Prawdopodobnie najrzadziej odwoływane szkolenia otwarte

Terminarz szkoleń eksperckich

Przedstawiamy kalendarz szkoleń branżowych (twardych, eksperckich) odbywających się w najbliższym czasie. Oznaczenie poszczególnych szkoleń przenosi do szczegółowych opisów naszych propozycji. Zapraszamy!

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-07-26
26 lipca 2024
2024-07-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

2024-07-29
29 lipca 2024
2024-07-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Omówione zostanie polskie prawo przewozowe i zawarte w nim tematy takie jak ubezpieczenie cargo w transporcie międzynarodowym czy ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym.

2024-08-05
05 sierpnia 2024
2024-08-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.

2024-08-19
19 sierpnia 2024
2024-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Omówienie rozporządzeń i stanowisk urzędowych oraz planowane zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach - warsztaty

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi podsumowanie ostatnich zmian z uwzględnieniem nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie. Dodatkowo podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie z planowanym wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach.

2024-08-22
22 sierpnia 2024
2024-08-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami.

2024-08-26
26 sierpnia 2024 - 27 sierpnia 2024
2024-08-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jeśli chcesz poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą, procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą i dowiedzieć się jak unikać błędów – zapraszamy na warsztaty IMPORT / EXPORT – AKTUALNY STAN PRAWNY.

2024-08-27
27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Specyfika i zastosowanie specustawy drogowej

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego przygotowania i nadzorowania dokumentacji
zgodnie z Dobrą Praktyką Dokumentowania oraz w zgodzie z dokumentacją złożoną przy ubieganiu
się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i zezwoleniem na wytwarzanie.

2024-09-03
03 września 2024
2024-09-03
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Aktualne wymagania GMP – wpływ na system jakości wytwórcy. 10 zasad GMP. Co to jest GMP i jego zadania/wymagania. Zarządzanie jakością, jak wytwórca zapewni jakość produktu.

2024-09-05
05 września 2024
2024-09-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kwalifikacja urządzeń – wymagania prawne, URS (Specyfikacja wymagań użytkownika), Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych, zakres kwalifikacji, Rekwalifikacja urządzeń, Utrzymanie statusu skwalifikowanego.

2024-09-06
06 września 2024
2024-09-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z gorącego tematu inspekcji, którym jest Integralność Danych. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zapoznają się z wytycznymi, ale przede wszystkim dowiedzą się jak w praktyce interpretować i radzić sobie z tą tematyką w rzeczywistych realiach firmy farmaceutycznej.

2024-09-06
06 września 2024
2024-09-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym

Głównym tematem szkolenia reklamacje dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!

2024-09-09
09 września 2024
2024-09-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy, umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji tak, aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS.

2024-09-10
10 września 2024
2024-09-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2024-09-10
10 września 2024
2024-09-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski towarów, konosament.

2024-09-10
10 września 2024
2024-09-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Nowe zasady raportowania wysokoemisyjnych towarów importowanych

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, osoby odpowiedzialne za rozliczenia importu towarów w firmie oraz za rozliczenia podatkowe.

2024-09-12
12 września 2024
2024-09-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2024-09-13
13 września 2024
2024-09-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.

2024-09-13
13 września 2024
2024-09-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
(Obowiązujące przepisy)

Zapoznanie z wymaganiami standardu IFS HPC oraz ich interpretacją.

2024-09-16
16 września 2024
2024-09-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Z inicjatywy uczestników naszych szkoleń powstał autorski, unikalny warsztat podczas którego omówimy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie, istotne kwestie pomocy deminimis w ustawie, wycenę nieruchomości, poprawność operatów szacunkowych oraz zasady wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

2024-09-16
16 września 2024
2024-09-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zawierającym/obsługującym transakcje w obrocie towarowym.

2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wpływa na mniejsza liczbę reklamacji i wyrobów niezgodnych – wpływa więc na finanse. Zapraszamy na szkolenie Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium.

