Specustawa przesyłowa – najważniejsze założenia

Głównym celem uchwalonej w 2015 roku specustawy przesyłowej było przyspieszenie procesu budowy sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu. Obowiązujące wówczas regulacje dotyczące ustanowienia służebności przesyłu wymagały zmian tak, aby zagwarantować sprawną realizację kluczowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju sieci energetycznych.

zdjęcie - Specustawa przesyłowa – najważniejsze założenia

 

Specustawa przesyłowa – najważniejsze założenia


Służebność przesyłu – co to takiego?

Instytucja służebności przesyłu została uregulowana w polskim prawie w 2008 r. poprzez uzupełnienie Kodeksu cywilnego o art. 3051-3054. Zgodnie z jego zapisami przedsiębiorca przesyłowy, który planuje budowę infrastruktury przesyłowej na cudzym gruncie lub jest już właścicielem urządzeń przesyłowych znajdujących się na takiej nieruchomości ma prawo do korzystania z niej w celu utrzymania infrastruktury w odpowiednim stanie – zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.

Aby ustanowić służebność przesyłu przedsiębiorca może zawrzeć z właścicielem gruntu stosowną umowę. Powinny znaleźć się w niej m.in. zapisy regulujące wysokość wynagrodzenia wypłacanego właścicielowi – chyba, że zgodzi się on na nieodpłatne obciążenie gruntu – oraz warunki udostępniania nieruchomości przedsiębiorcy.

Jeżeli jedna ze stron odmawia podpisana umowy, wtedy pozostaje ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej. Roszczenie w tej sprawie przysługuje wtedy, kiedy ustanowienie służebności przesyłu jest konieczne do właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych.

Wycena prawa użytkowania wieczystego oraz wycena nieruchomości
Dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wycena prawa użytkowania wieczystego oraz wycena nieruchomości
Omówienie prawa użytkowania wieczystego i zasad wyceny prawa użytkowania wieczystego

Europejskie zobowiązania impulsem do przyjęcia specustawy przesyłowej

Impulsem do uchwalenia Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych była konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. W dokumencie tym część inwestycji energetycznych realizowanych na terenie Polski została uznana za tzw. projekty wspólnego zainteresowania.

Oznacza to, że ich realizacja jest elementem tworzenia w ramach Unii Europejskiej nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej mającej na celu rozwój konkurencyjnego rynku i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

W związku z powyższym unijne regulacje zakładały możliwie jak najszybszą – nie przekraczającą 3,5 roku –  finalizację inwestycji określanych mianem projektów o nadrzędnym interesie publicznym. Takie przyspieszenie realizacji inwestycji energetycznych w Polsce było niemożliwe ze względu na stopień skomplikowania przepisów oraz ich rozproszenie.

Dodatkowym argumentem za przyjęciem specustawy przesyłowej była obawa o nieterminową realizację przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna niektórych projektów energetycznych dofinansowanych ze środków UE, co skutkować mogłoby koniecznością zwrotu pozyskanych funduszy. Zamknięta lista inwestycji strategicznych objętych działaniem specustawy przesyłowej stanowi załącznik do niej.

Początkowo lista zawierała 23 inwestycje dotyczące linii przesyłowych najwyższych napięć, a następnie została uzupełniona kolejnymi 5 projektami w 2017 r. Inwestycje te mają za zadanie połączyć energetycznie Polskę i Litwę, zwiększyć zdolności wymiany mocy między Polską, Niemcami i Czechami oraz wesprzeć pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Specustawa przesyłowa jest ograniczona nie tylko przedmiotowo, ale i czasowo – obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

Służebność Publiczna
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Służebność Publiczna
Praktyczne aspekty instytucji wywłaszczeniowych, zarówno z perspektywy inwestora, jak i właściciela nieruchomości

Kompleksowa decyzja o lokalizacji inwestycji

W uzasadnieniu do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ustawodawca wskazuje, że realizuje ona przede wszystkim zobowiązanie Polski do szczególnego traktowania projektów wspólnego zainteresowania, o których mówi unijne rozporządzenie.

Kluczowa jest możliwość korzystania z przyspieszonej ścieżki pozyskiwania zezwoleń czy licencji niezbędnych do realizacji danej inwestycji.

W związku z tym przepisy ustawy wprowadziły nową instytucję prawną – decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Ma ona charakter kompleksowy – określa m.in. linie rozgraniczające tereny objęte wnioskiem, pozwolenia wodnoprawne czy decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Nie zawiera w sobie jednak pozwolenia na budowę, o które inwestor musi wystąpić oddzielnie.

Kompetencje do wydania decyzji przekazano jednemu organowi – wojewodzie z danego województwa, na terenie którego położona ma być inwestycja lub jej najdłuższy odcinek.

Decyzja wydawana jest na wniosek inwestora w ciągu miesiąca pod rygorem zapłaty kary tysiąca złotych za każdy dzień zwłoki.

Organem wyższego stopnia w procesie wydania decyzji jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Podczas szkolenia umowy cywilnoprawne w praktyce omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych,  kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.

Uczestnicy tego szkolenia interesują się również:

Wywłaszczenie

W wyniku wydania decyzji lokalizacyjnej grunty, których ona dotyczy z mocy prawa przechodzą na Skarb Państwa za odszkodowaniem, wygasają prawa obciążające nieruchomość, a inwestor nabywa prawo do ich wieczystego użytkowania oraz prawo własności usytuowanych na nich budynków i urządzeń.

W przypadku braku porozumienia co do wysokości odszkodowania, ustalane jest ono w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Służebność Publiczna
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej. W tym artykule opiszemy czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jak będzie wyglądał harmonogram PPK.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące prowadzenia i archiwizacji akt osobowych pracowników. Najważniejsze zmiany to skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat oraz wprowadzenie możliwości ich przechowywania oraz archiwizacji w formie cyfrowej.
Microsoft Office Excel to nie tylko idealne narzędzie do pracy biurowej. Wykorzystywany może być przez każdego, kto zna choćby jego podstawowe funkcje w codziennym życiu.
Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.
Kontrola zarządcza to jeden z głównych elementów wymaganych w celu sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewnia ona bezpieczeństwo wykonania danej czynności, bez narażenia firmy na straty. W celu przeprowadzenia kontroli zarządczej, jak i wprowadzenia odpowiedniego systemu zarządzania ryzykiem w swojej firmie w pierwszej kolejności należy posiadać odpowiednio wyszkolonych pracowników. W celu ich pozyskania warto wysłać ich na specjalne kursy ( z reguły kilkudniowe), które szkolą w ramach poruszanych zagadnień. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Inwestycje liniowe przez cudze grunty
8 grudnia 2020 - 9 grudnia 2020 Szkolenie online
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki...
Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji