Polityka prywatności

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), chyba że inaczej zdefiniowano je w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem email: iod@projektgamma.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji szkoleń

Jeżeli należą Państwo do grona uczestników szkoleń, dokonują Państwo zgłoszenia uczestnika lub uczestników na szkolenia, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko).

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeżeli należą Państwo do grona uczestników kursów, dokonują Państwo zgłoszenia uczestnika na szkolenia, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko).

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców

Jeżeli należą Państwo do grona naszych kontrahentów, czyli klientów lub dostawców, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newsletterów, osób korzystających z formularza kontaktowego i dokonujących zapisu na szkolenie drogą elektroniczną

Możemy świadczyć na Państwa rzecz określone usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności Internetu lub innych sieci elektronicznych w szerszym znaczeniu, których świadczenie jest w dużym stopniu zautomatyzowane i nie wymaga istotnego udziału człowieka, a które nie byłyby możliwe bez zastosowania technologii telekomunikacyjnych.

Są to następujące usługi:

 • jeśli podali nam Państwo adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w odniesieniu do newsletter’ów przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • mogą Państwo skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonując zapisu na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); formularz zapisu na szkolenie umożliwia dokonanie zgłoszenia także w imieniu innych osób,
 • dane mogą być również przetwarzane do celów kontaktowych za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko).

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Pozostałe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

-przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego,
-przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust. 1 lit. f RODO), robimy to na potrzeby:

 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje również sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
 • promocji naszych usług,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
 • archiwizacji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być oddzielni administratorzy danych osobowych lub podmioty przetwarzające. Jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, których istotą jest przetwarzanie danych osobowych, to odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji w ramach, których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać również tzw. strony trzecie. Zgodnie z definicją przedstawioną w RODO stroną trzecią nie jest osoba, której dane dotyczą, administrator lub podmiot przetwarzający, ani przedstawiciel administratora lub podmiotu przetwarzającego. Będą to głównie organy publiczne, które w świetle RODO nie są uznawane za odbiorców, ale mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych może odbywać się:

 • na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),
 • z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO),
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia. Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. W przypadku roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi wynosi on trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą skorzystać Państwo z opisanych poniżej praw.

Bez zbędnej zwłoki, w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku przekażemy Państwu informacje o środkach podjętych w odpowiedzi na Państwa wniosek. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, w zależności od stopnia złożoności wniosku lub liczby wniosków. W takim wypadku poinformujemy Państwa o konieczności przedłużenia okresu rozpatrywania wniosku i podamy powody opóźnienia.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. Zaprzestaniemy wówczas dalszego przetwarzania danych osobowych. Proszę pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonywaliśmy na tej podstawie przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)

Mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia,
 • w oparciu o art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli Państwa dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Państwa dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwa administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

Mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji powinni Państwo wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach.

Nie mogą Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

Mają Państwo prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli takie decyzje miałaby wywoływać wobec Państwa skutki prawne bądź w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych, w tym profilowanie jest jednak dopuszczalne, jeżeli:

 • jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy,
 • jest to dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów,
 • opiera się na Państwa wyraźnej (niedomniemanej) zgodzie.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606-950-000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Polityce Prywatności.

Źródła danych osobowych

Większość przetwarzanych przez nas danych stanowią informacje, które samodzielnie nam Państwo przekazują. W niektórych przypadkach możemy jednak przetwarzać inne informacje, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie Państwa aktywności lub w zestawieniu z innymi danymi. Dotyczy to w szczególności informacji zebranych na potrzeby prowadzonych analiz i pomiarów w kontekście marketingowym.

PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIE

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie dokumenty tekstowe często zawierające unikalne identyfikatory, które są wysyłane do komputera, laptopa, smartfona lub tabletu („Urządzenia”) przez serwer internetowy, aby strona mogła zapamiętać pewne informacje na temat Państwa aktywności związanej z przeglądaniem strony internetowej. Pliki cookie gromadzą informacje związane z korzystaniem z naszych usług, informacje o Urządzeniu, np. adres IP i typ przeglądarki, lokalizację oraz, jeśli Użytkownik trafił na naszą stronę za pośrednictwem łącza zamieszczonego na innej stronie internetowej, adres URL tej strony.

