Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu

Prawo, projektowanie i praktyka

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

Szkolenie ma na celu omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu stałej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania stałej organizacji ruchu.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu,
 • Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu,
 • Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu,
 • Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Projektowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe.

 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,,
 • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

2. Źródło i zasoby czasowych zmian w organizacji ruchu:

 • Zalecenia projektowe,
 • Wykorzystywane wzory,
 • Rozwiązania schematyczne.

3. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/opiniowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

4. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/opiniowania/ zatwierdzania CZASOWEJ organizacji ruchu:

 • zasady stosowania znaków A – 30 z tabliczkami uzupełniającymi,
 • zasady prowadzenia zawężeń w ciągach dróg publicznych (znaki A – 12 b/c oraz A – 30 z T – 18),
 • wielkość i wymiary znaków w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • warunki techniczne umieszczania znaków drogowych w czasowych organizacjach ruchu,
 • czasowe oznakowanie robót na drogach gruntowych – podejście racjonalne,
 •  zasady prowadzenia objazdów znakami F – 8 i F – 9,
 •  problematyka objazdów w kontekście tonażu pojazdów poruszających się po objeździe,
 • znaki uprzedzające o czasowych zmianach w organizacji ruchu – Jak stosować? Jak projektować? Jak zatwierdzać?
 • Zasady stosowania tabliczek uzupełniających T – 1 i T – 2 w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • Zasady stosowania znaku A – 14 „roboty drogowe” – problematyka realiów projektowych w kontekście obowiązujących przepisów,
 • Stosowanie zapór drogowych U – 20a, U – 20b, U – 20c i U – 20d,
 • Stosowanie taśm ostrzegawczych U – 22,
 • Stosowanie pachołków drogowych U – 23,
 • Stosowanie kładek dla pieszych U – 28,
 • Oznakowanie czasowych robót w rejonie chodników,
 • Oznakowanie czasowych robót w rejonie ścieżek rowerowych (C – 13, C – 16, C – 13/16, A – 24),
 • Dojazd pojazdów ciężkich do placu budowy (znaki B – 5 i B – 18 – kwestie tabliczek uzupełniających pod znakami) –
  problematyka umów z zarządcą drogi na korzystania z samochodów ciężkich pow. 3,5 tony z pasa drogowego,
 • Stosowanie znaków B – 1 w czasowej organizacji ruchu,
 • Stosowanie znaków B – 36 w czasowej organizacji ruchu.

5. Problematyka przeznakowania w CZASOWEJ organizacji ruchu – „zasada minimalnej ingerencji” – jak rozwiązywać problemy w tym zakresie w praktyce?

6. Psychologiczne aspekty przeznakowania robót drogowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

7. Rola organu zarządcy drogi w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

8. Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

10. Zasady ochrony środowiska a czasowa organizacja ruchu – organizacja robót w rejonie drzew, krzewów i zieleńców (wymogi i aspekty praktyczne),

11. Ilość, spójność i czytelność znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu.

12. Rozwiązania wariantowe w czasowej organizacji ruchu.

13. Rozwiązania etapowe w czasowej organizacji ruchu.

14. Rozwiązywanie kolizji przy projektowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu.

15. Mechanizmy koordynowania robót w pasie drogowym na podstawie czasowych zmian w organizacji ruchu – przykładowe rozwiązania stosowane przez organy zarządzające ruchem na drogach w Polsce.

16. Rola osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowych w czasowej organizacji ruchu.

17. CZASOWA organizacja ruchu a warunki decyzji lokalizacyjnej zarządcy drogi publicznej:

 • Spójność z decyzjami lokalizacyjnymi,
 • Kolizje z decyzjami lokalizacyjnymi – jak rozwiązywać?

