Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów

Case studies

Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

Ministerstwo Sprawiedliwości - Recognition - motywowanie przez uznanie
Na etapie diagnozy potrzeb menedżerowie wskazywali konieczność wypracowania szczególnie motywatorów pozafinansowych. Konsultanci Gammy zaproponowali metodę tzw. puzzli Herzberga w oparciu o którą przełożeni zdiagnozowali czynniki, które wpływają na poziom satysfakcji oraz poziom motywacji pracowników.  Kluczowym momentem szkoleń było osadzenie tzw. polityki uznania w kulturze organizacyjnej ministerstwa. Menedżerowie mieli okazję zaplanować rozmowy z pracownikami wykorzystując innowacyjne narzędzie jakim jest recognition. Pozwoliło to zdiagnozować potrzeby psychologiczne pracowników i zaprojektować motywatory niezbędne dla różnych grup pracowniczych.   W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad 6 tys. klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Zajeliśmy 1 miejsce w rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe 2016”. Zobacz...
Veolia
Gamma we współpracy z Grupą Veolia zrealizowała akademię poświęconą zagadnieniom związanym z zarządzaniem stresem. Projektem objęci byli wszycy pracownicy Grupy: Top Management, kadra menedżerska, pracownicy biurowi oraz pracownicy produkcyjni.Programy szkoleń każdorazowo były modyfikowane oraz dostosowywane do wyzwań, jakie stoją przed każdą grupą Pracowników.Cykl szkoleń poprzedzony został wnikliwą diagnozą potrzeb. Trener prowadził wywiady z Top Managementem oraz wybranymi przez kadrę menedzerską przedstawicielami każdego szczebla w Organziacji. Pozwoliło to trenerowi poznać wyzwania, jakie stoją obecnie przed firmą oraz dostosować programy szkoleniowe do oczekiwań pracowników każdego szczebla.Programy szkoleniowe zawierały zdefiniowane zjawisko stresu i ideę zarządzania stresem. Uczestnicy mieli okazję (dzieki specjalnie skonstruwanym na...
Lafarge
W ramach współpracy Gammy z Lafarge zrealizowano akademię „efektywności osobistej” na którą składały się szkolenia z zakresu „Zarządzania sobą w czasie” oraz „Zarządzania stresem”.Szkolenia poprzedzone były zogniskowanymi wywiadami z Uczestnikam. Pozwoliło to trenrom poznać oczekiwania grup oraz poznać typowe sytuacje z miejsca pracy, które: wywołują silny stres, powodują niejasność w wyborze priorytetów oraz utrudniają organizację i efektywność . Program szkolenia odzwierciedlał oczekiwania Uczestników, zaś analizowane przykłady i case studies dotyczyły wyłącznie pracy w Lafarge.Szkolenia z zakresu „efektywności osobistej” bazowały na sztuce ustalania i przestrzegania harmonogramów, pracy z aplikacjami wspierającymi wydajność, współpracy międzydziałowej i pracy projektowej oraz na metodach priorytetyzacji zadań w...
Polskie Radio Rzeszów
W maju 2017 roku Gamma zrealizowała szkolenia we współpracy z Polskim Radio, oddziałem w Rzeszowie. Celem projektu było wzmocnienie pracowników Polskiego Radia w obszarze sprzedaży, szczególnie zaś aktywnego pozyskiwania reklamodawców oraz sztuki telefonicznego umawiania spotkań.Projekt zakładał uwspólnienie wiedzy i doświadczeń pracowników radia oraz zapoznanie ze strategiami proaktywnego pozyskiwania partnerów biznesowych. Uczestnicy poznali szereg technik prowadzenia rozmów i telemarketnigu. Poznali najskuteczniejsze narzędzia finalizacji rozmów z klientami oraz wzmocnili własne przekonania i pewność siebie, dzięki czemu zyskali motywację do wykonywania cold call.Kluczowym momentem treningu były realne rozmowy telefoniczne z klientami, podczas których Uczestnicy przetestowali zdobytą wiedzę w praktyce.Ponadto, poligon rozmów sprzedażowych pokazał...
Jula
Od VI do VIII 2017 roku Gamma zrealizowała dla JULA cykl szkoleń dla trenerów wewnętrznych zatytułowanych „Akademia Sprzedaży JULA”.Celem projektu było wdrożenie liderów salonów JULA do nowej roli, jaką będą pełnić w Organizacji, funkcji trenerów wewnętrznych. Głównym zaś zadaniem trenerów wewnętrznych jest odpowiedzialność za obszar szkoleń sprzedażowych oraz egzekwowanie standardów sprzedażowych i obsługowych od doradców klienta.Szkolenia odbywały się w ramach 3. obszarów. Pierwszym obszarem, był trening z zakresu dydaktyki szkoleń, cyklu Kolba, metod pracy z grupą oraz konstruowania modułów szkoleniowych. Drugim obszarem był trening umiejętności menedżerskich i sprzedażowych wraz z przybliżeniem standardu obsługi klienta w JULA. Trzeci etap dotyczył próbek...
Innogy
Projekt zakładał zmianę sposobu postrzegania kultury organizacyjnej INNOGY w kierunku kreatywności i innowacyjności.Projektem objęte były zespoły bardzo różnorodne ze względu na wiek (multigeneracyjne) oraz staż pracy w Innogy.Do tej pory pokutowało bowiem w zespołach przekonanie o braku sprawstwa, tj. nic ode mnie nie zależy, działamy zgodnie z wytycznymi korporacji, organizacje blokują kreatywność poprzez skomplikowane procedury.Celem warsztatów była w związku z tym zmiana optyki, postrzegania kultury organizacyjnej, roli pracownika oraz zmiana podejścia na proaktywne i innowacyjne.Pracownicy Innogy, podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w dwudniowych warsztatach. Warsztaty zaprojektowane zostały na bazie 6. praw innowacyjności. Drugiego dnia, Uczestnicy poznali szereg technik i narzędzi...
CUPT
Projektem objęci byli wszyscy pracownicy CUPT (także kadra zarządzająca i top management).Celem było zorientowanie na obsługę klienta w Instytucji, w trakcie procesów związanych ze zmianą kultury organizacyjnej. Obsługa klienta rozumiana była na potrzeby opisywanego projektu bardzo szeroko: zarówno kontakt z klientami zewnętrznymi, beneficjentami, instytucjami, klientami wewnętrznymi oraz mediami.Pracownicy CUPT w podziale na 12 grup wzięli udział w całodziennym warsztacie zatytułowanym „Efekt motyla”.Po wyjaśnieniu zjawiska efektu motyla, pracownicy wzięli udział z trzygodzinnej symulacji budowy miasta -gdzie w podziale na 5. departamentów budowali aglomerację. Podczas budowy okazało się, że jeśli każdy z w/w departamentów gra jedynie do własnej bramki i działa bez...
Sodexo
Projektem objęci byli pracownicy produkcji Sodexo, tj. szefowie kuchni restauracji Sodexo.Celem było pokazanie rangi pracownika produkcji w firmie gastronomicznej: kucharze i szefowie kuchni byli przekonani, że ich rola w Organizacji jest marginalna, tj. nie mają bezpośredniego wpływu na obsługę klienta. Cała uwaga i opinia klienta spoczywa na kelnerach, pracownikach kas. To kelnerzy i kasjerzy zbierają pochwały, jeśli pojawiają się uwagi krytyczne klienta – wtedy obarczają tymi uwagami kucharzy, mówiąc klientowi, że winę ponosi kuchnia.Kelnerzy zatem na pozytywne opinie klientom dziękowali (w mniemaniu kucharzy sobie przypisując sukces, lub całemu zespołowi; jeśli klient nie był usatysfakcjonowany – odpowiedzialność za to brała kuchnia)....