2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zasady funkcjonowania i współdziałania związku zawodowego z pracodawcą - planowana nowelizacja Prawa Związkowego

Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach.

2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną – Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2024-09-18
18 września 2024 - 19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

2024-09-18
18 września 2024 - 19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rozwiązania sankcyjne i przymuszające w umowach na roboty budowlane

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM. Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe, Zabezpieczenie roszczeń, Kary umowne, Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie, Wykonawstwo zastępcze, Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Dochodzenie uprawnień z rękojmi, Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne.

2024-09-19
19 września 2024 - 20 września 2024
2024-09-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.

2024-09-19
19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie daje dodatek Power Query, oraz
praktyczne wprowadzenie w funkcje tego programu. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować poznane techniki w swojej pracy z danymi.

2024-09-19
19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online

Wizualizacja danych szkolenie przeznaczone jest dla co najmniej średnio zaawansowanych użytkowników MS Excel, gdyż podczas szkolenia będziemy tworzyć zarówno proste jak i skomplikowane wykresy, które będą wymagały wykonywania dodatkowych, czasami dosyć skomplikowanych obliczeń.

2024-09-20
20 września 2024
2024-09-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kwalifikacja pomieszczeń – wymagania prawne. Specyfikacja projektowa i funkcjonalna. Kwalifikacja systemów pomocniczych (HVAC, PW, HPW, gazy sprężone). Odchylenia w procesie kwalifikacji

2024-09-23
23 września 2024
2024-09-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu udoskonalić pracę auditorów wewnętrznych w zakresie przeprowadzenia auditu (obszary do auditowania, poszukiwanie dowodów auditowych i ich dokumentowanie), zaplanowania auditu, przygotowania raportu z auditu, zaplanowania działań po auditowych.

2024-09-23
23 września 2024
2024-09-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2024r. z uwzględnieniem zmian

Zapraszamy na kompleksowe 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, oraz zostaną omówione praktyczne sposoby  prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy.

2024-09-23
23 września 2024 - 24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

2024-09-24
24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze

Uczestnicy szkolenia poznają reguły ustalania pochodzenia towarów, konsekwencje błędnej klasyfikacji oraz najczęściej popełniane błędy.

2024-09-24
24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania.

2024-09-25
25 września 2024
2024-09-25
Szkolenie online Szkolenie online
Incoterms 2020® - najnowsza wersja - Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

Szkolenie incoterms 2020 nauczy Uczestnika dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

2024-09-25
25 września 2024
2024-09-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji do badań i treści etykiety kosmetyków. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi oznakowania produktów kosmetycznych.

2024-09-25
25 września 2024
2024-09-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian

Poznanie systemu SENT, który jest teleinformatycznym system monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Wyszczególnienie co to są towary „wrażliwe”, wraz ze wskazaniem nowych towarów, które weszły w latach 2022 i 2023. Zapoznanie się z zagrożeniami, dodatkowymi systemami oraz podmiotami, które muszą korzystać z systemu SENT.

2024-09-26
26 września 2024
2024-09-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm (energetyka, produkcja, automotive itd.). Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie menedżerom i specjalistom ds. personalnych konsekwencji podjętych decyzji.

2024-09-26
26 września 2024
2024-09-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Ideą szkolenia jest przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów komputerowych.

2024-09-26
26 września 2024 - 27 września 2024
2024-09-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych.

2024-09-27
27 września 2024
2024-09-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.

2024-09-30
30 września 2024
2024-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie rekrutacja kładzie nacisk na rekrutację – pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.

2024-09-30
30 września 2024 - 01 października 2024
2024-10-01
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz praktyczne przygotowanie pracowników do przeprowadzenia audytów wewnętrznych GMP.

2024-10-01
01 października 2024
2024-10-01
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zasady funkcjonowania działu kontroli jakości w firmie kosmetycznej. Mikrobiologiczny monitoring higieny wytwarzania kosmetyków Pobieranie prób do badań; plany próbkowania. Wyniki poza specyfikacją (OOS).