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

18. PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

 • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
 • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
 • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
 • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
 • Zajęcie jezdni na potrzeby umieszczenia pojazdu budowy (wywrotka, betoniarka, i inne).
 • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (zaplecze budowy, kontenery),
 •  Zamknięcie fragmentu ulicy dla ruchu publicznego,
 • Wyłączenie obszaru strefowego ulic w mieście,
 • Organizacja koncertów kameralnych w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja jarmarku/targu w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja wystawy w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja pokazów filmowych w pasie drogi publicznej (wyświetlanie filmów),
 • Organizacja muzeów na otwartym powietrzu (wystawy plenarne),
 • Zajęcia miejsca postojowych, jezdni i chodników (imprezy, pojazdy reklamowe, pojazdy techniczne), o. Zajęcia placów parkingowych (gale, wydarzenia roku, zaplecze imprezy),
  p. Studia telewizyjne (relacje na żywo, wejścia reporterskie), plany i studia nagraniowe (reklamy, filmy, seriale),
 • Imprezy biegowe.

19. UPROSZCZONE PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

 • rutynowe przycinanie drzew w ciągu drogi publicznej,
 • sprzątanie pasa drogowego,
 • malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego,
 • koszenie trawy,
  e. montaż np. na długości kilkunastu kilometrów słupków kilometrowych i hektometrowych (U – 1a z U – 7 i U – 8) na poboczu,
 • roboty gwarancyjne w ciągach dróg krajowych i ekspresowych,
 • badania drogowe w pasie rozdziału.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

20. Zasady ogólne opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu:

 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez zarządcę drogi,
 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez projektanta organizacji ruchu,
 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez wykonawcę robót drogowych.
 • Termin ważności opinii do projektu czasowej organizacji ruchu.

21. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach publicznych – w całości, w części, ze zmianami.

22. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

23. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej

24. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.

25. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.

26. Zakres obowiązywania zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu

27. Formy wydawanych zatwierdzeń CZASOWYCH organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

28. Dopuszczalne zmiany po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

29. Różnice w realizacji czasowych zmian w organizacji ruchu przy inwestycjach objętych specustawą drogową i inwestycjach w trybie ustawy Prawo Budowlane.

30. Elementy podlegające zatwierdzeniom w czasowej organizacji ruchu:

 • Ocena wpływu na ruch drogowy,
 • Ocena ograniczania widoczności,
 • Wpływ na organizację ruchu pieszego,
 • Wpływ na organizację ruchu pojazdów.

31. Spory w zakresie projektowanej, opiniowanej i zatwierdzanej czasowej organizacji ruchu.

32. Dylematy w zakresie opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu – STAŁY, CZASOWY czy UPROSZCZONY?

 • „warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
 • zatwierdzenie projektu „czasowego” jako projektu „stałego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
 • zatwierdzenie projektu „uproszczonego” jako projektu „czasowego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze.

33. Konsekwencje prawne błędnej kwalifikacji zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu:

 • Odpowiedzialność karna,
 • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego (pracownika organu administracji publicznej),
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

1. Projektowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe.

 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,,
 • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

2. Źródło i zasoby czasowych zmian w organizacji ruchu:

 • Zalecenia projektowe,
 • Wykorzystywane wzory,
 • Rozwiązania schematyczne.

3. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/opiniowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

4. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/opiniowania/ zatwierdzania CZASOWEJ organizacji ruchu:

