Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku

„Zawodowcy w ZS1 i ZS 6 w Ełku” to projekt realizowanym w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020; w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.04.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPWM. 02.04.01-28-0010/19;

Realizatorem Projektu (Partnerem wiodącym) jest „Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa).

Partnerem Realizatora Projektu jest Powiat Ełcki z siedzibą w Ełku (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiących środki prywatne, na podstawie umowy nr RPWM. 02.04.01-28-0010/19, reprezentowanym przez Województwo Warmińsko – Mazurskie, z siedzibą w Olsztynie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

 • Wartość projektu: 2 280 560,05 zł
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu Zawodowcy ZS1 i ZS6  jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomiczno-hotelarski powiązany z potrzebami rynku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 1 im. Śniadeckiego w Ełku, Zespole Szkół nr 6 im. Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 181 uczniów kierunków technicznych (119 kobiet i 62 mężczyzn).W ramach projektu zostaną podjęte następujące zadania :
 • Diagnoza uczniów ZS1, ZS6 pod kątem uzupełniania umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich
 • Kursy umożliwiające zdobywanie przez uczniów ZS6 dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • Kursy umożliwiające zdobywanie przez uczniów ZS1 dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności ZS1, ZS6
 • Doskonalenia uczniów ZS1, ZS6 w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych – matem, przyr. Niezbędnych na rynku pracy
 • Staże zawodowe uczniów ZS1, ZS6
 • Modernizacja kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz doposażanie pracowni w ZS1 i ZS6

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, w tym:

Uczniowie zawodu:

W ZS 1

 • Technik geodeta: 32 U (15kobiet,17mężczyzn)
  • I nabór: 32U (15 kobiet i 17 mężczyzn)
 • Technik budownictwa: 23U (2 kobiety i 21 mężczyzn): I nabór: 13U (2 kobiety  i 21 mężczyzn )
 • Technik Architektury Krajobrazu: 23 U (18 kobiet i 5mężczyzn):
  • I nabór: 23 U (18 kobiet i 5 mężczyzn)
 • Technik technologii żywności: 9U (6 kobiet i 3 mężczyzn):
  • I nabór: 9 U (6 kobiet i 3 mężczyzn )
 • Technik obsługi turystycznej: 30U (28 kobiet i 2 mężczyzn):
  • I nabór: 30U (28 kobiet i 2 mężczyzn)

W ZS 6

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 32 U (24 kobiet i 8 mężczyzn):
  • I nabór: 16U (12 kobiet i 4 mężczyzn )
  • II nabór: 16 U (12 kobiet i 4 mężczyzn )
 • Technik handlowiec: 16U (12 kobiet i 4 mężczyzn):
  • I nabór: 8U (6 kobiet i 2mężczyzn )
  • II nabór: 8 U (6 kobiet i 2mężczyzn)
 • Technik hotelarstwa: 16U (14 kobiet i 2 mężczyzn): I nabór: 8U (7 kobiet i 1 mężczyzna ) II nabór: 8 U (7 kobiet i 1 mężczyzna)

Nauczyciele kształcenia zawodowego  i ogólnego  w Zespole Szkół nr 1 w Ełku 15 nauczycieli (12 kobiet i 3 mężczyzn), w Zespole Szkół nr 6 w Ełku  34 nauczycieli (31kobiet i  3 mężczyzn) w tym 24 NKZ (23K,1M)

Liczba Uczestników projektu jest ograniczona.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • Działania przewidziane w projekcie są bezpłatne dla Uczestników projektu.
 • Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
  • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (100% obecności w indywidualnych formach wsparcia, min. 80% obecności w grupowych formach wsparcia), przy czym obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zespół projektowy o przyczynach nieobecności na jakichkolwiek zajęciach przed rozpoczęciem tych zajęć,
  • potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
  • udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, dokumentów i testów sprawdzających,
  • uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym dedykowanego dla danego Uczestnika projektu,
  • przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • odbycia staży zawodowych (dotyczy Uczennic/Uczniów),
  • dostarczenia podpisanych, wymaganych dokumentów projektowych, w tym:
   • kwestionariusz zgłoszeniowy;
   • deklarację uczestnictwa w projekcie;
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • oświadczenia Uczestnika dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku, udziału w zajęciach w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
   • oświadczenie o numerze konta bankowego (konto na które Projektodawca będzie wpłacał wszelkie wypłaty dla Uczestnika z tytułu uczestnictwa w Projekcie);
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele;
   • ankieta dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).
  • bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian w zakresie danych adresowych oraz wszystkich istotnych zmian,
 • Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztem kursów.
 • Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
  • rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form wsparcia,
  • opuszczenia przez Uczestnika Projektu jakiejkolwiek indywidualnej formy wsparcia bez wcześniejszego usprawiedliwienia i umówienia nowego terminu wsparcia.
  • opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu jakiejkolwiek grupowej formy wsparcia.
 • Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 6 niniejszego paragrafu.
 • Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego dokumentu.
 • Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ustępie 6 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej.
 • W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest przekazać Projektodawcy dokumenty wymienione w paragrafie 6 ust. 1 i 2.
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu. Zaprzestanie dalszej realizacji Projektu następuje w uzgodnieniu i za zgodą Instytucji. W takiej sytuacji Realizator zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Uczestników Projektu o zaprzestaniu dalszej realizacji Projektu. Z dniem poinformowania Uczestnika Projektu deklaracja uczestnictwa zostaje rozwiązana. Z powyższego tytułu Uczestnikowi Projektu nie przysługuje rekompensata.

