Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRiD

Projektowanie, procedury i prawo

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Podstawowym celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowanie w praktyce. Rezultatem tego szkolenia, będzie zdobycie wiedzy o tym jak powinien być przygotowany i zrealizowany, drogowy proces inwestycyjny.

Podstawowym celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowanie w praktyce. Rezultatem tego szkolenia, będzie zdobycie wiedzy o tym jak powinien być przygotowany i zrealizowany, drogowy proces inwestycyjny.

Podstawowym celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowanie w praktyce. Rezultatem tego szkolenia, będzie zdobycie wiedzy o tym jak powinien być przygotowany i zrealizowany, drogowy proces inwestycyjny.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Decyzje zezwalające na realizacje inwestycję drogową (ZRID) – ogólna charakterystyka.

2. Zmiany w przepisach „specustawy drogowej” (ZRID) po nowelizacji ustawy Prawo Budowlane po 19 września 2020 roku.

3. Zakres stosowania specustawy drogowej (ZRID).

4. Relacje wnioskodawcy i organu orzekającego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

5. Zawiadamianie stron postepowania w postępowaniach ZRID – aktywny udział czy bierne obserwowanie?

6. Zawiadomienie a zaskoczenie stron postępowania – rozwiązania legislacyjne.

7. Szczegółowe omówienie treści wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Budowlane 2020:

 • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 • mapa zawierająca projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

8. Analiza orzecznictwa.

9. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

10. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów w sprawie kompletowania wniosków ZRID

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

11. Dodatkowe opinie do wniosku o ZRID:

 • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
 • dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 • podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086) – w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

12. Analiza orzecznictwa.

13. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

14. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów w sprawie kompletowania wniosków ZRID.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

15. Aktualność uzgodnień w procedurze ZRID – data ważności uzgodnień a data wydania decyzji
ZRID?

16. Zmiany nieistotne w rozwiązaniach projektowych w trakcie realizacji inwestycji ZRID.

17. Zmiany istotne w rozwiązaniach projektowych w trakcie realizacji inwestycji ZRID – z uwzględnieniem nowelizacji Prawa Budowlanego 2020.

18. Rozumienie pojęć „linie podziału nieruchomości” i „linie rozgraniczające teren”.

19. Skutki niewłaściwego podziału nieruchomości w procedurze ZRID – konsekwencji cywilnoprawne i administracyjnoprawne.

20. Relacja przepisów ustawy o ochronie przyrody do wycinki drzew i krzewów – postępowania wznowieniowe i wzruszanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

21. Zajęcia terenów kolejowych i terenów wód płynących – problematyka interpretacyjna i praktyczna w procedurze ZRID.

22. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaczenie i wpływ na ruch drogowy.

23. Postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych – urządzenia zlokalizowane w pasie drogi publicznej a procedura ZRID. Wpływ procedury ZRID na wydawane decyzje lokalizacyjne i decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogi publicznej.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

24. Decyzje ZRID a prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – analiza przepisów ustawy Prawo Budowlane 2020.

25. Decyzje ZRID a wywłaszczanie gruntów pod drogę publiczną – problematyka „statusu” terenu pod drogą.

26. Konflikty administracyjnoprawne z innymi zarządcami dróg w zakresie wydawania decyzji lokalizacyjnych w obszarach objętych inwestycją drogową w trybie ZRID.

27. Spóźnione reakcje zarządców dróg i brak przepływu informacji – aspekty formalnoprawne ustalania granic pasa drogi publicznej.

28. Obstrukcje w realizacjach inwestycji drogowych:

 • odwołania stron,
 • „fizyczne” blokowanie inwestycji,
 • możliwości oczyszczenia placu budowy,
 • obstrukcja medialna i prawna.

29. Relacje specustawy drogowej ZRID do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

30. Nakładanie dodatkowych obowiązków w procedurze ZRID – praktyka a ‘ustawowy’ czas trwania procedury ZRID.

31. Elementy obligatoryjne decyzji ZRID – najczęstsze błędy i uchybienia.

32. Omówienie wybranych przykładowych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

33. Procedury odwoławcze od decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

34. Zasady nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

35. Rygor natychmiastowej wykonalności a zmiana statusu prawnego własności nieruchomości.

36. Różnice formalnoprawne w decyzjach ZRID:

 • decyzja ostateczna z rygorem natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja nieostateczna z rygorem natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja ostateczna bez rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja nieostateczna bez rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • relacje prawomocności do ostatecznych i nieostatecznych decyzji ZRID.

