Zmiana zasad wypłacania wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia w gotówce

W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.

Gamma - Zmiana zasad wypłacania wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia w gotówce


Zasady wypłacania wynagrodzeń

Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Wynagrodzenie wypłacane jest w zasadzie w formie pieniężnej, choć niekiedy dopuszczalne jest (co najwyżej) częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie – przewidywać to muszą ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana niebawem. Zapraszamy  na szkolenie zmiany w prawie pracy 2022.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Wypłata na rachunek

Dotychczas zasadą było wypłacanie wynagrodzenia do rąk pracownika. Spełnienie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w inny sposób (np. na rachunek bankowy pracownika) było możliwe, o ile stanowił tak układ zbiorowy pracy lub też pracownik wyraził uprzednio na to zgodę na piśmie. Nowelizacja odwróciła tę zasadę.

Obecnie podstawową formą jest wypłata na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Następuje stopniowa marginalizacja gotówkowej formy wypłat wynagrodzeń, choć w dalszym ciągu jest możliwa.

Wypłata wynagrodzenia w gotówce – na wniosek

Pracodawca, dotychczas obowiązany do uzyskania zgody pracownika na dokonanie przelewu wynagrodzenia na konto pracownika, teraz został do tego uprawniony i zobligowany przez ustawę.

Będzie musiał jednak wypłacać wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych pracownika, gdy ten złoży wniosek o taką wypłatę. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracodawca musi taki wniosek uwzględnić.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym działem: szkolenia finansowe Zobacz m.in. Sprawdź również dział z naszymi szkoleniami online.

Kodeks pracy - wynagrodzenie. Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rynku?

Ustawodawca uzasadnił potrzebę zmiany w zakresie wiodącej formy wypłacania wynagrodzenia dostosowaniem przepisów do zmieniających się preferencji pracowników. Pracownicy coraz powszechniej wybierali bowiem bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej możemy się dowiedzieć, że już w 2014 r. aż 77,8% pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenia na rachunki płatnicze (dane Banku Światowego).

Nowa regulacja ma także w oczywisty sposób ograniczyć szarą strefę. Płatności gotówkowe nie pozostawiają przeważnie żadnego śladu i umożliwiają ukrycie przekazania środków. Nowelizacja ma zatem przyczynić się do ograniczenia szarej strefy w gospodarce i poprawić sytuację konkurencyjną uczciwych podmiotów i zwiększyć dochody sektora finansów publicznych.

Wypłata wynagrodzenia na konto poprawi egzekucję alimentów?

W tym kontekście warto wspomnieć też o nowelizacji Kodeksu pracy, dokonanej ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432) – tzw. „pakiet alimentacyjny”.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry stworzyliśmy dział związany z tymi tematami.Zobacz nasze szkolenia dla kadr:

Od dnia 1 grudnia 2020 r. obowiązywać będzie m.in. zmieniony przepis art. 282 Kodeksu pracy. Nowo dodany § 3 przewiduje poważną sankcję grożącą pracodawcy. Kara grzywny od 1500 zł do 45000 zł ma odstraszyć tych pracodawców, którzy na umowie o pracę wskazują wynagrodzenie w minimalnej wysokości, a resztę płacą pracownikowi „pod stołem”.

Zgodnie z nowelizowanym przepisem pracodawca nie będzie mógł wypłacić wyższego wynagrodzenia niż to wynika z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Nie trudno odnaleźć związek między tą nowelizacją a wprowadzeniem zasady wypłaty wynagrodzeń przelewem – teoretycznie zwiększy się możliwość kontrolowania nieuczciwych pracodawców i dłużników alimentacyjnych.

Pracodawca może żądać od pracownika podania numeru rachunku

Wprowadzenie zasady wypłaty wynagrodzenia na rachunek płatniczy spowodowało zmianę także w zakresie danych osobowych udostępnianych pracodawcy. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg zatrudnienia.

Od pracownika może żądać ponadto jego innych danych osobowych, imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika (w razie korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy), numeru PESEL oraz – tu nowość – numeru rachunku płatniczego, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Obowiązek informacyjny – już zrealizowany?

Ustawa zmieniająca nakłada też na pracodawcę jednorazowy obowiązek informacyjny. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 22 stycznia 2019 r.) pracodawca powinien poinformować tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Wypłata wynagrodzenia w gotówce

Kiedy pracodawca wypłaci wynagrodzenie w gotówce? Po otrzymaniu takiej informacji od pracodawcy, pracownik ma 7 dni na podanie pracodawcy numeru rachunku płatniczego albo złożenie wspomnianego wniosku dotyczącego wypłaty do rąk własnych. Jeśli pracownik w powyższym terminie nie wskazał numeru rachunku płatniczego, ani nie złożył wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie w gotówce.

Czy nowelizacja osiągnie swój cel?

W teorii nowe rozwiązania – zarówno dotyczące przelewania wynagrodzeń i „pakietu alimentacyjnego” – mogą wydawać się efektywne. Pozostaje jednak jeszcze praktyka i wątpliwość, czy wprowadzone zmiany faktycznie osiągną swój cel, szczególnie wobec pozostawienia pracownikowi możliwości otrzymywania wynagrodzenia w gotówce i związania pracodawcy stosownym wnioskiem pracownika.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r., poz. 357)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) – art. 221, art. 86 § 1

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.