Aspekty prawne i praktyczne

Podziały nieruchomości

Aspekty prawne i praktyczne

Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień.

IDEA SZKOLENIA

Podział nieruchomości jest jednym z etapów inwestycji budowlanej i ma na celu zyskanie pożądanej konfiguracji terenu. Dokonywanie podziałów nie jest jednak zależne wyłącznie od woli i wyobraźni właścicieli nieruchomości, lecz jest regulowane przepisami Gospodarki Nieruchomościami.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników administracji samorządowej zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, pracowników zajmujących się gospodarowaniem wodami, pracowników agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektantów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, biegli sądowi, deweloperzy, inwestorzy, urbaniści.

Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 10000 osób z obszaru nieruchomości i budownictwo.
2
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,76 na skali pięciostopniowej.
3
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

1

Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

2

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

3

Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

4

Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie podziału nieruchomości i samej nieruchomości, podziały nieruchomości w tzw. „trybie rolnym” a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy, podział quad usum.

 • Pojęcie nieruchomości dla potrzeb postępowania podziałowego.
 • Podziały prawne a podziały ewidencyjne/geodezyjne nieruchomości/działek ewidencyjnych.
 • Podstawy prawne dokonywania podziałów nieruchomości gminnych.
 • Podziały ewidencyjne w trybie administracyjnym a podziały jako czynności materialno-techniczne
 • Kompetencje organów w zakresie decydowania o podziałach nieruchomości gminnych.

2. Strony postępowania podziałowego, tryby postępowań.

 • Kto jest stroną postępowania w zakresie podziału nieruchomości gminnej, w jakich wypadkach także
 • inne osoby niż właściciel nieruchomości gminnej?
 • Tryby postępowań w zakresie podziałów nieruchomości, tryb „z urzędu” dla nieruchomości gminnych

3. Wydzielenia nieruchomości na cel publiczny.

 • Określenie celu publicznego.
 • Warunki dopuszczalności podziałów na cel publiczny.
 • Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a cel publiczny do zrealizowania.

4. Procedura podziałów nieruchomości gminnych.

 • Niezbędna dokumentacja do podziałów nieruchomości.
  • Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
  • Dokumenty w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
  • Dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości podlegającej podziałowi.
  • Dokumenty przygotowywane przez geodetę – mapa z projektem podziału, protokół z przyjęcia granicnieruchomości do podziału, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian danych ewidencyjnych.
 • Opiniowanie w zakresie podziałów nieruchomości gminnych dokonywanych z urzędu.
  • Opiniowanie w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Opiniowanie w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacyjnych, celu publicznego.
  • Opiniowanie gdy brak ww. dokumentów planistycznych.
  • Pojęcie dostępu do drogi publicznej.
  • Pojęcie drogi wewnętrznej.
  • Pojęcie służebności drogi koniecznej.

5. Limit powierzchniowy 0,3000 ha w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce gruntami.

6. Podziały nieruchomości położonych na obszarach o różnych funkcjach w mpzp.

7. Podział nieruchomości zabudowanych.

8. Podział nieruchomości z jednoczesnym podziałem budynku. Rzuty kondygnacji.

9. Wyłączenie organu lub pracownika z czynności administracyjnych, w jakich wypadkach, czy gmina sama sobie może zatwierdzić podział?

10. Nowe granice działek a odległości od budynków i budowli.

11. Decyzja zatwierdzająca podział.

 • Omówienie treści decyzji.
 • Czynności administracyjne przed wydaniem decyzji.
 • Inne dowody w sprawie o podział poza wymienionymi w przepisach szczegółowych.
 • Koszty postępowania podziałowego.

12. Skutki prawne i techniczne jakie wywołuje ostateczna decyzja o podziale nieruchomości lub inne decyzje administracyjne zatwierdzające podział nieruchomości.

 • Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
 • Ujawnienie zmian w księdze wieczystej.
 • Stabilizacja znakami granicznymi.

13. Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków – tzw. tryb rolny podziałów nieruchomości.

14. Mapa z projektem podziału nieruchomości jako jeden z rodzajów mapy do celów prawnych.

 • Zlecenie pracy wykonawcy prac geodezyjnych.
  • Kto może wykonywać samodzielne czynności w geodezji w zakresie opracowania map z projektem podziału, pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych a geodety uprawnionego, jak weryfikować posiadanie uprawnień zawodowych.
  • Treść umowy zawieranej z wykonawcą prac geodezyjnych. Co ma być końcowym efektem podziału nieruchomości i z czego rozliczać wykonawcę takich prac?
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
  • Uzgodnienie zakresu materiałów niezbędnych do wykonania pracy, na czym polega i jak się dokumentuje, maksymalne terminy uzgodnień, etapowanie prac, opłaty za udostępnienie materiałów i dokumentowanie ich wysokości, ustalanie wysokości opłaty i spory co do jej wysokości.
 • Opracowanie mapy z projektem podziału.
  • Czynności przygotowawcze, analiza materiałów źródłowych i wnioski dla wykonawcy i zamawiającego. Ustalenie konieczności wykonania dodatkowych czynności jak ustalenie przebiegu granic zewnętrznych działek podlegających podziałowi, aktualizacja mapy zasadniczej lub ewidencyjnej do podziału.
  • Zawiadomienie właściciela nieruchomości i właścicieli nieruchomości przyległych. Terminy, skuteczne doręczenia.
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.
 • Sporządzenie tzw. operatu geodezyjnego i przyjęcie dokumentacji do zasobu dla możliwości wykorzystania mapy projektem podziału jako niezbędny etap prac podziałowych.
  Weryfikacja opracowania geodezyjnego.
  • Co oznacza „niezwłoczny” termin weryfikacji?
  • Zakres przepisów prawnych stanowiący podstawę weryfikacji. Upoważnienie dla weryfikatora.
  • Pozytywny protokół weryfikacji jako podstawa przyjęcia dokumentacji do zasobu.
  • Negatywny protokół weryfikacji oraz zwrot dokumentacji wykonawcy prac geodezyjnych.
  • 14-to dniowy termin na „ustosunkowanie się” wykonawcy prac geodezyjnych do treści negatywnego protokołu. Co się rozumie pod tym pojęciem? Przekroczenie 14-dniowego terminu i konsekwencje dla opracowania geodezyjnego.
  • Odmowa przyjęcia operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przesłanki odmowy, procedura.
 • Uwierzytelnienie mapy z projektem podziału i wydanie mapy wykonawcy prac geodezyjnych.
 • Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wyniku podziału nieruchomości krok po kroku.

 

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Podziały nieruchomości Aspekty prawne i praktyczne

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1750 zł do 21 maja 2020r. 2050 zł od 22 maja 2020r.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

zobacz najbliższe szkolenia.
25 czerwca 2020
Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
FBLn
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.