Excellent Leader Program

Program

Szczegółowy program 4 szkoleń składających się na Excellent Leader Program: Od specjalisty do menedżera, Główne wyzwania menedżera, Praca z pracownikiem, Praca z zespołem, Kompetencje emocjonalne.

Tworzenie przestrzeni na leadership

Idea

Skuteczna zmiana – w tym przypadku wprowadzenie do praktyki zarzadzania kompetencji przywódczych wymaga skuteczności na czterech płaszczyznach:

 • Wiedza – wiem co powinienem zmienić
 • Umiejętności – wiem jak to zmienić
 • Motywacja – rozumiem sens zmian i chcę tej zmiany
 • Przestrzeń na zmianę – znajduję przestrzeń na wdrożenie zmiany

Rozwój menedżerów zwykle zatrzymuje się na czwartej płaszczyźnie – „jak tylko znajdę na to czas to się tym zajmę”.

W ramach Excellent Leader Program zaczynamy od tego szkolenia, aby menedżerowie stworzyli sobie możliwość poświęcenia części czasu na wdrożenie umiejętności leaderskich. Jednym z rezultatów szkolenia będzie więc szczegółowy plan – dla każdego uczestnika indywidualny co powinien zrobić, aby mieć możliwość wdrażać umiejętności z kolejnych sesji ELP.

Jako, istnieje wiele nieporozumień dotyczących różnic między przewodzeniem uczestnicy poznają jasny podział, które z kompetencji odpowiadają funkcjom menedżerskim, a które leaderskim.  Excellent Leader Program jest adresowany do niższej i średniej kadry menedżerskiej – w związku z tym rozwój będzie dotyczył obszarów, na które uczestnicy będą mieli bezpośredni wpływ – podnoszenie zaangażowania,  obniżanie rotacji, kształtowanie kultury współodpowiedzialności, nadawanie sensu i znaczenia wykonywanej przez pracowników pracy.

Nakreślenie ścieżki operacyjnego leadershipu będzie osadzone w kontekście VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność). Realizowanie celów postawionych przez menedżerami – podnoszenie efektywności poprzez wzrost zaangażowania i  obniżenie rotacji będzie uwzględniało rzeczywistość intensywnie nasyconą zmiany i wszystkimi jej konsekwencjami (dla menedżera, dla zespołu i dla interesariuszy zespołu).

Program

1. Wstęp do leadershipu operacyjnego

 • Różnice pomiędzy zarządzaniem i przywództwem
  • Rola i powinności względem zespołu, organizacji i interesariuszy
  • Cele
  • Kompetencje
  • Codzienne działania leadershipowe vs. zarządcze
 • „Duże” modele leadershipu vs leadership operacyjny
 • Leadership operacyjny
  • Możliwy do wprowadzenia na poziomie codziennych działań
  • Mierzalny i określony w kryteriach sukcesu

2. Stopnie przywództwa wg Maxwella

 • I poziom – przywództwo bazujące na stanowisku
 • II poziom – przywództwo bazujące na przyzwoleniu (relacje)
 • III poziom – przywództwo bazujące na produktywności (osobista skuteczność)
 • IV poziom – przywództwo bazujące na rozwoju innych
 • V poziom – szczyt autorytetu (nie dotyczy Excellent Leader Program
 • Droga od leadershipu do rezultatów
  • Trafny dobór stylów przywódczych
  • Stosowanie odpowiednich narzędzi
  • Poprawa klimatu/ atmosfery w zespole
  • Wzrost zaangażowania pracowników i obniżenie rotacji

3. Dlaczego menedżerowie nie zostają leaderami?

 • Charakterystyka pracy typowego menedżera w Polsce
  • Dużo pracy operacyjnej
  • Wiele tzw. „pożarów” – menedżer jako strażak
  • Zadania pilne i ważne wg Matrycy Eisenhowera
  • Niewiele czasu inwestowanego w przyszłość zespołu
 • Bariery utrudniające inwestowanie w zespół
  • Bariery mentalne
  • Brak wiary w skuteczność pracowników
  • Brak zaufania do trafności decyzji i jakości wykonywanej pracy przez pracowników
  • Chęć bycia niezastąpionym
  • Bariery związane z workflow zespołu i menedżera
  • Presja czasu
  • Zadania są wykonywane szybciej przez menedżera niż przez pracowników
  • Niski priorytet
  • Brak jasnych oczekiwań ze stony organizacji dotyczących podnoszenia efektywności poprzez wzrost zaangażowania i obniżanie rotacji