2024-10-02
02 października 2024
2024-10-02
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
STRUKTURA, FUNKCJONOWANIE, OPTYMALIZACJA PROCESÓW I PRZESTRZENI MAGAZYNU I ZAPASÓW

Udział w szkoleniu szkoleniu pozwoli uczestnikom m.in. na określenie miejsca gospodarki magazynowej w systemie logistycznym firm, zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów, dokonanie podziału zapasów według różnych kryteriów składowania.

2024-10-03
03 października 2024 - 04 października 2024
2024-10-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.

2024-10-07
07 października 2024 - 08 października 2024
2024-10-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zezwolenie na wytwarzanie w zakresie importu. Proces certyfikacji w imporcie (Aneks 16). Certyfikat EU GMP dla wytwórcy w kraju trzecim. Farmaceutyczny System Jakości (QMS) importera.

2024-10-08
08 października 2024
2024-10-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytu laboratorium mikrobiologicznego.

2024-10-09
09 października 2024
2024-10-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Rozporządzenie European Union Deforestation Regulation (EUDR) zakazuje wprowadzania na rynek Unii Europejskiej lub eksportowania produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Regulacje obejmują siedem grup towarów, m.in. drewno, olej palmowy, soja, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz produkty wytworzone lub zawierające w składzie powyższe wyroby, uzyskane poprzez np. karmienie
zwierząt tymi towarami (zastosowanie w paszach).

2024-10-11
11 października 2024
2024-10-11
Szkolenie online Szkolenie online
2024-08-28
28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Obowiązujące wymagania, nowe podejście według Aneksu 15 GMP. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Podejście Analizy Ryzyka do prac walidacyjnych. Zarządzanie i utrzymanie statusu kwalifikacji i walidacji.

2024-10-11
11 października 2024
2024-10-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: produkcja wyrobów kosmetycznych, analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.

2024-10-11
11 października 2024
2024-10-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Nasze szkolenie Excel średnio zaawansowany uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia ms excel dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.

2024-10-14
14 października 2024 - 15 października 2024
2024-10-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw.

2024-10-14
14 października 2024 - 15 października 2024
2024-10-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne. Nadzór organów kompetentnych – GIF. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi w wytwarzaniu. Nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi w HF.

2024-10-15
15 października 2024
2024-10-15
Szkolenie online Szkolenie online

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Deklaracje środowiskowe (Green Claims). Zerowy poziom zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Strategia plastikowa. Gospodarka odpadami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

2024-10-18
18 października 2024
2024-10-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Sygnaliści, jawność wynagrodzeń, stanowiska urzędowe oraz ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCE KADR I PŁAC

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi podsumowanie ostatnich zmian z uwzględnieniem nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie.

2024-10-21
21 października 2024 - 22 października 2024
2024-10-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.

2024-10-21
21 października 2024 - 22 października 2024
2024-10-22
Szkolenie online Szkolenie online

Źródła zanieczyszczeń w przemyśle farmaceutycznym. Różnice między czyszczeniem i dezynfekcją. Program Higieny w Wytwórni. Trudne powierzchnie w przestrzeniach GMP z punktu widzenia dezynfekcji.

2024-10-23
23 października 2024
2024-10-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne dotyczące opakowań produktów leczniczych. Walidacja procesu pakowania. Rodzaje opakowań bezpośrednich. Znakowanie produktów leczniczych (serializacja, tamper evident).

2024-10-23
23 października 2024
2024-10-23
Szkolenie online Szkolenie online

Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP. Klasyfikacja pomieszczeń czystych. Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI. Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej.

2024-10-24
24 października 2024 - 25 października 2024
2024-10-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Czym różnią się badania kliniczne od badań dermatologicznych?. Obszar Regulatory i Safety w odniesieniu do badań klinicznych produktów kosmetycznych (jakie aspekty mają sens / zastosowanie). Good Clinical Practice w odniesieniu do produktów kosmetycznych. Odniesienia normy ISO 14155 do badań klinicznych produktów kosmetycznych.