Działania w projekcie

ZASADY POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:
 • DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH – skierowane do 181 Uczniów; Cel: określenie poziomu kompetencji, w tym luk kompetencyjnych uczniów pod kątem potrzeb pracodawców, zaplanowanie wsparcia w projekcie; Zakres: 3h/U, 1h – prowadzenie badania z Uczniem, 1h – opracowanie wyników, 1h – omówienie wyniku diagnozy z Uczniem. Poza indywidualnymi 181 diagnozami, powstanie diagnoza zbiorowa – uogólnione wnioski ze wszystkich diagnoz, będą służyły do planowania pracy szkoły po zakończeniu realizacji Projektu.
 • KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY – Cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji Uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy; Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza postawę programową kształcenia w zawodzie, kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy.
DLA UCZNIÓW ZS nr 1
 • Kurs nowoczesne technologie pomiarowe: 16h/grupa dla 32U (15K,17M) – 3 grupy,
 • Kurs przepisy i procedury w pracach geodezyjnych do celów prawnych: 14h/grupa dla 32U (15K, 17M) -  3 grupy,
 • Kurs wykorzystanie bezzałogowych statków latających w pracach geodezyjnych: 50h/grupa dla 20U (8K, 12M) – 2 grupy
 • Kurs AUTOCAD: 30h/grupa dla 22U (10K, 12M)- 2 grupy,
 • Kurs EW Mapa i bazy danych: 36h dla 22U (10K, 12M) – 2 grupy,
 • Kurs C- Geo i bazy danych: 30h dla 22U (10K, 12M) – 2 grupy,
 • Kurs operator wózków jezdniowych: 38hdla 23 U(2K,21M) – 2 grupy,
 • Kurs kosztorysowanie w programie Norma Pro: 30h dla 23U(2K,21M) – 2 grupy,
 • Kurs geodezja w architekturze: 30h/grupa dla 9U (7K, 2M) – 1 grupa,
 • Kurs Gardenphilia : 16h/grupa dla 23U (18K, 5M) – 2 grupy,
 • Kurs projektowania ogrodów: 72h/grupa dla 23U (18K, 5M) – 2 grupy,
 • Kurs Carvingu: 16h/grupa dla 9U (6K, 3M) -  1 grupa,
 • Kurs  analiza i ocena jakości  żywności: 16h/grupa dla 9U (6K, 3M) -  1 grupa,
 • Kurs produkcja bezpiecznej żywności: 16h/grupa dla 9U (6K, 3M) -  1 grupa,
 • Kurs czekolada bez tajemnic: 8h/grupa dla 9U (6K, 3M) -  1 grupa,
 • Warsztaty z dietetykiem: 8h/grupa dla 9U (6K, 3M) -  1 grupa
 • Obsługa systemów rezerwacyjnych:22h/grupa dla 30 U (28K,2M) – 2 grupy,
 • Animator czasu wolnego: 18h/grupa dla 30 U (28K,2M) – 2 grupy,
 • Pilot wycieczek: 70h/grupa dla 30 U (28K,2M) – 2 grupy,
 • Kursy rozwijające kompetencje miękkie 32h/grupa 117U (69K,48M)- 15 grup
 • Kurs pracownia kosztorysowania:30h/grupa dla 23 U(2K,21M) – 2 grupy,
 • ABC florystyki :30h/grupa dla 23U(2K,21M) – 2 grupy,
 • Język angielski zawodowy:60h/grupa dla 30U ( 28K,2M) – 2 grupy.
DLA UCZNIÓW ZS nr 6
 • Kurs barmana (podstawowy): 32h/grupa dla 16U(14K, 2M)dla Uczniów pełnoletnich -2 grupy
 • Kurs baristy (podstawowy): 16h/grupa dla 16U (14K, 2M) – 2 grupy
 • Kurs carvingu: 16h/grupa dla 16 U(14K, 2M) – 2 grupy,
 • Kurs animator czasu wolnego :18h/grupa dla 16 U(14K, 2M) – 2 grupy,
 • Kurs merchandising  towarów w sklepie: 16h/grupa dla 16 U (12K,4M) – 2 grupy,
 • Kurs storytelling : 16h/grupa dla 16 U (12K,4M) – 2 grupy,
 • Trening kalkulacji  cen i kosztów w gastronomii: 30h/grupa dla 32 U(24K,8M) – 4 grupy,
 • O handlu wiemy wszystko:30h/grupa dla 16 U(12K,4M) – 2 grupy,
 • Z pasją do gości 16 U ( 14K,2M) – 2 grupy
 • Kursy rozwijające kompetencje miękkie 32h/grupa 64 U (69K,48M)- 8 grup
DOSKONALENIE UCZNIÓW ZS1 i ZS 6 w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych niezbędnych na rynku pracyDLA ZS1
 • Zajęcia dodatkowe z matematyki  - 3 gr /30 h dla grupy w r. szkolnym 2019/2020 oraz 3 grupy w r. szkolnym 2020/2021 – 185 h łącznie,
 • Zajęcia dodatkowe z chemii – 60 h dla grupy – 2 grupy, 1gr/120h
 • Zajęcia dodatkowe z  jęz. Angielskiego – 60 h dla grupy – 2 grupy
DLA ZS 6
 • Zajęcia dodatkowe z geografii – 30h/dla grupy – 4 grupy,
 • Zajęcia dodatkowe z biologii  - 30h dla grupy – 2 grupy,
 • Zajęcia dodatkowe z matematyki – 30h dla grupy – 2 grupy.
STAŻE ZAWODOWE – skierowane do 181 Uczniów;
 • Cel: podniesienie kompetencji zawodowych 181 Uczniów (119K, 62M) kształcących się w zawodach technik geodeta, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu w ZS 1 oraz  technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec w ZS 6;
