Zarządzanie projektem w kulturze Lean

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych onlineotwartezamkniete
Dobieramy metodykę zarządzania projektami pod charakterystykę organizacji
Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie lean management!

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Implementacja Lean pozwala Firmom na nieustanne zwiększanie wydajności pracy, by konkurować z sukcesem na rynku. Transformacja Lean odbywa się także poprzez realizowanie projektów, które umożliwią przekształcanie firmy w elastyczną organizację potrafiącą szybko odpowiadać na oczekiwania klientów.

Lean wykształcił swoją metodykę zarządzania projektami, która pozwala zarówno eliminować marnotrawstwa jak również tworzyć innowacyjne rozwiązania lub produkty zmieniające przyszłość Firmy.

Ponieważ Lean jako filozofia działania także podlega ewolucji, dlatego w pracy projektowej czerpie doświadczenia z metodyk, które na Lean „wyrosły” jak choćby Scrum.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Wizualizowanie procesów biznesowych/produkcyjnych.
 • Identyfikowanie i eliminacja marnotrawstw.
 • Projektowanie sprzyjającego produktywności środowiska pracy.
 • Udoskonalanie i standaryzacja procesów biznesowych/produkcyjnych.
 • Tworzenie systemu zarządzania wizualnego.
 • Projektowanie wskaźników służących efektywnemu monitorowaniu procesów.
 • Techniki rozwiązywania problemów.
 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodę Karty A3.
 • Definiowanie celu, zakresu, ryzyk i kosztów projektu.
 • Analizowanie podstawowych źródeł prac projektowych: głos klienta, dane procesowe, głos pracowników.
 • Zarządzanie zespołem projektowym.

METODA:
Szkolenie lean management prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności (ćwiczenia, symulacje, eksperymenty edukacyjne, itp.).

Metoda warsztatowa szkolenia lean zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania

Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału uczestników. Wszystkie moduły warsztatu bazują na jednym wspólnym mianowniku – zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków – zarówno na poziomie osobistym jak również zespołowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Geneza i rozwój lean – historia, która uczy

 • Taiichi Ōno i System Produkcyjny Toyoty
 • Od filozofii Kaizen do zwinnych metodyk zarządzania
 • Upodmiotowienie pracowników – odpowiedzialność, właścicielstwo procesowe, szacunek
 • Wartość dodana i marnotrawstwo – analiza w miejscu realizacji procesów
 • Produktywność vs. efektywność – czemu ludzie stają się biegli w robieniu zbędnych czynności
 • 9 rodzajów marnotrawstwa
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach

2. Wizualizacja procesów biznesowych jako metoda projektowania usprawnień

 • Tworzenie map strumienia wartości (VSM, SIPOC, Swimline chart)
 • Tworzenie mapy stanu obecnego
 • Projektowanie mapy stanu przyszłego
 • Zarządzanie optymalizacją procesu w oparciu o mapę stanu przyszłego – inicjacja projektu w organizacji Lean
 • Zarządzanie wizualne
 • Rodzaje tablic wizualnych
 • Projektowanie wskaźników i informacji zarządczej
 • Prowadzenie board meetingów

3. Standaryzacja procesów jako efekt realizacji projektu Lean

 • Standaryzacja procesów
 • Korzyści ze standaryzacji
 • Metody i przykłady standaryzacji
 • Role organizacyjne w standaryzacji pracy
 • Dokumentacja i audyt stabilności procesu
 • Jak utrzymywać standardy?

4. Techniki problem solving – narzędzia pracy w realizacji projektów Lean

 • Cykl Deminga (PDCA/SDCA)
 • Ewolucja procesów – dlaczego powinniśmy inicjować zmiany?
 • Systemowe podejście do rozwoju firmy jako element kultury organizacyjnej
 • Siedem kroków rozwiązywania problemów – wprowadzenie do metodyki problem solving
 • W jaki sposób nasz mózg radzi sobie z problemami
 • Bariery w rozwiązywaniu problemów – dlaczego godzimy się na status quo?
 • Podstawowe narzędzia problem solving – jak ich używać, łączyć w sekwencje i wyciągać poprawne wnioski (5why, diagram Ishikawy, 5W1H, pola problemowe Kawakity, Macierz O’Connora, Siatka rozwiązań, Best of The Best i. in.)

5. Zarządzanie projektami w organizacji Lean

 • Co to jest projekt – definiowanie celu i zakresu
 • Tworzenie zindywidualizowanych Kart A3
 • Planowanie i przebieg realizacji projektu prowadzonego metodą Kart A3
 • Zarządzanie wieloma projektami – ich wzajemne oddziaływanie i dystraktory
 • Zarządzanie wizualne projektami wg. metody Kart A3
 • Analiza ryzyk projektowych
 • Szacowanie kosztów projektu

6. Zespół projektowy i otoczenie projektu

 • Jak stworzyć skuteczny zespół
 • PM – jego zadania i zakres odpowiedzialności
 • Zespół – zakres zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej roli w projektach
 • Interesariusze projektu
 • Zarządzanie wydajnością zespołu
 • Komunikacja z otoczeniem

7. Fazy projektu

 • AS IS – definiowanie sytuacji wyjściowej (marnotrawstwa w procesie, konieczność reengineering, nowe potrzeby klientów, innowacje etc. etc.)
 • TO BE – projektowanie stanu przyszłego, to czym się projekt zakończy
 • IMPLEMENT – przejście od stanu as is do to be
 • CONTINUOUS IMPROVEMENT – planowanie dalszego doskonalenia

8. Kiedy projekt się skończy

 • Dokumentacja projektowa
 • Zarządzanie zdobytą wiedzą
 • Łączenie projektów – synergia innowacji
 • Doskonalenie procesu zarządzania projektem

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zbudowanie podłoża dla kultury ciągłego doskonalenia.
 • Możliwość realnego skrócenia czasu procesów biznesowych.
 • Zwiększenie rentowności poprzez realizację projektów innowacyjnych.
 • Zbudowanie zespołu potrafiącego skutecznie rozwiązywać problemy.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wzrost zaangażowania w realizację zadań.
 • Zrozumienie pełnionej roli i budowa właścicielstwa procesowego.
 • Praktyczne poznanie podstaw lean.
 • Poznanie skutecznych metod rozwiązywania problemów.
 • Zrozumienie procesowego charakteru prac projektowych.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Zbudowanie świadomości i sposobu postrzegania firmy w odniesieniu do procesów oraz wartości dodanej i marnotrawstw w nich występujących.
 • Zdobycie realnego wpływu na produktywność organizacji i podział odpowiedzialności za wyniki na wszystkich pracowników bez względu na pozycję w firmie.
 • Umiejętność skutecznego prowadzenia projektów w środowisku Lean
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.