Kuźnia Zawodowców

Projekt „Kuźnia zawodowców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

O projekcie

Projekt „Kuźnia zawodowców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Projekt realizowany jest przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie wraz z partnerami: Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna oraz Miastem Ostrołęka.

 • Wartość projektu: 1 989 311,68 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 790 380,51 zł
 • Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.08.2020 r.

Cel Projektu: Celem głównym projektu Kuźnia Zawodowców jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce zgodnie z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia 180 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 01.02.2018 -31.08.2020.

Kto może zostać uczestnikiem projektu
Grupę docelową projektu stanowi Technikum nr 1 przy ZSZ nr 1 w Ostrołęce i jego 180 uczniów, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce oraz 15 nauczycieli kształcenia zawodowego zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, w tym:

 • Uczniowie zawodów:
  • Technik Logistyk: 70 os.  (14 kobiet i 56 mężczyzn),
  • Technik Informatyk: 80 os. (3 kobiety i 77 mężczyzn),
  • Technik Geodeta: 30 os. (5 kobiet i 25 mężczyzn),

 • Nauczyciele kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 przy ZSZ nr 1 w Ostrołęce:
  • Technik Geodeta: 3 os. (3 kobiety),
  • Technik Informatyk: 5 os. (5 mężczyzn),
  • Technik Logistyk: 4 os. (2 kobiety i 2 mężczyzn),

 • Nauczyciele kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce:
  • Technik Mechanik: 3 os. (3 mężczyzn).

Działania w projekcie

W ramach projektu „Kuźnia zawodowców” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

1. STWORZENIE NOWYCH I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH MIĘDZYSZKOLNYCH PRACOWNI ZAWODOWYCH TECHNIKUM NR 1 I CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROŁĘCE;

2. KURSY, STUDIA I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA NAUCZYCIELI ZAWODÓW:

 • Technik Informatyk:
  • Programowanie w Java (5 mężczyzn)

 • Technik Geodeta:
  • Obsługa programu C-Geo (3 kobiety)
  • Zastosowanie technik fotogrametrycznych niskiego pułapu oraz przetwarzanie danych (3 kobiety)
  • Studia podyplomowe z matematyki (1 kobieta)

 • Technik Logistyk:
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem (2 kobiety i 2 mężczyzn)
  • Kurs przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy  (1 osoba)

 • Technik Mechanik:
  • Obsługa i programowanie układów sterowania SINUMERIC lub równoważne (3 mężczyzn)
  • Studia podyplomowe: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (1 mężczyzna)

3. SZKOLNY PUNKT INFORMACJI I KARIERY „SPINKA”

 • Warsztaty z poruszania się na rynku pracy i planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej (180 uczniów)
 • Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów – IPD (180 uczniów)
 • Konsultacje indywidualne /dyżur doradcy zawodowego w szkole

4. KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZAWODÓW:

 • Technik Informatyk:
  • Programowanie w Java (50 osób)
  • Programowanie w C# (20 osób)
  • Analiza danych – excel, access, SQL Server (10 osób)

 • Technik Geodeta:
  • AutoCAD CIVIL (20 osób)
  • AutoCAD 3DMAP (10 osób)
  • C-Geo w Geodezji (30 osób)

 • Technik Logistyk:
  • MS EXCEL w logistyce + programowanie VBA (40 osób)
  • Zarządzanie bazami danych + VBA w MS ACCESS (30 osób)
  • Negocjacje biznesowe (70 osób)

5. POLIGON KOMPETENCJI MIĘKKICH

 • 3 obozy edukacyjne dla 135 uczniów (15 kobiet i 120 mężczyzn)
 • Szkolenia stacjonarne kompetencji miękkich  dla 45 uczniów (7 kobiet i 38 mężczyzn)

6. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

 • Płatne staże zawodowe dla 160 uczniów (18 kobiet i 142 mężczyzn) – 150 h, w woj. mazowieckim, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.

Rekrutacja uczestników

Jeśli spełniasz kryteria (odnośnik do „kto może zostać uczestnikiem projektu”) zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Sposób składania dokumentów
Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu,
 • drogą mailową: kuznia.zawodowcow@projektgamma.pl
  Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia,
 • pocztową

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:
UCZNIOWIE

 • motywacja – spełnia/ nie spełnia – ocena na podstawie testu badającego motywację ucznia do udziału w projekcie oraz rozmowy z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia małoletniego;

 • średnia ocen za ostatni rok:
  • 5,0 lub więcej                +5 pkt.,
  • 4,7 - 4,99                    +4 pkt.,
  • 4,40 - 4,69                    +3 pkt.,
  • 4,2 - 4,39                    +2 pkt.,
  • 4,0 - 4,19                    +1 pkt.,
  • poniżej 4,0                    0 pkt.

 • frekwencja za ostatni rok:
  • 90 - 100%                     +5 pkt.,
  • 70 - 89%                    +4 pkt.,
  • 50 - 69%                    +3 pkt.,
  • poniżej 50%                    0 pkt.,

 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich    +3 pkt.,

 • osoby z niepełnosprawnościami            +3pkt.

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • motywacja – spełnia/ nie spełnia – ocena na podstawie testu badającego motywację nauczyciela do udziału w projekcie oraz rozmowy z nauczycielem.

 

Regulamin

 

Kontakt

Biuro Projektu:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego
ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.