37. Wstrzymanie wykonania decyzji ZRID przez organ drugiej instancji i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

38. Niewzruszalność decyzji ZRID – inne drogi odszkodowawcze.

39. Zasady wypłaty odszkodowań przy wywłaszczeniu nieruchomości – rola zarządcy drogi publicznej (w tym tryby specjalne).

40. Analiza orzecznictwa.

41. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

42. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów „specustawy drogowej” ZRID.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

1. Decyzje zezwalające na realizacje inwestycję drogową (ZRID) – ogólna charakterystyka.

2. Zmiany w przepisach „specustawy drogowej” (ZRID) po nowelizacji ustawy Prawo Budowlane po 19 września 2020 roku.

3. Zakres stosowania specustawy drogowej (ZRID).

4. Relacje wnioskodawcy i organu orzekającego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

5. Zawiadamianie stron postepowania w postępowaniach ZRID – aktywny udział czy bierne obserwowanie?

6. Zawiadomienie a zaskoczenie stron postępowania – rozwiązania legislacyjne.

7. Szczegółowe omówienie treści wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Budowlane 2020:

 • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 • mapa zawierająca projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

8. Analiza orzecznictwa.

9. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

10. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów w sprawie kompletowania wniosków ZRID

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

11. Dodatkowe opinie do wniosku o ZRID:

 • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
 • dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 • podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086) – w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

12. Analiza orzecznictwa.

13. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

14. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów w sprawie kompletowania wniosków ZRID.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

15. Aktualność uzgodnień w procedurze ZRID – data ważności uzgodnień a data wydania decyzji
ZRID?

16. Zmiany nieistotne w rozwiązaniach projektowych w trakcie realizacji inwestycji ZRID.

17. Zmiany istotne w rozwiązaniach projektowych w trakcie realizacji inwestycji ZRID – z uwzględnieniem nowelizacji Prawa Budowlanego 2020.

18. Rozumienie pojęć „linie podziału nieruchomości” i „linie rozgraniczające teren”.

19. Skutki niewłaściwego podziału nieruchomości w procedurze ZRID – konsekwencji cywilnoprawne i administracyjnoprawne.

20. Relacja przepisów ustawy o ochronie przyrody do wycinki drzew i krzewów – postępowania wznowieniowe i wzruszanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

21. Zajęcia terenów kolejowych i terenów wód płynących – problematyka interpretacyjna i praktyczna w procedurze ZRID.

22. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaczenie i wpływ na ruch drogowy.

23. Postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych – urządzenia zlokalizowane w pasie drogi publicznej a procedura ZRID. Wpływ procedury ZRID na wydawane decyzje lokalizacyjne i decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogi publicznej.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

24. Decyzje ZRID a prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – analiza przepisów ustawy Prawo Budowlane 2020.

25. Decyzje ZRID a wywłaszczanie gruntów pod drogę publiczną – problematyka „statusu” terenu pod drogą.

26. Konflikty administracyjnoprawne z innymi zarządcami dróg w zakresie wydawania decyzji lokalizacyjnych w obszarach objętych inwestycją drogową w trybie ZRID.

27. Spóźnione reakcje zarządców dróg i brak przepływu informacji – aspekty formalnoprawne ustalania granic pasa drogi publicznej.

28. Obstrukcje w realizacjach inwestycji drogowych:

 • odwołania stron,
 • „fizyczne” blokowanie inwestycji,
 • możliwości oczyszczenia placu budowy,
 • obstrukcja medialna i prawna.

29. Relacje specustawy drogowej ZRID do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

30. Nakładanie dodatkowych obowiązków w procedurze ZRID – praktyka a ‘ustawowy’ czas trwania procedury ZRID.

31. Elementy obligatoryjne decyzji ZRID – najczęstsze błędy i uchybienia.

32. Omówienie wybranych przykładowych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

33. Procedury odwoławcze od decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

34. Zasady nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

35. Rygor natychmiastowej wykonalności a zmiana statusu prawnego własności nieruchomości.

36. Różnice formalnoprawne w decyzjach ZRID:

 • decyzja ostateczna z rygorem natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja nieostateczna z rygorem natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja ostateczna bez rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja nieostateczna bez rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • relacje prawomocności do ostatecznych i nieostatecznych decyzji ZRID.

37. Wstrzymanie wykonania decyzji ZRID przez organ drugiej instancji i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

38. Niewzruszalność decyzji ZRID – inne drogi odszkodowawcze.

39. Zasady wypłaty odszkodowań przy wywłaszczeniu nieruchomości – rola zarządcy drogi publicznej (w tym tryby specjalne).

