Kompetentni zawodowcy w Czyżewie

Beneficjentem projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Mysłowicka 15,01-612 Warszawa. Partnerem projektu jest powiat wysokomazowiecki ul. Ludowa 15,18-200 Wysokie Mazowieckie.

 

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Realizatora, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie Ul. Niepodległości 3.

Projekt „Kompetentni zawodowcy w Czyżewie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, Działanie RPO.03.03. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 • Wartość projektu: 971 237,51 zł
 • Kwota dofinansowania: 918 937,51 zł
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021 r.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców. Nastąpi to poprzez realizację dodatkowych zajęć i kursów dla 130 uczniów, staży zawodowych, doposażenie pracowni.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Technikum w ZSOIZ w Czyżewie

 • Uczniowie zawodu: 130 uczniów
 • Technik informatyk: 50 uczniów
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 30 uczniów
 • Technik agrobiznesu: 50 uczniów
 • Nauczyciele kształcenia zawodowego: 11 nauczycieli

Rekrutacja uczestników

Jeśli spełniasz kryteria uczestnictwa zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Sposób składania dokumentów

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:

 • Opinia wychowawcy klasy dotycząca trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej ucznia – Punktacja: 0 brak / 2 pkt
 • Motywacja - ocena na podstawie opinii pedagoga / rozmowy z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia małoletniego, opinia nauczyciela przedmiotu- wszystkie Zadania.
  Punktacja: 1-5 pkt
 • Średnia ocen z przedmiotów za ostatni rok - Zadanie 7, Zadanie 10,
  Punktacja: 5 pkt – średnia ocen za ostatni semestr 5,0 lub wyżej;4 pkt – średnia ocen 4,99 – 4,7;3 pkt – średnia ocen 4,69 – 4,40; 2 pkt - średnia ocen 4,39-4,2;1pkt średnia ocen 4,19 – 4,0;0 pkt poniżej 4,0;pierwszeństwo dla uczniów najwyższych klas.
 • niskie wyniki z danego przedmiotu, opinia nauczyciela – Zadanie 9
  Punktacja: 1- 5 pkt
 • Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych i wychowawcy, frekwencja na zajęciach za ostatni rok szkolny, średnia ocen jak dla Zadania 7, pierwszeństwo w rekrutacji dla uczniów najwyższych klas - Zadanie13,Zadanie 6,Zadanie 5,Zadanie 4,Zadanie 3
  Punktacja: 1- 5 pkt
 • osoby z niepełnosprawnościami +3pkt.,
  Punktacja na podstawie orzeczenia.

Działania w projekcie

W ramach projektu „Kompetentni zawodowcy w Czyżewie” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

 • I. Kursy i szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli zawodu - liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 11 osób.
  • Staże zawodowe dla nauczycieli – 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych ( 2K,3M)- 40 godzin stażu dla jednego nauczyciela, pogłębienie wiedzy dotyczącej realnych warunków pracy
  • Kursy doskonalące i warsztaty dla 10 nauczycieli (8 K,2 M):
   • warsztat cukierniczy,
   • warsztat sushi,
   • warsztat lunch box,
   • warsztat wszystko o rybach,
   • warsztat carvingu,
   • warsztaty w regionie – Kruszyniany, Korycin, Carski Trakt – Wizna,Hotel Zamek w Pułtusku, restauracja Moonsfera w Warszawie
  • Studia podyplomowe – 1 nauczyciel (W ramach zadania 8)
  • Kurs podnoszący kompetencje nauczycieli w zakresie wzmacniania u uczniów kompetencji społecznych i umiejętności uniwersalnych – 6N( 3K,3M) 40 godz – rola abstrakcyjnego i refleksyjnego myślenia, kształtowanie umiejętności kreatywnej współpracy z innymi, rozwój kreatywności i innowacyjności

