Prawdopodobnie najrzadziej odwoływane szkolenia otwarte

Terminarz szkoleń eksperckich

Przedstawiamy kalendarz szkoleń branżowych (twardych, eksperckich) odbywających się w najbliższym czasie. Oznaczenie poszczególnych szkoleń przenosi do szczegółowych opisów naszych propozycji. Zapraszamy!

Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.

2023-10-05
05 października 2023
2023-10-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji w wytwórni farmaceutycznej oraz dobór metod i środków do określonych powierzchni i zanieczyszczeń.

2023-10-06
06 października 2023
2023-10-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Aktualne wymagania GMP – wpływ na system jakości wytwórcy. 10 zasad GMP. Co to jest GMP i jego zadania/wymagania. Zarządzanie jakością, jak wytwórca zapewni jakość produktu.

2023-10-06
06 października 2023
2023-10-06
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN GWARANTOWANY

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu udoskonalić pracę auditorów wewnętrznych w zakresie przeprowadzenia auditu (obszary do auditowania, poszukiwanie dowodów auditowych i ich dokumentowanie), zaplanowania auditu, przygotowania raportu z auditu, zaplanowania działań po auditowych.

2023-10-09
09 października 2023
2023-10-09
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN GWARANTOWANY

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Analiza ryzyka – zakres zastosowania w obszarze farmaceutycznym. Analiza ryzyka w świetle wymagań prawnych – Prawo Farmaceutyczne, wymagania GMP, Aneks 20, wymagania ICH Q9. Metody analizy ryzyka – do czego wykorzystać. Praktyczne warsztaty – zastosowanie metod, przykłady wykorzystania.

2023-10-09
09 października 2023
2023-10-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych

Szkolenie przeznaczone jest dla klasyfikatorów gleboznawców jak i dla administracji publicznej, w tym organów administracji geodezyjnej, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych.

2023-10-10
10 października 2023
2023-10-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.

2023-10-10
10 października 2023
2023-10-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2023-10-11
11 października 2023 - 12 października 2023
2023-10-12
Szkolenie online Szkolenie online

Z inicjatywy uczestników naszych szkoleń powstał autorski, unikalny warsztat podczas którego omówimy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie, istotne kwestie pomocy deminimis w ustawie, wycenę nieruchomości, poprawność operatów szacunkowych oraz zasady wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

2023-10-11
11 października 2023
2023-10-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP. Klasyfikacja pomieszczeń czystych. Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI. Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej.

2023-10-12
12 października 2023 - 13 października 2023
2023-10-13
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN GWARANTOWANY

Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Istotne zmiany i najnowsze trendy orzecznicze

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

2023-10-12
12 października 2023
2023-10-12
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dla spedytorów i logistyków porządkujące wiedzę na temat prawnych aspektów ich pracy. Omówione zostanie polskie prawo przewozowe i zawarte w nim tematy takie jak ubezpiecznie cargo w transporcie międzynarodowym czy ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym. Zapraszamy na szkolenie CMR i prawo przewozowe.

2023-10-12
12 października 2023
2023-10-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski towarów, konosament.

2023-10-13
13 października 2023
2023-10-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2023-10-16
16 października 2023
2023-10-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ADR to skrót, którym określamy towary niebezpieczne w transporcie. Ale czym jest transport w świetle przepisów? To nie tylko przewóz z punku A do punktu B, ale również inne czynności, jak np. pakowanie, załadunek i rozładunek.

2023-10-16
16 października 2023
2023-10-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aktualny stan prawny i planowane zmiany

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym.

2023-10-16
16 października 2023
2023-10-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aspekt zatrudnieniowy, ubezpieczeniowy, podatkowy

W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.

2023-10-17
17 października 2023
2023-10-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Tabela przestawna z wprowadzeniem do Power Query

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy jak tworzyć i modyfikować tabele przestawne w programie Microsoft Excel

2023-10-18
18 października 2023
2023-10-18
Szkolenie online Szkolenie online
Zasady funkcjonowania i współdziałania związku zawodowego z pracodawcą - planowana nowelizacja Prawa Związkowego

Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach.

2023-10-19
19 października 2023
2023-10-19
Szkolenie online Szkolenie online

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.

2023-10-19
19 października 2023
2023-10-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
2023-10-19
19 października 2023
2023-10-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zdobycie wiedzy jak wprowadzić markę własną kosmetyków. Ważne aspekty przy zleceniu produkcji zarówno dla osób, które planują zlecenie produkcji swojej marki własnej firmie zewnętrznej, ale także dla firm prowadzących lub planujących rozpoczęcie produkcji kosmetyków pod markami własnymi klientów.