40. Analiza orzecznictwa.

41. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

42. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów „specustawy drogowej” ZRID.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

1. Decyzje zezwalające na realizacje inwestycję drogową (ZRID) – ogólna charakterystyka.

2. Zmiany w przepisach „specustawy drogowej” (ZRID) po nowelizacji ustawy Prawo Budowlane po 19 września 2020 roku.

3. Zakres stosowania specustawy drogowej (ZRID).

4. Relacje wnioskodawcy i organu orzekającego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

5. Zawiadamianie stron postepowania w postępowaniach ZRID – aktywny udział czy bierne obserwowanie?

6. Zawiadomienie a zaskoczenie stron postępowania – rozwiązania legislacyjne.

7. Szczegółowe omówienie treści wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Budowlane 2020:

 • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 • mapa zawierająca projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

8. Analiza orzecznictwa.

9. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

10. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów w sprawie kompletowania wniosków ZRID

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

11. Dodatkowe opinie do wniosku o ZRID:

 • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
 • dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 • podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086) – w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

12. Analiza orzecznictwa.

13. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

14. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów w sprawie kompletowania wniosków ZRID.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

15. Aktualność uzgodnień w procedurze ZRID – data ważności uzgodnień a data wydania decyzji
ZRID?

16. Zmiany nieistotne w rozwiązaniach projektowych w trakcie realizacji inwestycji ZRID.

17. Zmiany istotne w rozwiązaniach projektowych w trakcie realizacji inwestycji ZRID – z uwzględnieniem nowelizacji Prawa Budowlanego 2020.

18. Rozumienie pojęć „linie podziału nieruchomości” i „linie rozgraniczające teren”.

19. Skutki niewłaściwego podziału nieruchomości w procedurze ZRID – konsekwencji cywilnoprawne i administracyjnoprawne.

20. Relacja przepisów ustawy o ochronie przyrody do wycinki drzew i krzewów – postępowania wznowieniowe i wzruszanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

21. Zajęcia terenów kolejowych i terenów wód płynących – problematyka interpretacyjna i praktyczna w procedurze ZRID.

22. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaczenie i wpływ na ruch drogowy.

23. Postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych – urządzenia zlokalizowane w pasie drogi publicznej a procedura ZRID. Wpływ procedury ZRID na wydawane decyzje lokalizacyjne i decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogi publicznej.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

24. Decyzje ZRID a prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – analiza przepisów ustawy Prawo Budowlane 2020.

25. Decyzje ZRID a wywłaszczanie gruntów pod drogę publiczną – problematyka „statusu” terenu pod drogą.

26. Konflikty administracyjnoprawne z innymi zarządcami dróg w zakresie wydawania decyzji lokalizacyjnych w obszarach objętych inwestycją drogową w trybie ZRID.

27. Spóźnione reakcje zarządców dróg i brak przepływu informacji – aspekty formalnoprawne ustalania granic pasa drogi publicznej.

28. Obstrukcje w realizacjach inwestycji drogowych:

 • odwołania stron,
 • „fizyczne” blokowanie inwestycji,
 • możliwości oczyszczenia placu budowy,
 • obstrukcja medialna i prawna.

29. Relacje specustawy drogowej ZRID do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

30. Nakładanie dodatkowych obowiązków w procedurze ZRID – praktyka a ‘ustawowy’ czas trwania procedury ZRID.

31. Elementy obligatoryjne decyzji ZRID – najczęstsze błędy i uchybienia.

32. Omówienie wybranych przykładowych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

33. Procedury odwoławcze od decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

34. Zasady nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

35. Rygor natychmiastowej wykonalności a zmiana statusu prawnego własności nieruchomości.

36. Różnice formalnoprawne w decyzjach ZRID:

 • decyzja ostateczna z rygorem natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja nieostateczna z rygorem natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja ostateczna bez rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja nieostateczna bez rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • relacje prawomocności do ostatecznych i nieostatecznych decyzji ZRID.

37. Wstrzymanie wykonania decyzji ZRID przez organ drugiej instancji i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

38. Niewzruszalność decyzji ZRID – inne drogi odszkodowawcze.

39. Zasady wypłaty odszkodowań przy wywłaszczeniu nieruchomości – rola zarządcy drogi publicznej (w tym tryby specjalne).

40. Analiza orzecznictwa.

41. Analiza interpretacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju.

42. Bieżąca praktyka i relacje praktyki do przepisów „specustawy drogowej” ZRID.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Zezwolenie ZRiD
 • Procedury ZRiD
 • Zezwolenie na Inwestycję Drogową
 • Zezwolenie ZRiD dla inwestycji drogowej
 • Najnowsze zmiany w przepisach

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.