2024-10-25
25 października 2024
2024-10-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zmiany oraz bieżące orzecznictwo SN. Najlepsze praktyki – najnowsze trendy - sytuacje problematyczne

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie zapoznani Państwo z orzecznictwem SN z kilku ostatnich lat, poznacie najnowsze ciekawe przypadki, gdy sąd zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy lub też gdy pracodawca przegrywa proces. Pozwoli to na opracowanie katalogu bezpiecznych przyczyn wypowiedzenia i zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.

2024-10-25
25 października 2024
2024-10-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zdobycie wiedzy jak wprowadzić markę własną kosmetyków. Ważne aspekty przy zleceniu produkcji zarówno dla osób, które planują zlecenie produkcji swojej marki własnej firmie zewnętrznej, ale także dla firm prowadzących lub planujących rozpoczęcie produkcji kosmetyków pod markami własnymi klientów.

2024-10-29
29 października 2024
2024-10-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.

2024-11-04
04 listopada 2024
2024-11-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobu postępowania ze stwierdzania wady jakościowej oraz w przypadku wycofania produktu z obrotu. Zapraszamy na szkolenie reklamacja leków!

2024-11-05
05 listopada 2024
2024-11-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Pożywki wykonywane w laboratorium i pożywki gotowe do użycia. Jałowość, żyzność, selektywność i specyficzność pożywek. Mianowana zawiesina czy gotowe CRM?. Kwalifikacja czasu i warunków przechowywania podłoży.

2024-11-06
06 listopada 2024
2024-11-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawa kosmetycznego UE w zakresie badań stabilności produktów kosmetycznych. Warunki i sposób przechowywania próbek do badań stabilności. Parametry stabilnościowe produktów kosmetycznych oraz metody badań stabilności. Postępowanie z wynikami OOS i OOT uzyskanymi w badaniach stabilności produktów kosmetycznych.

2024-11-07
07 listopada 2024
2024-11-07
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu pakowania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji zgodnie z Aneksem 15.

2024-11-08
08 listopada 2024
2024-11-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!

2024-11-15
15 listopada 2024
2024-11-15
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.

2024-11-19
19 listopada 2024
2024-11-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Badanie czystości produktów niejałowych. Przydatność metod farmakopealnych. Badanie produktów leczniczych zawierających żywe drobnoustroje. Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej.

2024-11-20
20 listopada 2024
2024-11-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP, zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES, wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej.

2024-11-21
21 listopada 2024 - 22 listopada 2024
2024-11-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wszystko co powinieneś wiedzieć!

Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie walidacją w firmie farmaceutycznej.

2024-11-21
21 listopada 2024 - 22 listopada 2024
2024-11-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aspekt zatrudnieniowy, ubezpieczeniowy, podatkowy

W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.

2024-11-21
21 listopada 2024
2024-11-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych wytycznych prawnych i zasad obowiązujących wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych (API) oraz zasad i zakresu prowadzenia audytów dostawców API.

2024-12-03
03 grudnia 2024
2024-12-03
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.

2024-12-04
04 grudnia 2024
2024-12-04
Szkolenie online Szkolenie online

Opracowanie Głównego Planu Walidacji. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Analiza ryzyka. Bracketing – rozsądne podejście do procesu walidacji.

2024-12-09
09 grudnia 2024
2024-12-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych. Zapraszamy na dokumentowanie próbek szkolenie.

2024-12-10
10 grudnia 2024
2024-12-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności stworzenia receptur w białej kosmetyce, produktach myjących, produktach do włosów i w kosmetykach profesjonalnych a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.

2024-12-11
11 grudnia 2024
2024-12-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Analiza ryzyka – zakres zastosowania w obszarze farmaceutycznym. Analiza ryzyka w świetle wymagań prawnych – Prawo Farmaceutyczne, wymagania GMP, Aneks 20, wymagania ICH Q9. Metody analizy ryzyka – do czego wykorzystać. Praktyczne warsztaty – zastosowanie metod, przykłady wykorzystania.

2024-12-13
13 grudnia 2024
2024-12-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.