 • zasady stosowania znaków A – 30 z tabliczkami uzupełniającymi,
 • zasady prowadzenia zawężeń w ciągach dróg publicznych (znaki A – 12 b/c oraz A – 30 z T – 18),
 • wielkość i wymiary znaków w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • warunki techniczne umieszczania znaków drogowych w czasowych organizacjach ruchu,
 • czasowe oznakowanie robót na drogach gruntowych – podejście racjonalne,
 •  zasady prowadzenia objazdów znakami F – 8 i F – 9,
 •  problematyka objazdów w kontekście tonażu pojazdów poruszających się po objeździe,
 • znaki uprzedzające o czasowych zmianach w organizacji ruchu – Jak stosować? Jak projektować? Jak zatwierdzać?
 • Zasady stosowania tabliczek uzupełniających T – 1 i T – 2 w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • Zasady stosowania znaku A – 14 „roboty drogowe” – problematyka realiów projektowych w kontekście obowiązujących przepisów,
 • Stosowanie zapór drogowych U – 20a, U – 20b, U – 20c i U – 20d,
 • Stosowanie taśm ostrzegawczych U – 22,
 • Stosowanie pachołków drogowych U – 23,
 • Stosowanie kładek dla pieszych U – 28,
 • Oznakowanie czasowych robót w rejonie chodników,
 • Oznakowanie czasowych robót w rejonie ścieżek rowerowych (C – 13, C – 16, C – 13/16, A – 24),
 • Dojazd pojazdów ciężkich do placu budowy (znaki B – 5 i B – 18 – kwestie tabliczek uzupełniających pod znakami) –
  problematyka umów z zarządcą drogi na korzystania z samochodów ciężkich pow. 3,5 tony z pasa drogowego,
 • Stosowanie znaków B – 1 w czasowej organizacji ruchu,
 • Stosowanie znaków B – 36 w czasowej organizacji ruchu.

5. Problematyka przeznakowania w CZASOWEJ organizacji ruchu – „zasada minimalnej ingerencji” – jak rozwiązywać problemy w tym zakresie w praktyce?

6. Psychologiczne aspekty przeznakowania robót drogowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

7. Rola organu zarządcy drogi w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

8. Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

10. Zasady ochrony środowiska a czasowa organizacja ruchu – organizacja robót w rejonie drzew, krzewów i zieleńców (wymogi i aspekty praktyczne),

11. Ilość, spójność i czytelność znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu.

12. Rozwiązania wariantowe w czasowej organizacji ruchu.

13. Rozwiązania etapowe w czasowej organizacji ruchu.

14. Rozwiązywanie kolizji przy projektowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu.

15. Mechanizmy koordynowania robót w pasie drogowym na podstawie czasowych zmian w organizacji ruchu – przykładowe rozwiązania stosowane przez organy zarządzające ruchem na drogach w Polsce.

16. Rola osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowych w czasowej organizacji ruchu.

17. CZASOWA organizacja ruchu a warunki decyzji lokalizacyjnej zarządcy drogi publicznej:

 • Spójność z decyzjami lokalizacyjnymi,
 • Kolizje z decyzjami lokalizacyjnymi – jak rozwiązywać?

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

18. PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

 • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
 • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
 • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
 • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
 • Zajęcie jezdni na potrzeby umieszczenia pojazdu budowy (wywrotka, betoniarka, i inne).
 • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (zaplecze budowy, kontenery),
 •  Zamknięcie fragmentu ulicy dla ruchu publicznego,
 • Wyłączenie obszaru strefowego ulic w mieście,
 • Organizacja koncertów kameralnych w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja jarmarku/targu w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja wystawy w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja pokazów filmowych w pasie drogi publicznej (wyświetlanie filmów),
 • Organizacja muzeów na otwartym powietrzu (wystawy plenarne),
 • Zajęcia miejsca postojowych, jezdni i chodników (imprezy, pojazdy reklamowe, pojazdy techniczne), o. Zajęcia placów parkingowych (gale, wydarzenia roku, zaplecze imprezy),
  p. Studia telewizyjne (relacje na żywo, wejścia reporterskie), plany i studia nagraniowe (reklamy, filmy, seriale),
 • Imprezy biegowe.

19. UPROSZCZONE PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

 • rutynowe przycinanie drzew w ciągu drogi publicznej,
 • sprzątanie pasa drogowego,
 • malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego,
 • koszenie trawy,
  e. montaż np. na długości kilkunastu kilometrów słupków kilometrowych i hektometrowych (U – 1a z U – 7 i U – 8) na poboczu,
 • roboty gwarancyjne w ciągach dróg krajowych i ekspresowych,
 • badania drogowe w pasie rozdziału.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

20. Zasady ogólne opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu:

 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez zarządcę drogi,
 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez projektanta organizacji ruchu,
 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez wykonawcę robót drogowych.
 • Termin ważności opinii do projektu czasowej organizacji ruchu.

21. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach publicznych – w całości, w części, ze zmianami.

22. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

23. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej

24. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.

25. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.

26. Zakres obowiązywania zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu

27. Formy wydawanych zatwierdzeń CZASOWYCH organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

28. Dopuszczalne zmiany po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

29. Różnice w realizacji czasowych zmian w organizacji ruchu przy inwestycjach objętych specustawą drogową i inwestycjach w trybie ustawy Prawo Budowlane.

30. Elementy podlegające zatwierdzeniom w czasowej organizacji ruchu:

 • Ocena wpływu na ruch drogowy,
 • Ocena ograniczania widoczności,
 • Wpływ na organizację ruchu pieszego,
 • Wpływ na organizację ruchu pojazdów.

31. Spory w zakresie projektowanej, opiniowanej i zatwierdzanej czasowej organizacji ruchu.

32. Dylematy w zakresie opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu – STAŁY, CZASOWY czy UPROSZCZONY?

 • „warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
 • zatwierdzenie projektu „czasowego” jako projektu „stałego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
 • zatwierdzenie projektu „uproszczonego” jako projektu „czasowego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze.

33. Konsekwencje prawne błędnej kwalifikacji zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu:

 • Odpowiedzialność karna,
 • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego (pracownika organu administracji publicznej),
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

1. Projektowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe.

 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,,
 • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

2. Źródło i zasoby czasowych zmian w organizacji ruchu:

 • Zalecenia projektowe,
 • Wykorzystywane wzory,
 • Rozwiązania schematyczne.

3. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/opiniowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

4. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/opiniowania/ zatwierdzania CZASOWEJ organizacji ruchu:

 • zasady stosowania znaków A – 30 z tabliczkami uzupełniającymi,
 • zasady prowadzenia zawężeń w ciągach dróg publicznych (znaki A – 12 b/c oraz A – 30 z T – 18),
 • wielkość i wymiary znaków w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • warunki techniczne umieszczania znaków drogowych w czasowych organizacjach ruchu,
 • czasowe oznakowanie robót na drogach gruntowych – podejście racjonalne,
 •  zasady prowadzenia objazdów znakami F – 8 i F – 9,
 •  problematyka objazdów w kontekście tonażu pojazdów poruszających się po objeździe,
 • znaki uprzedzające o czasowych zmianach w organizacji ruchu – Jak stosować? Jak projektować? Jak zatwierdzać?
 • Zasady stosowania tabliczek uzupełniających T – 1 i T – 2 w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • Zasady stosowania znaku A – 14 „roboty drogowe” – problematyka realiów projektowych w kontekście obowiązujących przepisów,
 • Stosowanie zapór drogowych U – 20a, U – 20b, U – 20c i U – 20d,
 • Stosowanie taśm ostrzegawczych U – 22,
 • Stosowanie pachołków drogowych U – 23,
 • Stosowanie kładek dla pieszych U – 28,
 • Oznakowanie czasowych robót w rejonie chodników,
 • Oznakowanie czasowych robót w rejonie ścieżek rowerowych (C – 13, C – 16, C – 13/16, A – 24),
 • Dojazd pojazdów ciężkich do placu budowy (znaki B – 5 i B – 18 – kwestie tabliczek uzupełniających pod znakami) –
  problematyka umów z zarządcą drogi na korzystania z samochodów ciężkich pow. 3,5 tony z pasa drogowego,
 • Stosowanie znaków B – 1 w czasowej organizacji ruchu,
 • Stosowanie znaków B – 36 w czasowej organizacji ruchu.

5. Problematyka przeznakowania w CZASOWEJ organizacji ruchu – „zasada minimalnej ingerencji” – jak rozwiązywać problemy w tym zakresie w praktyce?