JLL – Efektywność osobista i multitasking
JLL – Efektywność osobista i multitasking   W ramach optymalizacji czasu pracy Uczestnicy określili własne profile preferowanego stylu pracy oraz wypracowali mini techniki wspomagające zarządzanie sobą w czasie  adekwatne do własnego stylu. Uczestnicy w oparciu o listy swoich zadań pracowali także nad projektowym ujęciem zarządzania sobą w czasie wg modelu Kartezjusza oraz krzywych wydajności oraz skupienia. Zagadnienie zarządzania multitaskingiem Uczestnicy mogli przetestować dzięki metodzie GTD Davida Allena. Metoda ta została kompleksowo wykorzystana w części warsztatowej, gdzie Uczestnicy mogli testować ją na podstawie własnych, zawodowych zadań. Warsztaty poświęcone były bowiem planowaniu i zarządzaniu strumieniem zadań w oparciu o kalendarz, terminarz etc....
DOEHLER – Zarządzanie sobą w czasie
DOEHLER – Zarządzanie sobą w czasie   Celem projektu było wyposażenie Pracowników działu Obsługi Klienta w narzędziUczestnicy pracowali na zadaniach zbliżonych do zawodowych, dzięki czemu mogli odnieść treści szkoleniowe do specyfiki swojej pracy. Pierwszym etapem było testowanie narzędzi zarządzania sobą w czasie z uwzględnieniem technik wspomagających efektywność jak choćby zarządzanie energią oraz praca nad tzw. Efektem piły.Etapem drugim była gra strategiczna, podczas której Uczestnicy mogli zastosować nowopoznane techniki do swoich bieżących zadań, z uwzględnieniem współzależności – pracy w zespole, gdzie każdy ma swój preferowany styl pracy oraz bardzo często odmienny katalog priorytetów.W efekcie powstał manual: jak zwiększyć efektywność pracy w...
BSH - Szkolenie: „Wczoraj kolega dziś przełożony”
BSH - Szkolenie: „Wczoraj kolega dziś przełożony”   Program dwudniowego szkolenia, którego jedna z wersji jest na stałe obecna w ofercie szkoleń otwartych Gamma, obejmował zagadnienia związane z metodami budowania autorytetu Przełożonego wśród członków Zespołu, zastosowania inteligencji emocjonalnej w skutecznym motywowaniu, technikami efektywnego delegowania i rozwiązywania konfliktów.Formuła szkolenia obficie wprowadzająca również zagadnienia z zakresu tematów wspierających umiejętności stricte zarządcze (komunikacja, techniki asertywności, techniki wpływu społecznego) pozwoliła zainspirować młodych menedżerów do dalszego rozwoju i świadomego planowania własnych działań oraz przyszłości Ich Zespołów.
ORLEN - Akademia sprzedaży
ORLEN - Akademia sprzedaży   Zazwyczaj szkolenia dotyczące rozwoju umiejętności sprzedaży mają jeden, bardzo jasno określony cel: wzrost sprzedaży. Opisywany przypadek jest jednak pod tym względem inny: osiągnięcie wzrostu sprzedaży było celem drugorzędnym. Klient jasno zdefiniował swoje oczekiwania i w pierwszej kolejności zadaniem projektu było budowanie lojalności wobec Marki i Firmy, wzrost poczucia identyfikacji z produktami i Firmą, przygotowanie Handlowców do planowanego rozwoju zawodowego oraz związanych z tym wyzwań, a także wzrost motywacji do działań w kontekście planowanych zmian.Gamma w przypadku realizacji projektów szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianej sprzedaży stawia bardzo wygórowane wymagania wobec realizujących je trenerów. Konsekwencją takiego podejścia...
ENEA - Cykl szkoleniowy z obszaru negocjacji
ENEA - Cykl szkoleniowy z obszaru negocjacji   Konkretny przykład tej realizacji ukazuje, że w przyszłości pojawią się nowe formy prowadzenia zajęć, być może stawiające większe wymagania wobec trenerów, ale pozwalające zachować płynność działania Klienta. Szkolenie z technik negocjacji przeznaczone dla  odrębnych grup poprowadziliśmy w rotacyjnej formule action learningu w siedzibie klienta (w praktyce każdego dnia trener realizował ten sam moduł, z inną grupą, w różnych godzinach). Dzięki takiemu podejściu, każdy z Uczestników wziął udział w pełnym cyklu treningu, a jednocześnie mógł realizować bieżące zadania wynikające z realiów zawodowych.Głównym celem warsztatów był rozwój umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji kupieckich przez Współpracowników...
VEOLIA - „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
Projekt menedżerski: „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”   Filary tej filozofii to dogłębna diagnoza potrzeb rozwojowych/szkoleniowych Klienta i projektowanie szkolenia „na miarę” w odwołaniu do zdefiniowanych w czasie diagnozy celów projektu.Głównymi celami opisywanego projektu szkoleniowego, dedykowanego Inspektorom Veolia, był wzrost umiejętności budowania swojego autorytetu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach zarządczych przy jednoczesnym skutecznym realizowaniu założonych celów. Właśnie diagnoza potrzeb – zaangażowanie po stronie Klienta – pozwoliła doprecyzować wymagania. Dzięki zrozumieniu realiów, w jakich funkcjonują Inspektorzy, program szkoleń został wzbogacony o aspekty inteligencji emocjonalnej, efektywnego budowania relacji i etycznego wywierania wpływu. Warsztaty pozwoliły Inspektorom zapoznać się z zastosowaniem...
Atlantic Fund Services - Sztuka savoir vivre
Uczestnicy dowiedzieli się między innymi jak i kiedy się przedstawiać, jak i komu wręczać wizytówki na spotkaniach, a także tego, jak się na spotkaniach zachować. Ponadto zyskali świadomość tego, że im bardziej formalną strukturę ma dana organizacja, tym większe znaczenie ma zastosowanie zasad savoir vivre biznesowego. Osoby biorące udział w szkoleniu wysoko oceniły wiedzę, którą na nim zyskały. Jako jeden z benefitów, wymieniły to, że już nie będą czuły się skrępowane przychodząc do nowej firmy, lub w innej formalnej sytuacji. Co więcej, wiele z tych osób nie zdawało sobie sprawy, jaki wpływ na relacje z klientami ma ich zachowanie. „Dzięki...
Urząd miasta Ostrołęka - Sztuka savoir vivre
Na początku trener przekazał uczestnikom podstawową wiedzę merytoryczną, posługując się różnymi przykładami z życia codziennego, nierzadko zabawnymi. Po części teoretycznej przyszedł czas na zastosowanie wiedzy w praktyce. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy, w których mieli opracować scenki, wcześniej przygotowane przez trenera, dotyczące savoir vivre’u.  Po prezentacjach zostały omówione analizowane sytuacje, a następnie grupa zadawała pytania trenerowi  i rozstrzygała sporne kwestie. Zaproponowana forma szkolenia okazała się być efektywną i kreatywną metodą pracy grupowej. Osoby biorące udział w szkoleniu najbardziej doceniły scenki, które, jak stwierdziły ułatwiły przyswojenie i ustrukturalizowanie wiedzy z pierwszej części szkolenia oraz zapewniły, że wiedza ta nie zostanie...
Asmet - Innowacyjność i kreatywność
W naturze kryzysu bowiem tkwi, iż stosowane dotychczas procedury, modele biznesowe, czy strategie marketingowe należy weryfikować i zastępować lub chociaż wspierać innowacyjnymi pomysłami. W trakcie warsztatów uczestnicy poznawali z jednej strony techniki prowokowania mózgu do wychodzenia poza schematy myślowe („out of box thinking”), z drugiej zaś poznawali zasady konstruowania systemowych rozwiązań sprzyjających budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności.Trener na koniec warsztatu, postawił przed czterema grupami wyzwanie. Każdy z zespołów, wykorzystując inną technikę z grupy 4R (related worlds, revolution, re-expression oraz random links) miał za zadanie wypracować chociaż jeden innowacyjny pomysł na budowanie lojalności klientów. Grupy pracowały przez około godzinę i każdy z...
