Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego

Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej. Szkolenie prowadzi ekspert – autor opinii prawnych dla zarządców dróg, projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie decyzje lokalizacyjne uwzględnia:

 • zmiany od 1 lipca 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach
 • zmiany od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o drogach publicznych
 • zmiany od 25 marca 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego

Szkolenie zajęcie pasa drogowego – Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste / symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Grupa dedykowana:
 • Projektanci organizacji ruchu i obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa i ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze
 • Wykonawcy robót drogowych i pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Dużą korzyść odniosą także pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego.

Szkolenie decyzje lokalizacyjne uwzględnia:

 • zmiany od 1 lipca 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach
 • zmiany od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o drogach publicznych
 • zmiany od 25 marca 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego

Szkolenie zajęcie pasa drogowego – Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste / symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Grupa dedykowana:
 • Projektanci organizacji ruchu i obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa i ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze
 • Wykonawcy robót drogowych i pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Dużą korzyść odniosą także pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I DZIEŃ
10.00 : 18.00
Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

1. Wprowadzenie do decyzji lokalizacyjnych w pasie dróg publicznej, decyzji na zajęcie pasa drogowego i zarządzania ruchem na drogach (organizacja ruchu drogowego).

2. Granice zarządzania ruchem na drogach.

3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

4. Zakres decyzji lokalizacyjnych.

5. Dokument niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacyjnych.

 • Dokumenty obligatoryjne,
 • Dokument fakultatywne,
 • Problematyka „Szczególnie uzasadnionego przypadku” w świetle art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
 • Prawomocność a ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

6. Uwarunkowania prawne dotyczące wydawania decyzji lokalizacyjnych.

7. Decyzje lokalizacyjne w świetle uwarunkowań ustawy Prawo Budowlane.

8. Zmiany w zasadach wydawania decyzji lokalizacyjnych od 01 stycznia 2016 roku (w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych).

9. Problematyka decyzji lokalizacyjnych – warunki odmowy, sposób uzasadniania.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

10. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów stałej organizacji ruchu.
  • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
   • Projekt stałej dla nowowybudowanej drogi (nowe drogi ekspresowe, nowe autostrady, nowe drogi gminne),
   • Projekt stałej dla przebudowanego odcinka drogi (generalny remont drogi, zmiana geometrii drogi),
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego pionowego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego poziomego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby lokalizacji zjazdów, chodników, miejsc parkingowych w związku z nowopowstałą inwestycją deweloperską,
   • Projekt stałej dla obiektów, punktów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej,
   • Projekt stałej dla reklamy/billboardy dla którego zarządca drogi publicznej wydał decyzję lokalizacyjną,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego ogródka gastronomicznego,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego stoiska handlowego,
   • Projekt stałej dla całorocznego kiosku handlowego.
    • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku),
    • projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania (problematyka oznakowania „wyznaczonych miejsc postojowych”),
    • projektowanie organizacji ruchu w strefach uspokojonego ruchu,
    • projektowanie organizacji ruchu w rejonie przejść dla pieszych,
    • projektowanie organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wymagania formalne dla projektu stałej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
 • Stosowanie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

11. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

12. Pełnomocnictwo w procedurze zmiany organizacji ruchu.

13. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej).

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
 • Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

14. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

15. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

16. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.

17. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.

18. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

19.Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi publicznej-organ zarządzający ruchem.

20. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

21. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

22. Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu.

II DZIEŃ
9:00 – 17:00
Projekty czasowej organizacji ruchu i decyzja na zajęcie pasa drogowego – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

23. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

 • Drogi wewnętrzne gminne,
 • Drogi wewnętrzne prywatne,
 • STREFY RUCHU,
 • STREFY ZAMIESZKANIA,
 • TREFY DROGI WEWNĘTRZNYCH.

24. Projekty CZASOWEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B), energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Imprezy w pasie drogi publicznej,
  • Wystawy w pasie drogi publicznej,
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (imprezy, zaplecze budowy, kontenery),
  • Happeningi, eventy i nagrania filmowe,
  • Studia telewizyjne, koncerty.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

25. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

26. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

27. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

28. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

29. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

 • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

30. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

31. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.

32. Procedura zajęcia pasa drogowego.

33. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.

34. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

 • opinie gwaranta robót drogowych,
 • opinie/decyzje konserwatora zabytków,
 • opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
 • mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • opinie innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (biura i komórki wyspecjalizowane),
 • inne wymagane dokumenty.

35. Jak prawidłowo skompletować wniosek?

36. Treść decyzji o zajęcie pasa drogowego.

37. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Sposoby zmniejszania opłat,
 • Sposoby wyliczania powierzchni,
 • Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

38. Kiedy wymagać zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?

39. Cofnięcie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

40. Odmowa wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

I DZIEŃ
10.00 : 18.00
Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

1. Wprowadzenie do decyzji lokalizacyjnych w pasie dróg publicznej, decyzji na zajęcie pasa drogowego i zarządzania ruchem na drogach (organizacja ruchu drogowego).

2. Granice zarządzania ruchem na drogach.

3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

4. Zakres decyzji lokalizacyjnych.

5. Dokument niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacyjnych.

 • Dokumenty obligatoryjne,
 • Dokument fakultatywne,
 • Problematyka „Szczególnie uzasadnionego przypadku” w świetle art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
 • Prawomocność a ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

6. Uwarunkowania prawne dotyczące wydawania decyzji lokalizacyjnych.

7. Decyzje lokalizacyjne w świetle uwarunkowań ustawy Prawo Budowlane.

8. Zmiany w zasadach wydawania decyzji lokalizacyjnych od 01 stycznia 2016 roku (w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych).

9. Problematyka decyzji lokalizacyjnych – warunki odmowy, sposób uzasadniania.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

10. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów stałej organizacji ruchu.
  • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
   • Projekt stałej dla nowowybudowanej drogi (nowe drogi ekspresowe, nowe autostrady, nowe drogi gminne),
   • Projekt stałej dla przebudowanego odcinka drogi (generalny remont drogi, zmiana geometrii drogi),
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego pionowego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego poziomego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby lokalizacji zjazdów, chodników, miejsc parkingowych w związku z nowopowstałą inwestycją deweloperską,
   • Projekt stałej dla obiektów, punktów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej,
   • Projekt stałej dla reklamy/billboardy dla którego zarządca drogi publicznej wydał decyzję lokalizacyjną,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego ogródka gastronomicznego,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego stoiska handlowego,
   • Projekt stałej dla całorocznego kiosku handlowego.
    • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku),
    • projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania (problematyka oznakowania „wyznaczonych miejsc postojowych”),
    • projektowanie organizacji ruchu w strefach uspokojonego ruchu,
    • projektowanie organizacji ruchu w rejonie przejść dla pieszych,
    • projektowanie organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wymagania formalne dla projektu stałej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
 • Stosowanie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

11. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

12. Pełnomocnictwo w procedurze zmiany organizacji ruchu.

13. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej).

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
 • Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

14. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

15. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

16. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.

17. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.

18. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

19.Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi publicznej-organ zarządzający ruchem.

20. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

21. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

22. Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu.

II DZIEŃ
9:00 – 17:00
Projekty czasowej organizacji ruchu i decyzja na zajęcie pasa drogowego – procedury, projektowanie, prawo i praktyka

23. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

 • Drogi wewnętrzne gminne,
 • Drogi wewnętrzne prywatne,
 • STREFY RUCHU,
 • STREFY ZAMIESZKANIA,
 • TREFY DROGI WEWNĘTRZNYCH.

24. Projekty CZASOWEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B), energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Imprezy w pasie drogi publicznej,
  • Wystawy w pasie drogi publicznej,
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (imprezy, zaplecze budowy, kontenery),
  • Happeningi, eventy i nagrania filmowe,
  • Studia telewizyjne, koncerty.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

25. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

26. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

27. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

28. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

29. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

 • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

30. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

31. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.

32. Procedura zajęcia pasa drogowego.

33. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.

34. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

 • opinie gwaranta robót drogowych,
 • opinie/decyzje konserwatora zabytków,
 • opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
 • mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • opinie innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (biura i komórki wyspecjalizowane),
 • inne wymagane dokumenty.

35. Jak prawidłowo skompletować wniosek?

36. Treść decyzji o zajęcie pasa drogowego.

37. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Sposoby zmniejszania opłat,
 • Sposoby wyliczania powierzchni,
 • Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

38. Kiedy wymagać zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?

39. Cofnięcie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

40. Odmowa wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.