4. Stworzenie przestrzeni na leadership operacyjny

 • Fotografia dnia menedżera
  • Jaką część dnia menedżer poświęca na pracę specjalisty?
  • Jaką część dnia na pracą zarządczą?
  • Jaką część na pracę leadershipową?
 • Uwolnienie czasu poświęconego na zadania specjalisty
  • Analiza wszystkich zadań operacyjnych wykonywanych przez menedżera
  • Podział zadań, na które członkowie zespołu mogą już dziś wykonywać na podobnym poziomie jakościowym / czasowym oraz na pozostałe
  • Określenie jakich kompetencji brakuje zespołowi, aby ten mógł przejąć całość zadań operacyjnych menedżera
  • Stworzenie planu rozwojowego dla zespołu i poszczególnych pracowników
  • Kolejność przekazywanych kompetencji
  • Przypisanie konkretnych pracowników do poszczególnych kompetencji
  • Zobowiązanie na osi czasu do kiedy to się wydarzy

5. Przygotowanie zespołu do przesunięcia działań operacyjnych z menedżera na pracowników

 • Expose zmiany
  • Cel, uzasadnienie i korzyści
  • Zachowania i postawy oczekiwane i nieakceptowane
  • Konsekwencje w obu scenariuszach
 • Omówienie potencjalnych wątpliwości i trudnych sytuacji

6. Przygotowanie zespołu do przejęcia zadań operacyjnych menedżera

 • Przypomnienie matrycy dojrzałości pracownika wg Blancharda
 • Umiejscowienie pracowników dla matrycy dojrzałości dla kompetencji, które menedżer  przekaże zespołowi
 • Dobór formy zarzadzania rozwojem
  • Instruktaż
  • Trening
  • Coaching
  • Mentoring
   

7. Uruchomienie peer mentoringu w zespole

 • Najważniejsze pojęcia
  • Peer mentoring – rozwój prowadzony przez współpracownika
  • Highliers – ci, którzy osiągają w danym obszarze najwyższe wyniki
  • Underachievers – ci, których wyniki są poniżej średniej
 • Wprowadzenie peer mentoringu do zespołu
  • Zakomunikowanie wprowadzanej zmiany
  • Ustalenie par peer mentoringowych
  • Określenie obowiązków i odpowiedzialności  peer mentor’ów i peer mentee
  • Określenie roli menedżera w procesie – w jaki sposób będzie monitorował, wzmacniał i  egzekwował proces rozwoju

8. Podsumowanie szkolenia i action plan

 • Plan wdrożeniowy
  • Start
  • Stop
  • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Zaangażowanie

Idea

Instytut badawczy Gallupa udowodnił w badaniu 900 000 zespołów wpływ zaangażowania na efektywność. Zaangażowane zespoły osiągają wyższe KPI’s, a zaangażowane organizacje osiągają wyższą wartość.

Najnowsza edycja globalnego badania w latach 2014-2016 Gallupa wskazuje, że tylko 15% pracowników w 155 krajach na całym świecie jest zaangażowanych w swoją pracę. 22% jest aktywnie niezaangażowana czyli sabotuje produktywność zespołu.

W świecie, w którym z jednej strony istnieje silna presja na podnoszenie efektywności, a z drugiej pracownicy co raz wyraźniej mówią o life-work balance i nie mają gotowości do pracy po godzinach, kluczową drogą podnoszenia efektywności jest wzrost zaangażowania i uruchomienie w ten sposób pełni potencjału zespołu.

Na podstawie wyników badania, Instytut badawczy Gallupa opracował metodykę, która krok po kroku przeprowadza menedżera i zespół przez proces podnoszenia zaangażowania zespołu.

Szkolenie da menedżerom wiedzę i umiejętności, aby podnieść zaangażowanie w swoim zespole.

Program

1. Budowanie zaangażowania Q12 – analiza odpowiedzi na 12 pytań:

 • Odpowiedzi na pytania od 1 do 5 przewidują ryzyko rotacji w zespole
 • Odpowiedzi 1-12 wskazują poziom zaangażowania w zespole

Sekcja A.
Czy mam wszystko czego potrzebuję aby dobrze wykonywać swoją pracę?:

 • Wiem czego oczekuje się ode mnie w pracy.
 • Mam materiały i wyposażenie potrzebne do tego, aby właściwie wykonywać swoją pracę.

Sekcja B.
Czy mogę dawać z siebie to, co mam najlepszego?:

 • W pracy mam możliwość wykonywania codziennie tego, co robię najlepiej.
 • W ciągu ostatnich siedmiu dni otrzymałem(am) pochwałę lub wyrazy uznania za dobrze wykonywaną pracę.
 • Wydaje mi się, że mój przełożony lub ktoś inny z mojej pracy troszczy się o mnie jako o osobę.
 • W mojej pracy jest ktoś, kto zachęca mnie do tego, abym się rozwijał(a).

Sekcja C.
Czy mam poczucie przynależności do zespołu/firmy?:

 • Wydaje mi się, że w pracy liczą się z moją opinią.
 • Misja i cel działania firmy dają mi poczucie, że moja praca jest ważna.
 • Moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, aby wykonywać swoją pracę na    najwyższym poziomie.
 • Mam w pracy bardzo bliskiego przyjaciela.

Sekcja D.
Czy mam możliwość rozwoju?:

 • W ciągu ostatnich sześciu miesięcy,    ktoś w pracy rozmawiał ze mną o moich postępach.
 • W ciągu ostatniego roku miałem(am) w pracy możliwości uczenia się i rozwoju.

2. Przełożenie analizy wyników badania Q12 na pracę z zespołem:

 • Przełożenie odpowiedzi w poszczególnych sekcjach pytań Q12 na Piramidę Potrzeb Gallupa:
  • Sekcja A. Podstawowe potrzeby
  • Sekcja B. Indywidualne potrzeby
  • Sekcja C. Przynależność do zespołu
  • Sekcja D. Potrzeba rozwoju
 • Wykorzystanie Modelu Ścieżki Gallupa do przełożenia wzrostu zaangażowania na poprawę wyników finansowych:
  • Mocne strony
  • Dopasowanie
  • Świetni menedżerowie
  • Zaangażowanie pracownicy
  • Zaangażowani klienci
  • Zrównoważony wzrost
  • Poprawa wyników finansowych
 • Praca z arkuszem Build Engagement and Collaboration:
  • Zdefiniowanie elementów Q12 budujących  zaangażowanie. Wybór kluczowych
  • Co pomaga a co przeszkadza w osiągnięciu tego elementu
  • Ustalenie działań SSC (start-stop-continue).

3. Utrzymanie zaangażowania w procesie zmiany

 • Trójkąt zmiany
  • Motywacja
  • Wiedza
  • Umiejętności
  • Środowisko
 • Psychologiczne etapy reakcji na zmianę (Kubler-Ross)
  • Zaprzeczanie
  • Negocjacje
  • Gniew
  • Depresja
  • Akceptacja
 • ­Reakcje emocjonalne na zmianę Lazarus, Folkman)
  • Wstępna ocena sytuacji
  • Pobudzenie
  • Ocena stopnia poradzenia sobie z sytuacją
  • Reakcja emocjonalna
  • Następstwa indywidualne
 • ­Umiejscowienie kontroli
  • Zewnętrzne: tendencja do postrzegania szczęścia i losu jako czynników mających duży wpływ na nasze życie
  • Wewnętrzne: tendencja do twierdzenia, że kontrola leży w nas samych i możemy ją sprawować nad otaczającym światem

4. Podsumowanie szkolenia i action plan

 • Plan wdrożeniowy
  • Start
  • Stop
  • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Obniżanie rotacji

Idea

Wielu menedżerów doświadcza wysokiej rotacji w swoich zespołach.  Przyczyn szukają w zjawisku rynku pracownika, nieefektywnych procesach rekrutacyjnych oraz specyfice branży. Tymczasem można zaobserwować, że w organizacjach, w których jest wiele zespołów o podobnej specyfice poziom fluktuacji kadr jest różny.