2023-10-23
23 października 2023
2023-10-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Omówienie nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie GIP, MRiPS, ZUS - warsztaty

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2023-10-23
23 października 2023
2023-10-23
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN POTWIERDZONY

Nasze szkolenie Excel średnio zaawansowany uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia ms excel dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.

2023-10-23
23 października 2023 - 24 października 2023
2023-10-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.

2023-10-23
23 października 2023 - 24 października 2023
2023-10-24
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie Transferu Technologii oraz podstawowymi zagadnienia związanymi z TT w wytwarzaniu produktów leczniczych.

2023-10-24
24 października 2023
2023-10-24
Szkolenie online Szkolenie online
Ostatnie zmiany oraz bieżące orzecznictwo SN Najlepsze praktyki – najnowsze trendy - sytuacje problematyczne

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie zapoznani Państwo z orzecznictwem SN z kilku ostatnich lat, poznacie najnowsze ciekawe przypadki, gdy sąd zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy lub też gdy pracodawca przegrywa proces. Pozwoli to na opracowanie katalogu bezpiecznych przyczyn wypowiedzenia i zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.

2023-10-24
24 października 2023
2023-10-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

2023-10-24
24 października 2023
2023-10-24
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu pakowania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji zgodnie z Aneksem 15.

2023-10-26
26 października 2023
2023-10-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Konserwowanie produktów kosmetycznych. Testy konserwacji produktów kosmetycznych. Zakres niezbędnych badań mikrobiologicznych dla poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych. Mikrobiologiczna kontrola jakości surowców kosmetycznych, materiałów opakowaniowych, mas kosmetycznych i wyrobów gotowych.

2023-10-26
26 października 2023
2023-10-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym również nadchodzących zmian w tym zakresie.

2023-10-27
27 października 2023
2023-10-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kwalifikacja urządzeń – wymagania prawne, URS (Specyfikacja wymagań użytkownika), Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych, zakres kwalifikacji, Rekwalifikacja urządzeń, Utrzymanie statusu skwalifikowanego.

2023-10-27
27 października 2023
2023-10-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podstawy prawne I wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych w krajach poza UE

Różnice w definicji „produktu kosmetycznego” w wybranych krajach poza UE. Ćwiczenia z opracowania etykiety produktu na wybrane kraje oraz z przygotowania certyfikatu zgodności na wybrany kraj poza UE. Wymagania prawne wybranych krajów pozaeuropejskich w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na dany rynek.

2023-10-30
30 października 2023
2023-10-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie rekrutacja kładzie nacisk na rekrutację – pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.

2023-10-30
30 października 2023 - 31 października 2023
2023-10-31
Szkolenie online Szkolenie online

Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!

2023-11-06
06 listopada 2023
2023-11-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości

Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości – praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.

2023-11-06
06 listopada 2023
2023-11-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Podczas szkolenia przedstawimy założenia reformy planowania przestrzennego.

2023-11-07
07 listopada 2023
2023-11-07
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Praktyczne omówienie Aneksu 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem dotyczącym m.in. wyznaczania limitów pozostałości w oparciu o ocenę toksykologiczną. Zapraszamy na szkolenie Walidacja czyszczenia – Najlepsze praktyki, aktualne wymagania.

2023-11-07
07 listopada 2023
2023-11-07
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2023-11-08
08 listopada 2023
2023-11-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości. Zasady i wymagania dotyczące sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny. Zapraszamy na szkolenie Wycena nieruchomości: Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego.

2023-11-08
08 listopada 2023 - 09 listopada 2023
2023-11-09
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych wytycznymi Clinical Trial Regulation – Rozporządzenia UE nr 536/2014 oraz Aneksu 13 do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących zasad wytwarzania, transportu i dystrybucji produktów do badań klinicznych.

2023-11-09
09 listopada 2023
2023-11-09
Szkolenie online Szkolenie online

Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.

2023-11-13
13 listopada 2023
2023-11-13
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2023-11-15
15 listopada 2023
2023-11-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Badanie wody do iniekcji i wody oczyszczonej w aspekcie jakości mikrobiologicznej. Walidacja systemu wodnego. Biofilm. Dokumentacja i wykaz czynności kontrolnych potrzebnych w czasie audytu systemu wody przeznaczonej do produkcji farmaceutycznej. Zapraszamy na szkolenie nadzór nad systemem wodnym w firmie farmaceutycznej.

