Organizacja robót w pasie drogi publicznej

Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete
Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego
Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.
 • Poznanie procedury związanej z awaryjnym zajęciem pasa drogowego.
 • Sposób przeprowadzenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego po 01 lipca 2016 roku.
 • Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji
ruchu.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.
 • Poznanie procedury związanej z awaryjnym zajęciem pasa drogowego.
 • Sposób przeprowadzenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego po 01 lipca 2016 roku.
 • Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji
ruchu.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
4. Decyzja na zajęcie pasa drogowego – elementy składowe, funkcja, warunki wnioskowania.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

5. Projekty czasowej organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy, tymczasowe
   zjazdy na plac budowy
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B),
   energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników na potrzeby organizacji
  • zaplecza budowy, kontenerów, maszyn budowy,
  • Roboty gwarancyjne w pasie drogi publicznej,
  • Roboty utrzymaniowe w pasie drogi publicznej
  • Inne roboty budowlane.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

6. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów czasowej organizacji ruchu.
7. Postępowanie w sprawie ZMIANY czasowej organizacji ruchu.

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Terminy ważności wydawanych (uzyskiwanych) opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.

Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

8. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów czasowej organizacji ruchu.
9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
10. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

11. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
12. Procedura zajęcia pasa drogowego.
13. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
14. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

 • opinie gwaranta robót drogowych,
 • opinie/decyzje konserwatora zabytków,
 • opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
 • mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • inne wymagane dokumenty.

15. Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)
16. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Sposoby zmniejszania opłat,
 • Sposoby wyliczania powierzchni,
 • Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

17. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.
18. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
19. Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
20. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.
21. Konsekwencje i odpowiedzialność prawna wykonawcy robót w przypadku nieprawidłowego wdrożenia czasowej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

22. Awaryjne zajęcie pasa drogowego.
23. Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)
24. Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
25. Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

26. Zmiany w zasadach zatwierdzania czasowej organizacji ruchu, zajęciu pasa drogowego i awaryjnym zajęciu pasa drogowego od 01 lipca 2016 roku.

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
4. Decyzja na zajęcie pasa drogowego – elementy składowe, funkcja, warunki wnioskowania.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

5. Projekty czasowej organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy, tymczasowe
   zjazdy na plac budowy
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B),
   energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników na potrzeby organizacji
  • zaplecza budowy, kontenerów, maszyn budowy,
  • Roboty gwarancyjne w pasie drogi publicznej,
  • Roboty utrzymaniowe w pasie drogi publicznej
  • Inne roboty budowlane.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

6. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów czasowej organizacji ruchu.
7. Postępowanie w sprawie ZMIANY czasowej organizacji ruchu.

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Terminy ważności wydawanych (uzyskiwanych) opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.

Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

8. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów czasowej organizacji ruchu.
9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
10. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

11. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
12. Procedura zajęcia pasa drogowego.
13. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
14. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

 • opinie gwaranta robót drogowych,
 • opinie/decyzje konserwatora zabytków,
 • opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
 • mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • inne wymagane dokumenty.

15. Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)
16. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Sposoby zmniejszania opłat,
 • Sposoby wyliczania powierzchni,
 • Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

17. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.
18. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
19. Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
20. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.
21. Konsekwencje i odpowiedzialność prawna wykonawcy robót w przypadku nieprawidłowego wdrożenia czasowej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

22. Awaryjne zajęcie pasa drogowego.
23. Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)
24. Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.
25. Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

26. Zmiany w zasadach zatwierdzania czasowej organizacji ruchu, zajęciu pasa drogowego i awaryjnym zajęciu pasa drogowego od 01 lipca 2016 roku.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.