Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew


Projekt nr RPPD.03.01.02-20-0427/19-00

Realizowany w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0427/19-00;

REALIZATOR PROJEKTU


Realizatorem Projektu
(Partnerem wiodącym) jest „Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa).

Partnerem Realizatora Projektu jest Gmina Czyżew z siedzibą w Czyżewie (ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew).

 • Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r.
 • Biuro projektu znajduje się w Czyżewie w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów , ul. Polna 5 18-220 Czyżew.

FINANSOWANIE


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz wkładu własnego Beneficjenta
, stanowiących środki prywatne, na podstawie umowy nr RPPD.03.01.02-20-0427/19-00, reprezentowanym przez Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „IZ RPOWP”,,  pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 • Wartość projektu: 1 111 44,18 zł
 • Dofinansowanie projektu z UE: 944 472,55 PLN

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji rozwijającej kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. 415 UCZ(194K; 221M), wzmocnienie kompetencji zawodowych 25NCL(20K,5M) z 3 szkół podstawowych (SP) dla których org. prowadzącym jest gmina Czyżew:  SP im. Szarych Szeregów Czyżewie 248 UCZ (112K,136M) z kl.I-VIII , SP z Dąbrowy Wielkiej 58 UCZ(28K,30M) z kl.I-VIII , SP im. Św.Jana Pawła II w Rosochatem Kościelnem 109 UCZ(46K,63M) z kl.I-VIII.

W RAMACH PROJEKTU

 

 • Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – koła rozwijające uzdolnienia w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych , języków obcych i informatyki
 • Zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno – wyrównawcze  rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki , przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych prowadzone metodą doświadczenia i eksperymentu ( matematyka, przyroda, biologia, fizyka, chemia
 • Zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi
 • Pomoc Stypendialna
 • Doposażenie pracowni

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?


Uczestnik/Uczestniczka projektu to Uczeń/Uczennica/Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Rosochatem Kościelnem,  w którego imieniu rodzic/opiekun prawny podpisał deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz Nauczyciel/Nauczycielka  , który/a podpisał/a osobiście taką deklarację.

Grupę docelową – GD stanowi 415 UCZ(194K; 221M) oraz 25NCL (20K,5M) z 3 szkół podstawowych (SP) dla których organem prowadzącym jest gmina Czyżew:

 • Liczba Uczestników projektu jest ograniczona

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz ZASADY POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

 • Ujęto w załączniku nr 1 – Regulamin Projektu. (Załącznik nr 1)

ZAŁĄCZNIKI

HARMONOGRAMY WSPARCIA

 

PROJEKT KOORDYNUJĄ

 • Ewa Dudek
  KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH
  T: 668 146 414
  M: ewa.dudek@projektgamma.pl
  W: www.projektgamma.pl

 • Piotr Przybylak
  KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH
  T: 798 151 137
  M: piotr.przybylak@projektgamma.pl
  W: www.projektgamma.pl

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.