Inne strony: GAMMA DISCOVER

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Regulacje prawne ustawy, rozporządzenia i inne akty wykonawcze. Zapraszamy na szkolenie Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym.

IDEA SZKOLENIA

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego kompleksowo i praktycznie będą Państwo mogli zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowaniem w praktyce. Zdobędą Państwo również umiejętność rozpoznawania tzw. kontrowersyjnych i błędnych działań na etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Błędów które mogą zdecydować o kłopotach a nawet klęsce inwestycji. Dobre przygotowanie i weryfikowany na bieżąco program realizacyjny, jest warunkiem kreującym sukces inwestycji budowlanej, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Dlatego, podejmując decyzję o przystąpieniu do takiej inwestycji, musimy opierać się na dokładnej analizie zapisów aktualnie obowiązującej specustawy drogowej i wynikających z niej obowiązków. Dotyczy to również przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych a także norm zawartych w prawie zamówień publicznych, Kodeksie cywilnym i KPA. Na wszystkie nurtujące Państwa pytania i problemy otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się: planowaniem, negocjowaniem, realizacją i nadzorem nad realizacją inwestycji drogowych a w szczególności: inwestorów samorządowych, zarządców dróg oraz firm wykonawczych i podwykonawczych.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce stosowania prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska a przede wszystkim, specustawy i ustawy o drogach publicznych w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych oraz eliminowania prawidłowości w tej dziedzinie.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w procesie realizacji.
 • Zdobycie wiedzy, jak dostosowywać się do wymogów rozszerzonego katalogu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Zdobycie wiedzy, na czym polegają, zmiany związane z nowelizacją specustawy i ustawy o drogach publicznych.

Metodyka:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podręcznikzawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, z wykorzystaniem przepisów prawa budowlanego i specustawy, będący pomocą w ich praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu.

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Budowa dróg na podstawie ustawy Prawo budowlane, ustawie o drogach publicznych i na podstawie Spec ustawy drogowej. - Zakres stosowania poszczególnych ustaw.
 • Podstawowe pojęcia - budowy, remonty i przebudowy

Omówienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych;
 • Podział dróg publicznych i pojęcie pasa drogowego.
 • Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg z rozróżnieniem poszczególnych kategorii dróg
 • Przedstawienie kwestii dostępu do drogi publicznej
 • Procedura i zasady umieszczania w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Tryb uzyskiwania decyzji w sprawie udostępnienia kanału technologicznego oraz wysokość opłat za jego udostępnienie.
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w tym reklam i materiałów wyborczych
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

2. Omówienie nowelizacji specustawy

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
 • Zawartość wniosku o wydanie decyzji
 • Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję
 • Zakres ustaleń dokonywanych decyzją
 • Zasady zmiany ostatecznej decyzji
 • Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD
 • Ustalenia decyzji
 • Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD,:
 • Treść wniosku o wydanie decyzji – ćwiczenie w wypełnianiu wniosku - Tryb i zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję,
 • Zakres ustaleń dokonywanych decyzją,
 • Procedura zmiany ostatecznej decyzji – ćwiczenie: wystąpienie o zmianę - Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD

3. Zakres stosowania Specustawy - Aktualne (2016) postanowienia spec ustawy drogowej - nowe zasady oddawania dróg do użytkowania.

4. Zasady stosowania ustaw współtowarzyszących: - Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, - Specyfika stosowania Przepisów Prawa budowlanego,

 • Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany
 • Jakie zagadnienia problemy prawne należy rozwiązywać w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
 • Zakres wyłączenia działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Zasady stosowania ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w procesie inwestycyjnym budowy drogi.

5. Właściwość organów administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego w poszczególnych fazach realizacji inwestycji,

 • Etap przygotowania – procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego Ćwiczenie: przygotowanie wniosku o decyzję lokalizacyjną
 • Skutki istotnych odstąpień od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - procedury.
 • Zestaw dokumentów załączanych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6. Procedury społeczne - zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: - Zawiadomienia,

 • Obwieszczenia,
 • Wzory zawiadomień i obwieszczeń,
 • Tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących
 • Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg.

7. Tryb nadawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. – Studia przypadków - Zajęcie terenu, wycinka lasów i drzew.

 • Zasady wstrzymywania robót budowlanych.
 • Zasady oddawania dróg do użytkowania - właściwość organów,

8. Tryb i procedury stosowania prawa budowlanego przy odbiorach dróg.

 • -Spełnienie wymogów dla przeprowadzenia częściowych odbiorów warunkowych,
  Ćwiczenie: protokół odbioru częściowego i końcowego
 • Aktualne zasady kwalifikacji istotnych odstąpień.
 • Nielegalne użytkowanie.

9. Zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

 • Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

10. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi, w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 • Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Prezentacja końcowa: „Błędy, jakie popełniamy najczęściej”

Podsumowanie szkolenia

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Termin szkolenia: 13 marzec 2017 r. do 14 marzec 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: - 1400 zł do 27 lutego br. - 1700 zł od 28 lutego br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.