Czas na działanie! Czas na własną firmę! - II edycja

Celem głównym projektu Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja jest trwałe włączenie zawodowe 80 osób w wieku od 30 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących zgodnie z K.C. teren woj. lubelskiego poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy w okresie 01.01.2018-30.06.2019r.

Informacje dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż do rozliczenia wsparcia pomostowego niezbędne są poniższe dokumenty:

 • kserokopie dokumentów finansowych podpisane za zgodność z oryginałem,
 • opis dokumentów finansowych,
 • potwierdzenia zapłaty,
 • zestawienie wydatków,
 • pismo przewodnie,
 • oświadczenie ZUS;

Dokumenty dotyczące wypłaty drugiej oraz kolejnych transz wsparcia pomostowego prosimy przesyłać na adres Biura Projektu: Gamma sp. j., ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa (prosimy o dopisanie na kopercie tytułu projektu).

Dokumenty dot. rozliczenia jednorazowej dotacji na założenie DG oraz wsparcia pomostowego

Załączniki do podpisania umowy

Data: 28.09.2018

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu

UWAGA!!!
Trzech uczestników projektu (poniższa tabela) zostanie poproszonych do negocjacji kwoty dofinansowania – planowany termin negocjacji przewidziany jest na 08.10.2018 – 20.10.2018 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych osoby zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego są zobligowane do dostarczenia do biura projektu wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej, w tym:

 • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEDIG),
 • kopię nadania numeru REGON,
 • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 • kopia umowy rachunku bankowego firmy
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Umowy o przyznanie środków finansowych będą podpisywane w październiku 2018 roku, po przedłożeniu przez uczestników projektu wyżej wymienionych dokumentów oraz wniesieniu zabezpieczenia.

Przypominamy, iż wydatkowanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą państwo rozpocząć po podpisaniu umowy.

Wypłata środków planowana jest na październik/ listopad.

Data: 30.07.2018

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp.j informuje o terminie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu: „Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja”.

Dokumenty prosimy składać w 2 egzemplarzach w terminie 01.08.2018 do 14.08.2018 w siedzibie biura projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy  ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, lub Gamma ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa.

Data: 16.08.2018

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp.j informuje o zakończeniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu: „Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja”.

Wszystkie złożone wnioski zostały przesłane do Komisji Oceniającej Wnioski, która dokona oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków w terminie do 10.09.2018. O wynikach oceny oraz możliwości odwołania się od decyzji  Komisji Oceniającej wnioski zostaną Państwo poinformowani w terminie do 15.09.2018.

W terminie 5 dni od otrzymania informiacji o wynikach będą mogli Państwo złożyć odwołanie od wyników oceny formalnej lub merytorycznej wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji.


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ!


Rekrutacja trwa od stycznia do marca 2018 roku lub wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie  rekrutacji

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Załącznik nr 1f

Wzór biznesplanu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Regulamin przyzanawania środków finansowych w ramach projektu

Informacja o pomocy de minimis


REKRUTACJA TRWA!

Grupę docelową stanowi 90 osób ,w wieku od 30 lat., pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym  na terenie gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  przez okres min. 12 miesięcy, w tym:
 • 50 Kobiet (K)
 • 70 osób bezrobotnych, w tym 36K i 20 biernych zawodowo, w tym 14 K
 • minimum (min.) 10 K powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka
 • min. 20 osób zamieszkałych na terenach wiejskich, odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie  pozarolniczej działalności gospodarczej (DG)
 • min.10 osób planujących prowadzić DG na obszarach wiejskich
 • min. 25 osób o niskich kwalifikacjach, w tym 12 K
 • min. 5 osób niepełnosprawnych, w tym 2 K
 • min. 35 osób długotrwale bezrobotnych,  w tym 20 K
 • min. 30 osób w wieku 50+, w tym 16 K
 • min. 30 osób planujących rozpocząć DG na obszarze  gmin objętych programem rewitalizacji tj. Jabłonna, Niedrzwica Duża, Spiczyn (cel: rewitalizacja gmin w aspekcie społecznym i gospodarczym- przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu, wzrost przedsiębiorczości)
 • min. 45 osób planujących rozpocząć DG na terenach gmin LOF o niskiej dynamice rozwoju przedsiębiorczości- tj. Nałęczów, Spiczyn, Konopnica, Jastków, Jabłonna, m. Lubartów.

Na etapie rekrutacji wyłonione zostanie 90 uczestników projektu, a wsparcie finansowe otrzymają 80 uczestników projektu, których biznes plany uzyskają najwyższą ocenę.
Wśród 80 uczestników projektu, którzy założą działalność gospodarczą,  minimum 4 UP w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia założenia DG utworzy dodatkowe miejsca pracy w sektorze białej, srebrnej lub zielonej gospodarki.
 