Lotos Kolej
Projektem objęci byli dyspozytorzy pracujący w Lotos Kolej, szkolenia miały zasięg ogólnopolski.Celem projektu było przeszkolenie dyspozytorów z efektywności osobistej i sztuki multitaskingu.Praca dyspozytora jest bardzo odpowiedzialna, łączy w sobie bardzo wiele kompetencji. Kluczowymi obszarami są: umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością, pracą w systemie 12 h oraz umiejętność sprawnego „przełączania” się między zadaniami.Program szkolenia dla Lotos Kolej zawierał istotne komponenty efektywności osobistej, a zatem zarządzania sobą w czasie, umiejętnego wykorzystania potencjału własnego stylu pracy, zarządzania własną krzywą wydajności oraz istotnych aspektów optymalizowania pracy zespołowej.Uczestnicy mieli okazję zanalizować swój dzień pracy pod kątem efektywności, oszacować tzw. wąskie gardła i momenty utrudniające wydajność....
BSH – cykl szkoleń obejmujących warsztaty: „Efektywna komunikacja” i „Sztuka przekonywania”
BSH – cykl szkoleń obejmujących warsztaty: „Efektywna komunikacja” i „Sztuka przekonywania” Na przestrzeni roku 2017 i 2018 mieliśmy przyjemność realizować szkolenia z zakresu komunikacji i perswazji dla BSH. Projekt ten można wyróżnić z kliku względów:Po pierwsze jest modelowym przykładem świadomej współpracy dużego koncernu z firmą szkoleniową, która pozwala realizować strategię organizacji poprzez konsekwentne i zgodne z wewnętrznymi systemami ZZL (strategia rozwoju, model kompetencji, ocena okresowa) podejście do kompleksowego i celowego rozwoju Współpracowników, dzięki precyzyjnie zaprojektowanym i dopasowanym do potrzeb Zamawiającego, warsztatom kupionym „z rynku”. (kluczowymi czynnikami sukcesu w przypadku takich projektów są zazwyczaj wysoka kultura organizacyjna Zamawiającego i wynikająca z...
Bre Bank - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Przed szkoleniem zostały postawione trzy najważniejsze cele: rozwój umiejętności przekazywania kluczowych i ważnych z perspektywy odbiorcy informacji (struktura i treść prezentacji), moderacji pracy grupy oraz umiejętności działania w trudnych sytuacjach na spotkaniu (np.: w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych). W związku z tym każdy z uczestników na początku treningu miał możliwość poprowadzenia krótkiego spotkania z przygotowaną wcześniej prezentacją biznesową i otrzymania feedbacku od trenera. Następnie grupowo i indywidualnie trener pracował z uczestnikami nad rozwinięciem tych umiejętności, które pozwolą im jak najszybciej osiągnąć zamierzone cele. Ponadto każdy uczestnik opracował na zajęciach indywidualny action plan mający na celu wdrożenie nabytych umiejętności w codziennej pracy. Wdrożenie...
First Data - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Przed szkoleniem został postawiony ogólny cel poprawy efektywności prezentacji. W związku z tym szkolenie zawierało moduł mierzący efektywność na poziomie emocjonalnym, informacyjnym i motywacyjnym. Każdy z uczestników otrzymał informację zwrotną dla każdego z trzech obszarów oraz wskazówki rozwojowe. Dalszy przebieg szkolenia uwzględniał potrzeby indywidualne uczestników. Wszyscy mieli możliwość wielokrotnego przećwiczenia technik i narzędzi prezentacyjnych i autoprezentacyjnych. W rezultacie poza wzrostem kompetencji w tych obszarach nastąpił również wzrost pewność pewności siebie osób szkolonych. Gamma - firma szkoleniowa 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami sprzedażowymi i szkoleniami z rozwoju osobistego jak: szkolenie zarządzanie zmianą, szkolenie techniki sprzedaży, szkolenie przywództwo,...
ALIOR BANK - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
Co więcej, uczestnicy wskazywali konieczność opracowania modelu zarządzania wobec pracowników, którym brak systematyczności (w pracy, podczas wypełniania dokumentów służbowych, raportów itp.) a którzy realizują w stopniu satysfakcjonującym plany i cele sprzedażowe.    Konsultanci Gammy zaproponowali autorską metodę prowadzenia rozmów monitorujących skonstruowaną na bazie metodologii udzielania informacji zwrotnych. Podczas szkoleń, grupa trenerów przeprowadziła symulację z menedżerami, podczas których trenerzy wcielali się pracownika kompetentnego aczkolwiek zdemotywowanego.   Pierwsze rezultaty poszkoleniowe zauważalne były już po upływie kwartału. Menedżerowie, odnotowali wzrost systematyczności wśród pracowników oraz wyraźną chęć uczestnictwa w zebraniach i odprawach służbowych. Sprzedawcy dodatkowo deklarowali, że przełożeni biorą pod uwagę ich predyspozycje i...
Poczta Polska - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
Kluczowymi obszarami szkoleniowymi były umiejętności delegowania i egzekwowania zadań oraz rozpoznanie stopnia dojrzałości pracownika w następstwie diagnozy własnego stylu menedżerskiego. Podczas szkoleń uczestnicy deklarowali potrzebę skonstruowania uniwersalnych narzędzi pozwalających na zwiększenie efektywności pracy zespołów oraz technik monitorowania i egzekwowania zadań. Projekt szkoleniowy trwał ponad 8 miesięcy, po odbyciu szkoleń menedżerowie wdrażali wypracowane podczas szkoleń narzędzia. Deklarowali wzrost satysfakcji pracowników (na podstawie umiejętnej diagnozy oraz doboru zadań i celów do stopnia dojrzałości pracownika) co wpłynęło w dużej mierze na efektywność zespołów oraz utożsamienie się pracowników z organizacją (zmniejszenie rotacji pracowników).   Zobacz nasze szkolenia managerskie i z obszaru rozwoju osobistego np:przywództwo...
Benefit System - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Istotne było, aby wśród osób obsługujących klientów, wzrosła świadomość ich roli i wpływu na budowanie wizerunku firmy na zewnątrz. Profesjonalnie  obsłużony - zadowolony klient rekomenduje firmę w swoim otoczeniu. W związku z tym pracownicy, kontaktujący się z klientami zewnętrznymi, na każdym etapie procesu obsługi powinni w fachowy sposób z nim rozmawiać i postępować.   W projekcie wzięło udział ok. 40 pracowników firmy (dział księgowy, windykacji, administracyjny). W trakcie warsztatów wypracowano nowe standardy obsługi klienta, swoisty kodeks dbałości o klientów, rozwiązywania ich problemów i budowania długotrwałych relacji. Wyniki projektu zostały wysoko ocenione przez kadrę zarządzającą.   Gamma. Firma szkoleniowa 2016 roku.Współpracuje z...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Szkolenie „obsługa klienta i interesariusza” miało za zadanie przygotować konsuli pracowników placówek konsularnych  do obsługi trudnych sytuacji obsługowych z obywatelami Polski oraz przedstawicielami Polonii zagranicznej.    Fundamentem sukcesu szkolenia było dopasowanie technik szkoleń do specyfiki placówki dyplomatycznej. W ankietach ewaluacyjnych szkolenie zyskało jedne z najwyższych ocen w ramach całej Akademii. Pozytywna ocena szkoleń, rozumienie specyfiki pracy oraz dobra współpraca z koordynatorami ze strony Ministerstwa zaowocowały zaproszeniem do realizacji kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych.   Współpracuje z nami ponad 100 trenerów. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe 2016” zajęliśmy 1 miejsce. Wybierz nasze szkolenia. Zobacz działy: szkolenia administracja, szkolenia HR. Zapraszamy.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Głównym celem szkolenia było nabycie przez grupę umiejętności tworzenia przejrzystych i przedstawiających kluczowe informacje w efektywny sposób prezentacji oraz umiejętności prowadzenia utrzymującego uwagę odbiorców wystąpienia. W związku z tym każdy z uczestników na początku treningu miał możliwość poprowadzenia krótkiej prezentacji dot. niezobowiązującego tematu i otrzymania informacji zwrotnej od trenera i grupy. Następnie uczestnicy przeszli serię ćwiczeń przeplatanych wykładami merytorycznymi z obszaru planowania wystąpienia, zarządzania stresem, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, radzenia sobie z trudnymi uczestnikami, a przede wszystkim wykorzystania większości opcji programu Power Point. Efektem szkolenia były stworzone w trakcie zajęć i przedstawione na forum prezentacje. Zweryfikowano, że odbiorcy zapamiętali 98% informacji zawartych...