 • II. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów:
  • Dodatkowe kursy i warsztaty w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
   • kurs barmański - 40 godz dla uczniów pełnoletnich 10 UCZ(4K,6M) – zasady miksologii, techniki miksowania, dobór szkła,miary barowe
   • kurs baristy – 16 godz dla 10 UCZ(5K,5M) – przygotowanie kawy, rodzaje kawy – kwasowość, sposoby parzenia i serwowania.
   • kurs kelnerski – 14 godz dla 10 UCZ(5K,5M) – techniki serwowania, bielizna stołowa, obsługa imprez w tym zbiorowych
   • warsztat cukierniczy z elementami zdobnictwa – 12 UCZ(11K,1M)- 8 godz
   • Sushi – 20 UCZ( 12K,8M) - historia sushi, podstawowe produkty i formy 3 godz
   • wszystko o rybach 15 UCZ(10 K, 5M) – 4 godz
   • kuchnie świata włoska, węgierska, rosyjska, francuska, hiszpańska,angielska – 15 UCZ 6 godz. x 6 warsztatów – organizowane w szkole
   • kurs carvingu- rzeźbienie w owocach 10 UCZ(5K,5M) 16 godz – organizowane w szkole
   • warsztaty w regionie – kuchnia tatarska(Kruszyniany);produkcja serów (Korycin),ogród zielnik (Koryciny),Carski Trakt,
   • wizyty studyjne w Hotelu Zamku w Pułtusku, restauracji Moonsfera,
   • szkolne wydarzenie ”Podlasie ziemniakiem stoi”
  • Dodatkowe kursy i warsztaty w zawodzie technik informatyka.
   • Kurs ECDL wraz z egzaminem STANDARD 160 godz dla 2 grup po 15 UCZ
   • Kurs ECDL wraz z egzaminem ADVANCED 160 godz dla 2 grup po 15 UCZ
   • Kurs grafiki 3 D – 80 godz dla 2 grup po 6 UCZ
   • Warsztaty w trakcie:INTEL EXTREME MASTERS, IT Future Expo (w ramach Zadania 5)
  • Dodatkowe kursy i warsztaty w zawodzie technik agrobiznesu
   • obsługa kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych – 15 UCZ| 36 godzin
   • Kurs inseminacyjny- 16 UCZ,19godz teoria, 28 godz praktyka, 3 godz – egzamin
   • Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin 10 UCZ – 21 godz
   • Informatyka dla agrobiznesu – 10 UCZ 40 godz
   • Wizyty studyjne Mlekovita, Pronar - Narew, Brwinów
   • Targi Agroshow – Kielce/Bednary

 • III. Kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające zdobywanie dodatkowych uprawnień
  • Kurs kierowca operator wózków widłowych z uprawnieniami wymiany butli gazowych dla 10 UCZ – 77 godz (47 godz praktycznych + 30 godz teorii)
  • Kurs operatora wózków jezdniowych z napdem silnikowym – 67 godz dla 10 UCZ
  • Kurs prawo jazdy kategorii B dla 15 UCZ
  • Kurs prawo jazdy B+E dla 15 UCZ

 • IV. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i informatyki - grupa 8 UCZ .50 godz zajęć w roku szkolnym dla grupy
  • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych dla TI, T Agro, TŻiUG – 50 godz zajęć dla grupy w roku szkolnym.

 • V. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego powiązanych z zawodem.
  • chemia dla rolników dla uczniów TAGR– 50 godz dla grupy łącznie dla 16UCZ (5K,11M)
  • koło biologiczne dla uczniów TŻiUG – 50 godz dla grupy łącznie dla 16 UCZ ((11K,5M)
  • koło jęz. angielskiego dla uczniów TI, TAGR, TŻiUG – 3 grupy po 30 godz, 3 grupy po 20 godz dla 24 UCZ (14K,10M)

 • VI. Wsparcie na rzecz rozwijania u uczniów właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy
  • Warsztaty podnoszące poziom kompetencji społecznych uczniów 130 UCZ (36K,94M) 13 grup po 10 osób /12 godz dla grupy
  • Warsztaty z poruszania się na rynku pracy i planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej 40 UCZ, 5 grup po 8 osób – 16 godz dla grupy
  • Indywidualne doradztwo zawodowe dla 40 uczniów
  • Indywidualne konsultacje– średnio 8 godz w miesiącu- dyżur doradcy zawodowego w szkole- 20 miesięcy w trakcie trwania projektu

 • V. Staże zawodowe, liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 30 UCZ.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.

Harmonogramy

Kontakt

Karolina Mirowska
Koordynator Projektów Szkoleniowych

Joanna Głębowska
Koordynator Projektów Unijnych

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.