Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu

Projekt nr RPWP.08.03.01-30-0038/1. 

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020(WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży , Zakres interwencji (dominujący) 118. Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

1. Realizatorem Projektu (Partnerem wiodącym) jest „Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa).

Partnerem Realizatora Projektu jest Powiat Wągrowiecki z siedzibą w Wągrowcu (ul. Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec).

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiących środki prywatne, na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0038/19-00, reprezentowanym przez Województwo Wielkopolskie, z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

 • Wartość projektu: 1 982 434,61 zł
 • Okres realizacji projektu:  2020-06-01   -   2023-01-31

3. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 305 uczniów, 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1  W Wągrowcu, zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy w zakresie kształcenia w kierunkach zawodów deficytowych na rynku pracy dla powiatu wągrowieckiego oraz powiatów ościennych – technik informatyk, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.


4. W ramach projektu zostaną podjęte następujące zadania:

 • Doskonalenie nauczycieli zawodu,
 • Kursy i szkolenia dla uczniów,
 • Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych dla uczniów,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
 • Staże zawodowe dla uczniów,
 • Doposażenie pracowni.

5. Kto może zostać uczestnikiem projektu?

 • 305 uczniów (110K,195M), 8 nauczycieli (6K,2M) przedmiotów zawodowych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Uczniowie zawodu:

 • Technik informatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik logistyk,
 • technik ekonomista,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Liczba Uczestników projektu jest ograniczona.

6. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  oraz ZASADY POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

 • Ujęto w załączniku nr 1 – Regulamin Projektu.

Projekt Koordynują :

 • Anna Rykaczewska 
  KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH.
  • T: 784 030 972
  • M: anna.rykaczewska@projektgamma.pl
  • W: www.projektgamma.pl

 • Piotr Przybylak
  KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH.
  • T: 798 151 137
  • M: piotr.przybylak@projektgamma.pl
  • W: www.projektgamma.pl

Załączniki :

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.