VEOLIA - Projekt menedżerski: „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
VEOLIAProjekt menedżerski: „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”   Cykl warsztatów prowadzonych dla Inspektorów firmy Veolia w drugim i trzecim kwartale 2017r. jest doskonałą egzemplifikacją filozofii/strategii realizowania projektów szkoleniowych charakterystycznej dla Gamma. Filary tej filozofii to dogłębna diagnoza potrzeb rozwojowych/szkoleniowych Klienta i projektowanie szkolenia „na miarę” w odwołaniu do zdefiniowanych w czasie diagnozy celów projektu.Głównymi celami opisywanego projektu szkoleniowego, dedykowanego Inspektorom Veolia, był wzrost umiejętności budowania swojego autorytetu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach zarządczych przy jednoczesnym skutecznym realizowaniu założonych celów. Właśnie diagnoza potrzeb – zaangażowanie po stronie Klienta – pozwoliła doprecyzować wymagania. Dzięki zrozumieniu realiów, w jakich funkcjonują...
Zakłady mleczarskie Spomlek  - Projekt menedżerski: „moja rola menedżera”
Zakłady mleczarskie Spomlek Projekt menedżerski: „moja rola menedżera” Cykl szkoleń z zakresu zarządzania w całej mleczarni, miał na celu wsparcie menedżerów w wypracowaniu jednolitego stylu zarządzania – tak, żeby każdy pracownik miał świadomość, że menedżer pełni rolę lidera w realizacji zadań. Praca z menedżerami była skupiona głównie na realności mleczarni, każdy uczestnik miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. W warsztatach uczestniczyli również prezesi, co miało kluczowe znaczenie w późniejszym wdrażaniu nowych umiejętności. Jeden z warsztatów bardzo mocno skupiał się na pracy menedżerów w grupach, której celem było wypracowanie rozwiązań systemowych wspierających poprawienie atmosfery w zakłądzie. Menedżerowie wypracowali rozwiązania, które na...
Smurfit Kappa - Projekt szkoleniowy skierowany do grupy handlowców
Smurfit KappaProjekt szkoleniowy skierowany do grupy handlowców Cykl szkoleń z obszaru sprzedaży, obsługi klienta oraz negocjacji był odpowiedzią na coraz większa i mocniejszą konkurencję klienta.Rozpoczęliśmy projekt od wnikliwego zbadania wyzwań z jakimi mierzą się każdego dnia osoby współpracujące z klientem.Bardzo wyraźnie wybrzmiał obszar negocjacyjny, dlatego skupiliśmy naszą uwagę na rozwoju tego zagadnienia.Uczestnicy w trakcie spotkań mieli okazję na przećwiczenie swoich umiejętności negocjacyjnych. Dzięki warsztatom zdobyli wiedzę na temat samych siebie i odpowiedzieli na pytanie co jest powodem sukcesów i co jest powodem porażek w kontaktach z klientami.W trakcie spotkań pracowaliśmy na różnych stylach społecznych klientów.Wypracowaliśmy rozwiązania na realność uczestników jak...
Danfoss - Projekt menedżerski: „Akademia menedżera”
DanfossProjekt menedżerski: „Akademia menedżera” Cykl warsztatów prowadzonych dla Liderów i Koordynatorów na liniach produkcyjnych. Głownymi celami projektu był wzrost umiejętności z obszaru budowania autorytetu, komunikacji, motywacji pracowników, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zarządzania zmianą w organizacji.Najważniejszym czynnikiem była diagnoza potrzeb szkoleniowych klienta. Odbywały się częste spotkania z ambasadorami projektu oraz z osobami, które miały bezpośrednio brać udział w projekcie.Dzięki temu mogliśmy przygotować programy, które były w sposób precyzyjny dopasowane do oczekiwań klienta oraz miały na celu zbudowanie nowej jakości zarządzania w organizacji.W trakcie realizacji projektu byliśmy cały czas w kontakcie z osobami zarzadzającymi projektem po stronie klienta. Dało to możliwość...
DACHSER - Akademia Umiejętności Negocjacyjnych dla pracowników działu sprzedaży.
DACHSERAkademia Umiejętności Negocjacyjnych dla pracowników działu sprzedaży. Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy. Cykl warsztatów został przeprowadzony w procesie: analiza case studies, przygotowanie symulacji warsztatowych, warsztaty właściwe, follow up w postaci treningu on the job przeprowadzanego przez przełożonych pracowników delegowanych na szkolenia. Warsztaty opierają się o trening następujących umiejętności negocjacyjnych: planowanie rozmowy negocjacyjnej, analiza profilu klienta, kontrola rozmowy, budowanie wartości propozycji, kotwiczenie i przekotwiczanie, reagowanie na presje, budowanie polityki ustępstw.
KONICA MINOLTA - Cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta dla pracowników Centrum Obsługi Klienta oraz Inżynierów Serwisu
KONICA MINOLTACykl szkoleń w zakresie obsługi klienta dla pracowników Centrum Obsługi Klienta oraz Inżynierów Serwisu W odpowiedzi na potrzebę wypracowania standardów komunikacji w obsłudze klienta dla pracowników stacjonarnych i terenowych przygotowany został cykl szkoleń kompetencyjnych w zakresie bezpośredniej, telefonicznej i pisemnej obsługi klienta.Projekt zakłada trening umiejętności kluczowych w zakresie pozyskiwania informacji, definiowania problemu, reagowania w postaci zdalnego przyjęcia zgłoszenia i/lub rozwiązania problemu na odległość oraz umówienia wizyty serwisowej, a także przebiegu rozmowy podczas wizyty serwisowej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę najczęstszych sytuacji trudnych, korzystając z bazy rozmów rejestrowanych oraz analizy wizyt terenowych .W efekcie powstał projekt składający się z 4...
ARVATO BERTELSMANN Projekt w zakresie rozwoju umiejętności negocjacyjnych i retorycznych: „Umiejętności negocjacyjne i reagowanie na psychomanipulacje”
ARVATO BERTELSMANNProjekt dla kluczowej kadry kierowniczej spółki w zakresie rozwoju umiejętności negocjacyjnych i retorycznych: „Umiejętności negocjacyjne i reagowanie na psychomanipulacje” Projekt został przygotowany dla managerów odpowiadających za negocjacje z kluczowymi klientami spółki w obszarze międzynarodowym. Potrzeba rozwoju kompetencji negocjacyjnych wynika z doświadczeń  biznesowych, potwierdzających coraz wyższy poziom przygotowania partnerów biznesowych z różnych kręgów kulturowych do prowadzenia rozmów negocjacyjnych (kultura anglosaska, francuska, azjatycka, rosyjska).dlatego cykl warsztatów został przygotowany w oparciu o: analizę najczęstszych wyzwań podczas rozmów negocjacyjnych, analizę sytuacji trudnych podczas rozmów negocjacyjnych. Na tej podstawie przygotowane zostały symulacje i case studies dające możliwość przećwiczenia kluczowych umiejętności w zakresie: planowania, kontroli...
GRUPA ŻYWIEC - Projekt dla sił sprzedaży i zakupów oraz działów wspierających: „Akademia negocjacji”
GRUPA ŻYWIEC - Projekt dla sił sprzedaży i zakupów oraz działów wspierających: „Akademia negocjacji” Akademia Negocjacji przygotowana dla wszystkich stanowisk w obszarze sprzedaży Grupy Żywiec powstała w celu wypracowania grupy kompetencji negocjacyjnych na dwóch poziomach: standard i ekspert. Założenia takiej konstrukcji projektu wypłynęły z potrzeby przeglądu poziomu umiejętności negocjacyjnych w organizacji niezbędnych do realizacji celów biznesowych. Udział w projekcie jest dobrowolny i wynika z uprzedniej analizy poziomu kompetencji, która przyporządkowuje uczestnika do ścieżki „standard” lub „ekspert”. Uczestnicy mają możliwość w praktycznych warsztatach opartych o symulacje negocjacyjne doświadczyć procesów wykorzystujących umiejętności takie jak: planowanie, kontrola rozmowy negocjacyjnej, style prowadzenia negocjacji, typy...
