Czas na własną firmę!

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Projekt ma na celu

Projekt zakłada stworzenie 87 miejsc pracy woj. lubelskim poprzez założenie i prowadzenie przez okres minimum 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 72 osoby (46K;26M) w wieku od 30 lat, pozostające bez pracy, zamieszkujące zgodnie z KC w woj. lubelskim, z których min. 20% (15 osób) utworzy dodatkowe miejsca pracy w okresie 01.04.2019-31.03.2021r.

Okres realizacji projektu od 2019-04-01 do 2021-03-31

Typ projektu

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp. obejmujące szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gosp. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe)

Grupę docelową stanowi 90 osób (57K;33M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zgodnie z KC, zamierzających rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą przez okres min. 12 miesięcy, w tym:

80 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dana osoba może spełniać więcej niż 1 z poniższych cech):

  • 70 os.bezrobotnych (50K;20M) (dalej OB) i 10 osób biernych zawodowo (7K;3 M) (dalej BZ)
  • min. 57 kobiet (K)
  • min. 25 osób o niskich kwalifikacjach (13K;2M) (dalej NK)
  • min. 30 osób długotrwale bezrobotnych (19K;11M) (dalej DZ)
  • min. 10 osób w wieku 50+ (4K;6M)
  • min. 5 osób z niepełnosprawnościami (dalej OzN) (3K;2M)

10 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do żadnej z wymienionych w pkt. A grup(tj. nie są NK, DB, OzN ),nie są imigrantami ani os. odchodzącymi z rolnictwa  (i ich rodzinami). Udział tej gr. nie przekroczy 20% ogólnej liczby OB objętych wsparciem. Minimum 20 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bialskiego (grodzkiego i ziemskiego),chełmskiego (ziemski i grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego oraz włodawskiego - o najwyższej stopie bezrobocia w woj. lubelskim (dalej WL) (pow. 10%) z czego min. 5 osób zamieszkiwać będzie gminy objęte lokalnymi programami rewitalizacji (dalej LPR),znajdującymi się w wykazie IZ RPO, gdzie bezrobocie wskazano jako jeden z głównych problemów społecznych (np. Włodawa-pow. włodawski, Terespol-pow. bialski, Siedliszcze-pow. chełmski, Hrubieszów-pow. hrubieszowski, gm. Lubartów (pow. lubartowski), m. Krasnystaw (pow. krasnostawski), a celami LPR są działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (KRYT. PREM. 3).

Z grupy docelowej wyłączone są osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG,KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Główne rezultaty

  • aktywizacja zawodowa 72 osób bez pracy poprzez stworzenie i prowadzenie przez okres min. 12 miesięcy działalności gospodarczej
  • utworzenie min. 87 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie DG (utworzenie 72 firm i min. 15 dodatkowych miejsc pracy)

Dokumenty do pobrania

Kierownik Projektu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.