Co do zasady, informacje zbierane przy użyciu plików cookie same w sobie nie stanowią danych osobowych. Pliki cookie rejestrują informacje o Państwa preferencjach w Internecie i pomagają nam dostosować do nich nasze usługi. Mogą być one wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie w Państwa Urządzeniach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda na wykorzystywanie tego typu plików. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki.

Jakie są rodzaje plików cookie?

Wykorzystujemy techniczne, analityczne, sesyjne oraz trwałe pliki cookie.

Techniczne pliki cookie

Są to pliki wymagane dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ich zastosowanie może również być związane z wymaganiami technicznymi określonej przeglądarki internetowej.

Analityczne pliki cookie

Używane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do udoskonalania usług oferowanych wszystkim użytkownikom. Pliki cookie analizują Państwa interakcję ze stroną (gromadzone przez nas dane nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Marketingowe pliki cookie

Ten rodzaj plików zapamiętuje, że użytkownik odwiedził stronę internetową i wykorzystuje te informacje, aby dostarczyć treści lub reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Jest to często nazywane reklamą behawioralną i oznacza w praktyce wykorzystywanie zestawionych informacji uzyskanych przez ten rodzaj plików cookie na podstawie historii przeglądanych stron internetowych. Pozwala to domniemywać o płci użytkownika i potencjalnie umożliwia na zaklasyfikowanie go do określonej grupy wiekowej.

Jak długo wykorzystujemy pliki cookie?

Pliki cookie pod kątem okresu przechowywania informacji dzielą się na pliki sesyjne oraz pliki trwałe.

Sesyjne pliki cookie

Tego typu pliki są przechowywane tylko przez czas trwania wizyty w witrynie i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki.

Trwale pliki cookie

Trwałe pliki cookie są zapisywane na Urządzeniu użytkownika przez określony czas po zamknięciu przeglądarki i są wykorzystywane na potrzeby Państwa identyfikacji podczas późniejszej sesji przeglądania.

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookie?

Wykorzystujemy techniczne pliki cookie, aby:

 • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Urządzenia Państwo korzystają,
 • dostosowywać nasze usługi do Państwa wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
 • zapamiętać, czy wyrażają Państwo zgodę na wyświetlanie określonych treści.

Stosujemy analityczne pliki cookie, by móc:

 • badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), wykrywać różnego rodzaju nadużycia, np. sztuczny ruch internetowy (boty),
 • ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in., aby ochronić użytkowników wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
 • mierzyć – bez zbierania danych osobowych – skuteczność akcji marketingowych, np. w sieci reklamowej Google.

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu:

  • personalizacji reklam,
 • dostosowywania wyświetlanych treści,
 • ograniczenia powielania komunikatów kierowanych do użytkowników naszej strony internetowej,
 • zbierania informacji o efektywności naszych kampanii.

Jak można zarządzać plikami cookie lub z nich zrezygnować?

Jeśli wolą Państwo zrezygnować z plików cookie, mogą skorzystać Państwo w tym celu z poniższych wskazówek. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień wykorzystywania plików cookie w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej dostępne są poniżej:

 • ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome
 • ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox
 • ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer
 • ustawienia plików cookie w przeglądarce Opera
 • ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari

Ustawienia przeglądarki umożliwiają również usunięcie dotychczas zapisanych na Państwa Urządzeniu plików cookie. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność witryny. Jeśli po usunięciu plików cookie wystąpią jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z dostawcą właściwej przeglądarki internetowej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy możliwość aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Zmiany mogą wynikać z następujących przyczyn:

 • ze względu na konieczność dostosowania postanowień polityki Prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
 • na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Polityki Prywatności),
 • wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Polityki Prywatności,
 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści Polityki Prywatności.

Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie.

kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.