Ministerstwo Finansów – „Leadership”
Ministerstwo Finansów – „Leadership” Każdy z realizowanych projektów szkoleniowych wnosi coś nowego. Nie ma dwóch takich samych szkoleń – jeśli nawet sugeruje to identyczny tytuł, jota w jotę taki sam program szkolenia, to wystarczy, że ten sam warsztat realizowany jest dla dwóch kolejnych grup – szkolenie nie będą identyczne. Ten oczywisty, ale jakże prawdziwy banał nasuwa się natarczywie, gdy mam określić, co wyróżniło spośród innych cykl szkoleń dla Ministerstwa Finansów z szeroko rozumianego zakresu przywództwa. Każdy z tego typu warsztatów jest ciekaw sam w sobie przez temat i wyzwania, które stawia przed Uczestnikami i prowadzącym. Te zaś konkretne warsztaty należały...
TomTom - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Szkolenie składało się na serię aktywnych studiów przypadków. Uczestnicy najpierw zapoznawali się z opisem sytuacji – z perspektywy firmy, zespołu oraz samego menedżera, następnie korzystając z zaproponowanych przez trenera technik mieli zaplanować rozwiązanie. Ostatnią fazą case study było przećwiczenie rozmów z pracownikami i innymi zaangażowanymi w sytuację osobami. Rozmowy były analizowane przez grupę i trenera. W rezultacie poza nabyciem nowych umiejętności menedżerowie poczuli większą pewność siebie i poczucie, że podołają stawianemu przed nimi wyzwaniu. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: szkolenia z negocjacji szkolenia techniki sprzedaży przywództwo szkolenia i inne. Zapoznaj...
Ministerstwo Finansów - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Z racji dużej liczby spotkać w Polsce i za granicą specyfika pracy uczestników wymagała dużej pracy z kalendarzem, nadawania priorytetów pracy oraz efektywnego planowania pracy własnej. Uczestnicy utrzymali szereg narzędzi, które mogli przećwiczyć na szkoleniu w symulacjach uwzględniających charakter ich pracy.  Przed szkoleniem został postawiony cel zmiany nawyków postępowania i uczestnicy w późniejszych kontaktach z trenerem wskazywali, że rzeczywiście zaczęli stosować techniki zaproponowane na szkoleniu w codziennej pracy. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: szkolenia z negocjacji szkolenia techniki sprzedaży przywództwo szkolenia i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
Kancelaria Sejmu - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Szkolenie było realizowane w duchu work-life balanced. Grupa uczestników otrzymała szereg narzędzi pozwalających świadomie korzystać ze swoich zasobów emocjonalnych i intelektualnych oraz technik niwelujących bariery utrudniające realizację swojego potencjału. Szkolenie poza wartością rozwojową mocno zintegrowało zespół i obniżyło poziom stresu tu i teraz. Każdy z uczestników zakończył szkolenie indywidualnym planem działania. Współpracuje z nami ponad 100 trenerów. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” zajęliśmy pierwsze miejsce. Wybierz nasze szkolenia: szkolenie zarządzanie ludźmi, szkolenie administracja czy inne szkolenie otwarte. Zapraszamy.
EMMERSON - Zaawansowane techniki sprzedaży
Szkolenia były wzmacniane przez treningi prowadzone przez menedżerów, coachingi sprzedażowe oraz autorskie narzędzie Gammy – arkusze analizy sprzedaży. Jako że nie wszystkie grupy zostały objęte projektem, w przejrzysty sposób można było zmierzyć efektywność projektu. Cykl szkoleń zrealizował następujące cele sprzedażowe: 38 % wzrost sprzedaży 100% wzrost wysokości marży   Firma telekomunikacyjna Projektem networking w sprzedaży zostały objęte 42 grupy sprzedażowe, w sumie ponad 600 pracowników. Zadaniem szkoleń było usystematyzowanie umiejętności nabytych podczas kilkunastu wcześniejszych szkoleń, oraz rozwinąć sprzedaż poprzez networking. Był to pierwszy cykl szkoleniowy kontraktowany przez T-mobile w Gammie. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników – za sposób pracy...
Radio Eska - Zaawansowane techniki sprzedaży
Projekt był systemowy – pracownicy sił sprzedaży otrzymali szkolenia sprzedażowe, natomiast ich przełożeni szkolenia menedżerskie wspierające proces. Pomiędzy szkoleniami realizowane były działania wzmacniające efektywność – arkusze analizy kompetencje, sesje treningowe, e-learningi.W rezultacie  siły sprzedaży Radio Eski zostały umieszczone przez magazyn Media&Marketing na pierwszym miejscu (awans z trzeciego miejsca).  Kryterium była efektywność sprzedaży. Zobacz nasze z obszaru rozwoju osobistego np: szkolenie z asertywności czy szkolenie kreatywność. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Hydrex - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Przed projektem szkoleniowym został postawiony jasny  cel – uzyskanie przynajmniej 10% wzrostu sprzedaży. Działania rozwojowe miały dwojaki charakter – z jednej strony było to tradycyjne szkolenie rozwijające umiejętności perswazyjne, z drugiej intensywna praca coachingowa z każdym z uczestników przy wykorzystaniu techniki naturalnego tła. Projekt zakończył się sukcesem, a wzrost sprzedaży przekroczył 15% - w porównaniu do miesięcy sprzed projektu. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy: szkolenia sprzedażowe szkolenia menadżerskie szkolenia hr szkolenia administracja i wiele innych. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
HSBC - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Są to osoby, które bardzo niechętnie umawiają się na spotkania.  Analiza procesu sprzedaży jasno wskazywała, że to właśnie etap umówienia spotkania jest tym, który w największym stopniu obniża efektywność pracowników HSBC. Odpowiedzią na potrzebę biznesową była Akademia Cold Call. W pierwszym etapie objęte nią zostały wybrane oddziały – tak, aby porównać rezultaty akademii pomiędzy oddziałami szkolonymi i tymi, które miały zostać objęte wsparciem w dalszych etapach.  W ramach akademii została wykorzystana technika naturalnego tła – autorskie narzędzie Gammy.  Stosowanie techniki wymaga, aby szkolenie było prowadzone przez trenera, który posiada osobiste doświadczenia w umawianiu spotkań, w telesprzedaży. Dzięki tej technice uczestnicy...
LexisNexis - Zarządzanie zmianą
Uczestnicy poza wypracowaniem tradycyjnych umiejętności związanych z zarządzaniem zmianą mieli na szkoleniu możliwość przepracować własne podejście do zmian oraz , świadomej pracy nad własnymi przekonaniami. W ankietach poszkoleniowych i późniejszych rozmowach podsumowujących ten aspekt szkolenia został uznany za najbardziej rozwijający. Refleksje wypływające z pracy nad sobą sprawiły, że menedżerowie w sposób bardziej świadomy i uwzględniający perspektywę pracownika potrafili wpływać na podwładnych w procesie zmiany.   Gamma - firma szkoleniowa nr 1 w rankingu Gazety Finansowej. Zobacz nasze szkolenia: szkolenia otwarte szkolenia zamknięte szkolenia administracja i wiele innych. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
Media Saturn Holding Polska - Zarządzanie zmianą
Kadra kierownicza, w duchu leadershipu transformacyjnego, miała zrozumieć swoją nową rolę oraz zaakceptować i wesprzeć realizowaną zmianę. Projekt został zaplanowany jako bardzo intensywny cykl szkoleniowy – w okresie 1,5 miesiąca zostało przeszkolonych 800 uczestników podczas 78 dni szkoleniowych.   Czynniki, które zapewniły sukces przedsięwzięciu to: Warsztaty dla Dyrektorów marketów angażujące najwyższą kadrę kierowniczą w projektowanie szkolenia, Formuła szkoleń wskazująca uczestnikom, że Zarząd firmy nadaje przedsięwzięciu wysoką rangę, Przygotowanie gier i symulacji pozwalających na szkoleniu pracować nie tylko na poziomie kompetencji, ale również motywacji. Cykl został oceniony bardzo wysoko przez Dział Szkoleń MSHP oraz samych uczestników. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie i szkolenia...
