich. Rozpoznane w ten sposób bariery utrudniające rozwój zawodowy i efektywność stają się fundamentem pracy rozwojowej (w życiu zawodowym bądź prywatnym) .

Badanie bazuje na następujących skalach:
podejrzliwość, labilność emocjonalna, manipulowanie, zachowawczość, drobiazgowość, oportunizm, fantazjowanie, nieelastyczność, arogancja, teatralność, zamknięcie w sobie.
 
Kwestionariusz motywów, wartości i preferencji (MVPI) – bada cele, motywy, oczekiwania i zainteresowania danej osoby. Kwestionariusz jest wykorzystywany do rekrutacji, onboardingu, zarządzania konfliktem, zmianą. Bardziej koncentruje się u osoby badanej na tym, czego ona chce, niż na tym, co może (to ważne rozróżnienie pod kątem efektywności i motywacji w pracy).

The Kirkpatrick Four Levels Evaluation ®

Narzędzie do mierzenia efektywności szkoleń na 4 poziomach:

 1. poziom (KP) – zadowolenie i satysfakcja pracowników
 2. poziom (KP) – poziom wiedzy
 3. poziom (KP) – poziom zachowania
 4. poziom (KP) – efekty biznesowe

Nowy model Kirkpatricka® rozwija każdy z poziomów efektów szkolenia – w 1. (KP) pojawia się dopasowanie i zaangażowanie, w 2. (KP) pojawia się pewność siebie i motywacja jako fundamenty wdrożenia wiedzy w praktyce. W 3. (KP) pojawia się tzw. critical behavior, natomiast w 4. (KP) tzw. lead indicators pozwalające obserwować zmiany w perspektywie krótkoterminowej.
 
Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.