BIZNES JEST KOBIETĄ!

Projekt zakłada wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie udzielane będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

UWAGA!!!

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU REKRUTACJI

DO 16 GRUDNIA 2016 ROKU

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i wzorem formularza zgłoszeniowego

NA STRONIE PROJEKTU: www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl

(liczy się data nadania wysyłki w urzędzie pocztowym)

ZAPRASZAMY!


UWAGA!!!

Zapraszamy do II edycji projektu.

Rekrutacja od 17 października do 7 grudnia 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i wzorem formularza zgłoszeniowego.


ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA

DOMUNENTY DO POBRANIA na STRONIE www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl

 

REKRUTACJA TRWA! SZCZEGÓŁY NA STRONIE PROJEKTU

Celem głównym projektu "Biznes jest kobietą!" jest trwałe włączenie zawodowe 72 kobiet po 29 roku życia pozostających bez pracy, uczących się lub zamieszkujących teren woj. łódzkiego, poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy.
Strona Projektu: www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl 

Termin realizacji:
01.06.2016-31.05.2018r.
Grupę docelową projektu stanowią 84 kobiety w tym m.in.70% zamieszkujących obszary o wysokiej stopie bezrobocia oraz min.70% zamieszkujących obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości, w tym:
  • 72 kobiety bezrobotne i 12 kobiety bierne zawodowo
  • m.in. 45 kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz młodych matek
  • m.in. 25 kobiety o niskich kwalifikacjach
  • m.in. 5 kobiet niepełnosprawnych
 
W ramach rekrutacji preferencyjnie będą traktowane kandydatki zamieszkujące niżej wymienione powiaty w województwie łódzkim, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) kryterium preferencyjne „Projekt jest realizowany na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia” – dla spełnienia tego kryterium przynajmniej 70% uczestniczek projektu będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie powiatów: łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pabianickiego, poddębickiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego.

b) kryterium preferencyjne „Projekt jest realizowany na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości” – dla spełnienia tego kryterium przynajmniej 70% uczestniczek projektu będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Tytuł projektu  

BIZNES JEST KOBIETĄ!

Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i wracające na rynek pracy po przerwie wynikającej z urodzenia/wychowywania dziecka.

 Co oferuje projekt?
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprzedaż, biznesplan),
  • doradztwo indywidualne,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • jednorazowa dotacja,
  • wsparcie pomostowe (1850 zł/m-c przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej)
  • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.
 Miejsce realizacji:

Termin rekrutacji:

 Województwo łódzkie

I edycja : Nabór formularzy w pierwszej edycji rekrutacji: 08.VII.2016-22.VII.2016
II edycja - listopad – grudzień 2016

 Dane kontaktowe

Koordynator projektu

Wojciech Małek

email: biznesjestkobieta@projektyefs.pl
kom.   882 182 125

Biuro projektu:
ul. Andrzeja Struga 23 lokal 603 w Zgierzu (95-100)


WAŻNA INFORMACJA:

W formularzu rekrutacyjnym w oświadczeniach kandydatek została popełniona oczywista pomyłka pisarska w tekście dotyczącym oświadczenia, że kandydatka „nie pozostaje” z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu.

W ww. oświadczeniu jest dwa razy  jest słowo „pozostaję” a powinno być „nie pozostaję”, dlatego też zamieściliśmy nowy poprawiony wzór formularza z popranym oświadczeniem.


Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.