LexisNexis - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Uczestnicy poza wypracowaniem tradycyjnych umiejętności związanych z zarządzaniem zmianą mieli na szkoleniu możliwość przepracować własne podejście do zmian oraz , świadomej pracy nad własnymi przekonaniami. W ankietach poszkoleniowych i późniejszych rozmowach podsumowujących ten aspekt szkolenia został uznany za najbardziej rozwijający. Refleksje wypływające z pracy nad sobą sprawiły, że menedżerowie w sposób bardziej świadomy i uwzględniający perspektywę pracownika potrafili wpływać na podwładnych w procesie zmiany. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy: szkolenia z zarządzania szkolenia z rozwoju osobistego szkolenia hr szkolenia komunikacja i wiele innych. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
Media Saturn Holding Polska - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Kadra kierownicza, w duchu leadershipu transformacyjnego, miała zrozumieć swoją nową rolę oraz zaakceptować i wesprzeć realizowaną zmianę. Projekt został zaplanowany jako bardzo intensywny cykl szkoleniowy – w okresie 1,5 miesiąca zostało przeszkolonych 800 uczestników podczas 78 dni szkoleniowych.  Czynniki, które zapewniły sukces przedsięwzięciu to: Warsztaty dla Dyrektorów marketów angażujące najwyższą kadrę kierowniczą w projektowanie szkolenia, Formuła szkoleń wskazująca uczestnikom, że Zarząd firmy nadaje przedsięwzięciu wysoką rangę, Przygotowanie gier i symulacji pozwalających na szkoleniu pracować nie tylko na poziomie kompetencji, ale również motywacji. Cykl został oceniony bardzo wysoko przez Dział Szkoleń MSHP oraz samych uczestników. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie i szkolenia...
Browar Konstancin - Przywództwo transformacyjne
Właściciele bardzo chcieli wprowadzić swój produkt do okolicznych lokali, jednakże przeważająca większość miała podpisane umowy lojalnościowe z browarami koncernowymi, które zapewniały nieodpłatnie meble, parasole, lodówki, a nawet znaczące pieniądze za prawo wyłącznej sprzedaży ich piw. Tego też restauratorzy oczekiwali od Browaru Konstancin, a browaru lokalnego nie było na to stać. Dyrektor poprosił jednego z coachów Gammy o wsparcie. Każdy lider powinien sobie odpowiedzieć na 3 pytania:Co robimy? Jak to robimy? Dlaczego to robimy?Lider transakcyjny odpowiada na nie idąc od zewnątrz. Coach prowadził sesję w kierunku odwrotnym, charakterystycznym dla przywództwa transformacyjnego.Początkowe sprowokował dyrektora do odpowiedzenia sobie na pytanie: „Dlaczego chcemy sprzedawać...
Whirlpool - Przywództwo transformacyjne
Zaproponowaliśmy ośmiodniową Akademię Leadership 4D, która upatruje podstawy nowoczesnego przywództwa w przeniesieniu odpowiedzialności lidera z podstawowych funkcji kierowniczych na 3 inne obszary, w którym lider funkcjonuje w organizacji. Budowaliśmy   przemianę na poziomie postaw liderów firmy Whirlpool w oparciu o 3 filary:I filar – odświeżenie misji, wizji i wartości firmy, jako podstawy stabilnych decyzji kadry menedżerskiej w czasach kryzysu. Wyznaczanie optymistycznej wizji poradzenia sobie z trudną sytuacją rynkową, zaczęło uspokajać poczucie zagrożenia u pracowników i wpływać na wewnętrzną motywację ludzi do cięższej pracy.II filar – identyfikacja z celami organizacji. Pracowaliśmy nad dostrzeżeniem istoty pracy w organizacji, likwidacją animozji pomiędzy działami i przywróceniem integracyjnej roli...
Whirlpool - Recognition - motywowanie przez uznanie
Zaproponowaliśmy ośmiodniową Akademię Leadership 4D. Jednym z fundamentów projektu było recogtnition i motywowanie poprzez uznanie. Szkolenia dedykowane były menedżerom oraz specjalistom w biurze.Ścisła współpraca z menedżerami pozwoliła wypracować model recognition bazujący na kulturze organizacyjnej oraz wartościach promowanych przez Whirlpool. Dodatkowo, w procesie implementacji recognition zaangażowany zosał senior management jako rzecznik całego przedsięwzięcia. Menedżerowie, diagnozując tzw. skuteczne demotywatory swoich pracowników zaobserwowali tzw. wąskie gardła oraz bariery sprzedawców (często o charakterze psychologicznym) w sektorach sprzedażowych, dzięki czemu możliwe było „reagowanie na gorąco” i natychmiastowe wsparcie członków zespołu.Konsultanci Gammy zaproponowali również autorski system pomiaru recognition jako ważnej kompetencji menedżerskiej. Propozycja spotkała się z...
DCT GDAŃSK - Budowanie zaangażowania
Po zdobyciu ponad 25% udziału w polskim, morskim obrocie kontenerowym już w grudniu 2008 roku stał się drugim co do wielkości terminalem przeładunkowym w Polsce. W chwili obecnej DCT Gdańsk jest liderem w obsłudze polskiego importu i eksportu oraz hub’em przeładunkowym dla St. Petersburga i innych portów regionu Morza Bałtyckiego.We współpracy z Gammą DCT zrealizowało cykl szkoleń „Akademia Lidera Przyszłości” skierowany do menedżerów oraz Talentów w organizacji. W ramach Akademii zrealizowano m.in. moduły „Ja jako lider w organizacji”, „Kim jest efektywny lider’, „Przywództwo sytuacyjne i ocena okresowa”, „Lider – trudne sytuacje”. Kluczowym elementem akademii był warsztat poświęcony budowaniu zaangażowania pracowników...
EMMERSON - Budowanie zaangażowania
Emmerson świadczy usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm i instytucji. Firma działa we wszystkich sektorach rynku nieruchomości na arenie ogólnopolskiej. Gamma rozpoczęła współpracę z Emmersonem w roku 2007 jako jeden ze strategicznych partnerów Spółki w zakresie ekspansji firmy. Współpraca obejmowała szereg działań o charakterze sprzedażowym (jak np. Zaawansowane techniki negocjacyjne, Sztuka podpisywania z klientem umowy na wyłączność, Budowanie relacji z klientem etc) oraz menedżerskich (Budowanie autorytetu, Zarządzanie zespołem rozproszonym, Zarządzanie zmianą oraz Budowanie zaangażowania). Kluczowym obszarem współpracy z Gammą był cykl szkoleń z zakresu Budowania Zaangażowania pracowników. W projekcie wzięli udział menedżerowie zarządzający zespołami sprzedawców oraz menedżerowie...
ASMET - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
ASmet wybrał Gammę do realizacji „Akademii Menedżera”. Projekt obejmował szkolenia z zakresu m.in. Przywództwa sytuacyjnego, Budowania autorytetu, Zarządzania konfliktem, Warsztatu kreatywności oraz Zarządzania zmianą. W ramach cyklu szkoleń z zakresu budowania autorytetu, uczestnicy zostali zapoznani z typami władzy, modelami przywództwa. Pozwoliło to na wypracowanie komplementarnego modelu budowania wizerunku organizacji oraz konstruowania wizerunku lidera.    Wypracowane zagadnienia pozwoliły osadzić tematykę budowania autorytetu w standardach biznesowych organizacji, szczególnie w zakresie zarządzania projektami.   Zobacz szkolenie z komunikacji i szkolenie zarządzanie czasem oraz inne, nasze szkolenia interpersonalne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Warto nas wybrać!
