Czas na działanie! Czas na własną firmę!

Program:

Szczegółowy zakres szkoleń: W ramach projektu zrealizowane zostaną 25 (dla 25 grup liczących po 12 osób) 150-godzinne szkolenia komputerowe pozwalające nabyć uczestnikom projektu 21 kompetencji na poziomie A+B we wszystkich 5 obszarach zgodnie ze Standardem oraz w oparciu o program certyfikacji ECDL Profile 16, w tym:Zadanie: Wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej I. Szkolenie Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/9gr x 10os. x 6dni(48h)/IV-VI.2017 Forma zajęć: ćwiczenia i warsztaty wspomagane elementami wykładu (szczegółowy dobór metod i narzędzi w oparciu o analizę potrzeb UP). Na potrzeby szkoleń zapewnione zostaną odpowiednie sale szkol oraz wyżywienie. Program ramowy - zakres szkoleń. (adekwatny do indywidualnych potrzeb) pozwoli przygot. Uczestniczki projektu do prowadzenia DG:
 • podstawy prawne i procedura zakładania DG: wniosek do CEIDG, REGON, NIP, ZUS, VAT-R, KRS, działalność regulowana/4h
 • księgowość w małej firmie-formy opodatk., VAT, ubezpiecz. społ./4h
 • podstawy prawa pracy, zatrudnianie prac./4h
 • prawo handlowe, umowy handlowe w obrocie gosp./4h
 • marketing i reklama w firmie/8h
 • techniki sprzedaży i obsługa klienta/8h
 • efektywność osobista: komunikacja, prezentacja, automotywacja, zarządzanie sobą w czasie/8h
 • sporządzanie biznesplanu/8h
Szkolenia oraz doradztwo będą realizowane w wymiarze podstawowym wg Standardów udzielania wsparcia stanowiący Zał.nr 11 do Regulaminu konkursu, zwane dalej Standardami), ze względu na cechy GD- niskie wykształcenie, brak lub krótki staż zawodowy, długotrwałe bezrobocie)-kwalifikacja do odpowiednich grup oraz szczegół. programy szkol. oraz doradztwa na podst. IPW.II. Doradztwo indywidualne (9h/UP, łącznie: 810h), w tym: indywidualne doradztwo tematyczne (prawo-podatkowe, prawo handlowe, pracy(2h/UP), księgowość i finanse, marketing, sporządzania Biznes Planów, mentoring biznesowy, indywidualnie wg potrzeb UP) (7h/UP) ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI dla części uczestniczek projektu przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.Termin: IV-VI.17-szczegółowe terminy będą ustalane wg potrzeb UP. Zajęcia w dni powszednie lub weekendy Miejsce realizacji: uzgadniane z UP wedłg ich potrzeb, w tym ON (szkolenia w miastach powiat. w przypadku zrekrutowania grup z obszaru jednego powiatu, w budynkach i salach bez barier architektonicznych, odpowiednio oznakowanych, przystosowanych do potrzeb ON).Zadanie: Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansoweI. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i Biznes Planów, ocena Biznes Planów i wypłata jednorazowej dotacji w tym:
 • poinformowanie. UP o terminie składania BP
 • przyjmowanie BP-zg. z wzorem-zał.5 do Standard.
 • ocena BP-każdy BP zostanie oceniony przed 2 losowo wybranych ekspertów. Kryt. oceny zg. z wzorem Karty oceny BP-zał.6 do Standardów+Kryt.premiujące: UP zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy (w okresie pierwszych 12 mc)-15 pkt, w tym w sektorze zielonej i/lub białej gospodarki-15 pkt
 • stworzenie wstępnej listy rankingowej - wnioski uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych pkt. Na podstawie kart oceny sporządzona zostanie lista BP: pozytywna (warunek: każdy z dwóch oceniających przyznał za ocenę każdej z grup kryteriów ocenę minimalną oraz łącznie BP otrzymał min.36 pkt- zgodnie z zał nr 6 do Standardów). BP, które spełnią w/w wymóg zostaną ocenione w ramach kryt. premiujących. Negatywna - niespełniające powyższego wymogu.
