Zawodowy pakiet startowy

Projekt „Zawodowy pakiet startowy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014  – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

O projekcie

Projekt „Zawodowy pakiet startowy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Projekt realizowany jest przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie wraz z partnerami: Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna oraz Miastem Ostrołęka.

 • Wartość projektu: 2 067 813,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 861 031,70 zł
 • Okres realizacji projektu: 01.09.018 – 31.08.2021 r.

Cel Projektu: Celem głównym projektu Zawodowy Pakiet Startowy jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zgodnie z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji 8 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia 190 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 01.09.2018 – 31.08.2021.

Kto może zostać uczestnikiem projektu
Grupę docelową projektu stanowi Technikum nr 3 przy ZSZ nr 3 w Ostrołęce i jego 190 uczniów, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce oraz 8 nauczycieli kształcenia zawodowego zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, w tym:

 • Uczniowie zawodów:
  • Technik Ekonomista: 20 os.  (15 kobiet i 5 mężczyzn),
  • Technik Handlowiec: 20 os. (14 kobiet i 6 mężczyzn),
  • Technik Architektury Krajobrazu: 50 os. (41 kobiet i 9 mężczyzn),
  • Technik Informatyk: 100 os. (5 kobiet i 95 mężczyzn),

 • Nauczyciele kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 przy ZSZ nr 3 w Ostrołęce:
  • Technik Informatyk: 5 os. (5 mężczyzn),
  • Technik Architektury Krajobrazu: 3 os. (2 kobiety i 1 mężczyzna),

Działania w projekcie

W ramach projektu „Zawodowy pakiet startowy” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:
1. STWORZENIE NOWYCH I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH MIĘDZYSZKOLNYCH PRACOWNI ZAWODOWYCH I WARSZTATÓW SZKOLNYCH;

2. KURSY, STUDIA I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA NAUCZYCIELI ZAWODÓW:

 • Technik Informatyk:
  • Programowanie w Java (5 os.)
  • Programowanie gier z wykorzystaniem silnika Unity 3D (5 os.)
  • Studia podyplomowe: projektowanie aplikacji  (1 os.)

 • Technik Architektury Krajobrazu:
  • Auto-Cad poziom I + II (3 os.)
  • Projektowanie i wizualizacja w programie Gardenphilia (3 os.)

3. SZKOLNY PUNKT INFORMACJI I KARIERY „SPINKA”

 • Warsztaty z poruszania się na rynku pracy i planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej (190 uczniów)
 • Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów – IPD (190 uczniów)
 • Konsultacje indywidualne /dyżur doradcy zawodowego w szkole

4. KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZAWODÓW:

 • Technik Informatyk:
  • Programowanie w Java (100 os.)
  • Programowanie gier z wykorzystaniem silnika Unity 3D (20 os.)
  • Tworzenie efektów w programie Adobe after effects (30 os.)
  • Grafika w programie COREL (30 os.)
  • Analiza danych EXCEL, Access, SQL Server (20 os.)

 • Technik Architektury Krajobrazu:
  • AutoCAD poziom I (50 os.)
  • Projektowanie i wizualizacja w programie Gardenphilia (30 os.)
  • Kosztorysowanie w programie NormaPro (20 os.)

 • Technik Ekonomista:
  • Analiza finansowa przedsiębiorstw (20 os.),
  • Obsługa firmy z wykorzystaniem narzędzi e-administracja (20 os.)

 • Technik Handlowiec
  • Profesjonalny przedstawiciel handlowy (20 os.)
  • E-narzędzia w pracy przedstawiciela handlowego – tworzenie prezentacji, ofert (20 os.)

5. POLIGON KOMPETENCJI MIĘKKICH

 • 3 obozy edukacyjne dla 135 uczniów (54 kobiety i 81 mężczyzn)
 • Szkolenia stacjonarne kompetencji miękkich  dla 55 uczniów (21 kobiet i 34 mężczyzn)

6. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
Płatne staże zawodowe dla 166 uczniów (65 kobiet i 101 mężczyzn) – 150 h, w woj. mazowieckim, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.

Rekrutacja uczestników

Jeśli spełniasz kryteria (odnośnik do „kto może zostać uczestnikiem projektu”) zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Sposób składania dokumentów
Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu,
 • drogą mailową: zawodowypakiet@projektgamma.pl
  Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia,
 • pocztową

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:

UCZNIOWIE

 • motywacja – spełnia/ nie spełnia – ocena na podstawie testu badającego motywację ucznia do udziału w projekcie oraz rozmowy z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia małoletniego;

 • średnia ocen za ostatni rok:
  • 5,0 lub więcej                +5 pkt.,
  • 4,7 - 4,99                    +4 pkt.,
  • 4,40 - 4,69                    +3 pkt.,
  • 4,2 - 4,39                    +2 pkt.,
  • 4,0 - 4,19                    +1 pkt.,
  • poniżej 4,0                    0 pkt.

 • frekwencja za ostatni rok:
  • 90 - 100%                     +5 pkt.,
  • 70 - 89%                    +4 pkt.,
  • 50 - 69%                    +3 pkt.,
  • poniżej 50%                    0 pkt.,

 • dosoby zamieszkujące na terenach wiejskich    +3 pkt.,

 • osoby z niepełnosprawnościami            +3pkt.

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • motywacja – spełnia/ nie spełnia – ocena na podstawie testu badającego motywację nauczyciela do udziału w projekcie oraz rozmowy z nauczycielem.

Regulamin

 

Kontakt

Biuro Projektu:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Jaracza 5, 07-410 Ostrołęka

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.