Deloitte - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Zrealizowane zostały sesje szkoleniowe poświęcone Zarządzaniu zespołem, Motywowaniu pracowników oraz Budowaniu autorytetu. Przeszkolone zostały grupy doradców, konsultantów, osób zarządzających ryzykiem. Współpraca Gammy z Deloitte dotyczyła działań rozwojowych dla pracowników szczebla menedżerskiego oraz tzw. Talentów w Organizacji (pracowników z potencjałem menedżerskim). Zrealizowane zostały sesje szkoleniowe poświęcone Zarządzaniu zespołem, Motywowaniu pracowników oraz Budowaniu autorytetu. Przeszkolone zostały grupy doradców, konsultantów, osób zarządzających ryzykiem.W ramach szkoleń z Technik budowania autorytetu, menedżerowie wzięli udział w symulacjach i case study z zakresu podstaw władzy, budowania wizerunku lidera, usprawnianiu delegowania, monitorowania i egzekwowania zadań. Menedżerowie wskazali trudności w budowaniu wizerunku lidera, w sytuacji gdy lider wyłonił się z...
PROFARM PS - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
Lider rynku w dostarczaniu produktów najważniejszym firmom farmaceutycznym do wszystkich szpitali w Polsce oraz do sprzedaży hurtowej. Przystępując do projektu doradczo - szkoleniowego „ Akademia Sukcesu Profarm”, zarząd spółki powierzył realizację wszystkich działań Gammie. Gamma została wybrana z grona kilkunastu firm szkoleniowych jako wykonawca szkoleń dla pracowników oraz zarządu spółki. W ramach wstępnej, obiektywnej oceny kompetencji przyszłych uczestników szkolenia, Gamma zrealizowała ocenę 360 stopni dla kadry menedżerskiej. Istotnym narzędziem, które konsultanci i trenerzy Gammy wdrożyli po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych była sztuka coachingu oraz szeroko rozumiane zarządzanie rozwojem pracowników. Kadra menedżerska oraz zarząd spółki wzięli udział w warsztatach, szkoleniach oraz indywidualnych sesjach poświęconych zagadnieniu...
Radio Eska - Sprzedaż narracyjna
Doradcy ds. reklamy nauczyli się budować narracje i poprze ich właściwy dobór tworzyć więź z klientem w oparciu o zaufanie. Przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego siły sprzedaży zajmowały trzecie miejsce w rankingu Media&Marketing. Po jego zakończeniu Radio Eska zajęło pierwsze miejsce jako firma posiadająca najbardziej efektywnych pracowników sprzedaży.   Istniejemy 10 lat na rynku. W ciągu jednego roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia managerskie, szkolenia z negocjacji, szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” zajęliśmy 1 miejsce. Warto nas wybrać!
TFI Skarbiec - Sprzedaż narracyjna
Sprzedaż narracyjna była narzędziem do zbudowania niezbędnej relacji bazującej na zaufaniu pomiędzy pracownikami zewnętrznych sieci sprzedaży a pracownikami TFI Skarbiec. Duże zaangażowanie firmy, koordynatorów i samych uczestników spowodowało, iż sprzedaż narracyjna weszła na stałe do standardu sprzedażowego.   Zobacz nasze szkolenia managerskie i z obszaru rozwoju osobistego np: zarządzanie czasem szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie i inne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Infosys - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Szkolenie było realizowane w duchu work-life balanced. Grupa uczestników otrzymała szereg narzędzi pozwalających świadomie korzystać ze swoich zasobów emocjonalnych i intelektualnych oraz technik niwelujących bariery utrudniające realizację swojego potencjału. Szkolenie poza wartością rozwojową mocno zintegrowało zespół i obniżyło poziom stresu tu i teraz. Każdy z uczestników zakończył szkolenie indywidualnym planem działania. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami sprzedażowymi i szkoleniami menadżerskimi jak: techniki sprzedaży szkolenie, przywództwo szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie. Zaufaj naszemu doświadczeniu.
Sodexo - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Zróżnicowane potrzeby, różne role w organizacji oraz oczekiwania wobec szkolenia sprawiały, że cykl szkoleniowy stał się wyzwaniem. Szkolenia realizowane były przez trenerów z dużym doświadczeniem z tego obszaru oraz z wykształceniem psychologicznym. Struktura treningu bazowała na trzech poziomach stresu – poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. Uczestnicy mogli doświadczyć na sobie metod relaksacyjnych z każdego obszaru i wybrać te, które specyficznie dla nich są najbardziej skuteczne. Wysoka jakość pracy trenerskiej oraz unikalne know-how sprawiły, że szkolenia z tego cyklu były wysoko oceniane i liczba chętnych przekraczała możliwości projektu. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie, interpersonalne i szkolenia sprzedażowe np: szkolenia z negocjacji, szkolenia techniki...
Kancelaria Sejmu - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
Szkoleniami zostały objęte o pełniące rolę przedstawicieli Polski w organach działających w ramach EFC oraz EPC. W ramach cyklu szkoleń uczestnicy otrzymali wiedzę i umiejętności związane z asertywnością oraz asertywnym rozwiązywaniem konfliktów. Szkolenie zostało przygotowane w taki sposób, aby pracownicy Kancelarii mogli wykorzystywać wiedzę zarówno podczas Polskiej Prezydencji jak również w codziennym życiu. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: szkolenia administracja szkolenia HR szkolenia z negocjacji szkolenia z zarządzania i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
Asmet - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
Szkolenie prowadzone było w sposób warsztatowy tak, by uczestnicy mogli natychmiast wykorzystać wiedzę ze szkolenia. Szkolenie było fundamentem dla dalszych szkoleń bardziej specjalistycznych, dotyczących wąskim kompetencji menedżerskich. Szkolenie poza rozwojem umiejętności przyniosło pierwsze efekty na poziomie postaw – rozumienia roli menedżera w relacji z pracownikami i wyższą kadrą kierowniczą. Gamma. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie, interpersonalne i szkolenia sprzedażowe np: szkolenia z negocjacji, szkolenia techniki sprzedaży, szkolenia komunikacja i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.
Ziołopex - Techniki prezentacji powered by Chunking
Uczestnicy szkoleń otrzymali szereg narzędzi podnoszących efektywność prezentacji na poziomie emocjonalnym, poznawczym i motywacyjnym. Celem projektu było wykreowanie ambasadorów sprzedaży firmy Ziołopex z pracowników sklepów spożywczych. Projekt został oceniony bardzo pozytywnie, a pracownicy sklepów zaczęli aktywnie rekomendować produkty Ziołopex, co przełożyło się na wyższą sprzedaż produktów, których dotyczył projekt.   Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami sprzedażowymi, menadżerskimi i szkoleniami z rozwoju osobistego jak: techniki sprzedaży szkolenie, przywództwo szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie, Zaufaj naszemu doświadczeniu.
Samsung - Techniki prezentacji powered by Chunking
Diagnoza potrzeb wskazała, że key account’ci odpowiednio zarządzają komunikacją niewerbalną i znakomicie budują relacje. Jednocześnie badania mystery shopping wskazywały, że pracownicy marketów pytani o polecane produkty wymieniali inne marki. Celem projektu było wytrenowanie u uczestników umiejętności  prowadzenia prezentacji w taki sposób, aby pracownicy marketów zapamiętywali jak najwięcej informacji o poszczególnych produktach oraz, by stali się ich aktywnymi ambasadorami.  Efekt szkolenia został zmierzony poprzez badanie mystery shopping. Pracownicy marketów dużo częściej i z większym zaangażowaniem polecali produkty firmy Samsung. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy: szkolenia z zarządzania szkolenia z rozwoju osobistego szkolenia hr szkolenia komunikacja i...