 • poinformowanie UP o wynikach oceny BP (średnia aryt. 2 ocen)-lista wniosków rekomendowanych do wsparcia do wysokości 85% środków przeznaczonych na dotację (15% zabezpieczenia na procedurę odwoławczą)+ lista rezerwowa.
 • procedura odwoławcza-UP-możliwość odwołania od decyzji KOW (liczba otrzymanych punktów, wysokość proponowanej dotacji). BP zostanie poddany ocenie przez 2 ekspertów, którzy nie oceniali danego wniosku. Tryb uszczeg. Regulamin.
 • ostateczne zamknięcie listy ranking.
 • zawarcie Umów o udzielenie wsparcia finansowego z 75UP, których BP uzyskają najwyższą ocenę. Warunki: złożenie dok. potwierdzającego zarejestrowanie Działalności Gospodarczej; oświadcz. dot.
 • pomocy de minimis; wniesienie zabezpieczenia (tryb określi Reg.), zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 2% dotacji.
 • wypłata jednorazowa dotacji
II. Nabór wniosków o udzielenie i wypłata pomost. wsparcia finansowego - PWF Wnioski o przyznanie PWF UP złożą wraz z wnioskami o udzielenie dotacji. Wsparcie pomostowe zostanie udzielone odbiorcy dotacji przez okres 12 miesięcy. Kryteria oceny: wnioskowana liczba godzin pom. wsparcia dor.-szkol., cele i wysokość wsparcia, ocena struktury kosztów i przychodów DG, prognoza sytuacji DG na 12 mc. Kryteria i wagi punktowe uszczegółowi Regulamin. Wypłata PWF comiesięczna, na podstawie złożonego zestawienia wydatków przez 12 miesięcy. III. Monitoring i kontrola prowadzonych przez UP Działalności Gospodarczych 12m-cy od dnia faktycznego rozpoczęcia DGZadanie Pomostowe specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla nowoutworzonych firm Celem zad. jest specjalistyczne wsparcie nowoutworzonych firm w zakresie efektywnego prowadzenia DG, rozwiązywanie bieżących problemów zw. z prowadzeniem i rozwojem biznesu(odpowiedź na zdiagnozowane u GD obawy przed konkurencją i brak wiedzy w zakresie prowadzenia firmy). Wsparcie w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia DG, na podst. Umów o udzielenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego (udzielenie pomocy de minimis)-zawartych z 75UP, którzy otrzymali wsparcie finans. na założenie DG. Etapy wsparcia: I. Specjalistyczne wsparcie doradcze w tym:
 • prawne-2h/UP; łącznie: 150h
 • finansowe: efektywne wykorzystanie dotacji i PWF-1h/UP mies.-12h/UP; łącznie: 900h
 • doradztwo z zakresu marketingu, obsługi klienta, księgowości, mentoringu w biznesie, zarządzania lub inne dostosowane do potrzeb UP.
Szczegółowa tematyka będzie wynikać z IPW i bieżących potrzeb IP-10h/UP; łącznie: 750h II. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe realizacja 24 dwudniowych(16h) szkoleń specjalistycznych (gr śr. 10os.) z zakresu prawa, marketingu i obsługi klienta, księgowości i finansów, zarządzania i efektywności osobistej i innych zg. z IPW. Na potrzeby szkoleń zapewnione zostaną sale szkol.(48dni) oraz wyżywienie dla UP(10UPx48dni).Szczegółowe miejsca, terminy i tematyka wsparcia będą uzgadniane między UP a ekspertami (z uwzględnieniem potrzeb UP). Beneficjent opracuje roczny plan szkoleń (w oparciu o zapotrzebowanie UP wynik. z IPW). W każdym mies. zaplanowane zostaną min. 2 szkolenia. UP będą comiesięcznie informowani o planowanych szkoleniach. Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą e-mail, formularza papierowego). 

Katarzyna Jaworska

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 507 822 568
(Prosimy o kontakt we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00)

katarzyna.jaworska@projektgamma.pl Katarzyna Jaworska

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.