ETAPY REKRUTACJI:

1. Opracowanie i upublicznienie  regulaminu rekrutacji i załączników, powołanie komisji rekrutacyjnej
2. Poinformowanie (zgodnie z kanałami promocji) o warunkach i terminie naboru formularzy zgłoszeniowych
3. Przyjmowanie formularzy  zgłoszeniowych (Dane kandydata, opis pomysłu na biznes i kwalifikacji, oświadczenia weryfikujące przynależność do grupy docelowej, niepodleganie wykluczeniu – zgodnie z regulaminem rekrutacji)
4. Ocena formalna zgłoszeniowego

 • Kryteria (warunkujące udział w projekcie):
  • przynależność do grupy docelowej
  • brak przesłanek negatywnych
 • Sposób weryfikacji: oświadczenie kandydata, weryfikacja przez Wnioskodawcę i adnotacja w formularzy zgłoszeniowych
5. Ogłoszenie listy formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie i negatywnie
6. Powołanie Komisji Oceny Wniosków i ocena merytoryczna wniosków
 • Ocena merytoryczna 200 Formularzy zgłoszeniowych kandydatów (niewiążące założenie Wnioskodawcy w oparciu o doświadczenie, liczba ocenianych formularzy zgłoszeniowych zgodnie z wynikami oceny formalnej), przez 2 losowo wybranych ekspertów.
 • Kryteria:
  • merytoryczne-ogólne Pomysł na biznes (max. 30 punktów)- kryteria i wagi punktów zgodnie z minimalnym zakresem karty oceny FZ
  • merytoryczne- szczegółowe:
  • Firma zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy w sektorze zielonej i/lub białej i/lub srebrnej gospodarki - 10 pkt
  • Firma zakłada działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego - 5 pkt
  • Prowadzenie DG na terenie obszarów objętych rewitalizacją (gm. Jabłonna, Nadrzwica Duża, Spiczyn) – 5 pkt
  • Prowadzenie DG na obszarach wiejskich LOF – 5 pkt
  • Prowadzenie DG na terenach gmin LOF o niskim rozwoju przedsiębiorczości (Nałęczów, Spiczynm Konopnica, Jastków, Jabłonna, m. Lubartów) -5pkt.
7. Ocena formularzy zgłoszeniowych pod względem kryteriów szczegółowych - podmiotowych
 • Kobiety – 5 pkt
 • K powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka -5 pkt
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie na poziomie max ISCED 3- 5 pkt
 • Osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt
 • Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, odchodzące z rolnictwa i planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG objęta wsparciem w programie- 5 pkt
 • Sposób weryfikacji: A,B,D- oświadczenie, C- orzeczenie; E- zaświadczenie z PUP;  A,B,C,D,E,F: weryfikacja na etapie rozmowy z dor. zawodowym
8. Sporządzenie listy rankingowej Formularzy Zgłoszeniowych
 • Na podstawie kryteriów zostanie sporządzona lista formularzy ocenionych pozytywnie (które uzyskały od każdego eksperta m.in. 60% punktów w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych) oraz negatywnej (poniżej powyższych wartości). Wynik-średnia arytmetyczna ocen 2 ekspertów.
 • Formularzom ocenionym pozytywnie zostaną dodane punkty w ramach kryt. Ekspert przyznaje punktację wraz z pisemnym uzasadnieniem na karcie oceny merytorycznej.
 • W przypadku różnicy w ocenie danego kryterium na poziomie m.in. 5 pkt. decyzję o przyznanej punktacji w danej części podejmuje koordynator projektu.
9. Rozmowa z doradcą zawodowym
10. Sporządzenie listy 90 UP (osoby, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego) z uwzględnieniem pozycji na liście rankingowej i struktury Grupy docelowej) oraz listy rezerwowej (10 kolejnych osób)
 • Od wyników rekrutacji przysługiwać będzie odwołanie (szczegóły procedury określone są w Regulaminie rekrutacji opracowany na podst. zał. nr 1 do Standardów).

11. Zawarcie umów na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego, podpisanie deklaracji uczestnictwa.

 

UWAGA!

 1.  Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
 2. Uczestniczki Projektu po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie własnej firmy , zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej faktycznego rozpoczęcia.

Celem głównym projektu Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja jest trwałe włączenie zawodowe 80 osób w wieku od 30 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących zgodnie z K.C. teren woj. lubelskiego poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy w okresie 01.01.2018-30.06.2019r.

Grupę docelową projektu stanowi 90 osób, w tym:
 • 50 Kobiet (K)
 • 70 osób bezrobotnych, w tym 36K i 20 biernych zawodowo, w tym 14 K
 • minimum (min.) 10 K powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka
 • min. 20 osób zamieszkałych na terenach wiejskich, odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie  pozarolniczej działalności gospodarczej (DG)
 • min.10 osób planujących prowadzić DG na obszarach wiejskich
 • min. 25 osób o niskich kwalifikacjach, w tym 12 K
 • min. 5 osób niepełnosprawnych, w tym 2 K
 • min. 35 osób długotrwale bezrobotnych,  w tym 20 K
 • min. 30 osób w wieku 50+, w tym 16 K
 • min. 30 osób planujących rozpocząć DG na obszarze  gmin objętych programem rewitalizacji tj. Jabłonna, Niedrzwica Duża, Spiczyn (cel: rewitalizacja gmin w aspekcie społecznym i gospodarczym- przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu, wzrost przedsiębiorczości)
 • min. 45 osób planujących rozpocząć DG na terenach gmin LOF o niskiej dynamice rozwoju przedsiębiorczości- tj. Nałęczów, Spiczyn, Konopnica, Jastków, Jabłonna, m. Lubartów.

GŁÓWNE REZULTATY:

 • realizacja wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 UP
 • nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 90K
 • udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe i doradcze w początkowym okresie funkcjonowania 80 firm UP.
 • utworzenie min. 84 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie przez 80 UP, którym udzielono z EFS środki na działalność gospodarczą min. 4 dodatkowych miejsc pracy
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez 80 UP, którym udzielono z EFS środki na działalność gospodarczą przez okres. min. 12 miesięcy.

Termin realizacji: 01.01.2018-30.06.2019r.

 

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.