Armada Fleet Managment S.A. - Windykacja należności
Klientom zapewnia usługę wynajmu długoterminowego oraz kompleksowo zarządza parkiem powierzonych samochodów będących własnością Klienta. Szkolenie było prowadzone w sposób warsztatowy – uczestnicy ćwiczyli na realnych rozmowach windykacyjnych z Klientami. Dzięki poznanym technikom rozmów windykacyjnych, zwiększył się poziom zadowolenia z obsługi i rozwiązywania problemów z płatnościami. Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: szkolenia negocjacje szkolenia techniki sprzedaży szkolenia z zarządzania szkolenia managerskie i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
Deloitte - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Zadaniem szkolenia  było podniesienie parametrów sprzedażowych. Jako że grupa była zróżnicowana, zarówno pod kątem umiejętności, jak również produktów, wyzwaniem szkoleniowym było zaprojektowanie treningu, który będzie realizował specyficzne potrzeby uczestników.  Szkolenie zostało podzielone na 3 etapy: Etap abstrakcyjny – w którym uczestnicy mogli uczyć się nowych technik rywalizując i współpracując w grach negocjacyjnych Etap firmowy – w którym równolegle odbywało się kilka procesów negocjacyjnych dopasowanych do specyfiki poszczególnych odbiorców Etap negocjacji krzyżowych – w których każdy z uczestników mógł przyjąć naturalne role zawodowe. Negocjacje krzyżowe pozwalają zasymulować prawa rynku  wpływ konkurencji na wynik rozmów. Projekt szkoleniowy został wysoko oceniony zarówno przez...
Czerwona Torebka - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Gamma jest partnerem merytorycznym projektu. Trenerzy i konsultanci Gammy przeszkolili ponad 120 pracowników Czerwonej Torebki z obszaru negocjacji. Uczestnicy przedsięwzięcia wykorzystali nowe techniki najpierw do korzystnego zakupu nieruchomości, a następnie w procesie komercjalizacji obiektów. W ramach szerszego projektu Akademii negocjacji, uczestnicy otrzymali również szkolenie e-learningowe, które poza funkcją wzmacniającą mierzyło przyrost wiedzy i umiejętności w interesujących nas obszarach kompetencyjnych.   Zobacz nasze szkolenia:szkolenie przywództwo, szkolenie zarządzanie zmianą, szkolenie rozwój osobisty. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
EMMERSON - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Oczekiwania zarządu dotyczyły wzrostu marży (prowizji agenta). Dzięki temu, że cały projekt był bogaty w narzędzia wzmacniające efektywność szkolenia, w sposób bezpośredni przełożyły się na wzrost wskaźników sprzedażowych. Zarząd firmy ocenił szkolenia jako bardzo opłacalną inwestycję. Pozytywna ocena projektu była podstawą do realizacji kolejnych przedsięwzięć doradczych i szkoleniowych.    Parametr negocjacyjny, czyli marża został podwojony (średnia prowizja agenta z transakcji była dwukrotnie wyższa).   Zobacz nasze szkolenia menadżerskie, interpersonalne i szkolenia sprzedażowe np: szkolenia negocjacje, szkolenie przywództwo, szkolenie rozwój osobisty i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.
LexisNexis - Fundamenty sprzedaży
Narzędziowy charakter szkolenia, gotowe do zastosowania techniki oraz praca na realnych problemach uczestników odniosła zamierzony skutek. Szkolenie stało się impulsem rozpoczynającym duży cykl szkoleń dla sil sprzedaży oraz kadry menedżerskiej.   Zobacz nasze szkolenia menadżerskie i szkolenia sprzedażowe np: Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?, Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR, Finalizacja sprzedaży, Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach i inne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zaufaj naszej firmie.  
Radio Eska - Fundamenty sprzedaży
Jako, że całe siły sprzedaży korzystały z wypracowanego na szkoleniach standardu sprzedażowego bardzo ważne było, aby nowe osoby szybko przyswoiły techniki, nazewnictwo, którymi posługiwali się pozostali pracownicy. Uczestnicy oceniali szkolenie bardzo potrzebne z dwóch powodów: było mocno osadzone w realiach firmy oraz dostarczało narzędzi gotowych do zastosowania w kontakcie z Klientem.   Gamma została firmą szkoleniową roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy: szkolenia zamknięte (w siedzibie firmy) szkolenia otwarte (w naszej firmie) szkolenia administracja i wiele innych. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.
Whirlpool - Fundamenty sprzedaży
Analiza umiejętności uczestników w każdym etapie sprzedaży pozwoliła trenerom i uczestnikom rozpoznać swoje słabe i mocne strony. Proponowane w każdym etapie techniki szkoleniowe sprawiły, że samo szkolenie zostało uznane jako rozwojowe – pozwalające dokonać realnych zmian w standardzie kontaktu z klientem.   Zobacz nasze szkolenia managerskie i szkolenia z rozwoju osobistego np: Charyzmatyczny lider - trening zarządzania i kreowania własnego autorytetu, Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera, Trudne sytuacje- trudne decyzje i inne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Seat - Finalizacja sprzedaży
Analiza sytuacji (badanie mystery shopping, wywiady focusowe, warsztaty z kadrą kierowniczą) wskazały dwie równoważne bariery – przekonania pracownicze obniżające gotowość do finalizacji oraz umiejętność stosowania technik „zamykania transakcji”. W rezultacie dla sił sprzedaży zostało zaprojektowane szkolenie w formule 2+1. Pomiędzy dwudniowym modułem a jednodniowym uczestnicy otrzymali indywidualną pracę rozwojową mającą na celu zainicjowanie zmiany przekonań. W opinii Klienta projekt uzyskał satysfakcjonujący rezultat  – widoczny na poziomie liczbowym.    Sprawdź nasze szkolenia managerskie i z obszaru rozwoju osobistego np:przywództwo szkolenie, zarządzanie czasem szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie i inne. Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
RWE Polska - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
Praca szkoleniowa wraz z pracą indywidualną miała na celu wypracowanie i wdrożenie nowego standardu sprzedażowego. Jednym z etapów cyklu była sprzedaż b2b – produkt szkoleniowy Gammy bazujący na autorskich narzędziach Gammy. Uczestnicy projektu nauczyli się podchodzić do sprzedaży  sposób strategiczny, zaplanowany, mając na uwadze założenie że u Klienta jest kilku decydentów. Szkolenie wniosło nową jakość w działania sprzedażowe uczestników przedsięwzięcia. Pozwoliło  sposób świadomy zarządzać poszczególnymi kontraktami oraz uodpornić Klientów na działania konkurencji.   Zobacz nasze szkolenia managerskie i szkolenia z rozwoju osobistego np: szkolenie przywództwo, szkolenie kreatywność i inne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gamma - firma szkoleniowa...
TFI Skarbiec - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
W tym projekcie największy nacisk został położny na uzyskiwanie długotrwałego wpływu na pośrednie siły sprzedaży poprzez techniki chunkingu. Pomimo tego, iż grupa docelowa była bardzo doświadczona szkolenie zostało odebrane jako bardzo innowacyjne i zmieniające orientację sprzedażową – pracownicy banków mieli stać się ambasadorami TFI Skarbiec. Szkolenie zostało wysoko ocenione zarówno na poziomie satysfakcji uczestników, ich przełożonych jak również rezultatów.   Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy: szkolenia z zarządzania szkolenia z rozwoju osobistego szkolenia hr szkolenia komunikacja Zapoznaj się z nimi.
Lotnisko Modlin - Zarządzanie projektami wg PMI
Definiowaie projektu jest to moment, który może zadecydować o sukcesie lub porażce projektów małych jak i tych rozbudowanych. W trakcie analizowania projektów w które  zaangażowani byli uczestnicy, niepokojące dla trenera były określane przez nich cele poszczególnych. A mianowicie były to między innymi: wdrożenie nowego programu do obsługi stworzenie nowego produktu dla określonej grupy klientów Trener postanowił więc zapoznać grupę z matrycą celu . Składa się ona z czterech pól, które , wzajemnie wpływając na siebie, pozwalają  dobrze zdefiniować projekt. Te pola to: cel wynik końcowy interesariusze oraz kryteria sukcesu. Cel projektu bowiem to nie SMARTny cel jaki znamy ale odpowiedź...

Zobacz w dziale:

Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Ponad 200 tys. przeszkolonych osób – w rozbudowanych procesach i szkoleniach otwartych. Każdy klient to powód do dumy i satysfakcji. Z przyjemnością zapraszamy do poznania naszych referencji.

Mieliśmy przyjemność i satysfakcję pracować dla:

Gamma realizuje usługi rozwojowe w następujących liniach produktowych: szkolenia kompetencyjne i treningi mentalne, team building i edutainmnet, szkolenia eksperckie (tzw. twarde), doradztwo i badania HR.

Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:

Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami

Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów

Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.