Inne strony: GAMMA DISCOVER
Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki

Budowanie zaangażowania

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Najskuteczniejszy sposób na budowanie wysokiego zaangażowania pracowników w ich zadania jest artykułowanie oczekiwań i informacja zwrotna przekazana w jasny sposób. Należy umiejętnie pokazać pracownikowi, jakie robi błędy i jak może je poprawić. W teorii brzmi to prosto jednak w praktyce często bywa, że feedback zamiast motywować pracowników ma odwrotne skutki: zmniejsza zaangażowanie w pracę i sprawy firmy.

IDEA SZKOLENIA

Zaangażowanie pracowników jest pochodną kilku czynników. Dwa z nich bezpośrednio zależą od kadry kierowniczej:

Postawa menedżerska – postrzeganie swojej roli jako kierownika względem pracowników, zespołu i firmy.

Umiejętności menedżerskie – codzienne sytuacje w relacji kierownik – pracownik wymagają umiejętnego postępowania – stosowania technik ułatwiających uzyskanie określonych rezultatów, celów kierowniczych.

Postawa menedżerska
Tu praca szkoleniowa powinna odbywać się na poziomie postaw. Rola menedżera w budowaniu zaangażowania pracowników jest kluczowa. Można ją uzyskać na dwa sposoby:
 • metoda transakcyjna – kierownik traktuje pracowników jak najemników kontraktowych. Za dobrą pracę wynagradza, a za złą karze. Pracownicy wykonują swoją pracę, bo chcą uzyskiwać nagrodę bądź uniknąć kary. Kierują się głównie motywacją zewnętrzną. Pracownicy wykonują swoje obowiązki tak długo, jak im się to opłaca. Konsekwencja: tam, gdzie nie sięga kontrola, standardy pracy nie są przestrzegane.
 • metoda transformacyjna – kierownik w tym modelu „nie kontraktuje” pracowników. Zamiast tego wpływa na nich tak, aby mieli motywację wewnętrzną do pracy według wysokich standardów.

Przekształcenie lidera transakcyjnego w transformacyjnego wymaga zmiany postawy. Zmiana postrzegania swojej roli w procesie bycia menedżerem – z osoby wymagającej, kontraktującej na osobę wspierającą, pomagającą jest kluczowe dla realizacji celu biznesowego.
 
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, osób zarządzających projektami w organizacjach, pracowników działów HR.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badanie Gallupa w USA wykazało, że mniej niż jedna trzecia osób była zaangażowana w swoją pracę, 51% stwierdziło, że "nie jest zaangażowanych", a 17,5% mówi, że są "aktywnie niezaangażowani". Dane z badań globalnych są dość podobne.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Budowanie zaangażowania

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Model transakcyjny vs. transformacyjny
  • Lider transakcyjny
   • Władzę odnosi do stanowiska
   • Relację definiuje poprzez transakcję
   • Reaguje reaktywnie – wtedy kiedy jest kłopot
  • Lider transformacyjny
   • Zarządza otoczeniem zespołu tak, aby ten był efektywny\
   • Zarządza wywierając wpływ
   • Reaguje proaktywnie - przewiduje zagrożenia i reaguje wcześniej
   • jest autentyczny
   • jest zaangażowany, przyjmuje osobistą odpowiedzialność

  2. Rozpoznawanie poziomu dojrzałości pracownika
  • Poziom dojrzałości pracownika wg Blancharda
   • R1 - niskie kompetencje, wysoka motywacja (entuzjastyczny debiutant)
   • R2 - niskie, bądź średnie kompetencje, średnia bądź wysoka motywacja (rozczarowany adept)
   • R3 - wysokie kompetencje, średnia bądź niska motywacja (ostrożny praktyk)
   • R4 - wysokie kompetencje, wysoka motywacja (samodzielny ekspert)
  • Ćwiczenie praktyczne
   • stworzenie matrycy dojrzałości dla poszczególnych pracowników w kluczowych kompetencjach

  3. Procedura delegowania zadań
  • R1 - zarządzanie przez zadania
   • zakomunikowanie zadania
   • sprawdzenie czy jest ono zrozumiałe
   • podanie scenariusza na wypadek kłopotów
   • ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
  • R2, R3 - ZPC- zarządzanie przez cele
   • podanie celu
   • pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
   • akceptacja bądź zmiana
   • sprawdzenie wyniku
   • budowanie zaangażowania w oparciu o przekazywanie celu w odpowiedni sposób

  4. Udzielanie informacji zwrotnej
  • funkcje informacji zwrotnej: informacyjna, ewaluacyjna, rozwojowa
  • właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy
  • właściwa reakcja na informację zwrotną
  • radzenie sobie z oporem na informację zwrotną
  • Model kanapki:
   • Trójwarstwowa kanapka
   • Dwuwarstwowa kanapka
  • Model Z
   • Pozytywna informacja ogólna
   • Pozytywna informacja szczegółowa
   • Negatywna informacja szczegółowa
   • Negatywne konsekwencje danego zachowania, decyzji
  • Model kwadrat w kwadracie
   • co pracownik powinien utrzymać
   • czego powinno być więcej
   • czego powinno być mniej
   • co powinien zacząć robić
   • jakie zachowania powinien porzucić