6. Psychologiczne aspekty przeznakowania robót drogowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

7. Rola organu zarządcy drogi w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

8. Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

10. Zasady ochrony środowiska a czasowa organizacja ruchu – organizacja robót w rejonie drzew, krzewów i zieleńców (wymogi i aspekty praktyczne),

11. Ilość, spójność i czytelność znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu.

12. Rozwiązania wariantowe w czasowej organizacji ruchu.

13. Rozwiązania etapowe w czasowej organizacji ruchu.

14. Rozwiązywanie kolizji przy projektowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu.

15. Mechanizmy koordynowania robót w pasie drogowym na podstawie czasowych zmian w organizacji ruchu – przykładowe rozwiązania stosowane przez organy zarządzające ruchem na drogach w Polsce.

16. Rola osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowych w czasowej organizacji ruchu.

17. CZASOWA organizacja ruchu a warunki decyzji lokalizacyjnej zarządcy drogi publicznej:

 • Spójność z decyzjami lokalizacyjnymi,
 • Kolizje z decyzjami lokalizacyjnymi – jak rozwiązywać?

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

18. PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

 • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
 • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
 • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
 • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
 • Zajęcie jezdni na potrzeby umieszczenia pojazdu budowy (wywrotka, betoniarka, i inne).
 • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (zaplecze budowy, kontenery),
 •  Zamknięcie fragmentu ulicy dla ruchu publicznego,
 • Wyłączenie obszaru strefowego ulic w mieście,
 • Organizacja koncertów kameralnych w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja jarmarku/targu w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja wystawy w pasie drogi publicznej,
 • Organizacja pokazów filmowych w pasie drogi publicznej (wyświetlanie filmów),
 • Organizacja muzeów na otwartym powietrzu (wystawy plenarne),
 • Zajęcia miejsca postojowych, jezdni i chodników (imprezy, pojazdy reklamowe, pojazdy techniczne), o. Zajęcia placów parkingowych (gale, wydarzenia roku, zaplecze imprezy),
  p. Studia telewizyjne (relacje na żywo, wejścia reporterskie), plany i studia nagraniowe (reklamy, filmy, seriale),
 • Imprezy biegowe.

19. UPROSZCZONE PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

 • rutynowe przycinanie drzew w ciągu drogi publicznej,
 • sprzątanie pasa drogowego,
 • malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego,
 • koszenie trawy,
  e. montaż np. na długości kilkunastu kilometrów słupków kilometrowych i hektometrowych (U – 1a z U – 7 i U – 8) na poboczu,
 • roboty gwarancyjne w ciągach dróg krajowych i ekspresowych,
 • badania drogowe w pasie rozdziału.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

20. Zasady ogólne opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu:

 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez zarządcę drogi,
 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez projektanta organizacji ruchu,
 • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez wykonawcę robót drogowych.
 • Termin ważności opinii do projektu czasowej organizacji ruchu.

21. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach publicznych – w całości, w części, ze zmianami.

22. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

23. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej

24. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.

25. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.

26. Zakres obowiązywania zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu

27. Formy wydawanych zatwierdzeń CZASOWYCH organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

28. Dopuszczalne zmiany po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

29. Różnice w realizacji czasowych zmian w organizacji ruchu przy inwestycjach objętych specustawą drogową i inwestycjach w trybie ustawy Prawo Budowlane.

30. Elementy podlegające zatwierdzeniom w czasowej organizacji ruchu:

 • Ocena wpływu na ruch drogowy,
 • Ocena ograniczania widoczności,
 • Wpływ na organizację ruchu pieszego,
 • Wpływ na organizację ruchu pojazdów.

31. Spory w zakresie projektowanej, opiniowanej i zatwierdzanej czasowej organizacji ruchu.

32. Dylematy w zakresie opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu – STAŁY, CZASOWY czy UPROSZCZONY?

 • „warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
 • zatwierdzenie projektu „czasowego” jako projektu „stałego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
 • zatwierdzenie projektu „uproszczonego” jako projektu „czasowego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze.

33. Konsekwencje prawne błędnej kwalifikacji zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu:

 • Odpowiedzialność karna,
 • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego (pracownika organu administracji publicznej),
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • szkolenie czasowa organizacja ruchu
 • czasowa organizacja ruchu

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.