Ta sama organizacja, specyfika i dział HR – różnica jest w menedżerze, który zespół prowadzi. W rzeczywistości to menedżer i jego codzienne działania mają największy wpływ na decyzje pracowników dotyczące ich przyszłości zawodowej. 

W 2008 roku Google uruchomił wewnętrzny projekt pod nazwą Project Oxygen mający określić „co czyni menedżera świetnym”. Na podstawie tych badań zidentyfikowano 8 zachowań, które są wspólne dla najbardziej wydajnych menedżerów Google. Wprowadzono je do programów rozwoju menedżerów.

Okazało się, że szkolenie i propagowanie wśród menedżerów tych ośmiu zachowań, spowodowało poprawę zarządzania w Google i wyniki zespołu, takie jak retencja w zespole, satysfakcja pracowników i ich wydajność w kolejnym roku.

Ponieważ wraz ze wzrostem rozmiarów i złożoności firmy wzrosły również wymagania wobec menedżerów i liderów, 10 lat później zdecydowano się ponowić badanie.

Tak powstało „10 zachowań niezbędnych jak tlen” najlepszych menedżerów Google (2 spośród zachowań z poprzedniej listy zostało zaktualizowane, a doszły kolejne dwa):

 • Jest dobrym coachem.
 • Wzmacnia zespół i nie stosuje mikrozarządzania.
 • Tworzy integracyjne środowisko zespołowe, wykazujące troskę o sukces i dobre samopoczucie członków zespołu.
 • Jest produktywny i zorientowany na wyniki
 • Stosuje otwartą komunikację - słucha i dzieli się informacjami.
 • Wspiera rozwój kariery i regularnie omawia postępy poszczególnych osób.
 • Ma jasną wizję i strategię dla zespołu.
 • Ma kluczowe umiejętności techniczne, które pomagają doradzać zespołowi.
 • Współpracuje w różnymi działami w organizacji.
 • Ma odwagę podejmowania decyzji.

Program

1. Wprowadzenie do zarządzania retencją

 • Pull Factors
  • Dlaczego pracownicy przychodzą do firmy?
  • Co ich przyciąga do firmy?
 • Stay Factors
  • Dlaczego pracownicy pozostają w firmie?
  • Co przytrzymuje w firmie jej obecnych pracowników?
 • Push Factors
  • Dlaczego pracownicy odchodzą
  • Jakie są najczęstsze powody rezygnacji pracowników z dalszego angażowania swojego potencjału w rozwój firmy?

2. Rotacja zaczyna się od rekrutacji

 • Candidate Journey –  brak właściwych doświadczeń kandydata powoduje, że wybieramy spośród najgorszych
 • Oczekiwania pracowników wobec przełożonych w procesie rekrutacji
  • Różnice pomiędzy oczekiwaniami generacji X, Y, Z
  • Czynniki must have
  • Czynniki motywujące
  • Rozwój
  • Poczucie sensu
  • Autonomia
 • Przedstawienie pracy zespołu zgodnie z modelem Simona Sineka
  • Why? Do czego dąży menedżer i dział
  • How? Wartości i zasady w zespole
  • What? Szczegóły pracy i oczekiwania
 • Tworzenie przestrzeni dla kandydata na ekspresję własnych oczekiwań, sądów, zadawanie pytań

3. Employee journey – czego doświadcza pracownik w organizacji i jak to wpływa efektywności i lojalność wobec pracodawcy

 • Pierwsze doświadczenia – onboarding
  • Pierwszy dzień
  • Pierwszy tydzień
  • Pierwszy kwartał
 • Rola buddiego – opiekuna wdrożenia tzw. Newcomer’a
 • Praca na wynikach
  • Instant feedback (w obie strony)
  • Jasny plan rozwojowy
  • Podnoszenie standardu pracy
 • Budowanie kapitału zaufania (model Coveya)
 • Exit Interview
  • Co zrobić, aby mógł się on odbyć z przełożonym, a nie wyłącznie z HR
  • Jak stworzyć atmosferę pozwalającą na szczerą rozmowę?
  • Jakie pytania zadawać?
  • Obszar własnego zarządzania i przywództwa
  • Obszar relacji w zespole
  • Obszar osobisty pracownika
  • Identyfikacja powodów odejścia

4. Matryca ryzyka w obszarze retencji

 • Skala ryzyka odejścia
  • Mała
  • Średnia - wartościowe, specjalistyczne umiejętności i wiedza, którymi można się podzielić lub zastąpić.
  • Duża – unikalna wiedza i umiejętności
 • Skala trudności w zastąpieniu pracownika, szacunki oparte na przykład na:
  • Zapotrzebowaniu rynku na kompetencje pracownika,
  • Istniejących ofertach konkurencyjnych
  • Trendach w wynagrodzeniach
  • Sytuacji rodzinnej
  • Zdarzeniach w zespole lub/i organizacji

5. Jak angażować innych pracowników do obniżania rotacji w zespole

 • Typy pracowników pod kątem identyfikacji i zadowolenia z pracy
  • Najemnicy (niskie zadowolenie, niska identyfikacja)
  • Zakładnicy  (niskie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
  • Wyłączeni (wysokie zadowolenie, niska identyfikacja)
  • Apostołowie (wysokie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
 • Apostołowie – naturalni sprzymierzeńcy menedżera w zarządzaniu rotacją
  • Kreowanie liderów zaangażowania
  • Włączanie apostołów do projektów tych,  w których pracują osoby o wyższym ryzyku odejścia
  • Współodpowiedzialność i prośba o rekomentacje

6. Podsumowanie szkolenia i action plan

 • ­Plan wdrożeniowy
  • Start
  • Stop
  • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Empowerment / współodpowiedzialaność

Idea

62% pracowników w Polskich firmach nie jest zainteresowana tym, czy ich firma odniesie sukces. Dlatego każda organizacja stoi przed zasadniczym wyzwaniem: co zrobić, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca i funkcji, którą zajmują w firmie brali większą odpowiedzialność nie tylko za wykonywanie własnych zadań, ale także za realizację celów wyższego rzędu, rezultatów swoich działów i całej firmy.

Menedżerowie wobec tych wyzwań powinni na nowo przemyśleć i zmienić swoje dotychczasowe metody i sposoby zarządzania i stać się architektami kultury współodpowiedzialności w swoich firmach.

Szkolenie obejmuje fundamentalne zagadnienia związane z budowaniem w firmie postaw współodpowiedzialności za rezultaty indywidualne, zespołowe i firmowe.

Istotą tworzenia kultury współodpowiedzialności jest możliwość współtworzenia tej kultury przez wszystkich pracowników. Dlatego większość ćwiczeń, wniosków i idei jest wypracowywana przez samych uczestników, czyniąc ich współwłaścicielami zasad i norm kształtujących kulturę współodpowiedzialności w firmie.

Program

1. Wprowadzenie do empowermentu

 • Dlaczego menedżerowie nie wprowadzają empowermentu?
  • Brak pewności, że pracownicy podejmą właściwe działania i decyzje
  • Przekonania menedżerów dotyczące zespołu
 • Dlaczego empowerment jest dziś koniecznością
  • Uprawomocnienie pozwala przesunąć decyzyjność bliżej problemów.
  • Empowerment przyśpiesza reakcję na wyzwanie a to podstawa zwinności
  • Współodpowiedzialność jest odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników

2. Perspektywy odpowiedzialności

 • Trzy perspektywy poczucia odpowiedzialności – omówienie
 • Debata oksfordzka:
  • „Czy ludzie chcą na siebie odpowiedzialność?”
  • „Co musisz dać pracownikowi, abyś miał prawo wymagać od niego odpowiedzialności?”
 • Expose – Przekazanie informacji, które zbudują poczucie odpowiedzialności pracowników

3. Filary Architektury Współodpowiedzialności

 • Przejrzystość Pracownicy rozumieją kluczowe cele i politykę organizacji, tak samo dobrze jak wymagania dotyczące ich pracy
 • Współudział: Pracownicy widzą, że mają wpływ poprzez możliwość decydowania i posiadane upoważnienia
 • Feedback: Pracownicy  dają i otrzymują  wartościowy feedback
 • Zespół:  Pracownicy mają poczucie przynależności do organizacji, którą charakteryzuje spójność, wzajemne wsparcie, zaufanie i duma

