Inne strony: GAMMA DISCOVER
Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Szkolenia: Administracja Publiczna

Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach. Szkolenie dla administracji publicznej ponieważ uwzględnia specyfikę pracy urzędów.

IDEA SZKOLENIA

Etyka jest fundamentem zaufania – zarówno w relacji pomiędzy pracownikami urzędu jak również między obywatelami i Urzędami. Etyczne zachowania, podejmowanie decyzji wymaga znajomości zarówno zagadnień prawnych jak również tych związanych z konsekwencjami wizerunkowymi dla samego urzędu.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z pozytywnych konsekwencji stosowania etyki pracy w Urzędzie.

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Voucher szkoleniowy na 2019 r.

Voucher szkoleniowy – zakupiony w 2018 r. pozwala sfinansować szkolenia realizowane w 2019 r. – otwarte, zamknięte, kompetencyjne i tzw. szkolenia twarde. Warte rozważenia w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku.

Presja wydatkowania budżetu szkoleniowego jest w wielu organizacjach zrozumiała. Pozostawienie wolnych środków finansowych może zostać zinterpretowane jako nadmierny budżet szkoleniowy. Jednocześnie potrzeby rozwojowe w organizacjach są przecież ogromne. Voucher rozwojowy pozwala wykorzystać środki oraz zrealizować sfinansowane działania w optymalnym momencie dla organizacji (nie koniecznie w pod koniec IV kwartału) . Voucher daje możliwość skorzystania ze wszytych naszych rozwiązań rozwojowych

Ważna informacja:
Voucher regulowany jest umową zakupu bonu rozwojowego. Bon przekazywany jest w formie elektronicznej i fizycznej jako dowód zakupu.
Wielu naszych klientów korzysta z tej możliwości finansowania – na życzenie możemy przedstawić referencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

2. Kodeks etyki urzędnika

 • Normy wyznaczające właściwą postawę
 • Normy stojące na staży rzetelności i uczciwości
 • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
 • Normy regulujące stosunki
 • Omówienie wybranych przepisów prawnych i ustawy antykorupcyjnej
 • Konsekwencje prawne korupcji

3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej
  • zasada godnego zachowania 
  • zasada służby publicznej 
  • zasada lojalności 
  • zasada neutralności politycznej 
  • zasada bezstronności 
  • zasada rzetelności

4. Struktura i forma korupcji – omówienie wybranych elementów

4. Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

 • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
 • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Manipulacje, autodiagnoza podatności na manipulację
 • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
 • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych - wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

5. Przyczyny i konsekwencje korupcji dla urzędu

 • Etyczne
 • Karne
 • Omówienie projektu zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

6. Znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

 • Właściwe ustalenie i wdrażanie Misji oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
 • Obserwacja – Analiza – Planowanie – Działanie jako klucz do sukcesu
 • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
 • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
 • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg. zasad ‘’clear hand’’ zapobiegająca korupcji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez właściwe etyczne postawy jego pracowników

7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych

8. Przejrzysty urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

 • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
 • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
 • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
 • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
 • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
 • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie

9. Normy i wartości etyczne
 • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
 • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej

10. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
 • korupcja
 • klientyzm
 • nepotyzm
 • patologiczna partyjność

11. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
 • rodzaje dylematów etycznych
 • konflikt interesów
 • konflikt lojalności

12. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • przepisy i procedury prawne
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej

13. Podsumowanie i wnioski końcowe
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie grupowym

VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zniwelowanie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu
 • Przejrzyste działanie urzędu
 • Wzrost satysfakcji klientów z usług urzędu dzięki uczciwej pracy i jasnym zasadom
 • Funkcjonowanie w sposób uczciwy, jasny i przyjazny dla lokalnej społeczności

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Znajomość standardów postępowania oraz dobrych praktyk
 • Uwrażliwienie na normy moralne, które następnie każdy pracownik przekłada na sposób codziennej pracy
 • Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych, radzenia sobie w sytuacjach mogacych wywoływać wątpliwości etyczne, umiejętność niedopuszczania do sytuacji mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie, zdolność odpowiedniego zachowania się, reagowania w sytuacjach trudnych
 • Zmniejszenie poziomu stresu na wypadek pojawienia się zagrożenia sytuacją nieetyczną

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Większa świadomość pracowników znaczenia etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Aleksandra Chomiuk

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
tel.: +48 (22) 266 08 42

aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
Aleksandra Chomiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.