2023-11-15
15 listopada 2023
2023-11-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

2023-11-15
15 listopada 2023 - 16 listopada 2023
2023-11-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka

Postępowanie w sprawie zmiany organizacji ruchu, projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem, ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu. Spotkanie bazuje na praktycznych przykładach. Zapraszamy na szkolenie Procedury zmiany organizacji ruchu .Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka.

2023-11-16
16 listopada 2023
2023-11-16
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Negocjacje – Realizacja - Roszczenia

Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert – radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.

2023-11-16
16 listopada 2023 - 17 listopada 2023
2023-11-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
WYMAGANIA V-LABEL, VEGAN SOCIETY, ECOCERT, NORDIC SWAN, ECOLABEL, NATRU

V-label, Vegan Society. Nordic Swan i EcoLabel. EcoCert. NaTrue.

2023-11-17
17 listopada 2023
2023-11-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ciągła weryfikacja procesu CPV - Warsztaty

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu wytwarzania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji.

2023-11-17
17 listopada 2023
2023-11-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
PRAKTYCZNE WARSZTATY

Zapraszamy na kompleksowe 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, oraz zostaną omówione praktyczne sposoby  prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy.

2023-11-20
20 listopada 2023 - 21 listopada 2023
2023-11-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm (energetyka, produkcja, automotive itd.). Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie menedżerom i specjalistom ds. personalnych konsekwencji podjętych decyzji.

2023-11-23
23 listopada 2023
2023-11-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zasady funkcjonowania działu kontroli jakości w firmie kosmetycznej. Mikrobiologiczny monitoring higieny wytwarzania kosmetyków Pobieranie prób do badań; plany próbkowania. Wyniki poza specyfikacją (OOS).

2023-11-24
24 listopada 2023
2023-11-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Omówienie nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie GIP, MRiPS, ZUS

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2023-11-24
24 listopada 2023
2023-11-24
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie daje dodatek Power Query, oraz
praktyczne wprowadzenie w funkcje tego programu. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować poznane techniki w swojej pracy z danymi.

2023-11-24
24 listopada 2023
2023-11-24
Szkolenie online Szkolenie online

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji do badań i treści etykiety kosmetyków. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi oznakowania produktów kosmetycznych.

2023-11-27
27 listopada 2023
2023-11-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

2023-11-28
28 listopada 2023
2023-11-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z gorącego tematu inspekcji, którym jest Integralność Danych. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zapoznają się z wytycznymi, ale przede wszystkim dowiedzą się jak w praktyce interpretować i radzić sobie z tą tematyką w rzeczywistych realiach firmy farmaceutycznej.

2023-12-04
04 grudnia 2023
2023-12-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami.

2023-12-04
04 grudnia 2023 - 05 grudnia 2023
2023-12-05
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jeśli chcesz poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą, procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą i dowiedzieć się jak unikać błędów – zapraszamy na warsztaty IMPORT / EXPORT – AKTUALNY STAN PRAWNY.

2023-12-05
05 grudnia 2023 - 06 grudnia 2023
2023-12-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze

Uczestnicy szkolenia poznają reguły ustalania pochodzenia towarów, konsekwencje błędnej klasyfikacji oraz najczęściej popełniane błędy.

2023-12-06
06 grudnia 2023
2023-12-06
Szkolenie online Szkolenie online
2023-10-26
26 października 2023
2023-10-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.

2023-12-08
08 grudnia 2023
2023-12-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2023-12-12
12 grudnia 2023
2023-12-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zawierającym/obsługującym transakcje w obrocie towarowym.

2023-12-12
12 grudnia 2023
2023-12-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

2023-12-13
13 grudnia 2023
2023-12-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aktualny stan prawny

Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.

2023-12-13
13 grudnia 2023
2023-12-13
Szkolenie online Szkolenie online
2023-10-18
18 października 2023
2023-10-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Spedycja i transport morski

Zapraszamy na szkolenie które ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką transportu i spedycji morskiej omówienie charakterystycznych dla transportu morskiego.

2023-12-14
14 grudnia 2023
2023-12-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2023-12-14
14 grudnia 2023
2023-12-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym

Głównym tematem szkolenia reklamacje dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!

2023-12-15
15 grudnia 2023
2023-12-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych.

2023-12-18
18 grudnia 2023
2023-12-18
Szkolenie online Szkolenie online

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.