Sukcesja w firmach rodzinnych - projekt zwiększający adaptacyjność firm rodzinnych MMSP z woj. lubelskiego i woj. mazowieckiego

Celem głównym proj. jest zwiększenie adaptacyjności 200 firm rodzinnych z sektora MMSP (min.70% z województwa lubelskiego i mazowieckiego) poprzez przeprowadzenie wstępnej diagnozy w zakresu gotowości do sukcesji oraz wsparcie szkol-doradcze w zakresu sukcesji, opracowanie i przyjęcie strategii sukcesyjnej i wdrożenie zmiany w firmach rodzinnych do 28.02.2022r.


Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych - projekt zwiększający adaptacyjność firm rodzinnych MMSP z woj. lubelskiego i woj. mazowieckiego” jest realizowany przez Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na podstawie umowy nr UDA- POWR.02.21.00-00-0032/18 – zawartej z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie: 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 2018-12-01 do 2022-02-28

Cel projektu:

Celem głównym proj. jest zwiększenie adaptacyjności 200 firm rodzinnych z sektora MMSP (min.70% z województwa lubelskiego i mazowieckiego) poprzez przeprowadzenie wstępnej diagnozy w zakresu gotowości do sukcesji oraz wsparcie szkol-doradcze w zakresu sukcesji, opracowanie i przyjęcie strategii sukcesyjnej i wdrożenie zmiany w firmach rodzinnych do 28.02.2022r.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez objęcie wsparciem firm z sektora MMSP oraz poprzez formę i zakres wsparcia świadczonego na rzecz grupy docelowej, tj.:

 • objęcie 220 firm rodzinnych wsparciem w formie wstępnych sesji doradczych-przeprowadzenie analizy firmy i określenie gotowości do procesu sukcesji;
 • objęcie 200 firm rodzinnych doradztwem i szkoleniami z zakresu sukcesji (wsparcie wynikające ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb);
 • opracowanie i przyjęcie przez 200 firm rodzinnych strategii sukcesji;
 • wdrożenie przez 200 firm zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji;
 • monitorowanie udziału firm objętych wsparciem.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 220 przedsiębiorców rodzinnych (i ich 400 pracowników) z sektora MMSP, którzy przewidują, że w ich firmie dokona się zmiana pokoleniowa, w tym:

 • 209 mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 11 średnich przedsiębiorstw;
 • 200 przedsiębiorstw (190 mikro i małych, 10 średnich), które po wstępnej diagnozie podejmą decyzję o kontynuacji udziału w proj. (przyjmą do realizacji  strategię i wdrożą zmianę);
 • min. 70% przedsiębiorstwa pochodzących z Makroregionu nr 2 (tj. z województwa lubelskiego i mazowieckiego) i maksymalnie 30% firm pochodzących spoza Makroregionu nr 2;
 • min. 15% przedsiębiorstw pochodzących z województwa lubelskiego;
 • min. 15% przedsiębiorstwa pochodzących z województwa mazowieckiego;
 • 400 pracowników (160K/240M) (200 właścicieli przekazujących firmę (nestorów) i 200 sukcesorów, którzy zostaną przygotowani do wdrożenia sukcesji.

REKRUTACJA

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarzadzanie przedsiębiorstwem;
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
 • Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Firmy rodzinne mogą wziąć udział w projekcie jeśli spełniają poniższe kryteria:

 • mają siedziby wynikające z KRS lub miejsce zamieszkania podane w CEIDG na terenie Polski:
  • przedsiębiorstwa pochodzące z Makroregionu nr 2 (tj. z woj. lubelskiego i mazowieckiego): mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • należą do sektora MMŚP
 • planują sukcesję
 • nie uczestniczą w innym projekcie dofinansowanym w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-001/16
 • mogą otrzymać pomoc de minimis tj. w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiegają, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Z możliwości otrzymania pomocy de minimis wykluczone są: przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1);  przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych; przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Przedsiębiorstwa mogą oddelegować do udziału w projekcie:

 • Właścicieli przekazujących firmę/nestorów;
 • Sukcesorów;

Projekt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych.

Kto jest Nestorem?
Osoba lub osoby będące większościowymi właścicielami i zarządzającymi przedsiębiorstwem, przekazujące rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą rodzinną sukcesorowi lub sukcesorom. Obowiązkowo muszą to być osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust 3  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

Kim jest Sukcesor?
Następca lub następcy prawni, w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmujący rolę większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem; aby otrzymać wsparcie w ramach projektu, musi być to osoba / osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust 3  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

Dokumenty do pobrania:

 

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.