Kompetentni Mazowszanie – rozwój umiejętności językowych i komputerowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Głównym CELEM PROJEKTU jest nabycie w terminie 01.02.2018-30.09.2019 kompetencji i/lub kwalifikacji komputerowych na poziomie A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP przez 380 uczestników projektu oraz kompetencji i/lub kwalifikacji językowych (w zakresie języka angielskiego /niemieckiego/francuskiego) na pełnym poziomie A, B lub C wg ESOKJ przez 250UP poprzez szkolenia komputerowe i językowe w formach pozaszkolnych.
 
Projekt „Kompetentni Mazowszanie – rozwój umiejętności językowych i komputerowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, na podstawie umowy między Projektodawcą a Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Głównym CELEM PROJEKTU jest nabycie w terminie 01.02.2018-30.09.2019 kompetencji i/lub kwalifikacji komputerowych na poziomie A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP przez 380 uczestników projektu oraz kompetencji i/lub kwalifikacji językowych (w zakresie języka angielskiego /niemieckiego/francuskiego) na pełnym poziomie A, B lub C wg ESOKJ przez 250UP poprzez szkolenia komputerowe i językowe w formach pozaszkolnych.

Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta poprzez:
 • osiągnięcie pełnego poziomu biegłości językowej, zgodnie z ESOKJ (tj. na poziomie A, B lub C), potwierdzonej certyfikatem TOEIC lub CPE lub WiDaF lub TFI lub DALF przez min. 228 UP do dnia 30.09.2019;
 • osiągnięcie kompetencji cyfrowych na poziomie A+B DIGCOMP potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile przez min. 228 UP do dnia 30.09.2019;
 • nabycie kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie Realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 • wzrost motywacji do podejmowania nauki przez całe życie u 380 osób w wieku 25 lat – 50 lat o niskich kwalifikacjach z woj. mazowieckiego do 30.09.2019 r.

Kluczowe wskaźniki w ramach projektu:
 • REZULTATU: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach; w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 380 osób w tym: 190K i 76M;
 • PRODUKTU: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach; w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 380 osób w tym: 190K i 76M.

Grupa docelowa:

UCZESTNIKAMI PROJEKTU będzie 380 osób (228 kobiet/152 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej zamieszkujących (zgodnie z kodeksem cywilnym) na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem kompetencji cyfrowych i językowych, w tym:
 • 304 (80%) osób w wieku 25-50 lat;
 • min. 228 (60%) osób zamieszkujących obszary wiejskie;
 • min. 190 osób o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3);
 • 19 osób z niepełnosprawnościami.

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!


WSPARCIEM ZOSTANĄ OBJĘTE WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W LLL

(life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w POKL 2013-15 i/lub w RPO WM 2014-2020, o ile prawidłowo zgłoszą udział w projekcie.

Pierwszeństwo w ramach projektu będą miały osoby zamieszkujące obszary wiejskie, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach ze względu na zwiększone zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, społecznym i defaworyzacją w obszarze LLL tych grup.

Rekrutacja/Warunki udziału
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, na bieżąco na bieżąco od 02.2018 do zebrania się ostatniej grupy szkoleniowej przy zachowaniu bezstronności i przestrzeganiu zasady równych szans.

W celu zgłoszenia udziału w projekcie niezbędne jest:

 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi oświadczeniami i zaświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych - dokumenty dostępne w biurze projektu i na stronie www projektu);
 • podanie danych wymaganych do celów ewidencyjnych i statystycznych na potrzeby projektu.


Rekrutacja prowadzona jest etapami:

 • I ETAP: przyjmowanie zgłoszeń: osobiście w Biurze Projektu, mailowo, faksem, przesyłką pocztową i weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem spełnienia założeń projektu;
 • II ETAP: przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników w celu dopasowania wsparcia do ich potrzeb i umiejętności;
 • III ETAP: utworzenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej;
 • IV ETAP: informacja o wynikach rekrutacji do projektu drogą telefoniczną i mailową.


Warunki udziału w projekcie:
Spełnienie kryteriów grupy docelowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia i/lub zaświadczenia tj.:

 • miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie mazowieckim (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego
 • w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) – oświadczenie;
 • wiek: powyżej 25 lat – 50 lat – oświadczenie o numerze PESEL;
 • status: nieuczestniczenie we wsparciu LLL (life long learning) w tożsamym zakresie w ramach POKL 2013-15 i/lub w RPO WM 2014-2020 (szkolenia ICT) – oświadczenie;
 • wykształcenie maksymalnie średnie tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne) – oświadczenie;
 • potwierdzenie zainteresowania nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności ICT z własnej inicjatywy – oświadczenie;
 • osoby pracujące – oświadczenie;
 • osoby bezrobotne – oświadczenie, w tym długotrwale bezrobotne – zaświadczenie z PUP;
 • osoby bierne zawodowo – oświadczenie;
 • osoby niepełnosprawne – oświadczenie;
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – oświadczenie;
 • osoby bierne zawodowo – oświadczenie.


Kryteria dodatkowe (weryfikowane na podstawie oświadczenia) w celu premiowania osób w niekorzystnej sytuacji:

 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich – 2 pkt;
 • osoby z niepełnosprawnościami – 2 pkt (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności: ksero za zgodą uczestnika projektu);
 • wiek (PESEL) – 2 pkt;
 • niekorzystanie z LLL – 2 pkt – oświadczenie.