  5. Schemat rozmowy budującej zaangażowanie pracownika i motywację do pracy
  • Etap 1 - cel spotkania
  • Etap 2 - właściwy feedback
  • Etap 3 - poznanie perspektywy pracownika
  • Etap 4 - program naprawczy
  • Etap 5 - termin realizacji
  • Etap 6 - kontrakt psychologiczny

  6. Trudne rozmowy z
  pracownikami
  • Pracownik, który ma gorsze wyniki
  • Pracownik, który domaga się podwyżki
  • Pracownik demotywujący grupę
  • Złe relacje z innymi członkami zespołu
  • Problemy osobiste wpływające na efektywność pracy
  • Brak systematyczności i niewyrabianie się z zadaniami
  • Rywalizacja z przełożonym
  • Pracownik nadmiernie dyskutujący i niezgadzający się z przełożonym

  7. Standardy oceny okresowej
  • Etapy ewaluacji
   • Samoocena pracownika
   • Ocena przełożonego
   • Spotkanie ewaluacyjne
  • Cechy dobrze przeprowadzonej oceny ewaluacyjnej
  • Czym są kompetencje
   • Definicja kompetencji
   • Organizacyjny model kompetencyjny
  • Sposób ewaluacji pracowników
   • Skala ocen
   • Zasady dokonywania oceny
  • Prowadzenie rozmów oceniających
   • Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej

  8. Rozwojowa funkcja ewaluacji
  • Tworzenie planów rozwojowych
   • Partycypacyjna metoda ustalania celu
   • Definiowanie kryterium sukcesu
   • Przypisywanie wag w przypadku kilku zadań
   • Ocena
  • Model klepsydry
   • Szeroka podstawa - wiedza i umiejętności ogólne
   • Wąskie gardło - wiedza i umiejętności specjalistyczne
  • Szerokie zwieńczenie - wiedza i umiejętności menedżerskie

  9. Rozmowa coachingowa
  • Etap 0 - upewnienie się, że pracownik ma odpowiednią dojrzałość do rozmowy coachingowej
  • Etap 1 - ustalenie celu, myśli, refleksji, na którą ma wpaść pracownik
  • Etap 2 - zaplanowanie sekwencji pytań
  • Etap 3 - umiejscowienie rozmowy w modelu GROW
  • Etap 4 - plan działania

  10. Uznanie dla pracownika (employee recognition) jako silne narzędzie przywództwa
  • Test Timpsona
  • Czym jest uznanie dla pracownika?
   • Definicja
   • Charakterystyka
   • Badania
   • Zasada 50/30/20
  • Dlaczego jest tak cenne dla naszego miejsca pracy i co możemy osiągnąć dzięki docenianiu pracowników? - korzyści z przywództwa opartego na recognition

  11. Expose szefa - spotkanie prezentujące menedżera w nowej roli (moduł dla nowych menedżerów)
  • Expose lidera - przygotowanie spotkania pokazującego nową rolę z udziałem pracowników
  • Poziom merytoryczny expose
   • zdefiniowanie zasad kluczowych
   • określenie wartości
   • określenie granic
  • Poziom techniczny
   • Przekaz niewerbalny - w jaki sposób budować wizerunek osoby zdecydowanej
   • Czas trwania
   • Podział expose na etapy
   • Dobór odpowiednich słów - messaging
  • Uświadomienie przełożonym podstaw relacji przełożony - pracownik
   • Sympatia vs. szacunek
   • Reprezentant firmy vs. reprezentant swoich pracowników

  12. Podsumowanie szkolenia
  • Formuła SSK
   • Start (jakie techniki trenerskie zacznę stosować)
   • Stop (jakie zachowania przestanę stosować)
   • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował)

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • wsparcie zarządzania przez cele i zadania na każdym poziomie struktury organizacji – wymierne rezultaty
  • wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe
  • kształtowanie kultury organizacyjnej – szczególnie w aspekcie brania większej odpowiedzialności pracowników za podejmowane zadania
  • wzrost zadowolenia klientów
  • realne przestrzeganie wartości firmowych
  • lepsze pozyskiwanie talentów i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników
  • zmniejszenie kosztów działalności biznesowej
  • wzrost kreatywności pracowników i zespołów
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej
  • budowanie kultury organizacji uczącej się
  • zmniejszenie absencji pracowniczych

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • wzrost umiejętności przeprowadzania rozmów z podwładnymi – oceniających i rozwojowych.
  • wzrost umiejętności skutecznego stosowania schematów:
   • chwalenia,
   • udzielania negatywnej informacji zwrotnej,
   • reagowania na pytania o podwyżkę
  • nabycie umiejętności stosowania pytań angażujących pracowników w rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy, pytań poszukujących udoskonaleń (takiego prowadzenia rozmowy, żeby pracownik sam znajdywał rozwiązania)
  • wzrost umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu, autentyczności
  • wyższa umiejętność rozwijania pracownika na stanowisku pracy
  • stwarzanie możliwości nauki i rozwoju pracownikom
  • budowanie i utrzymywanie własnego autorytetu jako menedżera wspierającego i wymagającego

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • umiejętność stosowania sposobu delegowania wzbudzającego większą odpowiedzialność podwładnych za realizowane przez nich zadania
  • korzystniejsza atmosfera pracy (lepsze relacje z podwładnymi w oparciu o współodpowiedzialność za zadania zespołowe)
  • skuteczniejsze stawianie celów, zlecanie zadań

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.