Procedury egzekucji administracyjnej w praktyce

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie ma na celu omówienie  nowelizacji procedury egzekucyjnej ( data wejścia w życie 1 lipiec i 8 wrzesień 2016r.) oraz zaznaczyć kolejne wielkie zmiany nad którymi pracuje ustawodawca a które mają całkowicie zmienić obraz aktualnej egzekucji administracyjnej ( zmiana wysokości opłaty wierzycielskiej z 5% na 10%, rozpatrywanie zarzutów wyłacznie przez wierzyciela itd)

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od obowiązków wierzyciela, poprzez postępowanie upominawcze, właściwe postępowanie egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych aż do postępowania orzeczniczego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
  prawidłowo prowadzić postępowanie przedegzekucyjne,zastosować środki egzekucyjne, wydać prawidłowe orzeczenia w ramach postępowania egzekucyjnego wystawiać prawidłowo  tytuły wykonawcze i upomnienia,  prawidłowo ustalć właściwość organu egzekcyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o wzajemnej pomocy itp.

 

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Źródła prawne i zasady postępowania egzekucyjnego.

  • akty normatywne regulujące materię egzekucji administracyjnej za szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami ustawy o Administracji Podatkowej, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks postępowania administracyjnego z punktu widzenia wierzyciela;
  • zakres stosowania egzekucji administracyjnej, przedmiot egzekucji
  • podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, ( zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony wg. Kpa,świadkowie, organ egzekucyjny).
  • rzetwarzanie i ochrona danych osobowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulacja art. 36 ustawy a przepisy ustawy o ochronie danych osobowych).


  2. Pozycja prawna wierzyciela i organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  • zmiany w obowiązkach i uprawnieniach wierzyciela oraz kierownik jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jako organ upoważniony do wykonywania w imieniu jednostki samorządu terytorialnego praw i obowiązków wierzyciela ( nowość)
  • naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucji administracyjnej należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego stanowiących dochód budżetu państwa ( nowość), 
  • dyrektor izby skarbowej jako organ przejmujący kompetencje wojewody w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz przydziału i rozliczenia serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ( nowość),
  • nowa możliwość powierzenia przez naczelników urzędów skarbowych prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek spraw należących do właściwości naczelnika urzędu skarbowego, w tym do przekazania, w drodze porozumienia, egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  3.Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  4.Postępowanie przedegzekucyjne .

  • obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat dokonywanych przez zobowiązanych,
  • nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku,
  • windykacja mięka,
  • obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetlenowych przepisów wykonawczych
  • tytuł wykonawczy-nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia,

  5. Przebieg egzekucji administracyjnej.

  • zasady prowadzenia egzekucji,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
  • postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,) 
  • nowe uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy,
  • ustalanie właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

  6. Środki obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
  • wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
  • skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
  • nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,..),
  • zawieszenie i umorzenie egzekucji.

  7. Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna)- całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami ( 8 wrzesień 2016r.).

  8.Egzekucja należności pieniężnych.

  • podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
  • organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
  • środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
  • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
  • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
  • wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych
  • postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku,
  • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
  • egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z nieruchomości ( zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela).

  9.Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym.

  • nowy rozszerzony katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego o koszty przekazania państwom członkowskim lub państwom trzecim środków pieniężnych wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym,
  •  nowa podstawa prawna do nieobciążania kosztami egzekucyjnymi oraz opłatą, o której mowa w art. 64c § 2 ustawy, wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego albo dyrektora izby celnej,
  • zmiana procedury ustalania wysokości kosztów egzekucyjnych;
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 31/14, Dz.U. z 2016 r., poz. 1244 , stwierdzający niezgodność z Konstytucją przepisów dot. kosztów egzekucyjnych .

  10. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań – przesłanki do udzielenia ulg, podstawa prawna udzielania ulg

  11. Korygowanie decyzji;

  12. Wygaszanie decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu zapłaty.

  13. Bieg okresu przedawnienia – przerwanie, zawieszenie;

  14. Odsetki i opłata prolongacyjna – zasady stosowania;

  15. Ustawa o wzajemnej pomocy z punktu widzenia wierzyciela;

  16. Dochodzenie na drodze egzekucji administracyjnej nalezności w wypadku śmierci zobowiązanego - możliwości dalszej egzekucji lub umorzenia należności przez wierzyciela;

  17. Rejestry dłużników - rodzaje rejestrów, istniejące rejestry i prawne możliwości umieszczania w nich danych dłużników;

  18. Omówienie proponowanych zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.