 • Zakres: czas stażu: 150h – 40h/tydzień (8h dziennie), w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydzień (7h dziennie). Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w stażu zawodowym zostanie zawarty w umowie stażowej;
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – skierowane do  49 (43K,6M)Nauczycieli;
 • Cel: podniesienie kompetencji i kwalifikacji Nauczycieli zwiększających ich umiejętności  kształcenia Uczniów w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.
 • Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza podstawowy program kształcenia w zawodzie zgodnie z którym Nauczyciele prowadzą zajęcia;
DLA ZS1
 • Wykorzystanie bezzałogowych statków latających: 50h dla 1 N – 1 M
 • Kurs przepisy i procedury w pracach geodezyjnych dl celów prawnych: 14 h dla 1 N – 1M,
 • Kurs nowoczesne technologie pomiarowe: 16 h dla 1 N – 1M,
 • Kurs projektowania ogrodów: 72h dla 2N -  2 K,
 • Kurs carvingu: 16h dla 2 N -2K,
 • Kus analiza i ocena jakości żywności: 16h dla 2N – 2K
 • Kurs produkcja bezpiecznej żywności: 16h dla 2N – 2K,
 • Kurs czekolada bez tajemnic: 8 h dla 2 N – 2K,
 • Warsztaty z dietetykiem :8h dla 2N – 2K,
 • Kurs kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów – 36h dla 15 N
 • Kurs z wykorzystywania e- zasobów 24h- dla 10 N
DLA ZS 6
 • Kurs carvingu: 16h dla 16 N (16K)(2 gr /16 godz dla gr)
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia: 32h dla 8N (9K, 1M),
 • Kurs coaching menadżerów sprzedaży:16h dla 8 N (6K,2M),
 • Kurs merchandising towarów w sklepie: 16h dla 8 N (6K,2M),
 • Kurs z wykorzystywania e- zasobów 24h- dla 10 N
Wyjazdy edukacyjne dla Uczniów ZS 1 – wyjazdy zgodne z kierunkami kształcenia uczniów   uczestników projektu
 • Wyjazd dla 9 UCZ TTŻ do Iławy, Suwałk, Ostródy, Mrągowa, Targi Polagra do Poznania
 • Wyjazd dla 30 UCZ TOT do Trójmiasta,
 • Wyjazd dla  23 UCZ TAK – Targi Ogrodnictwa
 • Wyjazd dla 23 UCZ TB na Targi Budownictwa do Nadarzyna, Targi BUDMA do Poznania
Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie aktualny harmonogram.W trakcie szkoleń/kursów zawodowych zostanie przeprowadzony proces walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji (egzamin wewnętrzny). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu zawodowego.Miejsca szkoleń/kursów będą dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu (w tym osób niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno – organizacyjnych.Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu:
 • bezpłatny udział we wsparciach przewidzianych w projekcie,
 • kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach;
 • materiały dydaktyczne;
 • stypendium stażowe w wysokości 2050,00 zł*. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim;
 • pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich, szkolenia BHP, odzież ochronna, eksploatacja sprzętu przed uczestnictwem w stażu zawodowym z zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej w dyspozycji projektodawcy na ten cel w ramach Projektu;
 • zwrot kosztów dojazdu.
 • wynagrodzenie opiekuna stażysty.
*Stypendium stażowe wypłacane będzie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Stypendium stażowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14-go dnia następnego miesiąca przelewem na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika projektu wymaganych dokumentów m.in. listy obecności na stażu za miesiąc, którego dotyczy wypłata, a po zakończeniu stażu także opinii od pracodawcy, ankiety oraz sprawozdania ze stażu.
 • Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.
 • Staże organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w oparciu o zapisy projektu i wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych na podstawie umów projektodawcy z Uczestnikami projektu oraz pracodawcami, tj. zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
 • Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze Projektu.
Kontakt: Więcej info na stronach szkół:

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.