Czas na działanie! Czas na własną firmę!

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 Uczestniczek Projektu oraz udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 75 firm założonych przez Uczestniczki Projektu. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu do 01-02-2017r. do 31-08-2018r.

 Wszelkie informacje o rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerem 81 525 28 43 lub mailowo czasnadzialanie@los.lublin.pl
 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ!

 
Rekrutacja trwa od lutego do kwietnia 2017 roku lub wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie  rekrutacjiREKRUTACJA TRWA!Grupę docelową stanowi 90 kobiet ,w wieku od 30 lat., pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym w woj. lubelskim, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przez okres min. 12 miesięcy, w tym:
 • 72 K bezrobotnych
 • 18 K biernych zawodowo, poszukujących pracy
 • co najmniej 45 K powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka i młode matki
 • co najmniej 45 K zamieszkałych na terenach powiatów o wysokim udziale kobiet wśród bezrobotnych na wsi i w miastach (włodawski, krasnostawski, hrubieszowski, łukowski, lubelski, chełmski, zamoyski i parczewski)
 • co najmniej 25 K o niskich kwalifikacjach
 • co najmniej 5 K z niepełnosprawnościami
 • co najmniej 5K odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
Na etapie rekrutacji wyłonione zostanie 90 uczestniczek projektu, a wsparcie finansowe otrzymają 75 uczestniczek projektu, których biznes plany uzyskają najwyższą ocenę. Wśród 75 uczestniczek projektu, które założą działalność gospodarczą,  minimum 15 UP w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia założenia DG utworzy dodatkowe miejsca pracy w sektorze białej lub zielonej gospodarki zgodnie z kryt. premiującym 1 oraz 2 Reg. Konkursu.ETAPY REKRUTACJI:
  1. Opracowanie i upublicznienie  regulaminu rekrutacji i załączników, powołanie komisji rekrutacyjnej
  2. Poinformowanie (zgodnie z kanałami promocji) o warunkach i terminie naboru formularzy zgłoszeniowych
  3. Przyjmowanie formularzy  zgłoszeniowych (Dane kandydata, opis pomysłu na biznes i kwalifikacji, oświadczenia weryfikujące przynależność do grupy docelowej, niepodleganie wykluczeniu – zgodnie z regulaminem rekrutacji)
  4. Ocena formalna zgłoszeniowego
   • Kryteria (warunkujące udział w projekcie):
    1. przynależność do grupy docelowej
    2. brak przesłanek negatywnych
    3. zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 2% wypłaconej ewentualnej dotacji
   • Sposób weryfikacji: oświadczenie kandydata, weryfikacja przez Wnioskodawcę i adnotacja w formularzy zgłoszeniowych
  5. Ogłoszenie listy formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie i negatywnie
  6. Powołanie Komisji Oceny Wniosków i ocena merytoryczna wniosków
   1. Ocena merytoryczna 200 Formularzy zgłoszeniowych kandydatów (niewiążące założenie Wnioskodawcy w oparciu o doświadczenie, liczba ocenianych formularzy zgłoszeniowych zgodnie z wynikami oceny formalnej), przez 2 losowo wybranych ekspertów.
   2. Kryteria:
    1. merytoryczne-ogólne Pomysł na biznes (max. 30 punktów)- kryteria i wagi punktów zgodnie z minimalnym zakresem karty oceny FZ
    2. merytoryczne- szczegółowe - Firma zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy (w okresie pierwszych 12 mc) - 10 pkt
     • Firma zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy w sektorze zielonej i/lub białej gospodarki - 10 pkt
     • Firma zakłada działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego - 5 pkt
  7. Ocena formularzy zgłoszeniowych pod względem kryteriów szczegółowych - podmiotowych
   1. K powracające na rynek pracy-5 pkt
   2. K niepełnosprawne-5 pkt
   3. K o niskich kwalifikacjach-wykształcenie na poziomie max.ISCED 3-5 pkt
   4. K-odchodzące z rolnictwa i planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej objęta wsparciem w programie-5 pkt
   • Sposób weryfikacji: A,C,D- oświadczenie, B- orzeczenie; A,B,C, D: weryfikacja na etapie rozmowy z dor. zawodowym
  8. Sporządzenie listy rankingowej Formularzy Zgłoszeniowych