4. Model złotego kręgu Simona Sineka jako gwarancja bezpieczeństwa dla menedżera w budowaniu kultury współodpowiedzialności

 • Why?
  • Przełożenie misji/wizji firmy na cele zespołu i pracowników indywidulanych
  • Powiązanie jednych celów z drugimi
  • Komunikowanie wartości  w sytuacji podejmowania kluczowych decyzji (dlaczego tak? dlaczego nie?)
 • How?
  • Powiązanie dlaczego? z jak?
  • Dobór metod osiągania celów
 • What?
  • Jakie decyzje, jakie działania podejmujemy
 • W których momentach wykorzystywać model złotego kręgu
  • Planowanie
  • Decydowanie
  • Rozstrzyganie

5. Tworzenie kultury feedback’u w dziale

 • ­Tworzenie przyzwolenie na feedback – złote zasady przyjmowania i dawania feedbacku
 • Schemat rozmowy wg A. Culberta jako fundament dwustronnego feedbacku
  • Co z tego co otrzymujesz pomaga ci osiągnąć wyniki?
  • Co z tego co otrzymujesz przeszkadza ci osiąganiu wyniku?
  • Czy jest coś, czego nie otrzymujesz,a a chciałbyś dostawać, żeby zwiększyć swoją efektywność ?
  • Jak sądzisz, co z tego co zrobiłeś jest wysoko cenione?
  • Jak sądzisz, które z twoich działań – lub zaniechań – są nisko oceniane?
  • Czy istnieje jakieś twoje działanie, które mogło przynieść dodatkowe pozytywne rezultaty, choć nie pomyślałeś o nim lub celowo zdecydowałeś się z niego zrezygnować?
 • Procedura rozmowy:
  • Pracownik odpowiada na pytania 1, 2, 3
  • Menedżer odpowiada na pytania 4, 5, 6
  • Pracownik odpowiada na pytania 4, 5, 6
  • Menedżer odpowiada na pytania 1, 2, 3

6. Zew i talent

 • Jak odkrywać potencjał, zamiłowania i uzdolnienia pracowników ?
 • Jak zagospodarować potencjał pracowników, aby sami chętnie podejmowali odpowiedzialność za rezultaty?

7. Wzmocnienie zachowań

 • Sposoby doceniania pracowników
 • Zasady stosowania nagród
 • Wyrażanie uznania – algorytm rozmowy – odgrywanie case study

8. Podsumowanie szkolenia i action plan

 • Plan wdrożeniowy
  • Start
  • Stop
 • Kontynuacja
  • Kryteria sukcesu
  • Oś czasu

9. Rozszerzenie strefy rozwoju poza Excellent Leader Program

 • Stworzenie grup / par peer mentoringowych
 • Otworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wdrożeniowych
 • Uroczyste celebrowanie zakończenia Excellent Leader Program

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Zobacz w dziale:

Excellent Leader Program

Szczegółowy program 4 szkoleń składających się na Excellent Leader Program: Od specjalisty do menedżera, Główne wyzwania menedżera, Praca z pracownikiem, Praca z zespołem, Kompetencje emocjonalne.

Excellent Leader Program to nie tylko 4 sesje szkoleniowe, ale również przestrzeń pomiędzy nimi. Materiały inspiracyjne w postaci podcast’ów, nagrań video, pigułek wiedzy i zadań poszkoleniowych sprawiają, że przestrzeń rozwojowa rozszerza się na cały okres programu oraz czas po jego zakończeniu.

Trenerzy są mocną stroną Akademii Excellent Leader Program

Wieloletni staż menedżerski, doświadczenie trenerskie w prowadzeniu setek dni szkoleniowych dla kadry kierowniczej powoduje, że trenerzy rozumieją wyzwania stojące przed uczestnikami i mogą zaproponować sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Doświadczenie w szkoleniu kadry menedżerskiej liczmy w tysiącach dni szkoleniowych oraz dziesiątkach tysięcy kierowników i menedżerów różnego szczebla. Mieliśmy przyjemność pracować zarówno dla największych polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz mniejszych, rodzinnych przedsiębiorstw.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.