Na podstawie sumy uzyskanych punktów zostaną stworzone lista uczestników projektu (380 osób) oraz lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej, w pierwszej kolejności przyjmowane do projektu będą osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Dokumenty zgłoszeniowe Uczestników projektu będą przyjmowane i możliwe do złożenia za pośrednictwem poczty, kuriera oraz osobiście bezpośrednio w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami w celu zgłoszenia udziału w projekcie są uprawnione do uprzedniego przesłania elektronicznej wersji (skan) dokumentów rekrutacyjnych na adres email podany na stronie www projektu (w przypadku zakwalifikowania osoby do projektu wymagane będzie dostarczenie podpisanych dokumentów na wezwanie Projektodawcy w wersji papierowej, w oryginale do biura projektu przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia; w przeciwnym wypadku osoba zostanie skreślona z listy uczestników i umieszczona na liście rezerwowej).

Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych wskaźników.

Do projektu zostanie przyjętych 380 osób zgodnych z założoną strukturą z podziałem na kobiety i mężczyzn tj. 228K i 152M.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie www projektu i będą dostępne w biurze projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem wsparcia bardzo prosimy
o poinformowanie Beneficjenta o tym fakcie.

Struktura Grupy docelowej:
Grupę docelową projektu stanowi 380 osób (228 kobiet i 192 mężczyzn) z obszaru województwa mazowieckiego, w wieku od 25 lat -50 lat, w tym:

 • w wieku 25-50 lat – 304 uczestników (183K i 121M) -80%;
 • w wieku 50 lat – 76 uczestników (46K i 30M);
 • z wykształceniem maksymalnie średnim tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne) – 190 uczestników (114 K i 76M);
 • nieuczestniczących we wsparciu LLL (life long learning) w tożsamym zakresie w ramach w POKL 2013-15 i/lub w RPO WM 2014-2020 (szkolenia ICT) – 380 uczestników (228K i 152M)100% uczestników;
 • zamieszkujące na terenach wiejskich – 228 uczestników (137K i 91M) – 60%;
 • z niepełnosprawnościami – 19 uczestników (12 K i 7M).


UWAGA! Wszyscy uczestnicy projektu w pierwszej kolejności realizują szkolenia komputerowe z zakresu ECDL, w dalszej kolejności uczestnicy odbywają szkolenia językowe (wybór języka: język angielski lub język niemiecki lub język francuski). Udział w szkoleniu komputerowym jest obowiązkowy.

Oferowane wsparcie:
ECDL – Szkolenia w zakresie zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i/lub uzyskiwania kwalifikacji zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji nabytych przez Uczestników projektu: 380 osób: 38 szkoleń (grup) x 10 os./96h/gr/1h = 45min.

Program: B1 – Podstawy pracy z komputerem/ B2 – Podstawy pracy w sieci/ B3 – Przetwarzanie tekstów/ B4 – Arkusze kalkulacyjne/ S3 –  IT Security/ S9 – Rozwiązywanie problemów.

JĘZYK ANGIELSKI – Szkolenia w zakresie zdobywania i poprawy kompetencji językowych i/lub uzyskiwania kwalifikacji zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji nabytych przez UP (potwierdzających zdobycie przez UP określonego poziomu biegłości językowej –  zgodnie z ESOKJ, tj. na pełnym poziomie A, B lub C) / 420 osobo szkoleń: 210 osób x 2 szkolenia/grupy 10 osobowe/21 grup
x 2 szkolenia (2 x 60 godzin) / 21 gr x 10 osób x 120 godzin.

JĘZYK NIEMIECKI – Szkolenia w zakresie zdobywania i poprawy kompetencji językowych i/lub uzyskiwania kwalifikacji zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji nabytych przez UP (potwierdzających zdobycie przez UP określonego poziomu biegłości językowej –  zgodnie z ESOKJ, tj. na pełnym poziomie A, B lub C) / 40 osobo szkoleń: 20 osób x 2 szkolenia/grupy 10 osobowe/2 grupy
x 2 szkolenia (2 x 60 godzin) /2 gr x 10 osób x 120 godzin.

JĘZYK FRANCUSKI – Szkolenia w zakresie zdobywania i poprawy kompetencji językowych i/lub uzyskiwania kwalifikacji zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji nabytych przez UP (potwierdzających zdobycie przez UP określonego poziomu biegłości językowej – zgodnie z ESOKJ, tj. na pełnym poziomie A, B lub C) / 40 osobo szkoleń: 20 osób x 2 szkolenia/grupy 10 osobowe/2 grupy
x 2 szkolenia (2 x 60 godzin) / 2 gr x 10 osób x 120 godzin.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły językowej Pygmalion https://pygmalion.pl/

Dane o projekcie:

 • Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 30.09.2019 r.
 • Obszar realizacji projektu: Województwo mazowieckie;
 • Wartość projektu: 1 961 486,40 zł:
 • Wydatki kwalifikowalne: 1 961 486,40 zł;
 • Wnioskowane dofinansowanie: 1 765 337,75 zł.

Zapraszamy!!! Skontaktuj się z nami już dziś!

 

 • E-mail:  tomasz.przybylski@projektgamma.pl
 • Telefon kontaktowy: 501 537 797
 • Realizator Projektu:
  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna
  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
 • Biuro Projektu:
  ul. Mysłowicka 15
  01-612 Warszawa
  Telefon: 501 537 797

 ZAPYTANIA OFERTOWE


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.