   • Na podstawie kryteriów zostanie sporządzona lista formularzy ocenionych pozytywnie (które uzyskały od każdego eksperta m.in. 60% punktów w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych) oraz negatywnej (poniżej powyższych wartości). Wynik-średnia arytmetyczna ocen 2 ekspertów.
   • Formularzom ocenionym pozytywnie zostaną dodane punkty w ramach kryt. merytorycznych szczegółowych oraz podmiotowych.
   • Ekspert przyznaje punktację wraz z pisemnym uzasadnieniem na karcie oceny merytorycznej.
   • W przypadku różnicy w ocenie danego kryterium na poziomie m.in. 5 pkt. decyzję o przyznanej punktacji w danej części podejmuje koordynator projektu.
  9. Rozmowa z doradcą zawodowym
  10. Sporządzenie listy 90 UP (osoby, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego) z uwzględnieniem pozycji na liście rankingowej i struktury Grupy docelowej) oraz listy rezerwowej (10 kolejnych osób)
   • Od wyników rekrutacji przysługiwać będzie odwołanie (szczegóły procedury określone są w Regulaminie rekrutacji opracowany na podst. zał. nr 1 do Standardów).
  11. Zawarcie umów na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego, podpisanie deklaracji uczestnictwa.
UWAGA!
 1. Uczestniczki Projektu zobowiązane są do zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.
 2. Uczestniczki projektu zobowiązane są do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
 3. Uczestniczki Projektu po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie własnej firmy , zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej faktycznego rozpoczęcia.
Celem głównym projektu Czas na działanie! Czas na własną firmę! jest trwałe włączenie zawodowe 75 kobiet w wieku od 30 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących zgodnie z K.C. teren woj. lubelskiego poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy w okresie 01.02.2017-31.08.2018r.Grupę docelową projektu stanowi 90 kobiet (K) w tym:
 • 72 K bezrobotnych i 18 biernych zawodowo
 • min. 45 K powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz młodych matek
 • min. 25 K o niskich kwalifikacjach
 • min 5 K niepełnosprawnych
 • min.50% K zamieszkujących obszary o wysokiej stopie bezrobocia wśród kobiet (włodawski,
 • krasnostawski, hrubieszowski, łukowski, lubelski, chełmski, zamoyski i parczewski))
 • min.5K odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
GŁÓWNE REZULTATY:
 • realizacja wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności
 • gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 UP
 • nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 90K
 • udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe i doradcze w początkowym okresie funkcjonowania 75 firm UP.
 • utworzenie min. 90 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie przez 75 UP, którym udzielono z EFS środki na działalność gospodarczą min. 15 dodatkowych miejsc pracy
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez 75 UP, którym udzielono z EFS środki na działalność gospodarczą przez okres. min. 12 miesięcy.
Termin realizacji: 01.02.2017-31.08.2018r.

Warunki uczestnictwa:

Pobierz warunki uczestnictwa klikając na ikonę preferowanego formatu pliku. 
nr 1 Formularz Zgłoszeniowy
nr 2 Regulamin Przyznawania środków
nr 3 Wniosek o Przyznanie środków
nr 4 Wzór oświadczenia małżonka
nr 5 Wzór umowy o udzielenie wsparcia
nr 6 Karta Oceny
nr 7 Regulamin Rekrutacji 9.3
nr 8 Wzór oświadczenia Uczestnika Projektu
nr 9 Zakres oceny biznesplanu
nr 10 Wymagania dotyczące oceny biznesplanu
Załacznik 2A do formularza rekrutacyjnego
Załacznik 2D do formularza rekrutacyjnego
Załacznik 2G do formularza rekrutacyjnego
Załacznik 2C do formularza rekrutacyjnego
Załacznik 2F do formularza rekrutacyjnego
Załacznik 2B do formularza rekrutacyjnego
Załacznik 2E do formularza rekrutacyjnego

Katarzyna Jaworska

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 507 822 568
(Prosimy o kontakt we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00)

katarzyna.jaworska@projektgamma.pl Katarzyna Jaworska

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.