KPA po nowelizacji

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom najaktualniejszej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego KPA i biegłego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej. Szkolenie z KPA dla administracji publicznej - zapraszamy.

IDEA SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia usystematyzują swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie. Każdy Uczestnik szkolenia rozszerzy nie tylko swoją wiedzę teoretyczną, ale będzie miał okazję do wielokrotnego ćwiczenia swoich umiejętności praktycznych oraz zapoznania się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym KPA.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wstęp
  • Zakres obowiązywania KPA po nowelizacji
  • Sprawa administracyjna
  • Wszczęcie postępowania administracyjnego - warunki konieczne
  • Terminy w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji

  2. Zmiany w zakresie zasad ogólnych postępowania administracyjnego
  • Zasada „in dubio pro libertate" - art. 7a kpa
  • Zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania
  • Zasada uprawnionych oczekiwań – pewności prawa art. 8 § 2 kpa
  • Zasada polubownego załatwienia spraw – art. 13 kpa
  • Zmiana w zakresie dwuinstancyjności postępowania art. 16 kpa
  • Zdefiniowanie decyzji prawomocnej art. 15 kpa

  3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
  • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
  • procedura rozpoznania ponaglenia
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

  4. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej
  • liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a)
  • sposób liczenia skutku zawiadomienia
  • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie
  • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ

  5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
  • zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a. - jako nowa instytucja postępowania administracyjnego
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji
  • układ horyzontalny i układ wertykalny
  • bezstronność mediacji
  • dobrowolność mediacji
  • kwestie poufności
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
  • koszty mediacji – wynagrodzenie mediatora

  6.  Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
  • art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe
  • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis"

  7.  Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  • art. 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo"?
  • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji „wątpliwości faktycznych" a reguły dowodowe
  • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach

  8.  Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
  • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania,
  • na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu
  • termin na zwołanie posiedzenia
  • udział stron w posiedzeniu

  9. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania
  • milczące zakończenie postępowania (pasywna) a milcząca zgoda (aktywna)
  • termin milczącego załatwienia sprawy
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

  10. Ugody administracyjne
  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania" - art. 114 k.p.a.
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy
  • forma ugody

  11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego
  • zrzeczeniu się odwołania
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz
  • rozpoznania
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.)
  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

  12. Tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje

  13.  Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.)
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia
  • odsetki od kary zaległej
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary
  • udzielenie ulgi w spłacie

  14.  Pozostałe zmiany w k.p.a. i w innych ustawach
  • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu
  • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

   

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.