Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Regulacje prawne ustawy, rozporządzenia i inne akty wykonawcze. Zapraszamy na szkolenie Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym.

IDEA SZKOLENIA

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego kompleksowo i praktycznie będą Państwo mogli zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowaniem w praktyce.

Zdobędą Państwo również umiejętność rozpoznawania tzw. kontrowersyjnych i błędnych działań na etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Błędów które mogą zdecydować o kłopotach a nawet klęsce inwestycji. Dobre przygotowanie i weryfikowany na bieżąco program realizacyjny, jest warunkiem kreującym sukces inwestycji budowlanej, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy.

Dlatego, podejmując decyzję o przystąpieniu do takiej inwestycji, musimy opierać się na dokładnej analizie zapisów aktualnie obowiązującej specustawy drogowej i wynikających z niej obowiązków. Dotyczy to również przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych a także norm zawartych w prawie zamówień publicznych, Kodeksie cywilnym i KPA. Na wszystkie nurtujące Państwa pytania i problemy otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się: planowaniem, negocjowaniem, realizacją i nadzorem nad realizacją inwestycji drogowych a w szczególności: inwestorów samorządowych, zarządców dróg oraz firm wykonawczych i podwykonawczych.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce stosowania prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska a przede wszystkim, specustawy i ustawy o drogach publicznych w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych oraz eliminowania prawidłowości w tej dziedzinie.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w procesie realizacji.
 • Zdobycie wiedzy, jak dostosowywać się do wymogów rozszerzonego katalogu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Zdobycie wiedzy, na czym polegają, zmiany związane z nowelizacją specustawy i ustawy o drogach publicznych.

Metodyka:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podręcznikzawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, z wykorzystaniem przepisów prawa budowlanego i specustawy, będący pomocą w ich praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Budowa dróg na podstawie ustawy Prawo budowlane, ustawie o drogach publicznych i na podstawie Spec ustawy drogowej. - Zakres stosowania poszczególnych ustaw.

  • Podstawowe pojęcia - budowy, remonty i przebudowy

  Omówienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych;

  • Podział dróg publicznych i pojęcie pasa drogowego.
  • Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg z rozróżnieniem poszczególnych kategorii dróg
  • Przedstawienie kwestii dostępu do drogi publicznej
  • Procedura i zasady umieszczania w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Tryb uzyskiwania decyzji w sprawie udostępnienia kanału technologicznego oraz wysokość opłat za jego udostępnienie.
  • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w tym reklam i materiałów wyborczych
  • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
  • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

  2. Omówienie nowelizacji specustawy

  Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

  • Zawartość wniosku o wydanie decyzji
  • Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję
  • Zakres ustaleń dokonywanych decyzją
  • Zasady zmiany ostatecznej decyzji
  • Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD
  • Ustalenia decyzji
  • Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD,:
  • Treść wniosku o wydanie decyzji – ćwiczenie w wypełnianiu wniosku - Tryb i zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję,
  • Zakres ustaleń dokonywanych decyzją,
  • Procedura zmiany ostatecznej decyzji – ćwiczenie: wystąpienie o zmianę - Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD

  3. Zakres stosowania Specustawy - Aktualne (2016) postanowienia spec ustawy drogowej - nowe zasady oddawania dróg do użytkowania.

  4. Zasady stosowania ustaw współtowarzyszących: - Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, - Specyfika stosowania Przepisów Prawa budowlanego,

  • Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany
  • Jakie zagadnienia problemy prawne należy rozwiązywać w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
  • Zakres wyłączenia działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Zasady stosowania ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w procesie inwestycyjnym budowy drogi.

  5. Właściwość organów administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego w poszczególnych fazach realizacji inwestycji,

  • Etap przygotowania – procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego Ćwiczenie: przygotowanie wniosku o decyzję lokalizacyjną
  • Skutki istotnych odstąpień od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - procedury.
  • Zestaw dokumentów załączanych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  6. Procedury społeczne - zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: - Zawiadomienia,

  • Obwieszczenia,
  • Wzory zawiadomień i obwieszczeń,
  • Tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących
  • Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg.

  7. Tryb nadawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. – Studia przypadków - Zajęcie terenu, wycinka lasów i drzew.

  • Zasady wstrzymywania robót budowlanych.
  • Zasady oddawania dróg do użytkowania - właściwość organów,

  8. Tryb i procedury stosowania prawa budowlanego przy odbiorach dróg.

  • -Spełnienie wymogów dla przeprowadzenia częściowych odbiorów warunkowych,
   Ćwiczenie: protokół odbioru częściowego i końcowego
  • Aktualne zasady kwalifikacji istotnych odstąpień.
  • Nielegalne użytkowanie.

  9. Zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

  • Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  • Ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  10. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi, w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  • Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  • Prezentacja końcowa: „Błędy, jakie popełniamy najczęściej”

  Podsumowanie szkolenia

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

  Termin szkolenia: 13 marzec 2017 r. do 14 marzec 2017 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1400 zł do 27 lutego br. 1700 zł od 28 lutego br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
  2019-05-27
  27 maj 2019 -
  2019-05-28
  28 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczna wiedza ma temat mechanizmów funkcjonowania systemu magazynowego, integracji procesów z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, poznać mierniki funkcjonowania magazynów i efektywności procesów magazynowych. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie magazynem - gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu.
  2019-05-28
  28 maj 2019
  2019-05-28
  Katowice
  Katowice
  Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.
  AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH
  2019-05-29
  29 maj 2019 -
  2019-05-30
  30 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Na szkoleniu omówimy m.in. przepisy celne oraz aktualności i zmiany w nich zachodzące. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych. Procedury celne uproszczone. System kontroli eksportu ECS. Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej w imporcie. Zapraszamy na szkolenie Obrót towarowy za granicą.
  2019-05-30
  30 maj 2019 -
  2019-05-31
  31 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Rozporządzenie 561/2006 WE - Rozporządzenie 165/2014 UE - Ustawa o czasie pracy kierowców -  Ustawa o transporcie (wybrane elementy) - Wytyczne Komisji Europejskiej.
  2019-06-10
  10 czerwiec 2019
  2019-06-10
  Warszawa
  Warszawa
  Podstawy prawne, regulacje UE,  obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie Intrastat we Wrocławiu.
  2019-06-14
  14 czerwiec 2019
  2019-06-14
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski towarów, konosament.
  2019-06-17
  17 czerwiec 2019 -
  2019-06-18
  18 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej a także wymianą doświadczeń między uczestnikami szkolenia.
  BUDOWANIE, ZARZĄDZANIE, POMIAR – PRAKTYKA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
  2019-07-11
  11 lipiec 2019 -
  2019-07-12
  12 lipiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Łańcuch dostaw integruje wiele procesów firmowych - od pozyskania surowców po dostarczenie finalnego produktu, reguluje przepływ informacji. Zarządzanie łańcuchem dostaw szkolenie proponuje uczestnikom sprawdzone modele łańcuchów dostaw, dostarcza praktyczne rekomendacje - do zastosowania przez uczestników w swojej pracy.
  Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
  2019-08-19
  19 sierpień 2019 -
  2019-08-20
  20 sierpień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Głównym tematem szkolenia dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!
  Incoterms 2020® - najnowsza wersja - Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
  2019-10-11
  11 październik 2019
  2019-10-11
  Warszawa
  Warszawa
  Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.