Projekt pt. „Własna firma to się opłaca!”

Projekt pt. „Własna firma to się opłaca!” o nr RPWP.06.03.01-30-0057/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.


Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna realizuje projekt pt. „Własna firma- to się opłaca!” o nr RPWP.06.03.01-30-0057/17 dofinansowany z Funduszy Europejskich, który skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku od 30 lat, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Struktura grupy docelowej projektu:

 • 60 kobiet (K) i 40 mężczyzn (M),
 • 80 osób bezrobotnych, w tym 45K i 25 osób biernych zawodowo , w tym 15K
 • 25 osób zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 15K,
 • 20 osób o niskich kwalifikacjach, w tym 16M
 • 5 osób z niepełnosprawnościami, w tym 2M
 • 25 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 15K
 • 20 osób w wieku 50+, w tym 12M
 • 25 osób w tym 15 K zamieszkujących na terenie powiatów o wskaźniku bezrobocia powyżej 6% (m.in.: pilski, gostyński, gnieźnieński, średzki, wągrowiecki, m. Konin, słupecki, kolski, złotowski, chodzieski, koniński).

Celem projektu jest stworzenie 95 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie wielkopolskim poprzez przyznanie 84 osobom bezrobotnym i biernym zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkującym w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 24 200,00 zł oraz nabycie kompetencji przez 105 UP z zakresu prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej w okresie od 01.02.2018 do 31.08.2019. Ponadto w projekcie przewidziano również wsparcie szkoleniowo-­doradcze oraz wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 2000,00 zł/miesięcznie w okresie 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Spośród 105 uczestników, biorących udział w części szkoleniowej projektu, wsparcie finansowe otrzymają 84 osoby, które zostaną wybrane na podstawie przedstawionych biznesplanów. Uczestnik projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy.

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie 95 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, z czego min.15% w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz min. 15% w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Oferowane wsparcie:

 • Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – udział weźmie 120 uczestników.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej – udział weźmie 105 uczestników.
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe – wsparcie otrzymają 84 osoby.
 • Wsparcie finansowe w postaci indywidulnych, specjalistycznych usług doradczych dla nowoutworzonych firm – wsparcie otrzymają 84 osoby.

Rekrutacja do projektu:
Nabór Uczestników projektu odbywa się każdorazowo przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym, bądź w sposób ciągły. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 1.05.2018-30.07.2018. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Wstępnych formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji jest umieszczana na podstronie internetowej projektu.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • Wstępny formularz rekrutacyjny,
 • Regulamin Projektu.

Na dalszym etapie projektu będą wymagane pozostałe dokumenty rekrutacyjne i projektowe.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Wstępnego formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w postaci 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.
 • II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Na podstawie dokonanych ocen Wstępnych formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji układana jest lista kandydatów, którzy złożyli Wstępne formularze rekrutacyjne, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Lista sporządzana jest przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, a zatwierdzana przez koordynatora/kierownika/osobę bezpośrednio zaangażowaną w zarządzanie projektem.

Na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza na II etap, tj. konsultację z doradcą zawodowym. Etap II rekrutacji polega na przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie koordynator projektu dokonuje podsumowania punktów otrzymanych przez kandydatów na I i II etapie rekrutacji i sporządza listę osób, które wzięły udział w rekrutacji, a kolejność na niej ustalana jest wg. malejącej liczby punktów otrzymanych na I i II etapie rekrutacji. Na podstawie powyższej listy tworzona jest również wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – znajduje się na niej 105 osób, które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie Projektu.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu przy ul. Składowej 7b/2, 64-800 Chodzież, tel. kontaktowy: 577 320 156 lub też przesyłają drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera w określonym terminie, wypełniony i podpisany Wstępny formularz rekrutacyjny.  Biuro czynne jest w godzinach: 8.00-16.00.

Jakiekolwiek zapytania dotyczące rekrutacji należy kierować do Pani Ilony Trznadel (e-mail: rekrutacja.dotacje.wlkp@gmail.com, tel: 577 320 156).

 • Całkowita wartość projektu: 4 988 728,75zł
 • Kwota dofinansowania: 4 739 292,30 zł
 • Realizator:
  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna,
  ul. Farysa 64,
  01-971 Warszawa

ZAPYTANIA OFERTOWE


AKTUALNOŚCI

 • Uprzejmie informujemy, iż zakończył się nabór odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski i biznesplany. Odwołania, które wpłynęły muszą być rozpatrzone przez Komisję w ciągu 5 dni. Po tym czasie otrzymają Państwo informację o ostatecznej liście rankingowej oraz informacje dotyczące podpisania umów o dotację.

 • OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA (PDF)
 • OSTATECZNA LISTA REKRUTACYJNA (PDF)

 

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.